Na podstawie § 3 ust. 8 uchwały NR XI/87/11 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów oraz zarządzenia nr 12/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów,

 

Burmistrz Miasta Złotowa

 

 ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów w roku 2014.

 

1. W wyniku ogłoszonego naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych w 2013 roku, którzy złożą kandydaturę, zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowej.

2. Burmistrz Miasta Złotowa wybierze 2 kandydatów z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe na członków komisji opiniującej wnioski złożone w otwartym konkursie na realizację projektów z zakresu wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi, co najmniej 3 przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Złotowa oraz co najmniej 2 przedstawicieli osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.

5. Kandydatury osób wskazanych przez organizacje pozarządowe (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy składać na piśmie zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

6. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Miejskim w Złotowie al. Piasta 1, 77-400 Złotów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2013r.

7. Ostateczny skład komisji konkursowej powoływany zostanie w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa.

8. Udział w pracach Komisji Opiniującej Oferty jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

Burmistrz Miasta Złotowa
/-/ Stanisław Wełniak

 

  

Złotów, dnia 21 listopada 2013 r.