PROTOKÓŁ NR XXIX/13

z XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

odbytej w dniu 24 września 2013 roku


W dniu 24 września 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 13 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Jacek Lewandowski i Krzysztof Kulasek – usprawiedliwieni.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krystiana Cichańskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXVIII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2013 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 8/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zwołania XXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XXIX sesji projektu uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 7.

Następne punkty uległy przesunięciu.

Za powyższym głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXIX sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XXIX sesji głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej:


Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXIX sesji:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2013 roku.

 6. Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2013/2014.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu al. Piasta, ul. Szkolnej i ul. Nieznanego Żołnierza w Złotowie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Staszica, ul. Obrońców Warszawy i al. Mickiewicza w Złotowie.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 13. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 14. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Z-cę Burmistrza Miasta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Komendanta Powiatowego Policji W. Wilczewskiego, przedstawicieli jednostek samorządowych, Z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Staży Pożarnej, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu K. Pufala, wszystkich przybyłych gości i media.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia od dnia 14 sierpnia do dnia 10 września 2013 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia od dnia 14 sierpnia do dnia 10 września 2013 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

Radny J. Białkowski:

 1. Ponowił prośbę dotyczącą oznakowania i opisania podstawowych dystansów: 100,400,800,1000m na bieżni wokół boiska przy ulicy Mickiewicza.

 2. Zapytał, czy nie można by zmienić godzin odbioru śmieci z głównych ulic miasta np.: Boh. Westerplatte i Mickiewicza z godzin rannych przed godz. 8.00 na inną godzinę. Rano tworzą się tam „korki” i nie można dojechać do szkół.

Radna A. Andrzejewska:

 1. Korzystając z obecności Komendanta Powiatowego Policji - zapytała, czy nie można by zwiększyć patroli na ulicy Szkolnej w godzinach zakończenia dyskoteki w „Genesis”, ponieważ często dochodzi tam do bójek.

 2. Prosiła, aby wyznaczyć miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Wojska Polskiego.

Radny K. Żelichowski:

 1. Nawiązał do sprawy dotyczącej dyskotek w „Genesis”. Powiedział, że gdy młodzież wraca ulicą Krzywoustego to jest bardzo głośno, często biją się i szarpią. Ogólnie zakłócają ciszę nocną.

 2. Prosił by po rozwiązaniu umowy z dotychczasowymi dzierżawcami posprzątać teren wokół „Domu Polskiego”

 3. Zapytał – dlaczego nowa niecka na Pływalni „Laguna” nie jest jeszcze otwarta?

Radny H. Golla:

Prosił, by poinformować w lokalnych mediach mieszkańców , że wykupiony bilet parkingowy z ważnym jeszcze czasookresem jest ważny w innych strefach naszego miasta.

Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zapytał, czy jest możliwość dostawienia drążków siłowych ( do podciągania się) do urządzeń do ćwiczeń ustawionych na powietrzu?

 2. Podziękował w imieniu mieszkańców za nowy plac zabaw dla dzieci przy ulicy Kocika.

Radna M. Wegner:

Zapytała, czy na hali sportowej przy ulicy Mickiewicza gdzie jest nowy ring nie można zamontować drzwi, ponieważ na ringu i obok biega młodzież – piłkarze juniorzy. Jak do tego dopuścimy, że młodzież będzie mogła biegać wszędzie to ring będzie szybko zniszczony?


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta i Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w pkt 12 porządku obrad sesji oraz Komendant Powiatowy Policji – poniżej.


Ze względów technicznych Przewodniczący Rady ogłosił 5. minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad, obecnych było 13. radnych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Komendantowi Powiatowemu Policji W. Wilczewskiemu, który m.in. przeprosił, że mimo iż mija pół roku jak jest komendantem Policji w Złotowie i mimo otrzymywanych zaproszeń, nie miał okazji uczestniczyć w żadnej sesji Rady Miejskiej. Podziękował Radzie Miejskiej za udzielane wsparcie finansowe dla złotowskiej Policji i myśli, że dalej to będzie kontynuowane, co przyczyni się do poprawy warunków pracy policjantów, jak również klientów, którzy przychodzą do Komendy. Ponadto Komendant Powiatowy Policji odpowiedział na interpelacje A. Andrzejewskiej i K. Żelichowskiego. Odnośnie dyskotek powiedział m.in., że Policja nie ma specjalnie zgłoszeń w tej sprawie, natomiast zakłócenie ciszy nocnej jest standardem. Powiedział, że nie ma takich najgorszych przestępstw jak rozboje itd., a patrole są kierowane. Myśli, że patroli będzie więcej z tego powodu, że wcześniej borykano się z wakatami – były duże braki policjantów. Poinformował, że robi wszystko, żeby, w miarę możliwości, pojawiały się patrole piesze – widać już na terenie miasta przewodnika z psem. Zwrócił uwagę, że wymagania są dużo większe niż nieraz, jako komendant ze swymi ludźmi, może zapewnić. Zapewnił, że zrobi wszystko, żeby na terenie, nie tylko miasta ale i powiatu, było bezpiecznie. Powiedział, że 30 października br. o 12.00. w sali Cechu Rzemiosł Różnych odbędzie się otwarta debata społeczna, z udziałem Wojewody Wielkopolskiego i Komendanta Wielkopolskiego Policji, która ogólnie będzie dotyczyła pojęcia bezpieczeństwa, zarówno na terenie miasta jak i powiatu. Zwróci się w tej sprawie formalnie, będzie informował na bieżąco Przewodniczącego Rady i mieszkańców – na pewno to wszystko będzie nagłaśniane przez media. Jest to dla niego ciekawy instrument, bo jest ciekaw usłyszeć bezpośrednio od mieszkańców, jak wygląda sprawa bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy Policji W. Wilczewski przeprosił, że ze względu na obowiązki służbowe nie może do końca uczestniczyć w obradach sesji.

Na pytanie radnej A. Andrzejewskiej, dlaczego jest problem z połączeniem się na numer alarmowy 997 – szybciej można dodzwonić się na dyżurkę niż na ten numer, Komendant Powiatowy Policji odpowiedział m.in., że do dyspozycji dyżurnego jest kilka numerów, bo jest tzw. przełączenie z nr 112 – bezpośrednio z pogotowia i innych służb a dyżurny jest jeden i ma 4 telefony. Trudność w połączeniu może polegać też na tym, że jest to jedna osoba a mieszkańcy też nieraz blokują telefony poprzez np. 20. minutowe rozmowy. Ponadto w tej chwili większość przechodzi na nr 112, co troszeczkę wydłuża ten okres wyczekiwania. Zapewnił, że nie ma takiej opcji, żeby dzwonił telefon i nikogo nie było w dyżurce – dyżurny jest non stop.

Radny K. Żelichowski – poruszył sprawę dot. ul. Krzywoustego, gdzie w okresie letnim, po dyskotece w klubie Genesis są pielgrzymki młodzieży a co sobotę nie jest tam zakłócanie spokoju, ale burdy. W powyższej sprawie zgłaszają się do niego mieszkańcy, którzy również dzwonią często na Policję i mówią, że jeżeli jest jakaś burda czy większa grupka młodzieży, to policjanci boją się wyjść z samochodu, a łatwiej jest dla nich złapać „drobnego pijaczka na rowerze”. Prosił, zaapelował, żeby w soboty wzmocnić tam patrole Policji.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji, który powiedział m.in., że przyjrzy się tematowi, bo wie o tej dyskotece jak to wygląda i postara się, żeby, w miarę możliwości, na te dyskoteki skierować policjantów w większej liczbie. Na uwagę radnego K. Żelichowskiego, że nie chodzi mu o głośne rozmowy, ale o bójki, rozróby, o których na pewno Policja wie, bo niejednokrotnie była tam interwencja – jest tam taki punkt zapalny, który należałoby rozwiązać, Komendant Powiatowy Policji odpowiedział, że przyjrzy się tematowi dokładnie. Poinformował, że przekazywał policjantom i wie, że służby w tych dniach są wzmocnione i ma nadzieję, że w jakiś sposób ukróci się ten proceder.

Radna A. Andrzejewska – powiedziała, że obecność Komendanta Powiatowego Policji na sesjach jest celowa, ponieważ tych problemów, które są zgłaszane na każdej sesji, jest dużo – jako Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa prosiła Komendanta Policji do uczestniczenia w obradach sesji Rady Miejskiej.

Radny H. Golla – poinformował o zaistniałym zdarzeniu, kiedy Policjant poszedł za kierowcą do sklepu, zwracając mu uwagę na źle zaparkowany samochód, prosząc o jego przestawienie – było to dla niego niecodzienne zdarzenie, że w ten sposób, nie wystawiając mandatu, można załatwić sprawę. Ponadto powiedział, że niekoniecznie należy karać starsze osoby, które do końca pewnie nie wiedzą, że przechodzą w niewłaściwym miejscu – uważa, że w tym momencie wystarczyłoby pouczenie.

Komendant Powiatowy Policji W. Wilczewski – zwrócił uwagę na różne, niewłaściwe poruszanie się po mieście rowerzystów i pieszych, dlatego też na stronie Policji i w mediach ukazało na ten temat trochę informacji, ponieważ nie przez każde przejście można przejechać. Na pewno nie mówił, że policjanci mają karać, mają natomiast polecenie reagować na wszelkiego typu naruszenie przepisów, a realizacja tego zależy od nich samych, tj. od policjantów i od osoby, która naruszyła przepisy, bo jeżeli będzie ona krnąbrna i nie przyjmuje tego do wiadomości, to prawdopodobnie mandat będzie nałożony. Powiedział, że jego zamiarem i celem nie jest karać starsze osoby, że przechodzą nie w tym miejscu czy przejeżdżają rowerem. Wychodzi z założenia, że policjant ma reagować, ma zwrócić uwagę i cieszy się, że jest to tak realizowane – do niego takie sygnały już docierają i jest z tego zadowolony.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – nawiązał do wypowiedzi K. Żelichowskiego dot. ul. Krzywoustego, Powiedział m.in., że są takie punkty na terenie miasta, które trzeba zlokalizować, gdzie młodzież zbiera się, ale nie wie jak wygląda sytuacja kadrowa Policji, bo wiadomo, że radiowóz nie może być wszędzie. Ponadto Przewodniczący Rady zaprosił Komendanta Policji do uczestniczenia, w miarę możliwości, w następnych sesjach Rady, a w przypadku niemożliwości, aby w sesjach uczestniczył jego zastępca.

Punkt 5.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2013 roku.

Radni otrzymali Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2013 roku, która była omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji oraz uchwałę nr S0-0953/11/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2013 r. wyrażającą pozytywną opinię o informacji i o przebiegu wykonania budżetu Miasta Złotów za pierwsze półrocze 2013 r.

Następnie Skarbnik Gminy – Jadwiga Skórcz przeprowadziła prezentację multimedialną w zakresie tej informacji, która jest załączona do protokołu.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I półrocze 2013 roku, nie wnosząc uwag.

Powyższa Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2013/2014.

Informacje Radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Rady podziękował dyrektorom szkół za obszerne informacje o swoich placówkach.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2013/2014.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji, które pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.


Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały. Zaproponował wprowadzenie następujących zmian:

 1. w zał. nr 2 dotyczącym Wykazu przedsięwzięć dodaje się inwestycję pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej 1021P w miejscowości Złotów – ul. 8 Marca. Powiedział, że w ramach tego przedsięwzięcia gmina zamierza udzielić pomocy finansowej powiatowi złotowskiemu w 2014 r. w kwocie 877.965 zł. i w 2015 r. - w kwocie 20.000 zł. Wprowadzenie tego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej umożliwi podpisanie umowy na dofinansowanie tej inwestycji;

 2. w zał. nr 1 dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2023 oraz w Objaśnieniach, dokonuje się zmian związanych z pkt 1), tj. limitem wydatków na zadania wieloletnie w poszczególnych latach i dopisaniem tego zadania w roku 2014 i 2015.

Udzielił dodatkowych wyjaśnień. Powiedział m.in., że „powiat” będzie składał wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy tzw. „schetynówek” i „miasto” już wcześniej deklarowało, że będzie w tym partycypować, a żeby partycypacja mogła być uznana, to musi być ona ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Złotów.

Na pytanie Radnego St. Wojtuń, skąd taka dokładna kwota - czy wynika to z jakiegoś udziału procentowego całej inwestycji i jaki jest w tym udział miasta, Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiedział m.in., że kwota ta wynika z kosztów inwestycji – jest ona określona do tej wysokości a jej wielkość będzie zależała od tego jak zostanie rozstrzygnięty przetarg i jakie dofinansowanie uzyska to zadanie. Ponadto poinformował, że dotacja na Narodowy Fundusz Przebudowy Dróg Lokalnych miała wynosić 1 mld zł., natomiast wczoraj (23 września br.) otrzymał wiadomość z Urzędu Wojewódzkiego, że jest projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający dotację na rok 2014 z 1 mld zł. na 250 mln zł. - na wszystkie województwa i związku z tym, wielkość ta w województwie Wielkopolskim spada z 80 mln na 20 mln zł., które jest jeszcze dzielone na powiaty i na gminy.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/280/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013 – 2023.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Godz. 12.05. Przewodniczący Rady ogłosił 15.minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.20.

Obecnych było 13. radnych.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2013 były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/281/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radny K. Koronkiewicz – powiedział m.in., że zgadza się, iż trzeba wymieniać rury i inwestować w sieć wodociągową ze względu na to, żeby była lepsza jakość wody. Ma obawy co do inwestycji, że przełożą się one na koszt wody i dlatego uważa, że warto byłoby nakłady, które mają być w latach 2013-2015, przełożyć na późniejszy okres, po spłaceniu kredytu. Radni powinni dbać o interes naszego społeczeństwa a głosując za przyjęciem przedłożonego planu rozwoju i modernizacji, będą automatycznie głosowali za podwyżką cen, które będą w grudniu br. i będą akceptowali też dość wysokie podwyżki w następnych latach – pomimo, że Pani Prezes twierdzi, iż nie mamy wysokich cen, on uważa inaczej. Zapytał czy byłaby możliwość przyznania przez miasto dotacji MZWiK, żeby nie była aż tak wysoka podwyżka cen – prosił Z-cę Burmistrza o wypowiedzenie się w tej sprawie. Uważa, że warto byłoby przełożyć uchwalenie przedłożonego planu modernizacji i rozwoju MZWiK do czasu poprawienia go, przesunięcia inwestycji na inne lata.

Radny K. Żelichowski – zaproponował, żeby Pani Prezes zabrała głos i odniosła się do przedłożonych zmian w planie modernizacji i rozwoju MZWiK, żeby było wiadomo, w czym jest rzecz, ponieważ nie wszyscy radni zrozumieli, o co w tym planie chodzi. Zwrócił uwagę, że w przedłożonym planie chodzi m.in. głównie o urealnienie kosztów na budowę stacji uzdatniania wody. Na uwagę radnego K. Koronkiewicza, że wszystkie inwestycje będą wiązały się z podwyżką cen i to nie małą, K. Żelichowski powiedział, że jak podejmowaliśmy decyzję o budowie stacji uzdatniania wody, to koszt jej budowy przewidziany był na 5 mln zł., a obecnie wiadomo, że stacja uzdatniania kosztowała mniej. Był przedstawiony również harmonogram cen wody do roku 2015, które są obecnie w planie uaktualnione – ceny są mniejsze, mniejszy jest ich wzrost.

Następnie głos zabrała Prezes MZWiK Sp. z o.o. Edyta Iwańska, która powiedziała m.in., że jest to plan obowiązujący od roku 2011 – jest to poprawka do istniejącego planu na lata 2011 – 2015 i tak jak radny K. Żelichowski zauważył, zmiana polega głównie na obniżce i w ogóle nie ma mowy o wprowadzeniu kosztownych nowych zadań inwestycyjnych. MZWiK starał się o zmianę planu m.in. z powodu: urealnienia kosztów budowy stacji uzdatniania wody, która nie kosztowała 4,5 mln zł. jak pierwotnie zakładano, tylko około 3,3 mln zł.; przesunięto część zadań, po porozumieniu z Burmistrzem, ze względu np. na brak zainteresowania zasiedlenia niektórych działek – nie ma sensu inwestować w rejonach miasta jeżeli nie ma zainteresowania budową domów; uaktualniono cenę zakupu samochodu specjalnego – asenizacyjnego z około 1,4 mln zł. do około 700 tys. zł. Powiedziała, że robi wszystko, aby obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa a nie je podwyższać. Poinformowała o zadaniach w sieci wodociągowej – m.in. zakup przyrządu do lokalizacji sieci wodociągowych za około 10 tys. zł.; wymiana sieci - przyłącza ul. Szkolna za około 10 tys. zł.; budowa sieci wodociągowych w ul. Witosa – rozszerzono zakres rozbudowy, głównie na przyszły rok z powodu powstających budynków – nie wprowadzono żadnych innych nowych zadań. Rozumie co mówił radny K. Koronkiewicz, że plan ma wpływ na taryfę, ale na przyszły rok nie ma mowy o zwiększeniu zadań, jeżeli chodzi o sieć wodociągową. Na pytanie Przewodniczącgo St. Pikulika dotczące zużycia wody na płukanie – czy stacja uzdatniania wody wyraźnie ograniczy teraz ilość płukań, Prezes E. Iwańska – odpowiedziała, że na pewno wyeliminowano nieszczelności na rurociągach pomiędzy studniami a stacją uzdatniania wody i pomiędzy stacją a zbiornikami wody pitnej – tam gdzie można było, uszczelniono układ technologiczny, co pozwoli na wyeliminowanie części strat technologicznych. Natomiast ilość wody do płukania nieznacznie się zmieni dlatego, że ilość filtrów jest prawie ta sama i tyle samo wody przepływa przez filtry – zwiększyła się co prawda ilość złoża w filtrach, ale trzeba przepuścić przez filtry podobną ilość wody, żeby je wypłukać – każdy filtr jest płukany co 3-4 dni. Natomiast na pytanie radnego K. Żelichowskiego, czy w wyniku budowy stacji uzdatniania wody u odbiorcy końcowego zachowane są wszystkie normy wody, Prezes MZWiK odpowiedziała, że do tej pory są kontrolowani przez sanepid, przez monitoring kontrolny i przeglądowy, który sami wykonują – praktycznie, co miesiąc są wykonywane badania wody przez sanepid albo przez akredytowane laboratorium MZWiK, a co tydzień przez ich laboratorium wewnętrzne. Badana jest też woda na sieci – są ustalone stałe newralgiczne punkty miasta, tzw. końcówki sieci, albo tam gdzie jest duże skupisko ludzi. W tym roku przekraczany był tylko parametr manganu, który do przyszłego roku muszą doprowadzić do normy – innych przekroczeń nie było. Powiedziała, że w tej chwili ze stacji wychodzi woda spełniająca wszystkie parametry, ale zdarza się, że na sieci ulegnie ona wtórnemu zanieczyszczeniu z powodu starych rurociągów – na 50 km sieci wodociągowej, 10 km jest sieci, która ma 101 lat. Obecnie mamy wodę spełniającą wszystkie wymagania i będą dążyć do wymiany sieci. Poinformowała, że żadna firma w Polsce nie chce podjąć się czyszczenia rur, które mają 101 lat – są zmuszeni do wymiany tych rur i nie ma tego, że można zastosować jakiś środek tymczasowy, zapobiegawczy – myśli, że będzie to odzwierciedlone w następnym planie wieloletnim. Powiedziała, że w Złotowie jest prawie najtańsza woda w województwie i wodociągi w najgorszym stanie – wszystkie okoliczne miejscowości mają wyższe stawki.

Na pytanie radnego K. Koronkiewicza dotyczące wysokości kształtowania się podwyżki stawek na przyszły rok, Prezes E. Iwańska odpowiedziała, że nie jest tak jak mówił, że w zeszłym roku była kilkunastoprocentowa podwyżka – to jest nie prawda, bo za wodę było to 9 %, a z tytułu samej budowy stacji uzdatniania wody myśli, że będzie to do 0,40 zł. – jeżeli chodzi o wodę. Powiedziała, że uważa, iż podwyżka nie będzie większa niż w ubiegłym roku – starają się ograniczać koszty, szukają nowych dostawców energii, tam gdzie można, wraz z nową stacją uzdatniania wody wybudowano nową stację transformatorową. Jeżeli chodzi o wzrost cen z tytułu inwestycji i pochodnych odpowiedziała, że nie jest przygotowana na takie pytanie, ale jak dostanie zaproszenie na posiedzenie komisji, to bardzo chętnie przyjdzie i wyjaśni temat.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – powiedział m.in., że jeżeli chodzi o zmiany wartości budowy, głównie stacji uzdatniania wody, to jest to bardzo wyraźny wpływ na cenę wody, bo jeśli w zeszłym roku przewidywano, że w latach 2011 – 2015 na wodzie będzie to wzrost cen o 0,96 zł., a obecnie, po tych zmianach, jest to 0,62 zł. – część tego wzrostu została już skonsumowana w tym roku i w zeszłym roku. Zwrócił uwagę, że – to wszystko jest zawarte w przekazanych materiałach. Na pytanie radnego K. Koronkiewicza dotyczące dotacji dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, odpowiedział m.in., że na pewno powinniśmy być przeciwni temu, żeby dotowana była woda. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, to robimy to cały czas – dotacja, która została przyznana na stację uzdatniania wody czy na przepompownię ścieków, czy inne zadania, są realizowane z budżetu Gminy Miasto Złotów – nie wszystkie, ale te, które uważamy, że powinny być realizowane przez miasto – najczęściej dotyczy to nowych inwestycji, chociaż zdarza, że wspomagane są również działania MZWiK. Przypomniał też o wniesionym majątku gminy do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 9. radnych, 4. „wstrzymało się od głosowania”.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/282/13 o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu al. Piasta, ul. Szkolnej i ul. Nieznanego Żołnierza w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodniczący Rady St. Pikulik przypomniał, że rondu na skrzyżowaniu al. Piasta, ul. Szkolnej i ul. Nieznanego Żołnierza w Złotowie nadaje się nazwę „Juliusza Zielińskiego”– kierownika polskiej szkoły w Złotowie w latach 1929-1939. Komisja ds. nazewnictwa ulic uznała powyższy wniosek mieszkańców za zasadny.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu al. Piasta, ul. Szkolnej i ul. Nieznanego Żołnierza w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/283/13 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu al. Piasta, ul. Szkolnej i ul. Nieznanego Żołnierza w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Staszica, ul. Obrońców Warszawy i al. Mickiewicza w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodniczący Rady St. Pikulik poinformował, że rondu na skrzyżowaniu ul. Staszica, ul. Obrońców Warszawy i al. Mickiewicza w Złotowie proponuje się nadanie nazwy „Harcerzy Złotowszczyzny”.

Komisja ds. nazewnictwa ulic uznała powyższy wniosek Hufca ZHP Złotów, upamiętniający działalność ZHP na Ziemi Złotowskiej za zasadny.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Staszica, ul. Obrońców Warszawy i al. Mickiewicza w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/284/13 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ul. Staszica, ul. Obrońców Warszawy i al. Mickiewicza w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 12.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił J. Kołodziejczyk – Zastępca Burmistrza Miasta, St. Wilowski – Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej. Ponadto po pkt 4, odpowiedzi na interpelacje A. Andrzejewskiej i K. Żelichowskiego, udzielił W. Wilczewski – Komendant Powiatowy Policji.


Radnemu J. Białkowskiemu :

 1. Jeżeli chodzi o opisanie dystansów na bieżni to myśli, że będzie to zrobione przez ZCAS.

 2. Jeżeli chodzi o wywożenie śmieci w godzinach rannych przez MZUK – to uważa, że zmiana harmonogramu nie wchodzi w grę. Można się tylko umówić, aby wywożenie odbywało się tego samego dnia tylko w innych godzinach - takich by nie blokować dróg w czasie wzmożonego ruchu pojazdów przed godziną 8.00.

Radnej A. Andrzejewskiej :

 1. Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji – po pkt 4 porządku obrad.

 2. W sprawie wyznaczenia miejsca parkingowego to nikt nie zgłaszał takiej potrzeby. Jeśli ma być to miejsce to będzie wyznaczone. Problemem jest namalowanie takiego miejsca na bruku lub kostce, ale jak trzeba to pomaluje się.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

 1. Odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji– po pkt 4 porządku obrad.

 2. Jeśli chodzi o teren wokół Domu Polskiego to będzie posprzątany.

 3. Jeśli chodzi o nową nieckę na pływalni „Laguna” to nadzór budowlany odebrał prace lecz nie zadziałał system elektroniczny związany z naliczaniem minutowym korzystających z pływalni. Obecnie czekamy na usunięcie usterek przez wykonawcę systemu.

Radnemu H. Golla:

Jeśli chodzi o wykorzystanie biletu z parkometru jeszcze z ważną godziną to jest ogólnie zasada taka, że można z niego korzystać zmieniając strefę parkowania w danym mieście. W Złotowie jest jeden parking gdzie nie można z tego skorzystać a mianowicie na parkingu przy ulicy Sienkiewicza. Tam żeby zaparkować trzeba wrzucić 2 zł. O możliwości przemieszczania się z ważnym biletem parkingowym z jednej strefy parkowania do drugiej - poinformujemy mieszkańców w telewizji Asta i w lokalnej gazecie.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

Jeśli chodzi o dostawienie drążków do podciągania w urządzeniach do ćwiczeń na powietrzu – to urządzenia te były zamawiane wcześniej bez drążków, bo one nie były przewidziane. Sprzęt do ćwiczeń w parku miejskim już jest bardziej zmodyfikowany niż ten przy promenadzie. Place, na których ustawione są urządzenia są małe i nie ma miejsca na dokładanie sprzętu. Już w tym roku tego się nie zrobimy. Jeżeli jest to bardzo potrzebne to tę sprawę rozważy się później.

Radnej M. Wegner:

Jeśli chodzi o halę przy ulicy Mickiewicza to odpowiedział, że na dużej sali będzie założona kotara a do małej salki, są drzwi. Opiekunowie i trenerzy powinni pilnować młodzież, żeby nie niszczyła urządzeń, w tym również ringu.

Ponadto odpowiedzi w/w sprawie udzielił S. Wilowski – Dyrektor ZCAS. Poinformował, że intencja jest taka, by dostęp do całego obiektu i wszystkich urządzeń mieli wszyscy. Obiekt jest otwarty ale nadzorowany. Żadne kraty nie będą zakładane.


Nie zgłoszono uwag do udzielonych odpowiedzi.


Punkt 13.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Radny K. Steffen – poruszył sprawę wymiany starych słupów energetycznych i likwidacji linii napowietrznej, w tym na osiedlu, na którym mieszka. Zapytał czy miasto ma jakąś umowę z ENEA, żeby w całym mieście polikwidować stare słupy i zlikwidować linie napowietrzne.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że takiej umowy nie ma, natomiast za każdym razem, jak robione są jakieś ulice, to piszemy do wszystkich gestorów sieci, żeby oni to u siebie uporządkowali. Powiedział m.in., że są obietnice, iż będzie to zrobione na ul. Szpitalnej i w części ul. Plażowej. Natomiast, jeżeli chodzi o oświetlenie drogowe, to jest to załatwiane najczęściej przy realizacji inwestycji.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Poinformował o zaproszeniu fundacji CIS – w niedzielę 29 września br. Prosił Wiceprzewodniczącego Rady i radnych, którzy będą mogli, o reprezentowanie Rady Miejskiej na tej imprezie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że w ramach tej imprezy ma być również rozegrany krótki mecz, z udziałem m.in. Radosława Majdana – na bramce i Piotra Świerczewskiego – reprezentanta Polski.

 1. Zaprosił na spotkania chóralne pod patronatem Starostwa Złotowskiego, które odbędą się w dniu 5 października o godz. 15.00. w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła;

 2. Poinformował, że kolejna XXX sesja Rady Miejskiej odbędzie się we wtorek w dniu 29 października o godz. 11.00.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 14.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.00, zamknął XXIX sesję Rady Miejskiej.


Protokół sporządzili:
J. Manowski
Z. Chmielewska

Sekretarz obrad
Krystian Cichański

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik