Uchwała Nr XXXI/ 217  /06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie

   Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 159 poz. 1547 ze zmianami: z 2004 roku Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055 oraz z 2006 roku: Nr 17 poz. 128) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113 poz. 984 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 1089 i Nr 214 poz. 1806) na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów na Burmistrza Miasta Złotowa tworzy się w mieście Złotowie odrębne obwody głosowania:

 

Numer obwodu

 

 

 

Granice obwodu

 

 

 

Siedziba

Obwodowej Komisji Wyborczej

 

 

IX.

 

 

Szpital Powiatowy w Złotowie

 

 

Biuro Dyrekcji

Szpitala Powiatowego

ul. Szpitalna 32

tel. 263 25 10

 

 

 

X.

 

 

Areszt Śledczy w Złotowie

 

Świetlica

Aresztu Śledczego

Plac Kościuszki 3

tel. 263 26 85

 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.
                                                                                                               
                             
                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                               Rady Miejskiej

                                                                                                             inż. Leszek Kurcin