Uchwała Nr XXXI/ 218 /06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowni – ośrodku wsparcia dla bezdomnych w Złotowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 zw zmianami: z 2004 r.: Dz.U. Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r.: Dz.U. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487 i Nr 180 poz. 1493) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Noclegownia – ośrodek wsparcia dla bezdomnych, położona w Złotowie przy ul. 8 – go Marca 16, zapewnia schronienie w formie pobytu okresowego lub noclegu doraźnego tj. trwającego nie dłużej niż 3 doby.
2. W pierwszej kolejności do Noclegowni przyjmowane są osoby bezdomne z terenu miasta Złotowa, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie  o pomocy społecznej.
     
§ 2. 1. Przyznanie lub odmowa pobytu okresowego w Noclegowni odbywa się w drodze decyzji administracyjnej kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej osoby upoważnionej do wydawania decyzji.
2. Przyjęcie do Noclegowni na pobyt doraźny nie wymaga wydania decyzji.

§ 3. 1. Pobyt w Noclegowni jest odpłatny. Odpłatność jest wnoszona w terminie i w wysokości określonej decyzją administracyjną do kasy lub na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Odpłatności nie nalicza się w stosunku do osób, które korzystają z noclegu doraźnego.

3. Ustala się stawki odpłatności za pobyt w Noclegowni zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby wyrażony w % od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

    

Wysokość odpłatności w zł

za 1 dobę

100 i poniżej

nieodpłatnie

powyżej 100 – 200

6

powyżej 200

8


4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzonych wywiadem środowiskowym można odstąpić od żądania odpłatności w całości lub w części na umotywowany wniosek osoby bezdomnej lub pracownika socjalnego.
5. Za pobyt w Noclegowni osób bezdomnych spoza terenu miasta Złotowa właściwa gmina dokonuje zwrotu w wysokości 8 zł za 1 dobę pobytu.

§ 4. Ustala się organizację Noclegowni dla bezdomnych w Złotowie stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
            
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                                                                       Przewodniczący
                                                                         Rady Miejskiej
               
                                                                        inż. Leszek Kurcin