OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Kościelnej, oznaczonej jako działki nr 188/5- KW PO1Z/00020198/1, nr 1218/2 – KW PO1Z/00039139/6 i nr 1219/1 – KW PO1Z/00040732/3, o łącznej pow. 277 m2 , z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza – 64.000 zł. Wadium – 12.800 zł

Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązania – rozbiórka istniejącej zabudowy.
Nabywca zobowiązany będzie do rozbiórki istniejącej zabudowy i wzniesienia wielorodzinnego domu mieszkalnego, zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Złotowa Nr 21 o warunkach zabudowy z dn.11.04.2012 r. i warunkami uzgodnionymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 2 lat i jej zakończenia (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 5 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokości:
a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,
b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku
c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.
Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2014 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim , pokój nr 02 (w suterenie)

Wadium należy wpłacić na konto nr 208941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 800 do 1400 w terminie do dnia 27 stycznia 2014 roku. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Wylicytowana cena oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie 800 zł płatne są przed umową notarialną, nie później niż w ciągu 30 dni od daty przetargu.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym.

Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 67 263 26 40 wew. 23

 

Złotów, dnia 18.12.2013 r.