UCHWAŁA Nr XXVIII/205/06
RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE
z dnia 2 marca 2006 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon ul. Mickiewicza i Al. Piasta
                   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku: Dz.U. Nr 113 poz. 954 i Dz.U. Nr 130 poz. 1087), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon ul. Mickiewicza i Al. Piasta
                                                                 
§ 2. Plan obejmuje częściowo zabudowane tereny przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Al. Piasta. Granice zmiany planu przedstawiono na mapie ewidencyjnej w skali 1:500, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
                                                                  
§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 w zakresie projektu infrastruktury podziemnej, określenia wskaźników intensywności zabudowy oraz ustalenia warunków zabudowy.
                                                                
§ 4. Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
                                                              
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
                                                                
§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza miasta Złotowa do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.
                                                               
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXVIII/205/06
RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE
z dnia 2 marca 2006 roku


ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru obejmującego rejon ul. Mickiewicza i Al. Piasta (w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz.U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 roku; Dz.U. Nr 113 poz. 954 i  Dz.U. Nr 130 poz 1087),

I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ
Analizowany obszar położony jest pomiędzy ul. Mickiewicza i Al. Piasta, jego granice określa załącznik nr 1 do uchwały.

II. STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKACJA TERENU
Teren leży w strefie zabudowy mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim w sąsiedztwie poczty i biblioteki miejskiej w strefie B ochrony konserwatorskiej. Są to obszary częściowo zainwestowane zabudową mieszkaniową i gospodarczą.

III. ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH
  Analiza dotyczy terenu objętego aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Złotowa uchwalonego przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą nr XXXII/221/01 z dnia 26 kwietnia 2001 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 75 z dnia 22 czerwca 2001 roku. W planie są to teren zabudowy mieszkalno-usługowej oznaczone na rysunku zmiany planu (MN + U) i teren komunikacji ogólnodostępnej z głównymi trasami istniejącego uzbrojenia technicznego (KZ).

IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ
Projektowaną w dużej mierze jest funkcja usługowa, mieszkalno – usługowa, mieszkalna.. Konieczna jest zaplanowanie rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury podziemnej. Planowana jest zmiana zabudowy na trzech działkach (352/3, 352/4, 352/5) przy                ul. Mickiewicza z wprowadzeniem nadwieszenia zabudowy i wprowadzenia wykuszy na piętrze oraz możliwość powiększenia zabudowy parteru ponadto planuje się powiększenie obszaru zabudowy gosp. na działce sąsiedniej (25/2).

V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM m. ZŁOTOWA
W dniu 24 marca 2005r zostało uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.
Analizowany leży w obszarze „Śródmieście” położonym w centrum miasta. Jest to jednostka „u1” - funkcja usługowa z zabudową mieszkalną wielorodzinną i jednorodzinną; usługi: szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, dom kultury, bank, kryta pływalnia (w budowie), poczta, przedszkole, biblioteka miejska, handel wzdłuż ul. Boh.Westerplatte, telekomunikacja. Każde działanie inwestycyjne wymaga szczegółowych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Obowiązuje:
a) aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 19
b) strefa „B” ochrony konserwatorskiej

 


Proponuje się:
a) sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu po straży pożarnej oraz terenu koło biblioteki przy ul. Grochowskiego)
b) w strefie ul. Moniuszki sporządzenie projektu zagospodarowania terenów zielonych

c) kontynuację pieszego ciągu w szeregu budynków usługowych między ul. Boh. Westerplatte i ul. Moniuszki
d) przejście ciągiem pieszo-rowerowym z ul. Grochowskiego do ul. Mickiewicza

Na podstawie analizy zapisów Studium należy stwierdzić, że przewidywane w planie rozwiązania są z nim zgodne.

VI. ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU
Po dokonaniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego oraz zgodności proponowanych zmian ze Studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.
Powyższa zmiana planu jest dokonywana na wniosek właścicieli i współwłaścicieli działek objętych zmianą.

VII. NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH
• Obszar opracowania: zgodny z opisem w punkcie I.
• Zakres merytoryczny. Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz. 1587).
Po przeprowadzeniu analizy obszaru przewidzianego do sporządzenia planu stwierdzono, że nie istnieje potrzeba określenia w planie elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym.
• Materiały geodezyjne: rysunek planu należy wykonać na mapie zasadniczej w skali 1:500 w technice czarno – białej.