Uchwała nr XXIX/208/06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej


 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

  §1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej zwaną dalej planem, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, uchwalonym uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2005 roku..
  2. Granica opracowania - uchwalenia planu określona została na rysunku planu.
  3. Integralną częścią uchwały jest:
 1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią;
 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 3, będący jej integralną częścią;
  4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:
 1) planie - należy przez to rozumieć  zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej;
 2) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi na rysunku planu;
 3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię poziomego rzutu bryły budynku (po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych), który nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku, przy czym powierzchnię zabudowy działki obliczamy jak sumę powierzchni zabudowy wszystkich istniejących i projektowanych obiektów budowlanych wraz z budynkami gospodarczymi i garażami, występujących w obrębie działki;
 4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej i nieutwardzonej do powierzchni działki budowlanej;
 5) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg zabudowy w obrębie działki budowlanej lub terenu;
 6) wysokości zabudowy -  należy przez to rozumieć maksymalny pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych;
 7) budowę urządzeń infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;
 8) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi Realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów szczególnych i aktów prawa miejscowego;
 9) dostępie do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;
 10) powierzchni sprzedaży - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiące jego całość techniczno - użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów ( bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);
 11) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi i któremu winny być podporządkowane inne rodzaje przeznaczenia występujące na tym terenie, określone jako uzupełniające;
 12) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu albo stanowią element struktury osadniczej konieczny do uwzględnienia, który może współistnieć z przeznaczeniem podstawowym;
 13) frontowa granica działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.
  § 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
 1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objętego planem;
 2) umożliwienie pełnienia nowych funkcji przy jednoczesnej ochronie interesów publicznych i lokalnych;
 3) określenie warunków architektonicznych i urbanistycznych dla terenu objętego planem. 
  2. W planie wyznacza się następujące funkcje terenu:
 1) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu   symbolem U/MN;
 2) tereny komunikacji  oznaczone na rysunku planu symbolem KX.

DZIAŁ II
Ustalenia szczegółowe

  § 3. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem U/MN.
  2. Przeznaczenie podstawowe terenu - teren zabudowy usługowej.
  3. Przeznaczenie uzupełniające terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  4. Na terenach zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) teren pod obiekty usługowe i handlowe, m.in. bazy, składy budowlane, handel hurtowy i detaliczny, rzemiosło usługowe,   ośrodek szkolenia kierowców;
 2) teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
 3) powierzchnia usługowa i handlowa może być integralną częścią budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 4) w planie adaptuje się istniejące budynki i ich sposób użytkowania. Rozbudowy, nadbudowy oraz przebudowy istniejących budynków  wykonywać zgodnie z ustaleniami planu oraz z przepisami szczególnymi;
 5) lokalizacja budynków  zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi  liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
 6) ewentualne uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności muszą się mieścić w granicach działki, na której ta działalność jest prowadzona;
 7) zabrania się lokalizowania budynków handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000m2;
 8) dopuszcza się lokalizowanie budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących;
 9) minimum 20% powierzchni działki budowlanej  musi być terenem biologicznie czynnym;
 10) należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pojazdów osób zatrudnionych i klientów;
 11) garaże dla samochodów osobowych mogą być integralną częścią budynków mieszkalnych;
 12) dopuszcza się możliwość lokalizacji wszelkich niezbędnych obiektów na potrzeby obsługi funkcji usługowej w obrębie jednej nieruchomości pod warunkiem, że:
  a) uciążliwości związane z ich eksploatacją nie wykraczają poza granicę działki, na której prowadzona jest działalność usługowa,
  b) nie powodują ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich,
  c) nie wywołują konieczności realizacji urządzeń podczyszczania lub neutralizacji ścieków,
  d) nie są związane ze składowaniem odpadów.
 13) maksymalna wysokość zabudowy 12,0m;
 14) nakazuje się przekrycia budynków dachami o nachyleniu nie większym niż 40o;
 15) dopuszcza się scalenia istniejących działek i nowe podziały pod warunkiem, że:
  a) każda działka będzie posiadać dostęp do drogi publicznej,
  b) projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
 16) tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

  § 4.  Zasady urządzania, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
  1. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KX.
 1) teren komunikacji publicznej - droga gminna;
 2) teren przeznaczony pod ciąg pieszo – jezdny;
 3) szerokość pasa drogowego określona została na rysunku planu;
 4) droga bez wyodrębnionego chodnika i jezdni;
 5) tereny komunikacji stanowią przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 
    § 5.  Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
  1. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie  przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:
 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, burmistrza.
  2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania z WUOZ z Poznaniu, Delegatura w Pile prac ziemnych związanych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

  § 6. 1. Zakazuje się malowania informacji reklamowej: napisów i rysunków, bezpośrednio na dachach i ścianach budynków,    a także na ogrodzeniach.
  2. Dopuszcza się umieszczanie elementów reklamowych (szyldy, reklamy, tablice informacyjne) na krawędzi dachu, ścianie budynku czy ogrodzeniu, przy czym nakazuje się, aby:
 1) szyldy i elementy reklamowe umieszczane na ścianach budynków i krawędzi dachu nawiązywały do podziałów i kolorystyki elewacji;
 2) szyldy i elementy reklamowe umieszczane na ogrodzeniach nawiązywały do charakteru jego wykonania poprzez: stosowanie podobnych materiałów, wpisania w rozstaw przęseł lub rytm i powtarzalność innych charakterystycznych elementów ogrodzenia.
  3. Zakazuje się umieszczania nośników reklamowych:
 1) w sposób stwarzający utrudnienia w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej;
 2) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie;
 3) na drzewach i na terenach zieleni, za wyjątkiem tablic i znaków informacyjnych związanych z funkcją terenu;
 4) na obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej.

  § 7.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
  1. Zakazuje się wprowadzania funkcji, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji, rozprzestrzenianie się drażniących woni i światła o dużym natężeniu, poza terenem do którego właściciel posiada tytuł prawny, lub wprowadzające ograniczenia w użytkowaniu terenów przylegających.
  2. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:
 1) minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych;
 2) przy realizacji robót ziemnych należy nakazać zdjęcie całej warstwy próchnicznej gleby zalegającej pod inwestycją, oraz jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na fragmentach niezabudowanych;
 3) masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wykorzystać w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub ukształtowania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ekranujących poszczególne nieruchomości;
 4) realizacja przedsięwzięcia mogącego prowadzić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych wymaga zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczyszczeń stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych, co powinno zostać uwzględnione w treści projektu budowlanego.
  3. Gospodarkę odpadami w tym odbiór i segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z zachowaniem podstawowych przepisów o utrzymaniu porządku i czystości, planem gospodarki odpadami oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

  § 8.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
  1. W dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu pozostawia się tereny stanowiące obszar objęty niniejszym planem do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, ustanowionymi w przepisach niniejszej uchwały.

  § 9.   Zasady uzbrojenia terenów oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
  1. Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwestowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określonych w dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na podstawie warunków technicznych.
  2. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych, nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zaznaczone na rysunku planu.
  3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić poza pasem jezdni. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych warunkami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza się inne trasy przebiegu sieci.
  4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej:
 1) zabudowania na terenie objętym planem należy zaopatrzyć   w wodę z miejskiej sieci wodociągowej.
  5. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej:
 1) zabudowania na terenie objętym planem należy podłączyć do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 2) wody opadowe odprowadzić do gruntu na terenie objętym planem;
 3) zabrania się gromadzenia ścieków bytowych w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na ścieki oraz odprowadzania ścieków bytowych do gruntu poprzez systemy drenowania.
  6. Ustala się następujące zasady wyposażenia w systemy energetyczne oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci energetycznych:
 1) utrzymuje się istniejący system dostarczania energii elektrycznej z możliwością jego modernizacji i rozbudowy stosownie do potrzeb;
 2) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie na warunkach określonych przez gestora sieci;
 3) szczegółowy sposób i zakres rozbudowy sieci określi gestor sieci na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych;
 4) w przypadku modernizacji lub rozbudowy linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym, zakres rozbudowy (modernizacji) inwestor winien uzgodnić z Dowództwem Sił Powietrznych zwłaszcza pod kątem wystąpienia prawdopodobnych przeszkód lotniczych;
 5) w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniejącą infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną oraz braku możliwości zachowania wymaganych stosownymi przepisami odległości od sieci, dopuszcza się jej przebudowę na warunkach określonych przez gestora sieci.
  7. Ustala się następujące zasady wyposażenia w system telekomunikacyjny oraz warunki modernizacji i rozwoju systemu:
 1) utrzymuje się dotychczasowe zasady wyposażenia w system telekomunikacji;
 2) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do potrzeb, obejmuje możliwość modernizacji i budowy centrali oraz sieci abonenckich, z dopuszczeniem różnych operatorów, a także rozbudowę sieci ogólnodostępnych automatów telefonicznych;
 3) nakazuje się stosowanie sieci kablowych;
 4) na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania anten przekaźnikowych telefonii komórkowej.
  8. Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne kotłownie na paliwa niskoemisyjne.

  § 10.   Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami.
  1. Unieszkodliwianie stałych odpadów bytowych poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach poprzedzone segregacją oraz wywóz przez koncesjonowanego przewoźnika na zorganizowane wysypisko.
  2. Unieszkodliwienie stałych i ciekłych odpadów poprodukcyjnych, powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach i wywóz przez wyspecjalizowane służby.
  3. Gospodarka odpadami musi być zgodna z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Miasto Złotów.

  § 11.  Dla obszaru objętego planem obowiązuje nakaz rozpoznania geotechnicznego występującego gruntu rodzimego w celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego, podziemnego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

DZIAŁ III
Przepisy końcowe
  § 12.  Tracą moc ustalenia:
 1)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "rejon dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej", zatwierdzony uchwałą XXXII/217/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.04.2001r., opublikowanej z Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 75 poz. 1341 z 22.06.2001r., w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwały;
 2) inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwały.

  § 13.  Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości  30%.

  § 14.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

  § 15.  Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.