Uchwała Nr XXIX/ 213 /06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie przy ambonie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami z 2004 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 959 i Nr 238 poz. 2390) oraz § 7 uchwały Nr XV/94/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2609) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkowej ambonie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie, stanowiącej zabytek wpisany do rejestru zabytków.

§ 2. Dotacja, o której mowa w § 1, jest udzielana w wysokości 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy).

§ 3. Środki finansowe na dotacje na prace konserwatorskie zaplanowane zostały w budżecie Gminy Miasta Złotowa na 2006 rok w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                Przewodniczący
                                                                               Rady Miejskiej
               
                                                                              inż. Leszek Kurcin