UCHWAŁA Nr XXIX/214/06

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006

                                 

Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 14/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 stycznia 2006 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/203/06 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 2 marca 2006 r., Zarządzeniem Nr 29/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 6 marca 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 36/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 marca 2006 r.  – wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3.     Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.     Zmienia się plan wydatków GFOŚiGW – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5.     Zmniejsza się plan rezerwy inwestycyjnej określonej w rozdziale 60016 o kwotę 37.000 zł.

 

§2. §1 pkt 1-4 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) dochody własne  10 019 562

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa   7 366 604

3) dotacje celowe :                        

w tym: 
4 945 118

b) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminom ustawami  4 175 235

b) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 40 000

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50 000

4) subwencja ogólna  7 826 824


§3. §2 ust 1 pkt 1-2 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) wydatki bieżące w kwocie 25 400 967

w tym na: 
a)  wynagrodzenia  7 247 302

b) pochodne od wynagrodzeń 1 479 949

c) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych  3 215 000

d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 689 000

e) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 432 300

f) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy 617 140

g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000

h) obsługa długu publicznego 33 000

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 757 141

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
         
inż. Leszek Kurcin