ZARZĄDZENIE Nr 150/13
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 12 grudnia 2013 r.

o zmianie zarządzenia Nr 147/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

 

Na podstawie zapisów § 2 ust. 8 i 9 oraz § 3 ust. 4 zarządzenia nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów zarządzam, co następuje:

§ 1

W § 1 zarządzenia Nr 209/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2013r wprowadza się następujące zmiany:

1)       rozdział I „Kultury, sztuki i tradycji w składzie:

a)       Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

b)       Aleksandra Zachęć – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

c)       Leszek Trojanowski – przedstawiciel Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

Komisja Kultury, sztuki i tradycji rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 18 grudnia 2013 r.” otrzymuje brzmienie: „Kultury, sztuki i tradycji w składzie:

a)       Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

b)       Aleksandra Zachęć – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

c)       Anna Poznańska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Komisja Kultury, sztuki i tradycji rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 18 grudnia 2013 r.”

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia Nr 147/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zastępca Burmistrza

/-/ Jerzy Kołodziejczyk