Uchwała nr XXIX/207/06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla zespołu budownictwa mieszkalno – usługowego przy hali targowej w Złotowie


 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity  Dz. U.    z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,     Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.        Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 zmiana: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 ) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

DZIAŁ I
Postanowienia ogólne

  § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-strzennego miasta Złotowa  dla zespołu budownictwa mieszkalno – usługowego przy hali targowej w Złotowie,  zwany dalej planem, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań    i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, uchwalonym uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie      z dnia 24 marca 2005 roku.
.
  2. Granica opracowania - uchwalenia planu określona została na rysunku planu.
  3. Integralną częścią uchwały jest:
 1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1i nr 2 do niniejszej   uchwały;
 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią;
 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji, zapisa-nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-nansowania,  zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowiące załącznik nr 4, będący jej integralną częścią;
  4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:
 1) planie - należy przez to rozumieć  zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla zespołu budownictwa mieszkalno – usługowego przy hali targo-wej w Złotowie;
 2) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi na rysunku planu;
 3) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię poziomego rzutu bryły budynku (po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych), który nie uwzględnia balkonów, okapów, gzymsów oraz innych elementów wystających poza obrys budynku, przy czym powierzchnię zabudowy działki obliczamy jak sumę powierzchni zabudowy wszystkich istnieją-cych i projektowanych obiektów budowlanych wraz z budyn-kami gospodarczymi i garażami, występujących w obrębie działki;
 4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć   wyrażony w procentach stosunek powierzchni niezabudowanej   i nieutwardzonej do powierzchni działki budowlanej;
 5) linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć linie regulującą usytuowanie zabudowy na działce budowlanej, która jest określona na rysunku planu. Linia, do której ściana fron-towa budynku powinna przylegać na minimum 70% jej długości z dopuszczeniem wysunięcia przed nią ( co najwyżej na 1,5 m ) wykuszy, ganków wejściowych niezabudowanych – bez pełnych ścian, schodów zewnętrznych, balkonów oraz cofnię-cia części elewacji frontowej (30% na długości frontu elewacji łącznie), o ile tych dopuszczeń nie regulują inaczej ustalenia planu;
 6) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię określającą maksymalny zasięg zabudowy w obrębie działki budowlanej lub terenu;
 7) wysokości zabudowy -  należy przez to rozumieć maksymalny   pionowy wymiar budynku liczony od poziomu terenu przy   budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu   zbiegu połaci dachowych;
 8) budowę urządzeń infrastruktury technicznej - należy przez to   rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na   ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodo-             ciągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych,   gazowych i telekomunikacyjnych;
 9) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geome-tryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie  w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi reali-zacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów szczegól-nych i aktów prawa miejscowego;
 10) dostępie do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bez-  pośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę   wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności   drogowej;
 11) powierzchni sprzedaży - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiące jego całość techniczno - użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów ( bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzch-nie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.);
 12) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie, wyznaczo-nym liniami rozgraniczającymi i któremu winny być podporządkowane inne rodzaje przeznaczenia występujące na tym terenie, określone jako uzupełniające;
 13) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć   rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają   lub usprawniają funkcjonowanie przeznaczenia podstawowego   terenu albo stanowią element struktury osadniczej konieczny   do uwzględnienia, który może współistnieć z przeznaczeniem   podstawowym;
 14) frontowa granica działki - należy przez to rozumieć część   działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się   główny wjazd lub wejście na działkę;
 15) reklamie wielkogabarytowej - należy przez to rozumieć wolno  stojące urządzenie reklamowe lub umieszczone na obiekcie   budowlanym albo ogrodzeniu o powierzchni większej od 2,0 m2.

  § 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
 1) wyznaczenie nowych funkcji dla terenu objętego planem;
 2) umożliwienie pełnienia nowych funkcji przy jednoczesnej   ochronie interesów publicznych i lokalnych;
 3) określenie warunków architektonicznych i urbanistycznych dla   terenu objętego planem. 
  2. W planie wyznacza się następujące funkcje terenu:
 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej oznaczone na rysunku planu symbolem MNW/U;
 2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej oznaczone na rysun-ku planu symbolem MW/U;
 3) tereny parkingu oznaczone na rysunku planu symbolem KP;
 4) tereny komunikacji - ciąg pieszo - jezdny, oznaczone na rysunku planu symbolem KX;
 5) tereny komunikacji – ciąg pieszo – rowerowy oznaczony na   rysunku planu symbolem Kpr.

DZIAŁ II
Ustalenia  szczegółowe

  § 3. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej na obszarach oznaczonych na rysunku planu sym-bolem MNW/U.
  2. Przeznaczenie podstawowe terenu - teren zabudowy mieszkaniowej.
  3. Przeznaczenie uzupełniające terenu - teren usług i handlu. Zabrania się lokalizowania budynków wyłącznie z przeznaczeniem uzupełniającym.
  4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MNW/U wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną  z dopuszczeniem działalności handlowo –   usługowej w poziomie parteru budynków;
 2) zabrania się lokalizowania budynków z funkcją handlową o powierzchni sprzedaży większej niż 1000m2;
 3) lokalizacja budynków na działkach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi. Zezwala się na lokalizowanie otworów okien-nych i drzwiowych w ścianach budynków przylegających do obowiązującej linii zabudowy;
 4) wszelkie uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności   handlowo – usługowej nie mogą wykraczać poza granice działek, na których ta działalność jest prowadzona;
 5) zezwala się na lokalizację budynków w granicach działek;
 6) zabrania się lokalizowania budynków gospodarczych wolno-stojących;
 7) dopuszcza się budowę garaży jako integralnej części budynków mieszkalnych;
 8) maksymalna wysokość zabudowy: 12,0m. Minimum 1 kondygnacja nadziemna + poddasze;
 9) wymaga się przekrycia budynków dachami stromymi o nachy-leniu nie mniejszym niż 30o i nie większym niż 45o  w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy , na pozostałej powierzchni  dopuszcza się inne spadki. Oś kalenicy głównej budynku rów-nolegle do frontowej granicy działki;
 10) dopuszcza się scalenia istniejących działek i nowe podziały  pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie  z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy;
 11) tereny 1MNW/U mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury;
 12)  przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nakazuje się uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego zakresu prac archeologicznych;
 13) w planie adaptuje się istniejące budynki i ich sposób użytko-wania. Rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących budynków wykonywać zgodnie z ustaleniami planu;
 14) dopuszcza się dobudowywanie nowych budynków do budynków istniejących;
 15) zezwala się na lokalizację budynków w granicach działek.
  5. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MNW/U wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną  z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej. Budynki w zabudowie wolnostojącej;
 2) zabrania się lokalizowania budynków z funkcją handlową o powierzchni sprzedaży większej niż 1000m2;
 3) lokalizacja nowych budynków na działkach zgodnie z nanie-sionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi;
 4) wszelkie uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności   handlowo – usługowej nie mogą wykraczać poza granice działek, na których ta działalność jest prowadzona;
 5) garaże dla samochodów osobowych stanowić muszą  integralną część budynków;
 6) zakazuje się budowy wolnostojących budynków garażowych   i gospodarczych;
 7) maksymalna wysokość zabudowy: 15,0m. Minimum 2 kondygnacje nadziemne + poddasze;
 8) wymaga się przekrycia budynków dachami stromymi o nachy-leniu nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o  w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy , na pozostałej powierzchni  dopuszcza się inne spadki. Oś kalenicy głównej budynku rów-nolegle do frontowej granicy działki;
 9) minimum 25% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym;
 10) tereny 2MNW/U mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 11) dopuszcza się scalenia istniejących działek 230 i 231. Zakazu-je się dokonywania nowych podziałów za wyjątkiem działek pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej.
  6. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MNW/U wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub wielorodzinną z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej;
 2) zabrania się lokalizowania budynków z funkcją handlową o powierzchni sprzedaży większej niż 1000m2;
 3) lokalizacja budynków na działkach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi. Zezwala się na lokalizowanie otworów okien-nych i drzwiowych w ścianach budynków przylegających do obowiązującej linii zabudowy;
 4) wszelkie uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności   handlowo – usługowej nie mogą wykraczać poza granice   działek, na których ta działalność jest prowadzona;
 5) garaże dla samochodów stanowić muszą integralną częścią   budynków mieszkalnych;
 6) zakazuje się budowy wolnostojących budynków garażowych i   gospodarczych;
 7) maksymalna wysokość zabudowy:15,0m. Minimum 2 kondy-gnacje nadziemne + poddasze;
 8) wymaga się przekrycia budynków dachami stromymi o nachyleniu nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 45o  w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy , na pozostałej powierzchni dopuszcza się inne spadki, Oś kalenicy głównej budynku rów-nolegle do frontowej granicy działki;
 9) minimum 25% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym;
 10) dopuszcza się scalenia istniejących działek. Zakazuje się dokonywania nowych podziałów za wyjątkiem działek pod bu-dowę urządzeń infrastruktury technicznej;
 11) tereny 3MNW/U mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 12) zezwala się na lokalizowanie nowego budynku w granicy z działką 216/13.

  § 4. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-rodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem MW/U.
  2. Przeznaczenie podstawowe terenu - teren zabudowy mieszkaniowej.
  3. Przeznaczenie uzupełniające terenu - teren usług i handlu. Zabrania się lokalizowania budynków wyłącznie z przeznaczeniem uzupełniającym.
  4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem MW/U wyznacza się następujące zasady zainwestowania:
 1) teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopusz-czeniem działalności handlowo – usługowej w poziomie parte-ru budynków, garaży w  poziomie parteru i ewentualnie kon-dygnacji podziemnej;
 2) zabrania się lokalizowania budynków z funkcją handlową o powierzchni sprzedaży większej niż 1000m2;
 3) lokalizacja budynków na działkach zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami szczególnymi. Zezwala się na lokalizowanie otworów okien-nych i drzwiowych w ścianach budynków przylegających do obowiązującej linii zabudowy oraz do nieprzekraczalnej linii, która została określona na rysunku planu;
 4) wszelkie uciążliwości wynikające z prowadzonej działalności   handlowo – usługowej nie mogą wykraczać poza granice   działek, na których ta działalność jest prowadzona;
 5) zakazuje się budowy wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych;
 6) maksymalna wysokość zabudowy:15,0m. Minimum 2 kondy-gnacje nadziemne + poddasze;
 7) wymaga się przekrycia budynków dachami stromymi o nachy-leniu nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 45o  w obrębie min. 80% powierzchni zabudowy , na pozostałej powierzchni dopuszcza się inne spadki. Oś kalenicy głównej budynku równolegle do frontowej granicy działki;
 8) minimum 10% powierzchni działki budowlanej musi być terenem biologicznie czynnym;
 9) dopuszcza się scalenia istniejących działek. Zakazuje się dokonywania nowych podziałów na mniejsze działki budowla-ne za wyjątkiem działek pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej. W przypadku realizacji inwestycji na istniejących działkach budynki muszą być w zabudowie szeregowej. W przypadku scalenia działek nakazuje się budowę jednego budynku z ciągłą elewacją frontową wzdłuż obowiązującej linii zabudowy;
 10) dopuszcza się wysunięcie balkonów na odległość max. 2,0 m   przed obowiązującą linię zabudowy;
 11) tereny MW/U mogą stanowić przestrzeń do budowy urządzeń   infrastruktury technicznej;
 12) zezwala się na lokalizowanie nowego budynku w granicy z działką 216/14.

  § 5.  Zasady urządzania, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
  1. Wyznacza się tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KX.
 1) teren komunikacji - droga wewnętrzna;
 2) teren przeznaczony pod ciąg pieszo – jezdny;
 3) szerokość pasa drogowego określona została na rysunku  planu;
 4) droga bez wyodrębnionego chodnika i jezdni;
 5) tereny komunikacji stanowią przestrzeń do budowy urządzeń   infrastruktury technicznej.
  2. Wyznacza się teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem Kpr.
 1) teren komunikacji publicznej – ciąg pieszo – rowerowy;
 2) tereny komunikacji stanowią przestrzeń do budowy urządzeń   infrastruktury technicznej.
  3. Wyznacza się tereny parkingu na obszarach oznaczo-nych na rysunku planu symbolem KP.
 1) na rysunku planu określono obowiązkową lokalizację wjazdu   i wyjazdu na parking. Wjazd i wyjazd wyłącznie od ulicy Sienkiewicza;
 2) tereny parkingu mogą stanowić przestrzeń do budowy urzą-dzeń infrastruktury technicznej.
  4. Na terenie oznaczonych symbolem 1MNW/U należy zlokalizować co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów osobowych poza ewentualnym miejscem w garażu.
  5. Na terenie oznaczonym symbolem 2MNW/U należy zlo-kalizować na każde mieszkanie  co najmniej 1 miejsca postojowe-go na działce, na której zlokalizowany jest budynek lub w garażu oraz co najmniej 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej części budynku o funkcji handlowo - usługowej.
  6. Na terenie oznaczonym symbolem 3MNW/U należy zlo-kalizować na każde mieszkanie  co najmniej 1 miejsca postojowe-go na działce, na której zlokalizowany jest budynek lub w garażu oraz co najmniej 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej części budynku o funkcji handlowo - usługowej.
  7. Dla terenu oznaczonego symbolem MW/U nakazuje się zlokalizowanie na każde mieszkanie  co najmniej 1 miejsca posto-jowego na działce, na której zlokalizowany jest budynek lub w ga-rażu.
 
  § 6.  Zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
  1. Na rysunku planu określono zasięg strefy ochrony kon-serwatorskiej ( strefa B ).
  2. Ustanawia się obowiązek przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji zlokalizowanych na terenach w zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej ( strefa B ), uzgodnienia z Woje-wódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudowaniem terenu, celem ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeolo-gicznych.
  3. W przypadku, kiedy w trakcie prowadzenia robót budow-lanych lub ziemnych, odkryty zostanie  przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:
 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć   odkryty przedmiot;
 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot   i miejsce jego odkrycia;
 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego   konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, burmistrza.

  § 7.  1. Zakazuje się umieszczania reklam wielkogabarytowych.
  2. Zakazuje się malowania informacji reklamowej: napisów   i rysunków, bezpośrednio na dachach i ścianach budynków, a także na ogrodzeniach od strony ulicy.
  3. Dopuszcza się umieszczanie elementów reklamowych (szyldy, reklamy, tablice informacyjne) na krawędzi dachu, ścianie budynku czy ogrodzeniu, przy czym nakazuje się, aby:
 1) szyldy i elementy reklamowe umieszczane na ścianach   budynków i krawędzi dachu nawiązywały do podziałów i kolorystyki elewacji;
 2) szyldy i elementy reklamowe umieszczane na ogrodzeniach   nawiązywały do charakteru jego wykonania poprzez: stosowa-  nie podobnych materiałów, wpisania w rozstaw przęseł lub   rytm i powtarzalność innych charakterystycznych elementów   ogrodzenia.
  4. Zakazuje się umieszczania nośników reklamowych:
 1) w sposób stwarzający utrudnienia w komunikacji kołowej,   rowerowej i pieszej;
 2) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych   lub w sposób utrudniający ich odczytanie;
 3) na drzewach i na terenach zieleni, za wyjątkiem tablic i znaków informacyjnych związanych z funkcją terenu;
 4) na obiektach i urządzeniach infrastruktury technicznej.

  § 8.  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
  1. Zakazuje się wprowadzania funkcji, które powodują lub mogą spowodować przekroczenie dopuszczalnej emisji zanieczysz-czeń, dopuszczalnego poziomu hałasu lub wibracji, rozprzestrze-nianie się drażniących woni i światła o dużym natężeniu, poza tere-nem do którego właściciel posiada tytuł prawny, lub wprowadzające ograniczenia w użytkowaniu terenów przylegających.
  2. Nakazuje się stosowanie w trakcie realizacji planu przepisów dotyczących szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi, w szczególności:
 1) minimalizowanie przekształceń powierzchni ziemi i jej ochronę przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych;
 2) przy realizacji robót ziemnych należy nakazać zdjęcie całej   warstwy próchnicznej gleby zalegającej pod inwestycją, oraz   jej odpowiednie zdeponowanie i przywrócenie na fragmentach   niezabudowanych;
 3) masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy należy wyko-rzystać w pierwszej kolejności do niwelacji terenu lub ukształto-wania form terenu spełniających funkcje estetyczne i ekranują-cych poszczególne nieruchomości;
 4) realizacja przedsięwzięcia mogącego prowadzić do zanie-czyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych wymaga zabezpieczenia inwestycji przed przenikaniem zanieczysz-czeń stosownie do lokalnych warunków hydrogeologicznych, co powinno zostać uwzględnione w treści projektu budowlanego.
  3. Gospodarkę odpadami w tym odbiór i segregację odpa-dów należy prowadzić zgodnie z zachowaniem podstawowych przepisów o utrzymaniu porządku i czystości, planem gospodarki odpadami oraz kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

  § 9.  Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
  1. W dotychczasowym zagospodarowaniu i użytkowaniu pozostawia się tereny stanowiące obszar objęty niniejszym planem do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, usta-nowionymi w przepisach niniejszej uchwały.
  2. Budynki, obiekty kubaturowe, ogrodzenia i elementy za-gospodarowania istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg publicznych pozostawia się do czasu modernizacji (budowy) ulicy jako tymczasowe zagospodarowanie - bez prawa powiększania kubatury, z możliwością dokonywania remontów.

  § 10. Zasady uzbrojenia terenów oraz modernizacji, rozbudo-wy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
  1. Uzbrojenie kolidujące z wyznaczonymi terenami zainwe-stowania należy zlikwidować lub przełożyć na zasadach określo-nych w dokumentacjach technicznych i programowych wykonanych na podstawie warunków technicznych.
  2. Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowiązuje zakaz wykonywania trwałych urządzeń terenowych, nasadzeń do czasu likwidacji kolizji, niezależnie od tego, czy obszary te zostały zazna-czone na rysunku planu.
  3. Nowe odcinki sieci uzbrojenia technicznego należy pro-wadzić w liniach rozgraniczających terenów komunikacji, poza pasem jezdni. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych warunkami technicznymi lub ekonomicznymi dopuszcza się inne trasy przebiegu sieci.
  4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci wodociągowej:
 1) zabudowania na terenie objętym planem należy zaopatrzyć   w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;
 2) za niezbędne uznaje się rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb związanych z uzbrojeniem terenu objęte  go planem;
 3) rozbudowa sieci wodociągowej winna zapewnić możliwość korzystania z wody do celów przeciwpożarowych.
  5. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci kanalizacyjnej:
 1) zabudowania na terenie objętym planem należy podłączyć do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
 2) wody opadowe z powierzchni utwardzonych na terenach ko-munikacji KX, Kpr, KP powinny być odprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej. Na pozostałych terenach, za wyjąt-kiem terenu oznaczonego symbolem 1MNW/U, ich zagospo-darowanie powinno uwzględniać częściowe zatrzymanie wód opadowych w obrębie poszczególnych działek,  z zastosowa-niem rozwiązań zapewniających przenikanie tych wód do gruntu ( nawierzchnia przepuszczalna na placach parkingo-wych, drogach dojazdowych, chodnikach ) oraz współczynnik spływu ścieków deszczowych dotyczącej powierzchni nieza-budowanej obiektami kubaturowymi nie większy niż 0,40;
 3) za niezbędne uznaje się rozbudowę istniejącej sieci  kanaliza-cji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb związanych z uzbroje-niem terenu objętego planem;
 4) stosownie do postanowień przepisów pkt. 1), 2)  i 3), nowe   odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziane   dla uzbrojenia winny przebiegać w liniach rozgraniczających   tereny komunikacji;
 5) zabrania się gromadzenia ścieków bytowych w szczelnych,   bezodpływowych zbiornikach na ścieki oraz odprowadzania   ścieków bytowych do gruntu.
  6. Ustala się następujące zasady wyposażenia w systemy energetyczne oraz warunki modernizacji i rozwoju sieci energe-tycznych:
 1) utrzymuje się istniejący system dostarczania energii elek-trycznej z możliwością jego modernizacji i rozbudowy stosow-nie do potrzeb;
 2) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie na   warunkach określonych przez gestora sieci;
 3) szczegółowy sposób i zakres rozbudowy sieci określi gestor sieci na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwe-stycyjnych;
 4) w przypadku modernizacji lub rozbudowy linii elektroenerge-tycznych o napięciu 110 kV i wyższym, zakres rozbudowy (modernizacji) inwestor winien uzgodnić z Dowództwem Sił Powietrznych zwłaszcza pod kątem wystąpienia prawdopo-dobnych przeszkód lotniczych;
 5) w przypadku kolizji planowanej zabudowy z istniejącą infra-strukturą techniczną elektroenergetyczną oraz braku możliwo-ści zachowania wymaganych stosownymi przepisami odległo-ści od sieci, dopuszcza się jej przebudowę na warunkach określonych przez gestora sieci.
  7. Ustala się następujące zasady wyposażenia w system telekomunikacyjny oraz warunki modernizacji i rozwoju systemu:
 1) utrzymuje się dotychczasowe zasady wyposażenia w system   telekomunikacji;
 2) rozbudowa systemu telekomunikacji, stosownie do potrzeb,   obejmuje możliwość modernizacji i budowy centrali oraz sieci   abonenckich, z dopuszczeniem różnych operatorów, a także   rozbudowę sieci ogólnodostępnych automatów telefonicznych;
 3) nakazuje się stosowanie sieci kablowych;
 4) na terenie objętym planem zakazuje się lokalizowania anten   przekaźnikowych telefonii komórkowej.
  8. Ogrzewanie budynków w oparciu o indywidualne kotłow-nie na paliwa niskoemisyjne lub poprzez przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

  § 11.  Zasady obsługi w zakresie gospodarki odpadami.
  1. Unieszkodliwianie stałych odpadów bytowych poprzez gromadzenie odpadów w przystosowanych pojemnikach poprze-dzone segregacją oraz wywóz przez koncesjonowanego przewoź-nika na zorganizowane wysypisko.
  2. Unieszkodliwienie stałych i ciekłych odpadów poproduk-cyjnych, powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodar-czej poprzez gromadzenie w przystosowanych pojemnikach i wy-wóz przez wyspecjalizowane służby.
  3. Gospodarka odpadami musi być zgodna z Planem go-spodarki odpadami dla Gminy Miasto Złotów.

  § 12. Dla obszaru objętego planem obowiązuje nakaz rozpo-znania geotechnicznego występującego gruntu rodzimego w celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicz-nego, podziemnego w zakresie nośności gruntów oraz występowa-nia wody gruntowej i jej agresywności.

DZIAŁ III
Przepisy końcowe
  § 13. Tracą moc ustalenia:
 1) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego "zespołu budownictwa mieszkalno – usługo-wego przy hali targowej w Złotowie", zatwierdzonego uchwałą nr XXVIII/178/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23.11.2000r ( Dz.U.Woj.Wlkp. Nr 4, poz. 33, z dnia 22.01.2001r ), w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwały;
 2) inne opracowania planistyczne w zakresie sprzecznym z usta-  leniami niniejszej uchwały.

  § 14. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27.03.2003r o plano-waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości  30%.

  § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

  § 16. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni po ogłosze-niu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.