PROTOKÓŁ NR XXVI/13

z XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 28 maja 2013 roku


W dniu 28 maja 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 12. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Alicja Andrzejewska, Kazimierz Steffen i Krzysztof Żelichowski – usprawiedliwieni.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, wszystkich przybyłych gości i media.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXV sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Stanisława Wojtunia – za jego zgodą.

 2. Protokół z XXV sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 5/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zwołania XXVI sesji Rady Miejskiej.


Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Uwag, propozycji zmian do porządku obrad XXVI sesji nie zgłoszono.

Rada przez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXIV sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013.

 6. Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów 2013.

 7. Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 12. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 13. Zamknięcie sesji.    

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 12 kwietnia do dnia 16 maja 2013 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 12 kwietnia do dnia 16 maja 2012 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny J. Białkowski:

Zapytał o sprawy związane z ustawą śmieciową:

 1. Czy w nieruchomości wspólnej, jaką jest wspólnota mieszkaniowa, może być sytuacja, że część rodzin opowie się za segregowaniem odpadów, a część nie?

 2. Czy w przypadku segregowania odpadów w budynku wielorodzinnym, jeżeli ktoś z mieszkańców wrzuci do pojemnika odpady niesegregowane, będą naliczane za to kary, czy jedyną karą będzie zapłacenie za ten pojemnik jako odpady niesegregowane.

 3. Czy po wprowadzeniu ustawy śmieciowej, w mieście nadal będą stały pojemniki do segregowania odpadów, tak jak jest obecnie – pojemniki na plastik, szkło itd.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zwrócił się z prośbą mieszkańców osiedla Chojnicka II o zamontowanie na rondzie tabliczek z kierunkami i nazwami ulic, ponieważ są problemy z dostarczaniem przesyłek - nie ma tam jeszcze wyasfaltowanych ulic, ale stoją już domki jednorodzinne.

 2. Powiedział, że przy ul. Królowej Jadwigi 32 – koło posesji Pana Bondarczuka są zamontowane 2 lampy, które miały być włączone po remoncie tej drogi – było w tej sprawie pismo z Urzędu, a do dnia dzisiejszego nie są one włączone. Ponadto powiedział o wystającym tam kablu z ziemi, prawdopodobnie Energetyki – nie wiadomo czy jest on pod napięciem, czy nie – stwarza to niebezpieczeństwo.

 3. Zapytał, czy w związku z tym, że od lipca wchodzi w życie ustawa śmieciowa i jest bardzo dużo niedomówień, ludzie są niedoinformowani, nie można byłoby zrobić spotkania z mieszkańcami odnośnie tej ustawy, żeby przedstawić mieszkańcom jak to wszystko będzie wyglądało i rozwiać wszystkie ich wątpliwości, tj. dwa spotkania, takie jakie są organizowane jesienią, związane z budżetem.

 4. Zapytał, dlaczego nadal Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – mimo, że proszono o to, nie dostaje w pierwszej kolejności żadnych informacji o podziale środków na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy – na kluby, tylko dowiadują się z mediów albo z innych źródeł. Zwrócił się z prośbą, żeby mimo wszystko, chociaż jeden członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki uczestniczył w posiedzeniach komisji dokonującej podziału środków.

 5. Powiedział, że mieszkańcy skażą się na to, że na tablicach ogłoszeń najwięcej jest wieszanych plakatów banków i parabanków, które robią sobie tam darmową reklamę, a tablice mają służyć mieszkańcom. Zapytał, czy nie można byłoby coś z tym zrobić, np. brać opłaty lub postawić tablicę dla firm, ponieważ ogłoszenia mieszkańców są zaraz zrywane albo zaklejane plakatami przez banki.

 1. Radna M. Wegner:

Zapytała o sprawę dotyczącą ustawy śmieciowej, tj. w jaki sposób będzie sprawdzana wiarygodność złożonych deklaracji jeśli chodzi o liczbę zamieszkujących osób – czy jest taka możliwość i czy będzie ktoś wytypowany do tego.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Prosiła o zamontowanie spowalniacza ruchu na ul. Kolejowej, ponieważ kierowcy jadący tą ulicą przejeżdżają prosto przez parking przy NETTO w stronę Al. Piasta i często przejeżdżają bardzo szybko przy samym wejściu do NETTO, co stwarza ogromne zagrożenie, szczególnie dla dzieci wybiegających czasami ze sklepu.

 2. Zwróciła się z prośbą o zainstalowanie na osiedlu za rzeką urządzeń do ćwiczeń na powietrzu.

 3. Zapytała, czy byłaby szansa rozbudować plac zabaw dla dzieci na promenadzie i jakoś go uatrakcyjnić, ponieważ jest on najbardziej wykorzystywanym placem w całym mieście. Ponadto powiedziała, że często rodzice zgłaszają występujące tam zagrożenie dla dzieci przebiegających z placu zabaw do siedzących na ławkach rodziców, przez znajdujący się tam chodnik, którym często przejeżdżają bardzo szybko rowerzyści. Zapytała, czy nie dałoby się tego chodnika przenieść np. wzdłuż jeziora, żeby rowerzyści nie wjeżdżali tam z dużą prędkością, kiedy dzieci przebiegają z placu zabaw do rodziców siedzących na ławkach.

 1. Radny H. Golla:

 1. Prosił o naprawienie zegara na pl. Paderewskiego, który podobno niedawno był sprawdzany, ale znowu nie funkcjonuje – są dwa różne czasy i różne daty.

 2. Poruszył sprawę dotyczącą drzew i dużej ilości ptaków obsiadujących je na ul. Słowackiego przy budynku Przychodni. Powiedział, że mieszkańcy skarżą się, ponieważ pojazdy, które tam parkują są zanieczyszczane przez ptaki. Zapytał, czy, żeby nie wycinać drzew, można by chociaż je przyciąć, aby ten preceder jakby z natury rzeczy ograniczyć.

 3. Poruszył sprawę dotyczącą parkingów przy Starostwie Powiatowym i PZU, tj. o ewentualną możliwość postawienia znaku zakazu postoju między godziną 7.00. a 17.00. dla pojazdów z kartkami na sprzedaż, ponieważ klienci, którzy chcą korzystać z usług Starostwa, PZU, czy innych instytucji wokół tego parkingu, są pozbawieni możliwości zaparkowania tam samochodu.

 1. Radny K. Kulasek:

 1. Zapytał, czy teren za „Domem Towarowym” GS SCh „Rolnik” jest przewidziany w najbliższym czasie do likwidacji, czy na znajdujących się tam działkach będzie coś robione, ponieważ część użytkowników dostała już wypowiedzenie umów dzierżawy i dalej uprawiają działki – ludzie niepokoją się i pytają, czy już w tym roku będzie coś robione.

 2. Poruszył sprawę dotyczącą promendy przy jez. Baba, która była ostatnio przedłużona – nasypywano tam piasek itd., ale okazało się, że po ulewnych deszczach, przynajmniej w dwóch miejscach, wskazane byłoby zrobić dodatkowe przepusty, bo woda nie ma gdzie odpływać – przynajmniej na końcu, przed mostem koło kościoła parafialnego, teren był całkowicie zalany i nie można było nawet wejść do góry – trzeba było cofnąć się.

 3. Prosił o zlecenie naprawy dużej dziury na ul. Ostrej i Garncarskiej przy CESCIE – przy budynku na samym rogu.

 1. Radny R. Głyżewski:

Poruszył sprawę odwodnienia osiadli „za rzeką”. Powiedział m.in., że z tego co dowiedział się w Urzędzie Miejskim, został wykonany projekt dokumentacji technicznej na odwodnienie terenów – kanalizacja deszczowa osiedla Zamkowa II i III w następujących miejscach: 1) odcinek ul. Okrężnej i Zakątek; 2) odcinek ul. Horsta, Bartosza i Rodła; 3) odcinek ul. Pellowskiego i Potulickich, skąd ostatnio po opadach deszczu, otrzymał od jednej osoby 28 telefonów z powodu zalanych dwóch posesji – był tam kilkakrotnie, porobił zdjęcia i uważa, że należy to wykonać. Powiedział, że temat odwodnienia terenu osiedli za rzeką nie jest do końca wykonany, a to są (wymienione wcześniej) trzy odcinki newralgiczne trudne do realizacji. Ponadto podziękował, za wykonanie nawierzchni części górnej ul. Zamkowej, zwracając jednak uwagę, że najbliższa kratka ściekowa jest w odległości około 350 – 400 metrów i przy dużych opadach, woda szuka ujścia, które znajduje w najniżej położonych posesjach, po prawej stronie ul. Zamkowej. Powiedział, że wie, iż nie można wszystkiego zrobić od razu, ale jest to też temat, który sukcesywnie należy realizować.

 1. Radny St. Wojtuń:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą ul. Reymonta i ponowił prośbę o położenie tam muldy spowalniającej, szczególnie teraz, kiedy jest tam urządzony plac zabaw. Uważa, że warto byłoby ograniczyć prędkość samochodów, które jeżdżą ul. Reymonta, która jest prostą ulicą i samochody osiągają tam duże prędkości – mimo tego, że jest tam strefa zamieszkania.

 2. Zwrócił się z prośbą do Policji w sprawie ul. Reymonta i ul. Wańkowicza, aby z uwagi na to, że na targowisko przyjeżdża coraz więcej kupujących, interweniowali tam w dni targowe – pojawiali się tam w te dni przez jakiś czas, ponieważ na łuku ul. Wańkowicza samochody stoją jeden za drugim i nie można wjechać – wyjechać, robi się „korek” i jest tam duży problem.

 3. Poruszył sprawę dotyczącą ustawy śmieciowej. Uważa, że przede wszystkim powinno odbyć się spotkanie z zarządcami nieruchomości, przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, bo tam jest największy problem – takie spotkanie można by zrobić z zarządcami z wszystkich gmin, które są w Związku Gmin Krajny i odpowiedzieć na pytania, które ich nurtują.

 1. Radny St. Pikulik:

Poruszył sprawę dotyczącą bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych. Zwrócił się z prośbą - apelem do Policji, mediów, Burmistrza o przeprowadzenie akcji mającej na celu przedstawienie zasad poruszania się na ścieżkach rowerowych, w tym poprzez plakaty, ogłoszenia itd., ponieważ informacja ta jest nie pełna – żeby spowodowałoby to zwiększenie bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych. Zwrócił uwagę m.in. na to, że rowerzyści wjeżdżają na jezdnię bardzo często gwałtownie, nie mając pierwszeństwa. Dbając o bezpieczeństwo, należałoby uczulić na te sprawy tych, szczególnie młodych ludzi, którzy jeżdżą z dużą prędkością i nie zwracają uwagi na to, że na ścieżce rowerowej obowiązują też pewne ograniczenia.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 11 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Informacja Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że Muzeum Ziemi Złotowskiej działa bardzo dobrze dzięki Pani dyrektor, jej pracownikom i dzięki wielkiej ich ofiarności – możemy sobie życzyć, żeby było tak dalej.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Dyrektora Muzeum Ziemi Złotowskiej o pracy placówki w roku 2012 i zamierzeń na rok 2013.

Punkt 6.

Informacja o stanie przygotowań do EEM Złotów 2013.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację o stanie przygotowań do EEM Złotów 2013.

Punkt 7.

Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2013 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały dotyczącą podstawy prawnej ustawy o samorządzie gminnym, tj. powinno być „(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594)”.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – zwrócił uwagę, że powyższa autopoprawka będzie dotyczyć wszystkich projektów uchwał dzisiejszej sesji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVI/258/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały dotyczącą podstawy prawnej ustawy o samorządzie gminnym, tj. powinno być „(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594)”.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVI/259/13 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową.

Projekt uchwały radni otrzymali Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów w zakresie przypisania im funkcji terenów zabudowy usługowej, terenów komunikacji i zieleni oraz ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Powiedział, że w trakcie obrad komisji wpłynął jeszcze jeden wniosek dotyczący tego terenu od Pana Roggenbucka, który prowadzi tam działalność gospodarczą i było to omawiane na dwóch komisjach, natomiast wszystkim radnym przekazano nowy załącznik, w którym został dodatkowo zaznaczony obszar podlegający zmianie warunków zagospodarowania tego terenu oraz Analizę, którą uzupełniono o rzeczy, o które wnioskuje p. Roggenbuck.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową, z autopoprawkami dotyczącymi: podstawy prawnej – tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym oraz uwzględnionego wniosku p. Roggenbucka.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 12. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVI/260/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obejmującego nieruchomości położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta oraz W. Pająk – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji.

Radnemu J. Białkowskiemu:

 1. W sprawie segregacji śmieci – czy jest możliwe, aby część mieszkańców w budynku wielorodzinnym segregowała śmieci, a część nie odpowiedział, że takie coś jest możliwe. Jeżeli zarząd nad nieruchomością wspólną nie występuje, to wtedy może mieć miejsce sytuacja, że każdy indywidualnie będzie składał deklarację. Natomiast, jeżeli jest ustanowiony zarząd nad nieruchomością, to deklarację składa zarządca, który na podstawie złożonych deklaracji do niego, ustala zbiorczą deklarację, którą składa do Związku Gmin Krajny i wtedy jest możliwość, wg tej deklaracji, złożenia tego, że część śmieci będzie segregowanych, a część – nie, a jak to w praktyce będzie wyglądać, to nikt tego nie wie. Podejrzewa, że generalnie będzie to wyglądać źle, ponieważ jest to system bardzo skomplikowany i przy tej ilości zdarzeń, które z pewnością będą – nie tylko na początku wprowadzenia tego systemu, ale również i później, nie będzie mogło to chyba funkcjonować, bo mówi się, że każdy będzie miał pojemniki do segregacji i jeden pojemnik do śmieci zmieszanych. Można powiedzieć, że jeżeli np. osoba wrzuci do pojemnika, w którym są śmieci zmieszane, śmieci segregowane, to śmieci nie segreguje i w związku z tym, najprawdopodobniej operatorzy będą tak to stosować, bo chyba innego rozwiązania tam nie ma – nie interpretuje tego, bo to z przepisów bezpośrednio nie wynika i nie potrafimy na ten temat, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jednoznacznie odpowiedzieć.

 2. W sprawie nieprzestrzegania segregacji odpadów – odpowiedział, że kar za to nie będzie, natomiast będzie przemieszczenie ich z odpadów segregowanych do niesegregowanych, a kiedy to nastąpi wykaże praktyka, bo dopiero będzie to wiadomo - kiedy operator stwierdzi, że śmieci segregowane są w śmieciach niesegregowanych, bądź odwrotnie. Na pewno będą spory ludzi i operatora, dlatego będzie musiał to ktoś rozstrzygać – w Związku Gmin przewidujemy, że będzie taka osoba, która będzie to weryfikować. Musimy mieć argumenty, które pozwolą wyeliminować tych, którzy są nieuczciwi i tutaj nikt nie przewiduje innego rozwiązania, żeby kogoś ścigać, ale żeby dbać, aby ten system był porządnie stosowany. Najprawdopodobniej, jeżeli będą takie sytuacje, to rozstrzygające będzie później udowodnienie, kto w tym sporze ma rację. Powiedział, że będą to kłopotliwe sytuacje i czy to zafunkcjonuje, to takiej gwarancji nie ma.

 3. Jeśli chodzi o dotychczasowe punkty z pojemnikami do segregowania odpadów na szkło, plastik itd. odpowiedział, że nowa ustawa - przepisy nie wykluczają tego. Powiedział, że jeżeli przetarg wygra firma, która obecnie to obsługuje, tj. Miejski Zakład Usług Komunalnych, to na pewno będziemy dążyć do tego, żeby te punkty utrzymać. Natomiast nie mogą one być w takim stanie, w jakim są obecnie, ponieważ w wielu przypadkach są to mini wysypiska śmieci – tak nie może być, musi być to wtedy zorganizowane, prowadzone i zabezpieczone tak, żeby była ta segregacja, żeby wkoło nie było bałaganu oraz żeby było to odbierane i zagospodarowane.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. Jeżeli chodzi o tablice z nazwami ulic odpowiedział, że przygotowujemy to – został już ogłoszony przetarg na wymianę tablic z nazwami ulic i inne ich rozmieszczenie – nie będą one oddzielnie na słupach metalowych, tylko wykorzystane będą obecne słupy oświetleniowe, bądź słupy do znaków drogowych – tak, żeby nie było to niszczone. Uważa, że akcja ta powinna zostać przeprowadzona w miesiącu lipcu, w tym również na tych nowych osiedlach na ul. Chojnickiej.

 2. W sprawie włączenia lamp na ul. Królowej Jadwigi odpowiedział, że sprawa jest w toku. Powiedział, że jest to teren Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, ale zgodziliśmy się, żeby te dwie lampy włączyć. Jest tam potrzebna dokumentacja, ponieważ musi być przebudowa tego oświetlenia i potrzebne jest tam pozwolenie na budowę – jak tylko to będzie, to oświetlenie zostanie wykonane.

 3. W sprawie spotkania z mieszkańcami na temat ustawy śmieciowej odpowiedział, że można je zorganizować, z tym, że na razie nie organizujemy tego, ponieważ nie będzie jednoznacznych odpowiedzi na liczne pytania, dlatego, że interpretacje obecnych przepisów są bardzo różne, sprzeczne ze sobą, niekiedy zupełnie niepotrzebnie ukazujące się, np. ostatnio Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała interpretację przepisów, do których jest w ogóle nieupoważniona, bo robi to Minister Ochrony Środowiska, robią to inne instytucje, które są do tego upoważnione i są odpowiedzialne za to, żeby to robić. Powiedział, że powoduje to, iż powstaje zupełny mętlik informacyjny, a to co zostało tam przedstawione jest totalnym nieporozumieniem, w niektórych przypadkach w ogóle nie mającym podstaw w przepisach prawnych, ani graniczącym ze zdrowym rozsądkiem. Jeżeli mamy spotkać się z mieszkańcami, a temat jest bardzo kłopotliwy i mówić tak jak on obecnie, to nikt się na to nie zdecyduje, bo sami się ośmieszymy, a ludzie powiedzą, że nie wiemy o co chodzi. Powiedział, że w związku z tym, na Zarządzie Związku Gmin Krajny ustalono, że spotkamy się, kiedy system zacznie funkcjonować i kiedy zaczną się rzeczywiste jednoznaczne interpretacje przepisów ustawy śmieciowej. Zwrócił uwagę, że w dużej części pytania te dotyczą już samego funkcjonowania, konkretnych przypadków, odbioru – jest tam dziesiątki problemów i w związku z tym spotkanie zrobimy, kiedy będzie już więcej informacji i bardziej pewnych, żeby nie ośmieszyć się.

(Odpowiedź również dla radnego St. Wojtunia – pkt 3)

 1. Jeżeli chodzi o sprawę udziału członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w podziale środków na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy odpowiedział, że sprawę już tłumaczył – niestety przepisy są tu jednoznaczne i takiej możliwości nie ma. Z przepisów wynika sposób powoływania komisji – są wyszczególnione organy i instytucje, które mogą kierować przedstawicieli i, co jest zdaniem Burmistrza błędem, nie przewiduje się radnych. Na uwagę R. Głyżewskiego, że w Gminie Złotów w komisji są radni, Burmistrz odpowiedział, że to nie jest taka sprawa, że można ten przepis ominąć czy obejść, ponieważ od rozstrzygnięć komisji są odwołania, interwencje itd. i musimy tu przestrzegać przepisów.

 2. W sprawie tablic ogłoszeniowych odpowiedział, że wydzielono miejsca na nekrologi i to jakoś funkcjonuje. Natomiast, jeżeli chodzi o firmy, powiedział, że tego chyba nie da się zrobić, bo to są najczęściej firmy, które oplakatowanie mają zlecone – oni nie pytają się i wieszają tak jak idzie. Powiedział, że jest trudne do wyegzekwowania, żeby tablice ogłoszeń były tylko dla mieszkańców i drobnych ogłoszeń. Możemy ewentualnie ponownie apelować – tak jak kiedyś już robiliśmy, kiedy nie było wydzielonych miejsc na nekrologi, ale to też nie zdawało egzaminu, bo nasze apele nie skutkowały, dopóki nie wydzielono miejsc na nekrologi. Powiedział, że na pewno jest to jakiś problem, ale czy to da efekt, trudno powiedzieć – nie wie co z tym zrobić.

Radnej M. Wegner:

W sprawie wiarygodności złożonych deklaracji dotyczących gospodarowaniem odpadami komunalnymi, odpowiedział, że będzie osoba do prowadzenia weryfikacji, ale pierwsze deklaracje zostaną przyjęte tak jak zostały złożone i zostaną one zarejestrowane w systemie. Powiedział, że istnieje cały system możliwości sprawdzania, z tym, że występuje też luka prawna, ponieważ jeżeli przyjąć, że jest to oddzielny zbiór danych osobowych, to Związek Gmin będzie musiał występować do poszczególnych gmin na ogólnych zasadach, np. pytać ile jest zameldowanych osób w danym mieszkaniu – wg tych zasad, które obowiązują obecnie, na każdego będzie musiał być sporządzony wniosek, uzasadnienie, dlaczego te dane są potrzebne. Ponadto, w/g prawników, nie jest możliwe, aby te informacje można było porównywać na szczeblu Związku Gmin Krajny, ponieważ dane te dotyczą tylko i są własnością tego, który je wytworzył, czyli urzędów gmin. Powiedział, że tych zawiłości i problemów nieuregulowanych niestety prawnie, jest tyle, że nie wiadomo czy w ogóle ten system zacznie funkcjonować, a jak zacznie, to będzie bardzo trudny do wdrożenia. Uważa, że ustawa śmieciowa jest niedopracowana, a przepisy wykonawcze do niej, nie rozstrzygają w wielu sprawach – jest wiele spraw nieuregulowanych a, które powinny być, jak chociażby sprawa ochrony danych osobowych. Jest to bardzo trudne do realizacji i myśli, że nie wiemy na dobrą sprawę, jak dalej postępować. Na pytanie M. Wegner, czy możemy spodziewać się kogoś w swoim domu, kto przyjdzie nas sprawdzić, Burmistrz odpowiedział, że nie wie, uważa, że – nie, bo bez zgody lokatora to chyba nie będzie możliwe.

Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie parkingu przy NETTO odpowiedział, że – zgłaszaliśmy ten problem przy projektowaniu tego obiektu, a wtedy projektanci i właściciele tego terenu mówili, że jest wszystko dobrze, ale rzeczywiście istnieje tam problem. Uważa, że zainstalowanie tam spowalniaczy niewiele da, ponieważ muszą być tam uregulowane drogi piesze, a już na pewno muszą powstać barierki odgradzające bezpośrednie wyjście ze sklepu, ponieważ jest tam rzeczywiście duże zagrożenie – był świadkiem, że samochody jeżdżą tam z dozwoloną prędkością 50 km/h, a droga ta przebiega tam około 1 – 1,5 metra od wyjścia ze sklepu. Powiedział, że zwrócimy się do właściciela, czyli do NETTO, aby ponownie przeanalizowali ten problem, bo coś tam z tym trzeba zrobić.

 2. Jeżeli chodzi o siłownię napowietrzną na Zamkowej odpowiedział, że nie ma tego w planie. Powiedział, że jeżeli po ogłoszonym przetargu na siłownię w Parku Miejskim przy Al. Piasta zostaną jakieś pieniądze, to możemy również tam zakupić – tak samo jak z placem zabaw na ul. Chojnickiej, który zostanie wyposażony w urządzenia w wyniku pozostałych środków po urządzeniu placu zabaw na ul. Reymonta. W sprawie siłowni napowietrznej na os. Zamkowa, należy poczekać do czasu, jak zostanie rozstrzygnięty przetarg na urządzenia w Parku Miejskim.

 3. W sprawie uatrakcyjnienia placu zabaw na promenadzie odpowiedział, że w ubiegłym roku dokupiono tam trochę urządzeń i jeżeli będzie potrzeba, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uzupełnić. Powiedział, że na promenadzie jest problem – były też interwencje w sprawie nadmiernej prędkości rowerzystów, w wyniku czego doszło do wypadku. Nie wie, jakie znaleźć tam rozwiązanie, ponieważ wydzielenie na całej trasie pasa, ograniczy szerokość całej promenady, co będzie uciążliwe i dla pieszych i dla rowerzystów. Jeżeli to jest wspólna ścieżka, to wtedy naturalnie ten porządek kształtuje się, natomiast jeżeli będzie to wydzielone, to może się zdarzyć, że będzie na tym wąskim pasie zbyt dużo ludzi, albo zbyt dużo rowerów i dlatego uważa, że to nie jest dobry pomysł, tym bardziej, że ruch odbywa się w dwóch kierunkach. Powiedział, że jedynie co pozostaje, to tylko jakieś apele, czy ostrzeżenia, które powinny tam być – można zawiesić jakieś piktogramy: „uważaj rower”, „uważaj pieszy”, bo chyba na tym to się skończy i jedynie to możemy zrobić. Na uwagę A. Rogut, że rodzice zgłaszają problem przebiegania dzieci do siedzących na ławkach rodziców i dlatego należałoby coś tam zrobić – np. przesunąć ławki, bo faktycznie jest tam zagrożenie dla małych dzieci, Burmistrz odpowiedział m.in., że jeżeli coś zmieniamy, to komuś pogarszamy, komuś polepszamy i za jakiś czas przyjdą ci, którzy siedzą na tych ławkach i powiedzą, dlaczego je zabrano. Powiedział, że dla nas to są może błahe sprawy, ale dla wielu ludzi są one istotne i żeby tutaj coś zrobić, trzeba się nad tym zastanowić.

M. Wegner – powiedziała, że już kiedyś składała wniosek, żeby były tam dostawione ławki, albo wstawione do środka – do wewnątrz placu zabaw, bo o to już kiedyś prosili rodzice. Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że jeżeli chodzi o dodatkową ławkę, to nie ma żadnego problemu, tylko to chyba nie rozwiąże sprawy, bo dzieci są wewnątrz placu zabaw i z niego wychodzą – idą na tą siłownię i na trawnik. Na uwagę A. Rogut, że rodzice proponowali przeniesienie chodnika w inne miejsce, żeby nie przejeżdżali tam rowerzyści, Burmistrz odpowiedział, że to nie może być brane pod uwagę – rodzice są od pilnowania dzieci. Powiedział, że będą tam zrobione sygnały ostrzegawcze, ponieważ uważa, iż jest to jedyne możliwe rozwiązanie, bo jakieś zakazy, nakazy niczego tam nie załatwią.

Radnemu H. Golla:

 1. W sprawie naprawy zegara na Placu Paderewskiego odpowiedział, że nie ma problemu i będzie to zrobione.

 2. Jeżeli chodzi o ptaki przy Przychodni, odpowiedział, że one są nie tylko tam, ale wszędzie, gdzie są wysokie drzewa, na których siedzą – nie wie co z tym zrobić.

 3. W sprawie samochodów z wywieszkami na sprzedaż, które stoją na miejscach parkingowych, odpowiedział, że nie ma przepisów umożliwiających egzekwowanie tego. Jeżeli jest parking, to każdy ma prawo postawić pojazd, a wywieszka o sprzedaży samochodu nie oznacza, że dlatego samochód stoi na parkingu, bo za chwilę może odjechać, stanąć na innym parkingu i nie możemy mu zabronić postoju na parkingu. Powiedział, że nie ma możliwości, aby wyegzekwować, żeby samochody te nie stały na parkingach – nie podejmuje się, że będzie to załatwione, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych.

Radnemu K. Kulasek:

 1. W sprawie terenów – działek za „Rolnikiem” odpowiedział, że są tam częściowo wypowiedziane umowy dzierżawy, ale dopóki nie będzie ogłoszony przetarg na ten teren, to bezumowne użytkowanie tych terenów jest możliwe i nikt tam nikogo nie będzie wyrzucał. Poinformował, że jest zlecony podział tej nieruchomości, ale w tym roku na pewno nic się tam nie będzie działo i na razie nie ma żadnej decyzji co do ogłoszeniu przetargu na jej sprzedaż. Powiedział, że przygotowywane to jest zgodnie z planem zagospodarowania, który został uchwalony, natomiast w chwili obecnej nie ma tam żadnych konkretnych zamiarów, a jak będzie tak daleko, to przeznaczenie tego terenu do sprzedaży będzie przedstawione do zaopiniowania przez merytoryczną komisję i wtedy będzie wiadomo, ale w tej chwili nie ma jeszcze żadnej decyzji w tym temacie.

 2. Jeżeli chodzi o przepusty przy jez. Baba odpowiedział, że będą one wykonane. Powiedział, że jest tam zrobiony I etap – jest to wyrównane, jakoś ustabilizowane i tam w tych miejscach, w dokumentacji, która jest na ukończeniu, przewidziane są przepusty. Obecnie ogłoszony jest przetarg na górną nawierzchnię ciągów spacerowych, a pracownicy z robót publicznych wykonają jeszcze roboty przygotowawcze do budowy faktycznego przejścia – kładki. Poinformował, że ogłoszono drugi przetarg, ponieważ na pierwszy nikt się nie zgłosił – jeśli zgłosi się wykonawca, dalsze roboty będą kontynuowane. Powiedział, że był zamiar, aby ten ciąg spacerowy uruchomić na Euro Eco Meeting, ale niestety, nie da się tego zrobić – będzie oddany w okresie późniejszym.

 3. Jeżeli chodzi o naprawę dziury przy ul. Ostrej odpowiedział, że jeżeli naprawa nie jest już zlecona, to będzie.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

W sprawie odwodnienia generalnie ul. Zamkowej odpowiedział, że są dokumentacje, o których mówił radny R. Głyżewski i część została wykonana. Natomiast w sprawie zalewanej posesji, o której radny R. Głyżewski mówił i dzwonił wcześniej powiedział, że dokumentacja przewiduje, iż będzie to kosztowało ponad 50 tys. zł. i praktycznie jest to załatwienie problemu jednej posesji, o czym musimy mówić – ogłosimy przetarg i zobaczymy, jaki to będzie koszt, ale to też trzeba mówić w ten sposób, że to nie jest zła wola Rady, Burmistrza, czy Urzędu, tylko, że trzeba wybierać, bo nie wolno robić takich prezentów dla rozwiązania jednego problemu. Poinformował o podobnym przypadku na ul. Obrońców Warszawy, gdzie nie zrobiono tego i lokator jakoś poradził sobie z tym – zrobił to we własnym zakresie. Uważa, że w takich przypadkach trzeba być stanowczym, mówić wprost i otwarcie, dlaczego18 tys. ludzi ma składać się na 50 tys. zł., na wydatek dla jednej nieruchomości. Powiedział, że nie mówi tego złośliwie – mówi to tak, jak powinniśmy wszyscy o tym mówić, bo takie przyznawanie się, że trzeba to zrobić, uważa za niesłuszne, ponieważ stoją za tym konkretne pieniądze – powiedział, że będzie ogłoszony przetarg i zobaczymy ile będzie to kosztować.

Natomiast, jeśli chodzi o pozostałe sprawy ul. Okrężnej, gdzie woda zbiera się i stoi na ulicy Burmistyrz St. Wełniak odpowiedział, że będzie to wykonane.

Jeśli chodzi o ul. Horsta, Bartosza i Rodła, Burmistrz odpowiedział, że nic nie będziemy robić, bo tam nie da się zrobić – trzeba tam, na całej długości, wybudować porządną kanalizację, na co w tym roku nie ma pieniędzy, a to co było możliwe, zostało tam zrobione – utwardzono, żeby woda nie robiła niszczeń na zakrętach, wybudowano tę część kanalizacji, która była możliwa. Powiedział, że w tym roku są do zrobienia dwie sprawy, tj. na ul. Okrężnej oraz na ul. Pellowskiego.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. Jeżeli chodzi o spowalniacz ruchu na ul. Reymonta odpowiedział, że musi rozeznać się w sprawie, ale spowalniacz będzie tam wykonany.

 2. W sprawie postoju w dni targowe samochodów na ul. Wańkowicza i ul. Reymonta odpowiedział, że jest to odwieczny temat. Powiedział, że od czasu do czasu jest tam Straż Miejska i Policja, ale to nie rozwiązuje problemu, ponieważ tam powinien być ktoś na stałe, żeby to egzekwować.

 3. W sprawie spotkania z zarządcami nieruchomościami odnośnie ustawy śmieciowej – Burmistrz wypowiedział się, udzielając odpowiedzi radnemu K. Koronkiewiczowi – na pkt 3 interpelacji. Ponadto powiedział, że spotkanie można zorganizować, ale możemy jedynie wymienić poglądy, ponieważ, żeby ustalić jakieś jednolite zasady – czy będą one słuszne i zgodne z przepisami, to na tym etapie nie jesteśmy w stanie nic dzisiaj zrobić. Ponadto Burmistrz poinformował, że Zarząd Związku Gmin Krajny rozstrzygnął sprawę kierownika biura Związku. Został wybrany kierownik, który rozpocznie swoje urzędowanie, pracę od 1 czerwca i uważa, że wiele bieżących problemów zostanie rozwiązanych – ma nadzieję, że będzie to coraz lepiej i wszystko pójdzie w dobrym kierunku, żeby było jak najmniej problemów, chociaż uważa, że będzie ich co nie miara.Radnemu St. Pikulikowi:

W sprawie bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych odpowiedział, że nie dotyczy to tylko promenady, dotyczy generalnie korzystania ze ścieżek. Powiedział, że kiedy powstawały pierwsze ścieżki rowerowe, to wspólnie z Policją przeprowadzono taki instruktaż, audycję poglądową w telewizji i możemy ewentualnie do tego wrócić – zaprosić do tego wszystkie media, żeby ponowić, przypomnieć o tych zasadach – możemy to przeprowadzić wspólnie z Policją i ze Strażą Miejską.

Następnie głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego Policji,W. Pająk, który m.in. – powiedział, że jeżeli chodzi o ścieżki – to w tym roku w lokalnych mediach były instruktaże i był nakręcony profesjonalny filmik, który TV Asta - Net co jakiś czas emituje – jak na ścieżkach, na przejazdach i na przejściach dla pieszych, zachowują się rowerzyści, a jak powinni się zachowywać. Film ten jest udostępniony w TV ASTA, a cały instruktaż odnośnie zachowania się na ścieżkach rowerowych, instruktaż dotyczący rowerzystów i pieszych, jest umieszczony również na stałe na stronie internetowej Policji i można z tego skorzystać. Poinformował o działaniach Policji – poprzez Ruch Drogowy, podczas których karana jest dość duża ilość mieszkańców za to, że nie korzystają ze ścieżek, czy naruszają przepisy poprzez przejeżdżanie przejść dla pieszych – poinformował o prawidłowym zachowaniu rowerzystów przy przejściach. Zwrócił uwagę, że nie tylko młodzi ludzie naruszają przepisy, ale bardzo dużo osób starszych, w tym kobiet, którzy nie znają tych przepisów – Policja poucza, udziela kar, w inny sposób próbuje przybliżyć przepisy kierującym, ale nie zawsze to pouczenie skutkuje i wtedy nakładane są mandaty. Jeżeli chodzi o promenadę, nie robiłby segregacji ruchu, bo to zmniejszy bezpieczeństwo – obecnie pieszy ma tam pierwszeństwo, a jeżeli podzielimy promenadę na dwie części: dla pieszych i dla rowerzystów i jeżeli pieszy wejdzie na część dla rowerzystów, to stanie się sprawcą. Na dzień dzisiejszy, nie dużym kosztem, można byłoby wstawić na samych wjazdach znak „ustąp pierwszeństwa” i wtedy, ten co wjeżdża na promenadę, powinien udzielić pierwszeństwa rowerzyście, który jedzie już promenadą.

Burmistrz St. Wełniak– zwrócił uwagę, że nie chodzi tu głównie o rowerzystów, ale właśnie o pieszych, bo największy problem jest, że rowerzyści przekraczają jakąś rozsądną prędkość i piesi czują się tam zagrożeni i sprawa nie dotyczy rowerzystów, tylko dotyczy kolizji rowerzystów z pieszymi, a znak „ustąp pierwszeństwa” nie dotyczy pieszego, bo rowerzysta pieszego nie musi przepuścić, a jeżeli pieszy ma tam zawsze pierwszeństwo, to tego znaku nie potrzeba stawiać. Na uwagę Z-cy Komendanta Powiatowego Policji, że ustawienie znaku dotyczy punktów stykowych – wjazdu z góry na promenadę, co odbywa się często z dużą prędkością i należałoby zastanowić się na postawieniu tam znaków, Burmistrz Miasta odpowiedział, że uważa, iż każdy rozsądny, jeżeli jeździ rowerem, powinien tam uważać i podstawowym problemem jest kolizja rowerzystów z pieszymi, a spacerujące tam osoby są pewne, że nic tam nie może się wydarzyć, natomiast młodzi, wjeżdżający na promenadę z dużą prędkością, uważają, że są na autostradzie. Powiedział, że znak możemy postawić, ale uważa, że każdy jeden znak powoduje wiele problemów – znaki należy ograniczać, ponieważ są później problemy z naprawą, a ponadto najczęściej będzie tak, że dla rowerzysty znak, w tym miejscu, nie będzie miał żadnego znaczenia. Uważa, że lepiej byłoby zrobić tam jakiś ostrzegawczy piktogram, który będzie działał na wyobraźnię.

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji,W. Pająk, powiedział, że na jezdni również można ten znak umieścić i rowerzysta powinien na niego reagować.

Burmistrz St. Wełniak – uważa, że jest to rozsądne rozwiązanie a jeżeli obowiązuje zasada prawej strony, to nie należy tworzyć tam dodatkowych zasad i niech ona nadal obowiązuje.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.


Ciąg dalszy odpowiedzi na interpelacje – pytania radnego K. Koronkiewicza i dyskusja w tym temacie zawarta jest poniżej – w pkt 15 porządku obrad – Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.


Punkt 15.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Koronkiewicz – nawiązał do swoich 4 pytań - interpelacji i odpowiedzi na nie Burmistrza Miasta. Powiedział, że nie rozumie, dlaczego nie można podłączyć lamp przy ul. Królowej Jadwigi, które były wyłączone na czas i potrzeb remontu a teraz trzeba na nowo robić dokumentację.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in., że z Zakładem Energetycznym dokonano całej wymiany sieci energetycznej i oświetlenia na całej ul. Królowej Jadwigi a droga, gdzie są te lampy, nie jest drogą miejską – jest drogą Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” i to nie zostało objęte tą dokumentacją. Oświetlenie na ul. Królowej Jadwigi zostało wykonane zgodnie z dokumentacją i gdyby nie przepisy prawa budowlanego, to byłoby to zrobione, ale nie wolno nic robić na tych obiektach bez pozwolenia na budowę – musi być oddzielne pozwolenie na budowę, żeby można było ponownie te lampy włączyć. Jeżeli chodzi o kabel, który wychodzi z ziemi przy posesji nr 32 na ul. Królowej Jadwigi, odpowiedział, że to na pewno nie jest nasz kabel.

K. Koronkiewicz – powiedział, że miał spotkanie z mieszkańcami, na którym pytano skąd wzięła się cena za śmieci, bo ludzie uważają, że jest to duża podwyżka oraz dlaczego ma być przeprowadzony przetarg na odbiór śmieci, a nie może tego wykonywać rodzima firma jaką jest Miejski Zakład Usług Komunalnych – czy jest jakaś uchwała, że ma być rozpisany przetarg.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział m.in., że brak jest konsekwencji w rozumowaniu K. Koronkiewicza, bo z jednej strony mówi, dlaczego tak drogo, a z drugiej strony mówi, żeby robił to Miejski Zakład Usług Komunalnych, a wiadomo, że bez konkurencji nie mamy porównania czy to jest tanio, czy drogo. Powiedział, że też chciałby, aby MZUK wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, bo jest to firma sprawdzona – można mieć różne uwagi, ale firma obsługuje miasto i nie tylko miasto porządnie – zarówno, jeżeli chodzi o wywóz śmieci jak i o utrzymanie porządku w mieście i powinna to wygrać, ale przepis mówi jednoznacznie, że w drodze przetargu. Jeśli chodzi o cenę, to została ona skalkulowana na podstawie dotychczasowych kosztów, ponieważ takich nowych cen jeszcze nikt nie ma, dopiero przetarg pokaże ile to będzie. Natomiast można powiedzieć, że z ceną to w miarę trafiliśmy, bo w przetargach, które obecnie zostały już rozstrzygnięte, ceny oscylują mniej więcej w tych granicach. Na uwagę K. Koronkiewicza, że mimo wszystko jest to podwyżka i to dosyć duża, bo na dzień dzisiejszy większość rodzin płaci 20 – 30 zł., a w przypadku wejścia w życie ustawy, podnosi się im o prawie 100 %, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że podwyżka będzie niewątpliwie i nikt tego nie ukrywa, ale jest ona w części uzasadniona, bo zmienia się system segregacji i utylizacji odpadów. Od 1 lipca nie będzie tak jak do tej pory, że samochód z zebranymi śmieciami wysypie je na wysypisku, będzie musiał wjechać na linię segregacji, gdzie muszą być wysegregowane odpady i tylko te, które nie nadają się do segregacji, czy dalszej utylizacji, mogą być składowane na wysypisku. Poinformował, że Polska podpisała, iż do 2020 roku będzie tylko 20 % takich odpadów – w tej chwili, wg różnych ocen, w Polsce składuje się bez segregacji 80 %, a czy to jest wykonalne w ogóle, to nie wiadomo.

Na pytanie K. Koronkiewicza o podanie przepisu, na jakiej zasadzie wybierani są członkowie komisji do podziału środków na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy – sportu, bo nie do końca zgadza się, żeby nie uczestniczył w tym przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Burmistrz prosił, aby w tej sprawie zwrócić się do pracownika Urzędu – Radosława Sieg, który się tym zajmuje. Natomiast w sprawie wyjaśnienia, dlaczego Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie dostała informacji na temat podziału środków, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że uznał, iż zostało to spełnione, ponieważ jest to informacja publiczna, która w tym samym dniu – po rozstrzygnięciu, jest umieszczana na stronie internetowej Urzędu. Powiedział, że nie ma problemu z przekazywaniem informacji.

Na podaną przez K. Koronkiewicza propozycję rozwiązania sprawy tablic ogłoszeń, polegającą na dostawieniu tablic dla firm za opłatą lub wprowadzeniu uchwałą zakazu wywieszania ogłoszeń dla firm i egzekwowania tego, karania, Burmistrz Miasta powiedział, że nie należy przesadzać, ponieważ tablic ogłoszeniowych na terenie miasta jest sporo, a temat ten przemyślimy.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – wstępnie poinformował, że następna, XXVII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 25 czerwca 2013 r.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.25, zamknął XXVI sesję Rady Miejskiej.Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Stanisław Wojtuń

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik