ZARZĄDZENIE Nr 147/13

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 11 grudnia 2013 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

 

Na podstawie zapisów działu V Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 Powołuję Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert z dziedziny:

I.         Kultury, sztuki i tradycji w składzie:

1) Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodniczący komisji,

2) Aleksandra Zachęć – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Leszek Trojanowski – przedstawiciel Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

Komisja Kultury, sztuki i tradycji rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 18 grudnia 2013 r.

 

II.       Kultury fizycznej w składzie:

1) Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego Złotowie – Przewodniczący komisji,

2) Aleksandra Zachęć – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Leszek Trojanowski – przedstawiciel Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

Komisja kultury fizycznej rozpoczyna obrady o godzinie 8:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 17 grudnia 2013 r.

 

III.      Przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym w składzie:

1) Wiesława Gniot – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodnicząca komisji,

2) Katarzyna Biecka – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Grzegorz Bąbiński – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Komisja przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym rozpoczyna obrady o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 21 w dniu 17 grudnia 2013 r.

 

IV.    Ochrony i promocji zdrowia w składzie:

1) Wiesława Gniot – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie – Przewodnicząca komisji,

2) Magdalena Płaczek – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Ilona Sawczuk-Kruk – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Komisja ochrony i promocji zdrowia obraduje o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 21 w dniu 18 grudnia 2013 r.

 

V.      Ekologii i ochrony środowiska w składzie:

1) Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego Złotowie – Przewodniczący komisji,

2) Anna Poznańska – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Aleksandra Zachęć – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Komisja ekologii i ochrony środowiska rozpoczyna obrady o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 19 grudnia 2013 r.

 

VI.    Ratownictwa i ochrony ludności w składzie:

1) Radosław Sieg – przedstawiciel Urzędu Miejskiego Złotowie – Przewodniczący komisji,

2) Aleksandra Zachęć – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Wiesława Gniot – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Komisja ratownictwa i ochrony ludności rozpoczyna obrady o godzinie 13:00 w Urzędzie Miejskim w Złotowie w pokoju numer 35 w dniu 19 grudnia 2013 r.

§ 2

  Do zadań Komisji konkursowej należy:

  1. rozpatrzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym,
  2. zaopiniowanie ofert,
  3. przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru ofert.

§ 3

Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów.

§ 4

 Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu ofert.

§ 5

Powołane komisje konkursowe ulegają rozwiązaniu po ogłoszeniu w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa wyników otwartego konkursu ofert.

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Miasta Złotowa

 

                                                                                                               /-/ Stanisław Wełniak

 

  

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 21 listopada 2013 roku zarządzeniem Nr 136/13 został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Złotowa w otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2014r.

Zgodnie z § 2 punkt. 1 Zarządzenia Nr 132/13 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów, w dniu 21 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił nabór na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów na rok 2014.

Nabór na członków komisji konkursowej upłynął dnia 5 grudnia 2013 r. Do Urzędu Miejskiego w Złotowie nie wpłynęły żadne kandydatury osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Wobec powyższego w skład komisji konkursowych powołano jedynie przedstawicieli organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta Złotowa.