Uchwała nr XXIX / 206 / 06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2005 rok

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianą: Dz.U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:


§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2005 rok, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 26/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005, po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie i uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie, udziela się Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium za 2005 rok.

                                                 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                           Przewodniczący
                                                                               Rady Miejskiej
                                                                 
                                                                            inż. Leszek Kurcin