U c h w a ł a  Nr  XXXI/222 /06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.:Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128), Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

             
§ 1. Rada Miejska w Złotowie postanawia przyjąć dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 33.300 zł. ( słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące trzysta ) z przeznaczeniem na realizację zadania „ XII edycja Euro Eco Meeting  Złotów  2006 ”.
               
§ 2. Zabezpieczeniem wykonania warunków umowy ze strony Gminy Miasto Złotów będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 3. Upoważnia się Pana Stanisława Wełniaka – Burmistrza Miasta Złotowa do zawarcia umowy dotacji oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy dotacji zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
         

                                                                                Przewodniczący
                                                                                 Rady Miejskiej

                                                                              inż. Leszek Kurcin