UCHWAŁA NR XXXI/224/06
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
                                 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 46 poz. 319) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§. 1. 1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego:
1) w zakresie dochodów:
a) przedstawienie wykonania dochodów z poszczególnych źródeł wraz ze wskazaniem przyczyn odchyleń w ich realizacji – w szczegółowości określonej w uchwale budżetowej w układzie plan i wykonanie,
b) udzielone ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty i umorzenia, oraz stan należności budżetu,
c) realizacja dochodów z mienia jst, w tym ze sprzedaży składników mienia,
d) realizacja dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,
e) informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów.
2) w zakresie wydatków:
a) przedstawienie wykonania wydatków - szczegółowości określonej w uchwale budżetowej w układzie plan i wykonanie,
b) omówienie wykonania planów wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze wskazaniem przyczyn odchyleń w ich realizacji, dotacji udzielonych z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego, innych dotacji udzielonych z budżetu gminy, wydatków na obsługę długu oraz wydatków związanych z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,
c) omówienie wykonania planów wydatków inwestycyjnych,
d) zestawienie wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych, planu przychodów i wydatków funduszy celowych, planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych,
e) informację o realizacji wydatków na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
f) informacja o wykorzystaniu rezerwy ogólnej i rezerw celowych,
g) stan zobowiązań budżetu.
3) w zakresie przychodów i rozchodów – kwoty zrealizowanych planów.


2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.

§ 2. 1. Ustala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury:
Instytucje kultury składają informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze zawierającą:
a) plan i wykonanie przychodów i kosztów,
b) plan i wykonanie usług,
c) plan i wykonanie remontów i konserwacji środków trwałych,
d) plan i wykonanie inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych,
e) stan należności,
f) stan zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy przedstawić w formie tabelarycznej wraz z opisem poszczególnych pozycji planu do dnia 31 lipca roku budżetowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/68/99 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący
Rady Miejskiej
         
inż. Leszek Kurcin