PROTOKÓŁ NR XXVIII/13

z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

odbytej w dniu 27 sierpnia 2013 roku


W dniu 27 sierpnia 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 13 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Krystian Cichański i Krzysztof Koronkiewicz – usprawiedliwieni.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Z-cę Burmistrza Miasta, Skarbnika Gminy, Wicestarostę Złotowskiego, przedstawicieli jednostek samorządowych i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Jarosława Białkowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXVII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2013 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 7/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zwołania XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Uwag, propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono.


Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXVIII sesji:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVIII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.

 6. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na rok 2013.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120013P – ul. Antoniego Dorsza w Złotowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120024P – ul. Michała Hubego w Złotowie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej bez numeru – ul. Szpitalnej w Złotowie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica, gmina Złotów.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 14. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 15. Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 14 czerwca do dnia 13 sierpnia 2013 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia od dnia 14 czerwca do dnia 13 sierpnia 2013 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

Radna M. Wegner:

 1. Zapytała, czy jest możliwość położenia „garbów” – spowalniaczy ruchu na ul. Nieznanego Żołnierza, od ul. Boh. Westerplatte w stronę ul. Szpitalnej – mimo, że jest tam znak ograniczenia prędkości, to kierowcy jeżdżą tam z większą prędkością niż jest dozwolona.

 2. Zapytała, czy jest możliwość postawienia znaku „stop” na skrzyżowaniu ul. Nieznanego Żołnierza z ul. Moniuszki od strony PKP – jest tam znak „ustąp pierwszeństwa”. Powiedziała, że byłoby bezpieczniej, ponieważ dochodzi tam do kolizji.

 3. Poruszyła sprawę dotyczącą osiedlowych śmietników, gdzie znajdują się zarówno pojemniki do wspólnego wyrzucania odpadów, jak i do odpadów segregowanych. Powiedziała, że w związku z tym, iż każdy ma dostęp do pojemników ogólnych, to tak naprawdę nie wiemy jak to wygląda na osiedlach i czy rzeczywiście ci, którzy deklarowali segregację odpadów i płacą 9,50 zł., wyrzucają i segregują, bo tak samo mają dostęp do pojemników ogólnych.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Zastępca Burmistrza Miasta w pkt 13 porządku obrad sesji.


Następnie, na wcześniejszą prośbę, Przewodniczący Rady – udzielił głosu Wicestaroście Złotowskiemu Tomaszowi Fidlerowi, który podziękował Burmistrzowi Miasta za wkład pracy w zakresie wspólnej inwestycji na ul. 8 Marca i części ul. Leśnej. Poinformował na jakim to jest etapie – jest zakończony projekt techniczny, trwają uzgadniania tzw. użyczenia gruntów dla przeprowadzenia inwestycji. Starają się to robić jak najszybciej, aby móc, najpóźniej do 15 października, wystąpić z wnioskiem do Wojewody o tzw. „projekt schetynowy”. Powiedział, że inwestorem tej zadania będzie powiat, chociaż część projektu obejmuje także działki, których właścicielem jest miasto. Podziękował Burmistrzowi a także Radnym, za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia – wprawdzie jest to droga powiatowa, ale zadanie to jest także związane z infrastrukturą miejską: kanalizacja, wody deszczowe, parkingi przy szkole, chodniki wzdłuż ul. 8 Marca do ul Słonecznej, parkingi przed budynkiem „Rolniczka”. Będzie to duża inwestycja, typowo infrastrukturalna i jest bardzo wdzięczny za dużą pomoc ze strony Burmistrza.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – podziękował Wicestaroście Złotowskiemu za dobrą współpracę między powiatem a miastem, co jest wspólną zasługą Burmistrza i Starostwa. Podziękował za to, co już zostało dokonane i myśli, że współpraca ta będzie się dalej dobrze układała, z korzyścią dla obu stron, a przede wszystkim dla mieszkańców Złotowa i powiatu.


Punkt 5.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

W dyskusji głos zabrali:

 • Radna A. Andrzejewska, która zapytała, czy głównym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy są szkolenia, ponieważ gro pieniędzy przeznaczone jest właśnie na ten cel. Zdaje sobie sprawę, że jest to przekwalifikowanie, przebranżowienie lub danie szansy zdobycia jakiegoś zawodu, ale doszły do niej wypowiedzi, których nie sprawdzała u źródła, że uczestnicy szkoleń biorą w nich udział, ponieważ mają z tego tytułu jakieś pieniądze – diety. Ponadto często bywa tak, że nie zawsze słowa, które są kierowane do uczestników szkolenia, są dla nich zrozumiałe. Zapytała, ilu faktycznie ludzi w wyniku szkolenia dostało nowe zatrudnienie lub założyło działalność gospodarczą.


 • Radna M. Wegner – zapytała, jaka jest skuteczność pomocy Powiatowego Urzędu Pracy – czy firmy, które uzyskały środki na uruchomienie stanowisk pracy, czy na otwarcie firmy, nadal funkcjonują.

 • Radny H. Golla – poruszył sprawę zapisu w jednym z punktów w priorytetowych zadaniach przyjętych na lata 2008 – 2013 o „zachęcaniu pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy”, co jest słusznym założeniem, chociaż jest z tym bardzo różnie. Zapytał, czy rozwiązywane są na szczeblu centralnym takie propozycje, żeby mniej prowadzić szkoleń a ewentualnie, we współpracy z pracodawcami, dopłacać do stanowisk miejsc pacy, aby ten wskaźnik bezrobocia 17,9 % zmienił się, bo w skali kraju to jest dosyć znaczne zagrożenie.

 • Radna A. Rogut – zapytała, w jakich przedsiębiorstwach, w mikro czy w makro, bezrobotni znajdują najczęściej zatrudnienie - jak to wygląda na naszym terenie.

 • Przewodniczący Rady St. Pikulik – zapytał czy są takie zawody, w których pracodawca poszukuje pracownika a nie może znaleźć fachowca, ponieważ nie ma takich przeszkolonych oraz o brak szkoleń specjalistycznych np. na koparki czy wózki widłowe, na które trzeba nieraz czekać 2-3 lata, o czym mówili niektórzy pracodawcy.

 • Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę na środki przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych - w tym roku w kwocie ponad 8 mln zł., skierowane do około tysiąca osób – zapytał, jaki przewiduje się z tego tytułu uzysk w postaci zmniejszenia liczby bezrobotnych, tj. ile z tych osób uzyska stałą pracę.


Na powyżej poruszane sprawy, pytania, odpowiedzi i wyjaśnień udzieliła Pani Łucja Greczyło – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która odnośnie szkoleń odpowiedziała m.in., że są to jakieś zasłyszane informacje, ponieważ są różne rodzaje szkoleń – są szkolenia organizowane wyłącznie przez Powiatowy Urząd Pracy oraz np. przez inne jednostki zewnętrzne, które wygrały konkursy na szkolenia w ramach projektów dofinansowanych z EFS (Europejski Fundusz Społeczny). Powiedziała m.in., że Powiatowy Urząd Pracy, analizuje zarówno potrzeby rynku pracy jak i oczekiwania bezrobotnych a jeżeli chodzi o efektywność, to zwróciła uwagę na nieuczciwość pracodawców, którzy podpisują zaświadczenie, że zatrudnią daną osobę po skończeniu szkolenia, natomiast na 40 osób, które miały indywidualne szkolenie, zatrudnienie znalazło nawet nie 50 %. Organizują też szkolenia grupowe, w ramach których efektywność wynosi prawie 60 % – w ramach tych szkoleń przygotowują kadrę, która będzie stanowiła niejako przyszłościowo zabezpieczenie dla potrzeb pracodawców, np. do obsługi sklepów wielkopowierzchniowych. Poinformowała o problemach, np. związanych ze szkoleniem kierowców, gdzie ze zdawalnością bywa różnie i pracodawcy, jak potrzebują pracownika, to niekoniecznie czekają aż komuś uda się zdać prawo jazdy. Natomiast, jeżeli chodzi o treści kształcenia i ich podważanie Dyrektor Ł. Greczyło odpowiedziała m.in., że każdy to pewnie przerabiał w czasie studiów czy nauki w szkole, bo wtedy kiedy jesteśmy uczestnikami, to sami byśmy powyrzucali 50 % treści programowych i podobnie jest na szkoleniach, gdzie pewna część osób uznaje, że jest to im niepotrzebne. W sprawie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, powiedziała m.in., że na terenie powiatu widać troszeczkę mniejsze dochody czy większe problemy dotyczące działalności gospodarczej. Generalnie, efektywne i zasadne jest wydatkowanie środków funduszu pracy, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona co najmniej 12 miesięcy a my i tak jesteśmy w lepszej sytuacji, albo w podobnej jak jest w Unii Europejskiej, gdzie za sukces jest uznawane utrzymanie 40 % działalności gospodarczej. Zwróciła uwagę, że był taki okres, że nawet 70-80 % działalności gospodarczych trwało dłużej niż 2 lata – w tej chwili, to nawet cała sytuacja gospodarcza wpływa na to, że działalności gospodarczych jest mniej – wpływają na to także upodobania konsumenckie, które decydują o tym czy działalność utrzyma się, czy nie oraz cechy osobowościowe poszczególnych osób. Powiedziała m.in., że nie ma preferowanych działalności i decydują o tym potrzeby konsumenckie. Natomiast, jeśli chodzi o produkcję, to środki, którymi dysponuje Urząd Pracy, czyli 6-krotne przeciętne wynagrodzenie, nie daje takiej możliwości, żeby utworzyć z tego coś większego – na te cele są już inne środki i kto inny tymi środkami dysponuje. Poinformowała o utrudnieniach w realizacji niektórych projektów z Unii Europejskiej, gdzie bardzo sztywno zostały określone ramy osób, które mogą uczestniczyć w szkoleniach. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy powiedziała, że w tej chwili, jeżeli chodzi o dotowanie, to generalnie założenie jest takie, iż każda forma w całej Unii Europejskiej funkcjonuje na równych zasadach i nie ma dodatkowych profitów w jej prowadzeniu. Zostały natomiast wynegocjowane przez nasz rząd w Unii pewne profity, które nie stanowią zagrożenia dla konkurencji. W propozycji zmian ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu jest zapis, że będą większe środki dla przedsiębiorców, ale będą one na warunkach kredytu. Ograniczenia są w przyznawaniu środków dla przedsiębiorców a więcej przeznacza się w kierunku pracy z bezrobotnym, żeby przygotować taką kadrę, która nie będzie dla pracodawcy kosztem, tylko pracownik będzie na równi z pozostałymi i dlatego jest tendencja szkolenia, staży, czyli odpowiedniego przygotowania. Uważa, że nasze rozwiązania są jeszcze neutralne, ponieważ są różne formy wsparcia - są szkolenia, są dotacje i staże. Powiedziała, że wszystkie z możliwych form starają się stosować i wbrew pozorom, w tej chwili, tych szkoleń jest relatywnie mało a wydatki na szkolenia też nie są znaczące a nie możemy odmówić bezrobotnym podwyższania kwalifikacji zawodowych. Jeżeli chodzi o zatrudnienie bezrobotnych odpowiedziała, że generalnie we wszystkich przedsiębiorstwach otrzymują zatrudnienie, w małych i dużych – w zależności od potrzeb. Jeżeli chodzi o kwalifikacje odpowiedziała m.in., że pracodawcy nie do końca mówią prawdę, że nie znaleźli takiego kandydata, który spełniałby ich oczekiwania, bo w Urzędzie Pracy są osoby przeszkolone zarówno na koparki, na ładowarki, na wózki widłowe – tylko wielu pracodawców życzyłoby sobie ażeby to byli pracownicy co najmniej na poziomie osób, które są już u pracodawcy zatrudnione. Należy zwrócić uwagę na to, że w Urzędzie Pracy oprócz osób, które są młode czy dobrze wykształcone, to generalnie są osoby, z których pracodawcy rezygnują albo oni rezygnują z wykonywania pracy u pracodawcy, bo w ich ocenie pracodawcy stawiają zbyt wysokie wymagania. Jeśli chodzi o spełnianie kwalifikacji, to generalnie nie ma takiego problemu – problem jest w tym, że osoby mające kwalifikacje nie są w stanie spełnić oczekiwań pracodawcy i to nie tych w zakresie kwalifikacji. Z-cy Burmistrza J. Kołodziejczykowi - odpowiedziała m.in., że analizowane są potrzeby pracodawców na terenie powiatu i generalnie można powiedzieć, że na terenie powiatu nie powstają nowe firmy a zatrudnianie polega raczej na tym, że jest ono sezonowe, krótkookresowe. Natomiast w ramach środków przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych, część osób będzie objęta aktywizacją w samorządach w formie robót publicznych, w formie prac społecznie – użytecznych, dotacji na podjęcia działalności gospodarczej, refundacji kosztów tworzenia stanowisk pracy. Zwróciła uwagę, że pracodawcy, mimo tworzenia nowego stanowisko pracy, to często z któregoś stanowiska, które jest już mniej efektywne w firmie, rezygnują i pracownik staje się bezrobotny – kiedyś było inaczej, tj. był warunek utrzymania przez 2 lata zatrudnienia, które było w dniu podpisania umowy, bo w przeciwnym razie pracodawca musiał zwrócić otrzymane środki – w tej chwili zostały wynegocjowane korzystniejsze warunki dla przedsiębiorców. Trzeba też na to zagadnienie spojrzeć inaczej, szerzej, bo te 8 mln zł. przeznaczone na aktywizację bezrobotnych, praktycznie w większości pozostają na terenie powiatu a inaczej jest, jeżeli przedsiębiorca dostanie środki na zakup maszyny, która najczęściej sprowadzana jest z krajów Unii Europejskiej. Ponadto poinformowała, że jeżeli np. w 2010 r. na aktywizację bezrobotnych było około 11 mln zł., to ożywienie było widoczne, natomiast jeżeli jest mniej środków, to automatycznie też widać, że w handlu i w usługach, miejsc pracy i tych działalności, jest mniej.


Na tym dyskusję zakończono.


Przewodniczący Rady St. Pikulik – podziękował Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pacy, życząc jak najwięcej środków i rozwiązywania problemów bezrobotnych, ponieważ jest to rzeczywiście drażliwy i poważny problem w mieście i powiecie.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.

Punkt 6.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na rok 2013.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na rok 2013.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/274/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2023.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Godz. 11.50. Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 12.05.

Obecnych było 13. radnych.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2013 były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/275/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120013P – ul. Antoniego Dorsza w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120013P – ul. Antoniego Dorsza w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/276/13 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120013P – ul. Antoniego Dorsza w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120024P – ul. Michała Hubego w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120024P – ul. Michała Hubego w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/277/13 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120024P – ul. Michała Hubego w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej bez numeru – ul. Szpitalnej w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej bez numeru – ul. Szpitalnej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/278/13 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej bez numeru – ul. Szpitalnej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica, gmina Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica, gmina Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/279/13 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stawnica, gmina Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił J. Kołodziejczyk – Zastępca Burmistrza Miasta.

Radnej M. Wegner:

 1. Jeżeli chodzi o garb – spowalniacz ruchu na ul. Nieznanego Żołnierza, między ul. Boh. Westerplatte a byłym POM, odpowiedział, że jest tam ograniczenie prędkości i trzeba by nad tym się mocno zastanowić, ponieważ nieruchomości są tam praktycznie z jednej strony, a z drugiej - są tylko 3 budynki i nie ma tam specjalnych zagrożeń. Zwrócił uwagę, że wszędzie jeżdżą szybko i gdyby wszędzie stawiać garby, to byśmy musieli obdarować nimi cały Złotów. Powiedział, że rozpatrzymy sprawę zainstalowania spowalniacza ruchu – jeżeli jest tam taka potrzeba i mieszkańcy zgodzą się na to, bo wiadomo, że powoduje to również dodatkowy hałas i jest to jakaś uciążliwość dla tych, którzy tam mieszkają.

 2. Jeżeli chodzi o znak „stop” na skrzyżowaniu ul. Nieznanego Żołnierza z ul. Moniuszki, odpowiedział, że sądzi, iż nie ma tam takiej potrzeby, ponieważ jest tam ograniczona widoczność i nie można „jechać z marszu” – trzeba zatrzymać się i sprawdzić, czy droga jest wolna – inaczej tam nie da się jechać. Powiedział, że jeżeli dochodzi tam do zdarzeń, to sprawdzimy to i dopiero wówczas może zapaść decyzja o ewentualnym postawieniu znaku „stop”.

 3. Jeżeli chodzi o pojemniki do segregacji na odpady komunalne zmieszane na osiedlach odpowiedział m.in., że przy blokach jest taka sytuacja, że jest to wszystko razem. Problem ten jest chyba na największych osiedlach mieszkaniowych, gdzie wszyscy mają dostęp do wszystkich pojemników, ale na dziś Związek Gmin Krajny ani ten, który wywozi odpady, nie zgłasza jeszcze, że odpady zmieszane trafiają do segregowanych. Poinformował o zamiarze Związku Gmin Krajny zatrudnienia dodatkowej osoby, która będzie zajmowała się sprawdzaniem, czy deklaracje, które mieszkańcy złożyli, są wykonywane, bo jeżeli ktoś zgłasza, że będzie segregował, to powinien segregować. Powiedział, że otrzymujemy sygnały od mieszkańców – jest to wszystko zapisywane i pracownik będzie to kontrolował, również w takich sytuacjach, gdy jest zmiana deklaracji dotycząca przebywających osób – z większej na mniejszą. Jeżeli stan faktyczny będzie inny jak w złożonej deklaracji, to osoba ta dostanie decyzję ze Związku Gmin Krajny i praktycznie, to jest tak jak w podatkach, że jeżeli ktoś nie zgłosił w odpowiednim czasie, to decyzja ta będzie obowiązywała od 1 lipca tego roku. Powiedział, że nikogo nie ominie płacenie za śmieci w sytuacji, gdy odpady są wytwarzane na nieruchomości i trafiają do naszych pojemników – przy tej płatności, jaka w tej chwili została wprowadzona, jest to po prostu nieuniknione – jeżeli ktoś mieszka, musi za swoje odpady komunalne płacić.

Nie zgłoszono uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 14.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Radna A. Andrzejewska – zapytała kiedy zostanie wykonana siłownia w Parku Miejskim przy Al. Piasta – co stoi na przeszkodzie, że nie zostało to jeszcze zrobione, tym bardziej, że kończy się lato.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że wykonawca miał umowę na realizację tego zadania do 22 sierpnia, z czego nie wywiązał się, tłumacząc to zepsuciem maszyny do malowania. W związku z tym, że umowa nie przewiduje zmiany terminu, będą naliczone kary, natomiast wykonawca musi to zrobić jak najszybciej – z tego co wie, to urządzenia zostaną zamontowane najpóźniej na początku września.

 1. Radny K. Kulasek – powiedział, że zapraszany na sesję był Komendant Powiatowy Policji, a jak na razie nie widać żadnego przedstawiciela, dzisiaj również. Zapytał czy jest coś wiadomo w tej sprawie.

Przewodniczący Rady St. Pikulik odpowiedział, że Komendant Powiatowy Policji jest każdorazowo zapraszany na sesję, ale nie możemy kogoś zmusić i niestety do tej pory jakoś nie udało się, żeby Komendant Powiatowy Policji przyszedł na sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 1. Radny H. Golla – poruszył sprawy związane z ul. Norwida. Powiedział, że zostało częściowo obcięte drzewo, bo zagrażało pewnie bezpieczeństwu – zapytał, czy jest ono przewidziane do całkowitego usunięcia. Ponadto poruszył sprawę wysepek, na których są znaki nakazu jazdy w prawo – zapytał, czy będą one uzupełnione o te żółte „odbojniki” blaszane, plastykowe – czy można spodziewać się, że w najbliższym czasie te brakujące elementy zostaną uzupełnione.

 2. Przewodniczący Rady St. Pikulik – prosił o usunięcie uschniętego drzewa w wybiegu dla psów przy ul. Moniuszki.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że jeżeli chodzi o drzewo znajdujące się w ogrodzonym wybiegu dla psów to jest ono miasta – w tym przypadku składany jest wniosek do Starosty i nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o ul. Norwida, to jest droga powiatowa i brakujące elementu przy wysepkach powinni oni uzupełnić – powiedział, że zgłosimy to.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – poinformował, że we wrześniu w pkt 3 planu pracy Rady jest temat Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach 2008 - 2012 oraz prognoza na lata 2013 – 2018”. Zwrócił uwagę, że jest to dosyć poważne i obszerne zagadnienie – są wykonane pewne prace, ale pracownik prowadzący sprawy oświaty odchodzi na emeryturę i na tym stanowisku będzie zatrudniona inna osoba, która powinna zapoznać się z materiałami w tym temacie i je przeanalizować i w związku z tym jest propozycja, żeby przesunąć ten punkt na grudzień.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie, głosami 13. „za”, przeniosła pkt 3 planu pracy Rady Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach 2008 - 2012 oraz prognoza na lata 2013 – 2018” z miesiąca września na miesiąc grudzień 2013 r.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 15.

Zamknięcie sesji.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.20, zamknął XXV III sesję Rady Miejskiej.Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Jarosław Białkowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik