Uchwała nr XXIX/210/06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca


 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 ) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

  § 1.  1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca, zwanego dalej planem, stwierdza-jąc jego zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, uchwalonym uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 roku.
.
  2. Granica opracowania - uchwalenia planu określona została na rysunku planu.
  3. Integralną częścią uchwały jest:
 1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią;
 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 3, będący jej integralną częścią;
  4. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-szej uchwały mowa o:
 1) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru   położonego przy ul. 8-go Marca;
 2) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczo-ny symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określo-nymi na rysunku planu;
 3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozu-mieć powierzchnię poziomego rzutu bryły budynku (po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych), który nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku, przy czym powierzchnię zabu-dowy działki obliczamy jak sumę powierzchni zabudowy wszystkich istniejących i projektowanych obiektów budowlanych wraz z bu-dynkami gospodarczymi i garażami, występujących w obrębie działki;
 4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć   wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej   i nieutwardzonej do po-wierzchni działki budowlanej;
 5) linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć linie regulującą usytuowanie zabudowy na działce bu-dowlanej, która jest określona na rysunku planu. Linia, do której ściana frontowa budynku powinna przylegać na minimum 70% jej długości z dopuszczeniem wysunięcia przed nią (co najwyżej na 1,5m) wykuszy, ganków wejściowych niezabudowanych – bez pełnych ścian, schodów zewnętrznych, balkonów oraz cofnięcia części elewacji frontowej (30% na długości frontu elewacji łącznie), o ile tych dopuszczeń nie regulują inaczej ustalenia planu;
 6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg zabudowy w ob-rębie działki budowlanej lub terenu;
 7) wysokości zabudowy - należy przez to rozu-mieć maksymalny   pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy   budynku do najwyżej poło-żonej krawędzi dachu lub punktu   zbiegu połaci dachowych;
 8) budowę urządzeń infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodo-ciągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazo-wych i telekomunikacyjnych;
 9) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów szczególnych i aktów prawa miejscowego;
 10) dostępie do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bez-  pośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę   wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności   dro-gowej;
 11) powierzchni sprzedaży - należy przez to rozu-mieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiące jego całość techniczno - użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów ( bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);
 12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i któremu winny być pod-porządkowane inne rodzaje przeznaczenia występujące na tym terenie, określone jako uzupełniające;
 13) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć   rodzaje przeznaczenia inne niż pod-stawowe, które wzbogacają   lub usprawniają funkcjo-nowanie przeznaczenia podstawowego   terenu albo sta-nowią element struktury osadniczej konieczny   do uwzględnienia, który może współistnieć z przeznaczeniem   podstawowym;
 14) frontowej granicy działki - należy przez to ro-zumieć część   działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się   główny wjazd lub wejście na działkę;
 15) reklamie wielkogabarytowej - należy przez to rozumieć wolno  stojące urządzenie reklamowe lub umieszczo-ne na obiekcie   budowlanym albo ogrodzeniu o po-wierzchni większej   od 2,0 m2.

  § 2.  1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
 1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objęte-go planem;
 2) umożliwienie pełnienia nowych funkcji przy jednoczesnej   ochronie interesów publicznych i lokalnych;
 3) określenie warunków architektonicznych i urbanistycznych dla   terenu objętego planem. 
  2. W planie wyznacza się następujące funkcje terenu:
 1) tereny zabudowy handlowo – usługowej z do-puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem U/MN;
 2) tereny zabudowy handlowo – usługowej z dopuszcze-niem zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu sym-bolem U/M;
 3) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysun-ku planu symbolem ZI;
 4) tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbo-lem   KX, KZ, KL.

DZIAŁ II
Ustalenia szczegółowe

  § 3.  1. Wyznacza się tereny zabudowy handlowo – usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu sym-bolem U/MN.
  2. Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi i handel.
  3. Przeznaczenie uzupełniające - funk-cja mieszkaniowa w zabudowie jednorodzinnej. Zabrania się lokalizowania budynków wyłącznie z przeznaczeniem uzupełniają-cym.
  4. Na terenach zabudowy handlowo – usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednoro-dzinnej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem U/MN wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) teren pod obiekty usługowo – handlowe z do-puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 2) budynki w zabudowie wolnostojącej;
 3) lokalizacja budynków na działkach zgodnie z naniesionymi na   rysunku planu nieprzekraczalnymi i obowiązującymi liniami   zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
 4) ewentualne uciążliwości wynikające z prowa-dzonej działalności muszą się mieścić w granicach działki, na której ta działalność jest prowadzona;
 5) zabrania się lokalizowania budynków handlo-wych o powierzchni sprzedaży większej niż 1000m2;
 6) zabrania się lokalizowania budynków w granicy działki;
 7) zakaz lokalizowania budynków gospodarczych wolnostojących;
 8) garaże dla samochodów osobowych stanowić muszą integralną część budynków mieszkalnych lub handlowo - usługowych,
 9) maksymalna wysokość zabudowy 12,0m;
 10)  wymaga się przekrycia budynków dachami o nachyleniu nie   mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o w obrębie min. 30%   powierzchni zabudowy , na pozosta-łej powierzchni dopuszcza   się inne spadki. Oś kaleni-cy głównej budynku równoległa do   frontowej granicy działki;
 11) minimum 20% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym;
 12) dopuszcza się scalenia istniejących działek i nowe po-działy   na działki pod warunkiem, że:
  a) każda działka będzie posiadać do-stęp do drogi publicznej,
  b) projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi    na rysunku planu liniami zabudowy,
  c) działki będą o powierzchni minimum 600 m2. Podana    minimalna powierzchnia nie dotyczy wydzielania działek    pod urządzenia infrastruktury technicznej,
 13) dopuszcza się wjazd na działki bezpośrednio z ul. Le-śnej.   Budowę wjazdu uzgodnić z zarządcą drogi;
 14) tereny zabudowy handlowo - usługowej z dopuszcze-niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

  § 4.  1. Wyznacza się tereny zabudowy handlowo – usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem U/M.
 1) funkcja obiektu: usługi handlowe, rzemieślni-cze, usługi techniczne i nieuciążliwe, zakłady drobnej wytwórczo-ści, obiekty administracyjno-socjalne, hurtownie;
 2) dopuszcza się zabudowę mieszkalną;
 3) na terenie ustala się zakaz lokalizacji innych obiektów w tym usługowych mogących wywołać stałe lub okresowe uciążliwo-ści dla środowiska;
 4) dopuszcza się lokalizację kilku budynków na działce w tym   obowiązkowo budynku głównego przy ulicy;
 5) wysokość budynku głównego od strony frontowej w obo-wiązujących liniach zabudowy przy zachowaniu głębokości budyn-ku około 10,0 m:
  a) przy przekryciu dachem spadzistym o spadku 30-45° - 2 – kondygnacje nadziemne + poddasze użyt-kowe,
  b) przy przekryciu stropodachem - 3 kondygnacje nadziemne,
 6) dostępność usług w poziomie chodnika;
 7) w nieprzekraczalnych liniach zabudowy dopuszcza się zabudowę parterową utrzymaną w charakterze obiektu głównego (pkt 5);
 8) dopuszcza się wtórny podział lub łączenie działek pod warunkiem utrzymania zasad dostępności do drogi publicznej i zabudowy budynkiem głównym;
 9) zakaz ogrodzenia działki od strony frontowej. Zapewnić na  leży chodnik ogólnodostępny o szerokości 3,0 m od ul. Leśnej   i 5,0 m od ul. 8 Marca.

  § 5.  1. Wyznacza się teren zieleni izola-cyjnej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem ZI.
 1) szerokość pasa zieleni izolacyjnej określono na rysunku planu;
 2) tereny zieleni izolacyjnej mogą stanowić prze-strzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

  § 6.  Zasady urządzania, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
  1. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KX.
 1) teren komunikacji publicznej - droga gminna;
 2) teren przeznaczony pod ciąg pieszo – jezdny;
 3) szerokość pasa drogowego określona została na rysunku planu;
 4) droga bez wyodrębnionego chodnika i jezdni;
 5) tereny komunikacji stanowią przestrzeń do budowy urządzeń   infrastruktury technicznej.
  2. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KZ.
 1) teren komunikacji publicznej - droga gminna, przedłużenie   istniejącej ulicy Wielatowskiej;
 2) teren przeznaczony pod skrzyżowanie ulicy Wielatowskiej i Leśnej;
 3) tereny komunikacji stanowią przestrzeń do budowy urządzeń   infrastruktury technicznej.
  3. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KL.
 1) teren komunikacji publicznej - droga gminna, istniejąca ulica   Leśna;
 2) szerokość pasa drogowego określona została na rysunku planu;
 3) tereny komunikacji stanowią przestrzeń do budowy urządzeń   infrastruktury technicznej.
  4. Na każdej działce budowlanej na terenach oznaczonych symbolem 1U/MN i 2U/MN należy zlokali-zować co najmniej dwa miejsce postojowe dla samochodów oso-bowych poza miejscem w garażu.

  § 7. Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
  1. W przypadku, kiedy w trakcie prowa-dzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie przed-miot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:
 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć   odkryty przedmiot;
 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środ-ków, ten przedmiot   i miejsce jego odkrycia;
 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego   konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, burmistrza.

  § 8.  1. Zakazuje się umieszczania re-klam wielkogabarytowych.
  2. Zakazuje się umieszczania nośników reklamowych:
 1) w sposób stwarzający utrudnienia w komuni-kacji kołowej,   rowerowej i pieszej;
 2) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla zna-ków drogowych   lub w sposób utrudniający ich odczy-tanie;
 3) na drzewach i na terenach zieleni, za wyjąt-kiem tablic i znaków informacyjnych związanych z funkcją terenu;
 4) na obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej.

  § 9.  Zasady ochrony środowiska, przyro-dy i krajobrazu kulturowego.
  1. Zakazuje się wprowadzania funkcji, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie dopuszczal-nej emisji zanieczyszczeń, dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się drażniących woni i światła o dużym natężeniu, poza terenem do którego właściciel posiada tytuł praw-ny, lub wprowadzające ograniczenia w użytkowaniu terenów przy-legających.
  2. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:
 1) minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez właściwe zagospodarowa-nie terenu i odprowadzanie wód opadowych;
 2) przy realizacji robót ziemnych należy nakazać zdjęcie całej   warstwy próchnicznej gleby zalega-jącej pod inwestycją, oraz   jej odpowiednie zdepono-wanie i przywrócenie na fragmentach   niezabudowa-nych;
 3) masy ziemne przemieszczone w trakcie budo-wy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ekranujących poszczególne nieruchomości;
 4) realizacja przedsięwzięcia mogącego prowa-dzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych wymaga zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanie-czyszczeń stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych, co powinno zostać uwzględnione w treści projektu budowlanego.

  3. Gospodarkę odpadami w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z zachowaniem podstawowych przepisów o utrzymaniu porządku i czystości, pla-nem gospodarki odpadami oraz kierując się zasadami zrównowa-żonego rozwoju i ochrony środowiska.

  § 10. Sposób i termin tymczasowego zagospo-darowania, urządzania i użytkowania terenów.
  1. W dotychczasowym zagospodaro-waniu i użytkowaniu pozastawia się tereny stanowiące obszar objęty niniejszym planem do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, ustanowionymi w przepisach niniejszej uchwa-ły.
  2. Budynki, obiekty kubaturowe, ogro-dzenia i elementy zagospodarowania istniejące w pasach drogo-wych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg publicznych pozostawia się do czasu modernizacji (budowy) ulicy jako tymcza-sowe zagospodarowanie - bez prawa powiększania kubatury, z możliwością dokonywania remontów.

  § 11. Zasady uzbrojenia terenów oraz moder-nizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
  1. Uzbrojenie kolidujące z wyznaczo-nymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w dokumentacjach technicznych i progra-mowych wykonanych na podstawie warunków technicznych.
  2. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych, nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy ob-szary te zostały zaznaczone na rysunku planu.
  3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia tech-nicznego należy prowadzić w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, poza pasem jezdni. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych warunkami technicznymi lub ekonomicznymi do-puszcza się inne trasy przebiegu sieci.
  4. Ustala się następujące zasady za-opatrzenia w wodę oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci wodo-ciągowej:
 1) zabudowania na terenie objętym planem nale-ży zaopatrzyć w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
 2) nowe odcinki sieci wodociągowej przewidziane dla uzbrojenia winny przebiegać w liniach rozgraniczających teren KX, KL i KZ;
 3) rozbudowa sieci wodociągowej winna zapew-nić możliwość   korzystania z wody do celów prze-ciwpożarowych.
  5. Ustala się następujące zasady od-prowadzenia ścieków oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej:
 1) zabudowania na terenie objętym planem nale-ży podłączyć   do miejskiej sieci kanalizacji sanitar-nej;
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach komunikacji KX, KL i KZ powinny być odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. Na pozostałych terenach ich zago-spodarowanie powinno uwzględniać częściowe zatrzymanie wód opadowych w obrębie poszczególnych działek, z zastosowaniem rozwiązań zapewniających przenikanie tych wód do gruntu ( na-wierzchnia przepuszczalna na placach parkingowych, drogach dojazdowych, chodnikach ) oraz współczynnik spływu ścieków deszczowych dotyczącej powierzchni niezabudowanej obiektami kubaturowymi nie większy niż 0,40;
 3) za niezbędne uznaje się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb związanych z uzbrojeniem terenu objętego planem;
 4) stosownie do postanowień przepisów pkt. 1), 2) i 3), nowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej prze-widziane dla uzbrojenia winny przebiegać w liniach rozgraniczają-cych teren KX, KL i KZ;
 5) zabrania się gromadzenia ścieków bytowych w szczelnych,   bezodpływowych zbiornikach na ścieki oraz odprowadzania   ścieków bytowych do grun-tu.
  6. Ustala się następujące zasady wy-posażenia w systemy energetyczne oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci energetycznych:
 1) utrzymuje się istniejący system dostarczania energii elektrycznej z możliwością jego modernizacji i rozbudowy stosownie do potrzeb;
 2) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie na   warunkach określonych przez gesto-ra sieci;
 3) szczegółowy sposób i zakres rozbudowy sieci określi gestor sieci na etapie realizacji poszczególnych przedsię-wzięć inwestycyjnych;
 4) w przypadku modernizacji lub rozbudowy linii elektro-energetycznych o napięciu 110 kV i wyższym, zakres rozbudowy (modernizacji) inwestor winien uzgodnić z Dowództwem Sił Po-wietrznych zwłaszcza pod kątem wystąpienia prawdopodobnych przeszkód lotniczych;
 5) w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniejącą infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną oraz braku możliwości zachowania wymaganych stosownymi przepisami odle-głości od sieci, dopuszcza się jej przebudowę na warunkach okre-ślonych przez gestora sieci.
  7. Ustala się następujące zasady wy-posażenia w system telekomunikacyjny oraz warunki modernizacji i rozwoju systemu:
 1) utrzymuje się dotychczasowe zasady wyposa-żenia w system   telekomunikacji;
 2) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosow-nie do potrzeb,   obejmuje możliwość modernizacji i budowy centrali oraz sieci   abonenckich, z dopusz-czeniem różnych operatorów, a także   rozbudowę sieci ogólnodostępnych automatów telefonicznych;
 3) nakazuje się stosowanie sieci kablowych;
 4) na terenie objętym planem zakazuje się lokali-zowania anten   przekaźnikowych telefonii komórko-wej.
  8. Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne kotłownie na paliwa niskoemisyjne. .

  § 12. Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami.
  1. Unieszkodliwianie stałych odpadów bytowych poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach poprzedzone segregacją oraz wywóz przez koncesjo-nowanego przewoźnika na zorganizowane wysypisko.
  2. Unieszkodliwienie stałych i ciekłych odpadów poprodukcyjnych, powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej poprzez gromadzenie w przystosowa-nych pojemnikach i wywóz przez wyspecjalizowane służby.
  3. Gospodarka odpadami musi być zgodna z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Złotów.

  § 13. Dla obszaru objętego planem obowiązu-je nakaz rozpoznania geotechnicznego występującego gruntu ro-dzimego w celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbro-jenia technicznego, podziemnego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

DZIAŁ III
Przepisy końcowe

  § 14. Tracą moc ustalenia:
 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-go miasta Złotowa, obszaru położonego przy ul. 8-go Marca, zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/150/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29.06.2000r ( Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 26, z dnia 15.09.2000r ) w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwały;
 2) inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z usta-  leniami niniejszej uchwały.

  § 15. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

  § 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-strzowi Miasta Złotowa.

  § 17. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielko-polskiego.