Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - remont, przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Jeziorna w Złotowie – II etap.

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
„Remont, przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Jeziorna w Złotowie – II etap”.

CPV:
45.23.32.23-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Uznanie spełnienia warunków przez wykonawcę:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania o podobnym charakterze, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

U w a g a:
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia odpowiednio wykwalifikowanym personelem bezpośrednio zatrudnionym do wykonania zamówienia, tj.: osoba nadzorująca – wymagania: uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

[Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) jak również odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz - zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający wymaga, aby osoby, od których żądane są uprawnienia legitymowały się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli obowiązek przynależności do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów].

3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania – opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, tj posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do dnia 18 czerwca 2014 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2014-02-03 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2014-02-03 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości ogółem: 15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (221.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - os. Jeziorna (331kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy II (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._ 7_WZOR UMOWY (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.1.1. Sytuacyjny (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.1.2. Sytuacyjny (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.1.3. Sytuacyjny (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2.1a Profil podłużny (295.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2.1b Profil podłużny (279.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2.2 Profil podłużny (268.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2.3 Profil podłużny (224.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2.4 Profil podłużny (223.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2.5 Profil podłużny (225.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2.6 Profil podłużny (139kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.2.7 Profil podłużny (131.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.1a Przekroje poprzeczne (397.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.1b Przekroje poprzeczne (427.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.1c Przekroje poprzeczne (446kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.1d Przekroje poprzeczne (285kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.2a Przekroje poprzeczne (272.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.2b Przekroje poprzeczne (259.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.3 Przekroje poprzeczne (260kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.4 Przekroje poprzeczne (340kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.5 Przekroje poprzeczne (309.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.6 Przekroje poprzeczne (214.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.3.7 Przekroje poprzeczne (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.4. Przekroje normalne (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.5. Szczegóły konstrukcyjne (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.6.1 Profile podłużne kanalizacji deszczowej (171.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.6.2 Profile kan. - Przyłącza (504.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.7. FREZOWANIE_oś_1A (12.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.8. FREZOWANIE_oś_1B (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.9. FREZOWANIE_oś_2 (12.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.10. FREZOWANIE_oś_3 (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.11. FREZOWANIE_oś_4 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.12. FREZOWANIE_oś_5 (11.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.13. FREZOWANIE_oś_6 (11.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.14. opis techniczny - PZT (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.15. opis techniczny - wykonanie robót (44.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.16. Poszerzenia_oś_1A (12.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.17. Poszerzenia_oś_1B (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.18. Poszerzenia_oś_2 (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.19. Poszerzenia_oś_3 (11.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.20. Poszerzenia_oś_5 (11.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.21. Poszerzenia_oś_6 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.22. Poszerzenia_oś_7 (10.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.23. Skarpy_oś_1A (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.24. Skarpy_oś_1B (12.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.25. Skarpy_oś_2 (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.26. Skarpy_oś_3 (11.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.27. Skarpy_oś_4 (11.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.28. Skarpy_oś_5 (11.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.29. Skarpy_oś_6 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.30. Skarpy_oś_7 (10.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.31. Tabela_robót_ziemnych oś 1A (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.32. Tabela_robót_ziemnych oś 1B (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.33. Tabela_robót_ziemnych oś 2 (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.34. Tabela_robót_ziemnych oś 3 (14.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.34. Tabela_robót_ziemnych oś 4 (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.35. Tabela_robót_ziemnych oś 5 (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.36. Tabela_robót_ziemnych oś 6 (13.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.37. Tabela_robót_ziemnych oś 7 (13kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.38. Tabela_wyrównania_masą oś 1A (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.39. Tabela_wyrównania_masą oś 1B (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.40. Tabela_wyrównania_masą oś 2 (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.41. Tabela_wyrównania_masą oś 3 (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.42. Tabela_wyrównania_masą oś 4 (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.43. Tabela_wyrównania_masą oś 5 (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8.44. Tabela_wyrównania_masą oś 6 (14.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.0. Plan orientacyjny (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.1. Sytuacyjny - oznakowanie projektowane (785.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.2. Sytuacyjny - oznakowanie projektowane (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.3. Sytuacyjny - oznakowanie projektowane (605.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9.4. Wzory ustawienia znaków (500.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 10 Przedmiar i kosztorys ofertowy ul. Jeziorna (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 11 SST Osiedle Jeziorna (949.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie - I (287kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 STWi OR- warstwa ścieralna AC 11S (431.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytanie - II (304.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytania - III (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 do pisma (154.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (480.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (85.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2014-01-14 08:35:19
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2014-01-17 10:35:23
Ostatnia zmiana:2014-02-28 08:39:09
Ilość wyświetleń:2331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij