Uchwała Nr XXXI/221/06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami:   z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami: z 2005 r.: Dz.U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 r.: Dz.U. Nr 46 poz. 319) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Miasto Złotów udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku ul. Powstańców i ul. Staszica.

§ 2. Warunki, na których pomoc finansowa zostanie udzielona, określone zostaną w umowie zawartej przez Gminę Miasto Złotów i Województwo Wielkopolskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                            Przewodniczący
                                                             Rady Miejskiej
               
                                                            inż. Leszek Kurcin