PROTOKÓŁ NR XXIV/13

z XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 26 marca 2013 rokuW dniu 26 marca 2013 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 14 radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Jacek Lewandowski.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej P. Pierzyńskiego, p.o. Komendanta Powiatowego Policji W. Pająka, Komendanta Straży Miejskiej R. Macanko, Wicestarostę Złotowskiego, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, prezesów i dyrektorów, kierowników jednostek miejskich, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXII i XXIII nadzwyczajnej sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Mariolę Wegner – za jej zgodą.

 2. Protokół z XXII i XXIII nadzwyczajnej sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XXII sesji z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz z XXIII nadzwyczajnej sesji z dnia 12 marca 2013 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 3/2013 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie zwołania XXIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Uwag, propozycji zmian do porządku obrad XXIV sesji nie zgłoszono.

Rada przez aklamację przyjęła poniższy porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXII i XXIII nadzwyczajnej sesji, uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2012 rok.

 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2012.

 7. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2012 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2013.

 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXI/212/12 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2013 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2042.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2013 rok".

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.

 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/181/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 17. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 18. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 16 stycznia do dnia 13 marca 2013 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 16 stycznia do dnia 13 marca 2013 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:


 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości usunięcia z Parku Miejskiego przy Al. Piasta ptaków – wron, poprzez przestraszenie ich, tym bardziej, że jest to teren zielony dla dużego blokowiska, a niebawem ma również powstać w nim siłownia.

 2. Prosiła o wymalowanie miejsc postojowych na parkingu przy ul. Szkolnej i wyznaczenia 1-2 miejsc dla inwalidów.

 3. Zwróciła uwagę, aby na wyznaczonych tablicach na nekrologii nie wieszać innych ogłoszeń – powiedziała m.in., że po raz kolejny wieszane są tam ogłoszenia Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej – należy poinformować osoby, które rozwieszają ogłoszenia, żeby nie robiły tego na tablicach przeznaczonych na nekrologi, tym bardziej, że nie ma możliwości karania tych osób.

 4. Poruszyła sprawę dotyczącą domu pomocy społecznej. Prosiła, żeby podjąć próbę zawiązania jakiegoś wspólnego komitetu budowy takiego domu. Powiedziała, że można znaleźć jeszcze kilka miejsc paliatywnych, to tak dla osób, które potrzebują autentycznie wsparcia, opieki – to tego nie ma. Powiedziała, że temat domu pomocy społecznej podejmuje już przez kilka kolejnych kadencji, ponieważ tego typu placówka jest w mieście potrzebna – są to też dodatkowe miejsca pracy.

 5. Zapytała, czy planuje się wsparcie prywatnego punktu opieki nad dziećmi Klubu Malucha „Jarzębinka” przy ul. Jarzębinowej – jeżeli tak, to kiedy i w jakiej formie.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Nawiązał do rozmowy na styczniowej sesji na temat lamp na ul. Chojnickiej II, na której Burmistrz mówił, że jest już przygotowywana oferta a na komisji dowiedział się, że prawdopodobnie nie będzie tych lamp – zapytał, czy lampy te będą, czy nie.

 2. Zapytał czy nie ma możliwości ponaglenia PKP, żeby odremontowali budynek dworca i perony, które psują wizerunek miasta.

 3. Poruszył sprawę związaną z ustawą śmieciową. Zapytał czy mieszkańcy - właściciele domów jednorodzinnych mają wypowiadać Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych umowy na wywóz śmieci – żeby później nie ponosić podwójnych opłat, czy obligatoryjnie z dniem 1 lipca sprawa umów wygasa.

 1. Radna M. Wegner:

Zwróciła się do Policji:

 1. Prosiła, żeby na tablicach ogłoszeń, w budynkach pojawiły się dla mieszkańców wywieszki na temat dzielnicowych w danym rejonie miasta – kto jest dzielnicowym i numer telefonu.

 2. Powiedziała, że mieszkańcy bloków przy ul. Moniuszki skarżą się na spotykającą się w piwnicach młodzież, gdzie palą i piją alkohol – mieszkańcy boją się o swoje bezpieczeństwo.

Ponadto:

 1. Zapytała, czy jest możliwość, żeby na EEM zorganizować Mistrzostwa Europy juniorów w piłce siatkowej kobiet „bloku wschodniego”.

 1. Radny K. Kulasek:

Powiedział, że przy okazji uroczystości pogrzebowych, jest dosyć częste blokowanie miasta przez przejazd kolumny samochodów przez całe miasto. Zapytał, czy przy okazji budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym, można byłoby rozszerzyć tą inwestycję o budowę chłodni do przechowywania ciał zmarłych przy kaplicy na cmentarzu i żeby tam odbywał się różaniec i później sama uroczystość pogrzebowa – uważa, że podczas uroczystości pogrzebowych, usprawniłoby to w dużej części ruch w mieście.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Powiedziała, że ze wzrostem temperatury ponownie pogorszy się przejezdność dróg nieutwardzonych w mieście. Zapytała, czy jest jakiś plan awaryjny, żeby skutecznie temu zapobiegać. Poinformowała, że na początku marca miała informacje, iż w różnych częściach miasta był z tym duży problem – wyciąganie samochodów, które utknęły.

 2. Prosiła o poprawienie nawierzchni drogi dojazdowej do tylnej furtki przy cmentarzu – jest tam obecnie, w tej części cmentarza, dużo nowych grobów i niektórzy mieszkańcy – ze względu na problem z chodzeniem, próbują skrócić przejście przez cmentarz i podjeżdżają z tamtej strony, ale jest tam z tym problem.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta St. Wełniak w pkt 16 porządku obrad sesji oraz Wicestarosta Złotowski T. Fidler .


Punkt 5.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2012 rok.

Radni otrzymali Sprawozdanie, które było omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji, A. Andrzejewska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poinformowała o wizytacji przez członków tej komisji - wspólnie z Policją, miejsc, gdzie gromadzi się młodzież oraz sklepów – pod kątem przypomnienia o obowiązkach sprzedawców przy sprzedaży napojów alkoholowych – jeżeli były drobne niedociągnięcia, to poszczególni kierownicy placówek handlowych, zobowiązali się je uzupełnić, a w celu sprawdzenia tego, zaplanowana będzie w terminie późniejszym rekontrola tych placówek.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów za 2012 rok, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2012.

Radni otrzymali

 • Informację Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012;

 • Informację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r.;

 • Informację Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

Materiały były omawiane na posiedzeniach komisji.

 1. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Złotowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – podziękował za bardzo obszerne i szczegółowe sprawozdanie.

Podczas dyskusji, A. Andrzejewska poinformowała, że w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego uczestniczyli wszyscy Komendanci: Powiatowej Policji, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej a członkowie komisji otrzymali wyczerpujące informacje na poruszane sprawy.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła przedłożoną Informację Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2012.

 1. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na bardzo szczegółową i obszerną informację dotyczącą nie tylko miasta Złotowa, ale całego powiatu.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła przedłożoną Informację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2012 r.

 1. Informacja Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że mieszkańcy zgłosili do niego propozycję, żeby zastosować ostre sankcje wobec tych, którzy nie sprzątają po swoich psach, żeby kary były srogie, skuteczne i odstraszały innych. Nie wie jak to zrealizować, ale to są głosy przede wszystkim tych, którzy sprzątają po swoich psach. Niektórzy nawet dzwonili na Policję w tej sprawie. Zapytał jak to jest możliwe w realizacji, żeby wspólnie zwalczać tych, którzy nie potrafią zachować czystości w mieście.

R. Macanko Komendant Straży Miejskiej – odpowiedział, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, za nie sprzątanie po psach, można nałożyć mandat od 20 do 500 złotych – większego, niestety nie. Powiedział m.in., że wbrew pozorom, ukaranie sprawcy takiego zachowania nie jest łatwe - odmowa przyjęcia mandatu, a ludzie mają świadomość, że po psach muszą sprzątać, ale sprzątają tylko wtedy, kiedy zobaczą patrol Straży Miejskiej, czy Policji. Dochodzi nawet do śmiesznych sytuacji, kiedy już właściciel zobaczy patrol, a pies chce się załatwić, to ciągną psa do klatki, żeby tylko po nim nie sprzątać. Ponadto poinformował, że w roku 2012 ukarano 7 właścicieli mandatami za nie sprzątanie po psach - najwięcej było ich nałożonych w rejonie ul. Słowackiego.

St. Wojtuń – powiedział, że będzie podejmowana uchwała w sprawie wyznaczenia kolejnej strefy płatnego parkowania, a obszar starego miasta został oznaczony jako strefa zamieszkania. Zapytał jak to wpływa na pracę Straży Miejskiej, czy Straż Miejska jest w stanie podołać temu, ponieważ obowiązków jest więcej i na pewno jeszcze ich przybędzie.

Komendant Straży Miejskiej – odpowiedział, że jeżeli chodzi o te strefy płatnego parkowania, to pracy jest dość dużo - nawet jeżeli chodzi o samą kontrolę pojazdów, które tam parkują i kierujących – czy wykupują bilet, czy nie. Jest też dużo pracy z samymi urządzeniami – trzeba wymieniać papier, wyciągać pieniądze, a czasami trzeba podjąć jakąś interwencję techniczną, ale uważa, że na razie Straż Miejska daje sobie z tym radę.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonych Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła przedłożoną Informację Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

Przedłożone Informacje są załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2012 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2013.

Radni otrzymali Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2012 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2013, które było omawiane na posiedzeniach komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2012 roku oraz przedstawienie zadań i planów na rok 2013, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXI/212/12 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2013 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXI/212/12 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2013 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/243/13 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było, Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. - wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/244/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2013-2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że jeżeli chodzi o niepubliczne przedszkole specjalne „Marcinek” to kwota, która jest zabezpieczona w budżecie – po proponowanej zmianie, jest wystarczająca i wynika to z obliczeń dokonanych po otrzymaniu tzw. metryczki oświatowej.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/245/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2013 rok".

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było, radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2013 rok".

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/246/13 w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Złotów na 2013 rok".

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji, J. Białkowski – powiedział m.in., że wprowadzenie strefy płatnego parkowania przy Placu Paderewskiego w pewnym sensie usprawni możliwość parkowania, załatwiania spraw itd., ale interesy mieszkańców tego rejonu są zupełnie inne i oni na pewno nie będą chcieli płacić, jeżeli nawet nie są to wielkie opłaty za 1 godz. Powiedział, że o ile mieszkańcy stref przy ul. Boh. Westerplatte, czy okolic Cechu, mają jakąś alternatywę, bo są tam również miejsca po drugiej stronie ulicy, gdzie można parkować bezpłatnie, o tyle na Placu Paderewskiego za bardzo takiej alternatywy nie ma. Żeby w jakiś stopniu pogodzić zarówno interesy mieszkańców, jak i tych osób, które rzeczywiście będą chciały tam podjechać i będą chciały, żeby zawsze było miejsce, gdzie będzie można zaparkować, to można wyznaczyć tylko część z tych parkingów na parkingi płatne, natomiast pozostałe, dla mieszkańców, pozostawić bezpłatne – wtedy zawsze będzie można podjechać, zawsze będzie miejsce. Uważa, że takie rozwiązanie pogodziłoby interesy wszystkich stron.

K. Kulasek – powiedział, że drobni kupcy, których m.in. reprezentuje, prosili go, żeby przemyśleć, czy w strefach płatnego parkowania nie wprowadzić okresu 10 – 15 minutowego bezpłatnego parkowania, który wiązałby się tylko z wprowadzeniem w samochodach zegarów parkometrowych – byłoby to usprawnienie dla ludzi, którzy robią drobne zakupy, czy mają coś do załatwienia w tej strefie. Uważa, że takie rozwiązanie można byłoby wprowadzić we wszystkich strefach płatnego parkowania na terenie miasta. Poinformował, że są urzędy, które to wprowadziły – były problemy z zakupem zegarów, ale zamówiono je a odpłatność za nie wynosiła około 5 zł. – uważa, że mieszkańcy poniosą taki jednorazowy koszt.

K. Koronkiewicz – powiedział m.in., że mieszkańcy bloków nie mają żadnej alternatywy ustawiania samochodów – nic się nie robi, żeby przy budowie kolejnych bloków powstawały także parkingi, czy możliwości postawienia garażu, a w uzasadnieniu do uchwały mówi się, że jest deficyt miejsc postojowych oraz mała rotacja parkujących tam pojazdów. Powiedział, że samochodów w mieście przybywa i nic się nie robi w kierunku, żeby zrobić więcej parkingów, dlatego normalną rzeczą jest to, że pozajmowane są miejsca postojowe, a parking jest po to, żeby stawiać samochody – nie ma przepisów, które mówiłyby, że np. po15 minutach musimy zwolnić to miejsce. Zwrócił uwagę na stawki opłat za parkowanie – uważa, że 1,00 zł. za 30 minut parkowania jest za wysoko. Zgodził się z propozycją wprowadzenia okresu 10 – 15 minutowego bezpłatnego parkowania.

K. Żelichowski – nie trafia do niego argument, że w tym rejonie nie ma gdzie zaparkować, bo jest duży parking przy „kościele szkolnym”. Zgodził się z propozycją K. Kulaska w sprawie wprowadzenia okresu 10 – 15 minutowego bezpłatnego parkowania – uważa, że to rozwiązałoby całkowicie sprawę i dlatego wnioskował o wprowadzenie tego punktu do projektu uchwały. Zwrócił uwagę, że bilet parkingowy kupiony w jednej strefie, obowiązuje na terenie całego miasta – we wszystkich strefach, co też ułatwia sprawę.

St. Wojtuń – powiedział, że jest przeciwny wprowadzeniu strefy płatnego parkowania przy Pl. Paderewskiego, chociażby z takiego powodu, że jak obserwuje, od jakiegoś czasu wymiera tam handel, bo jest co raz więcej lokali do wynajęcia w tym rejonie i stworzenie strefy płatnego parkowania może spowodować, że będzie to jeszcze większy problem. Zwrócił uwagę, że wprowadzenie strefy zamieszkania na terenie „starego miasta” powoduje, że można tylko parkować w miejscach wyznaczonych i ograniczy to ilość miejsc do bezpłatnego parkowania. Uważa, że należałoby wyznaczyć dodatkowe miejsca, gdzie nie będzie płatne parkowanie i wtedy można tę strefę stworzyć – jest również za tym, żeby obniżyć np. cenę za 30 minut parkowania do 0,50 zł.

Następnie głos zabrał Burmistrz St. Wełniak, który ustosunkował się do wypowiedzi Radnych. Powiedział m.in., że propozycja wprowadzenia zegarów wymaga rozpatrzenia i nie kwestionuje tego wniosku, ale nie przy przedłożonym obecnie projekcie uchwały, bo to musiałoby dotyczyć wszystkich stref parkowania. Zwrócił uwagę na sprawę egzekucji tego i kontroli. Powiedział, że jest to jakieś rozwiązanie, z tym jednak, że trzeba byłoby rozważyć czy to w naszej sytuacji jest rzeczywiście racjonalne, opłacalne, ponieważ jeżeli ktoś ma kupić za kilka EURO zegar, a parkuje tam dwa razy w miesiącu, to kiedy zwróci mu się zakupiony zegar. Uważa, że jeżeli byłaby taka wola i możliwości prawne, to jest możliwość realizacji przedstawionej propozycji. Natomiast co do obniżenia stawki za parkowanie, odpowiedział, że nie należy z tym przesadzać, bo jeżeli kogoś stać na samochód za pół miliona złotych, czy za 50 tys. zł., to musi go stać, aby zaparkować samochód za złotówkę na 30 minut, a nie za 0,50 zł., za które już nic się nie kupi. Opowiadanie, że wyciągamy pieniądze od mieszkańców jest nieprawdą, bo głównie parkingi te są zajęte w wolne soboty i w dni targowe, kiedy jest przypływ ludzi z zewnątrz. Przypomniał, że kiedy wprowadzano strefę płatnego parkowania przy Cechu, K. Koronkiewicz mówił, że „zawali się cały Cech”, ludzie nie będą mieli gdzie stawiać samochodów, a w tej chwili stoją, są miejsca postojowe i każdy może podjechać, a samochody stawiane są na Nowym Rynku i tak samo będzie w tym przypadku. Nie można mówić, że nie ma alternatywy, bo alternatywa jest na Placu Kościuszki, na Starym Rynku, na placu p. J. Jędrzejczyka – nie używajmy takich argumentów, bo są one nie prawdziwe i nie trzeba podjeżdżać pod same drzwi do sklepu, czy jakiegoś punktu usługowego, gdzie ma się sprawę do załatwienia. Ponadto Burmistrz zwrócił uwagę, że uchwała nie powinna być zaskoczeniem, ponieważ już w ubiegłym roku proponowaliśmy kupno parkometrów, o czym była mowa na sesji i w tej chwili jeden jest niewykorzystany, więc trzeba go wykorzystać.

K. Steffen – powiedział, że jest przeciwny podjęciu uchwały, ponieważ z biegiem czasu dojdziemy do tego, że parkowanie w całym mieście będzie płatne – nie jest to rozwiązanie żadnego problemu i odbiera to tylko jako szukanie przez miasto pieniędzy.

K. Koronkiewicz – nie zgodził się, że strefy płatnego parkowania są dla przyjezdnych, nie jest to do końca prawda, ponieważ w większości dotyka to mieszkańców, którzy mieszkają na obrzeżach miasta. Jeżeli chodzi o parking przy Cechu, to zgodził się, że zrobił się tam luz, a największym skupiskiem aut zrobił się teraz parking przy banku, bo jest najbliższy i jest nie płatny. Powiedział, że mamy jeszcze inne rejony, o których nic się nie mówi, np. ul. Słowackiego, która jest cała zastawiona a niedaleko, koło „zawodówki” jest parking – zapytał dlaczego tam w tym kierunku nic nie robimy i dlaczego stawianie tam samochodów nie przeszkadza, a na Placu Paderewskiego przeszkadza ?

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział K. Koronkiewiczowi, że ideą tego wszystkiego jest to, żeby był dostęp do usług miejskich, typu sklep, punkt usługowy i tam, gdzie ludzie mają do załatwienia sprawy, natomiast ul. Słowackiego jest typowym osiedlem mieszkaniowym i ludzie muszą mieć możliwość pozostawienia gdzieś samochodu, a jeżeli komuś jest żal wydać złotówkę, robiąc zakupy np. za 100 zł., to może jechać po zakupy rowerem, może iść pieszo, a nie koniecznie jechać samochodem.

A. Andrzejewska – zwróciła się z wnioskiem formalnym, aby po wystąpieniu Komendanta Straży Miejskiej ogłosić 10 minutową przerwę.

Komendant Straży Miejskiej R. Macanko – jeżeli chodzi o strefy parkowania zwrócił uwagę i podał przykład ul. Wojska Polskiego, gdzie przed wprowadzeniem strefy parkowania nie można było znaleźć miejsca na zaparowanie samochodu, a obecnie jest taka możliwość. Powiedział, że w strefach płatnego parkowania jest pewien luz i nie ma obawy, że ktoś zarysuje samochód czy przez nieostrożność, przy wycofywaniu, uderzy w samochód – może się to zdarzyć, ale bardzo rzadko, a w tej chwili na Pl. Paderewskiego bardzo często dochodzi do takich sytuacji i w żaden sposób nie można ustalić sprawców. Ponadto powiedział, że technicznie jest możliwe, żeby zwolnić kierujących z opłaty na 15 minut albo, żeby wyposażyć kierujących mieszkańców miasta w zegary. Nie chciałby generalizować, ale ma uzasadnione obawy, jeżeli chodzi o zegary, że ludzie nie będą ich nastawiać – będą próbowali na nich oszukiwać, tak jak bywa to w innych miastach. Uważa, że lepszym pomysłem byłoby zwolnienie kierujących z opłat na 15 minut postoju, ale jest kwestia rozliczania tego – kto to będzie sprawdzał. Na pytanie Burmistrza, czy jest dopuszczalna taka możliwość prawna, żeby wprowadzić w strefach płatnego parkowania wolne bez opłat 15 minut na podstawie zegara, Komendant R. Macanko odpowiedział, że na podstawie zegara nie, ale na podstawie ustawy o drogach publicznych, można to wprowadzić uchwałą Rady Miejskiej.

Burmistrz Miasta St. Wełniak – uważa, że pomysł jest dobry i można go zrealizować, ale wymaga to przeanalizowania pod względem prawnym, w jaki sposób to zrobić, bo w strefie płatnej, wprowadza się również strefę bezpłatną oraz zastanowić się nad możliwością egzekwowania tego. Nie może być tak, że każdy będzie deklarował, iż stoi 15 minut, bo to wtedy nie ma sensu i parkometry trzeba zlikwidować, natomiast zegary rozwiązywałyby rzeczywiście problem. Zaproponował, że zajmiemy się tematem i ewentualnie na następnej sesji, w kwietniu czy w maju problem ten przedstawimy. Na uwagę K. Żelichowskiego, żeby sprawdzić i przygotować wszystko na następną sesję, aby radni byli zapoznani na komisjach, jak tą sprawę można rozwiązać, Burmistrz Miasta odpowiedział, że przygotujemy na następną sesję opinię, jakie mogą być rozwiązania i jeżeli będą one akceptowane przez komisje, to przygotujemy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 15 minut nie płatnego parkowania we wszystkich strefach na terenie miasta.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – nawiązał do wypowiedzi K. Koronkiewicza – powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem Radnego, iż miasto nic nie robi w zakresie parkingów.

Na tym dyskusję zakończono.

Godz. 1200. Przewodniczący Rady ogłosił 10. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz.1215.

Obecnych było 14. radnych.

Po przedstawieniu przez Przewodniczących Komisji opinii poszczególnych komisji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 8. radnych, przeciw - 5, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/247/13 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/248/13 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic: Kujańska, Jarzębinowa, Głębinowa, Jodłowa, Piaskowa.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/181/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XIX/181/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/249/13 o zmianie uchwały Nr XIX/181/12 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/250/13 w sprawie podziału Gminy Miasto Złotów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta St. Wełniak oraz Wicestarosta Złotowski T. Fidler – A. Andrzejewskiej, w sprawie domu pomocy społecznej.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie wron w Parku Miejskim odpowiedział, że mamy pistolet hukowy i będziemy tam strzelać, ale prawdopodobnie można to robić tylko do końca marca. Powiedział, że będziemy próbować je wypłoszyć, ale jaki będzie skutek, to trudno powiedzieć.

 2. Jeżeli chodzi o miejsca postojowe na parkingu przy ul. Szkolnej i wyznaczenia miejsc dla inwalidów odpowiedział, że będą one wymalowane na wiosnę.

 3. W sprawie umieszczania na tablicach przeznaczonych na nekrologii innych ogłoszeń odpowiedział, że można jedynie zwracać uwagę, bo nie ma możliwości egzekwowania czy karania za to – na pewno jest taka możliwość, żeby to zdzierać i będziemy próbować to robić.

 4. W sprawie domu pomocy społecznej odpowiedział, że od ostatniej dyskusji na ten temat nic się nie zmieniło, bo jest to zadanie przekraczające w tej chwili możliwości miasta oraz powiatu – jak wynikało to ze słów Wicestarosty T. Fidlera na poprzednich sesjach. Rozumie, że jest taka potrzeba, nikt tego nie kwestionuje i nie neguje, ale póki co, nie jest to do rozpatrzenia – przynajmniej ze strony miasta. Uważa, że trzeba byłoby szukać innych rozwiązań, które pozwoliłyby na inwestowanie ze środków pozabudżetowych. Powiedział, że na dzień dzisiejszy nie potrafi się do ustosunkować do sprawy domu pomocy społecznej.

 5. Jeżeli chodzi o wsparcie punktu opieki nad dziećmi „Jarzębinka” odpowiedział, że jest propozycja, aby przygotować projekt uchwały w tej sprawie. Uważa, że jeżeli wspieramy różnego rodzaju formy wychowania przedszkolnego i szkół również niepublicznych, to jako miasto, jako radni powinnyśmy być konsekwentni i budżet miasta powinien także to dofinansowywać, bo to też jest forma opieki nad dziećmi. Powiedział, że w II półroczu br. zostanie przygotowany odpowiedni projekt uchwały, który będzie określał zasady i wysokość dofinansowania, aby od stycznia roku przyszłego, w nowym budżecie, przewidzieć również finansowanie tego typu opieki przedszkolnej, ponieważ dotyczy to nie tylko przedszkoli, ale również „mini żłobków”, które co prawda do tej pory nie pojawiły się w Złotowie, ale gdyby się pojawiły, to żeby miasto miało już konkretne rozwiązania.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie lamp na ul. Chojnickiej odpowiedział, że na sesji mówił o przygotowywaniu przetargu na budowę dróg na ul. Chojnickiej, w ramach którego jest również oświetlenie, ale celowo nie ogłoszono przetargu na budowę dróg łącznie z oświetleniem, bo najczęściej wtedy ceny zadania wzrastają. Powiedział, że w budżecie są przewidziane środki na rozbudowę oświetlenia i postanowiono, że po wybudowaniu tej części dróg, która jest tam planowana w tym roku, również będzie ogłoszony przetarg na budowę – w części, nie na całym osiedlu, także oświetlenia ulicznego.

 2. Jeżeli chodzi o budynek PKP odpowiedział, że już kilka razy informowano, iż interwencje miasta w tej sprawie nie przynoszą skutku. Nie ma tam dobrego rozwiązania i to co było w naszych możliwościach, wyczerpaliśmy – pisano listy, 2 razy był w tej sprawie na rozmowach, byli tu przedstawiciele PKP, ale to wszystko bez efektu, bez pozytywnych działań ze strony PKP i rzeczywiście jako miasto możemy wstydzić się, ale nie za swoje winy a za winy PKP, ale tak jest i nie jesteśmy tu odosobnieni. Powiedział, że w niektórych tylko miastach przeprowadza się remonty dworców, ale PKP oczekuje na zdecydowane wsparcie finansowe miast, na co, uważa, że nigdy nie powinnyśmy zgodzić się.

 3. W sprawie wypowiadania Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych umów na wywóz śmieci odpowiedział m.in., że w jego przekonaniu nie potrzeba ich wypowiadać, ponieważ zmienia się właściciel śmieci – do tej pory wszyscy indywidualnie jesteśmy właścicielami śmieci i mamy obowiązek, zgodnie z przepisami, wywozić je i zawieramy umowy z MZUK, który wywozi je, a od 1 lipca sytuacja ulega radykalnej zmianie – nikt z indywidualnych osób ani zarządców nieruchomości, nie jest właścicielem śmieci, tylko właścicielem jest gmina. Cały proces unieszkodliwiania, wywozu i obsługi tego, leży po stronie gminy i, w jego przekonaniu, żaden inny podmiot, jeżeli nie będzie miał upoważnień gminy – wybór w drodze przetargu, nie będzie mógł się tym trudnić, bo nie ma uprawnień do tego rodzaju działalności i w związku z takim rozumowaniem, nie ma potrzeby wypowiadania umów, ponieważ umowy te stracą swoją ważność z dniem 1 lipca z mocy prawa. Logicznie też to tak wygląda, ponieważ głównym założeniem ustawy śmieciowej jest to, żeby śmieci nie trafiały w miejsca do tego niepowołane, tj. do lasów i w inne miejsca – jeżeli tak, to musi być powszechny system odbioru śmieci, nie może być tak, że jeden wywozi, a drugi nie – tak jak niekiedy ma miejsce do tej pory. Burmistrz uważa, że nie trzeba żadnych wypowiedzeń umów, chociaż potwierdza to, iż są też zdania, głównie prawników, że umowy te powinny być wypowiadane – niektórzy mówią, że jest to kolejny przykład na to, że u nas w kraju, nic nie może być jednoznaczne i zawsze muszą być wątpliwości, żeby niektórzy mieli z tego korzyści, dlatego nie zajmuje zdania, nie chce się wypowiadać czy tak ma być. Powiedział, że takie samo zdanie reprezentuje Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych – w Złotowie mamy głównie umowy z MZUK, a więc nie ma potrzeby wypowiadania tych umów.

Radnej M. Wegner:

W sprawie organizacji Mistrzostw Europy juniorów w siatkówce kobiet „bloku wschodniego” odpowiedział, że póki co, to nikt nie zgłosił się w tej sprawie. Powiedział, że nie wie jak miałoby to wyglądać, ale jesteśmy otwarci na tego rodzaju imprezy, ponieważ są one formą promocji miasta. Przypomniał, że w ubiegłym roku miasto uczestniczyło i w części finansowało podobną imprezę, tj. kongres AIKIDO – wspomniana impreza ma podobny charakter i nie ma przeszkód żebyśmy nie nawiązali współpracy w tej sprawie.

Radnemu K. Kulasek:

Jeżeli chodzi o rozszerzenie zadania kolumbarium o dom przedpogrzebowy odpowiedział, że nie jest to takie proste, ponieważ nie ma na to ani dokumentacji, ani nie ma pieniędzy, a nie jest to kwestia kilkunastu tysięcy złotych, lecz kilkudziesięciu alko kilkuset tysięcy złotych. Obiekt, który jest na cmentarzu został wybudowany w latach poprzednich i nie zdaje on egzaminu, ponieważ w żaden sposób nie nadaje się na dom przedpogrzebowy – nie ma tam chłodni, ani nie ma tego otoczenia. Jeżeli miałby tam powstać dom przedpogrzebowy, to trzeba byłoby zacząć od przygotowania dokumentacji i znalezienia pieniędzy na jego wybudowanie. Powiedział, że w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, dla osiedla Chojnickiej jest również przewidziana działka na budowę kościoła i wtedy, kiedy było to przygotowywane, było założenie Studium, aby przy tym kościele, który ewentualnie powstanie, miasto również przewidziało współfinansowanie przy nim domu przedpogrzebowego – takie są plany, które niekoniecznie muszą być zrealizowane w ten sposób. Jeżeli chodzi o dom przedpogrzebowy na cmentarzu komunalnym powiedział, że na pewno nie da się tego połączyć z kolumbarium, bo są to dwie inwestycje zupełnie różne i o różnej wartości. Poinformował, że jest opracowana dokumentacja na kolumbarium – w tym roku ma być przygotowany tam pewien fragment na ustawienie urn i jeżeli będzie potrzeba, w następnych latach będzie można to rozbudowywać.

Radnej A. Rogut:

Odpowiedział, że jeżeli chodzi o poprawienie przejezdności dróg nieutwardzonych w mieście, to roboty te zostały zlecone i jak tylko warunki pozwolą, będą one wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i myśli, że nie powinno być problemów. Powiedział, że na bieżąco „miasto” stara się przynajmniej utrzymać przejezdność dróg nieutwardzonych. Poinformował, że to samo dotyczy drogi dochodzącej do cmentarza, z tym, że jest tam problem, ponieważ droga ta tylko w części przebiega przez teren miasta, a reszta jest na gruncie prywatnym, dlatego nie zawsze możemy to do końca zrobić, ale tą część, która leży na naszym terenie, to na pewno zrobimy.

Na uwagę K. Żelichowskiego, aby przy okazji wyrównać również ul. Rogatki - do mostu, bo są tam też duże dziury w nawierzchni, Burmistrza Miasta, odpowiedział, że prawdopodobnie jest to zlecone, ale upewni się – będzie to zrobione.

Wicestarosta Złotowski – Tomasz Fidler udzielił odpowiedzi A. Andrzejewskiej w sprawie dziennego domu pomocy społecznej. Powiedział m.in., że kwestia domu pomocy społecznej przewija się od lat i jest to problem dużo poważniejszy, ponieważ sytuacja jest na styku dwóch samorządów oraz uczestnictwa alimentacyjnego rodziny. Domy pomocy społecznej, te sprzed 1998 r., funkcjonujące w dawnym państwowym systemie prowadzone przez powiaty, są dalej finansowane z budżetu powiatu, ale musi nastąpić refundacja - egzekucja refundacji, czy to ze strony alimentariuszy jakimi są dzieci i rodzina, czy ze strony samorządu gminnego. Natomiast po 1998 r. DPS-y, jako nowe, praktycznie przestały być tworzone – w to miejsce powstało wiele różnego rodzaju niepublicznych placówek, prowadzonych głównie przez stowarzyszenia i fundacje, a w naszej okolicy powstają w tej chwili dwa takie DPS-y, tj. prywatny w Złotowie oraz w Jastrowiu, który ma być prowadzony przez Gminę i Miasto Jastrowie. Pytają wójtów, burmistrzów o potrzebę tworzenia DPS-ów, którzy potwierdzają taką potrzebę, ale przy tej formie finansowania domów pomocy społecznej pojawia się duże niebezpieczeństwo, w pierwszej kolejności dla rodzin osób, które takie skierowania by otrzymały, ponieważ „powiat” jest organem prowadzącym, natomiast płacić za pobyt danej osoby będzie rodzina + ewentualnie środki ze świadczenia emerytalno - rentowego osoby, która znajdzie swoje miejsce w domu pomocy społecznej. Kwotę za pobyt wylicza się wg kosztu utrzymania, który w domach pomocy społecznej kształtuje się średnio w granicach od 3.200 do 3.800 zł., co nie jest małą kwotą. Gmina ponosi koszt umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej dopiero wtedy, kiedy nie starczy pieniędzy ze świadczenia emerytalno - rentowego i kiedy nie znajdzie się alimentariuszy, czyli dzieci, siostry, braci, ojca, matki. Powiedział, że wójtowie, burmistrzowie zdają sobie sprawę z ogromu kosztów, z ogromu przedsięwzięcia i nie dziwi się, że wolą zapłacić ewentualnie opiekunkom, asystentom osoby starszej za opiekę, niż partycypować w kosztach utrzymania domu pomocy społecznej – uważa to w tej sytuacji za naturalne. Jednak za parę lat to już nie będzie wystarczające i dlatego „powiat” trzyma cały czas rękę na pulsie, są zarezerwowane nieruchomości, które mogą stanowić podstawę budowania domu opieki społecznej. Nakład finansowy przystosowania do pracy takiego domu opieki społecznej, to kwota około 2 – 2,5 mln zł., a roczny koszt utrzymania, przy założeniu około 30-40 pensjonariuszy, to kwota mniej więcej 1.500.000 – 1.700.000 zł. Zwrócił uwagę, że utworzenie domu pomocy społecznej nie jest problem rozwiązywalnym na poziomie Gminy Miasto Złotów, czy dwóch, trzech gmin – to musi być na poziomie przynajmniej 7-8 gmin. Powiedział, że na pewno czasowym rozwiązaniem będzie funkcjonowanie domów pomocy społecznych prowadzonych przez organy niepubliczne – czy to przez osoby prywatne, czy przez stowarzyszenia. Zobaczymy jak sobie poradzi dom pomocy społecznej w Złotowie, który ma być uruchomiony w tym roku – na pewno będziemy to obserwować i jeśli ze strony finansowej, będzie on sobie radził i będzie miał odpowiednią ilość skierowań, to będziemy musieli rozważyć przystąpienie do tego – można także przystąpić poprzez przygotowanie budynku, przygotowanie domu pomocy społecznej i oddanie go do prowadzenia osobie niepublicznej, stowarzyszeniu – tak jak jest to z WTZET-ami, co bardzo dobrze sprawdza się i uważa, że to też jest rozwiązanie. Powiedział, że „powiat” w sprawie domu pomocy społecznej „trzyma cały czas rękę na pulsie” i kwestia ta jest monitorowana.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 17.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Steffen – zapytał, czy w tym roku będą rozpoczęte inwestycje: ul. Grudzińskich i rondo przy ul. Partyzantów.

Powyższe potwierdził Burmistrz St. Wełniak.

 1. M. Wegner – zapytała jak w tym roku będzie czynny basen w wakacje, w którym miesiącu będzie zamknięty.

S. Wilowski odpowiedział m.in., że uzależnione to jest od realizacji inwestycji – rozbudowy basenu.

 1. K. Koronkiewicz – powiedział, że kilka miesięcy temu była mowa o wysłaniu do Energetyki pisma z prośbą o ścięcie drzew na ul. Rzemieślniczej, które „wchodzą” w linię wysokiego napięcia – do tej pory nie zostało to zrobione. Ponadto poruszył sprawę wizerunku dworca PKP oraz odśnieżania tego terenu przez zarządcę. Nawiązał do poruszanej przez niego sprawy w interpelacjach – do wypowiadania umów z MZUK – rozumie, że dla swojego bezpieczeństwa lepiej jest składać wypowiedzenie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk powiedział, że rozmawiał z prezesem MZUK, który informował, że są sytuacje, że ludzie składają wypowiedzenia – jest to wybór mieszkańca. Niektórzy prawnicy mówią, że jest to umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy obywatelem a przedsiębiorstwem i obywatel musi rozstrzygnąć czy wypowiada czy nie.

 1. St. Wojtuń:

 1. Zapytał S. Wilowskiego (dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej) o funkcjonowanie ogrodzonego boiska przy ul. Mickiewicza, ponieważ wieczorami dużo osób korzysta tam z bieżni – czy nie mogłyby być określone godziny, w których boisko byłoby otwarte i można byłoby z niego korzystać.

S. Wilowski – Dyrektor ZCAS odpowiedział, że boisko będzie otwarte w tych samych godzinach co „Orlik”, tj. od godz. 8-9 do późnych godzin wieczornych – do godz. 22. Poinformował, że osoby, które będą korzystały ze sztucznego boiska przy zapalonym świetle, będą obciążane kosztami energii elektrycznej.

 1. Zwrócił się do Burmistrza w sprawie terenu przy boisku przy ul. Mickiewicza – dowiedział się, że plac zabaw dla dzieci, który miał być wybudowany przy TBS, nie będzie przy tym budynku, tylko na terenie przy boisku. Zapytał, czy na terenie tym nie spróbować wybudować kolejną siłownię na powietrzu, ponieważ placów zabaw dla dzieci jest w tej okolicy dosyć dużo, natomiast urządzeń dla młodzieży nie ma i dlatego może warto pomyśleć, żeby zamiast placu zabaw dla dzieci postawić siłownię.

Burmistrz St,. Wełniak – odpowiedział, że to nie był nasz pomysł. To jest wniosek m.in. tych mieszkańców, głównie zamieszkałych w zasobach Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, chociaż nie tylko, żeby powstał tam taki plac zabaw – tej chwili jest już zlecone opracowanie dokumentacji. Powiedział, że plac zabaw dla dzieci jest tam potrzebny tym bardziej, że jest zamiar budowy jeszcze jednego budynku ZTBS z ponad 30 mieszkaniami. Zwrócił uwagę, że w tym rejonie jest już prawie wszystko, bo jeżeli ktoś chce ćwiczyć, to ma „Orlik”, ma boisko, ma skatepark, a każdemu pod blokiem nie będziemy robić siłowni. Skłaniałby się, żeby powstał plac zabaw dla dzieci, bo rzeczywiście mieszka tam bardzo dużo ludzi.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2012.

 2. Na stronie internetowej – BIP Urzędu Miejskiego umieszczone jest „Sprawozdanie i informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za 2012 rok”, z którym można się zapoznać – jako materiałem na kolejną XXV sesję w miesiącu kwietniu br. (w zakładce „Finanse” – „Wykonanie budżetu”).

 3. Kolejna, XXV sesja Rady Miejskiej odbędzie się 23 kwietnia br.

 4. Przeczytał nadawców życzeń świątecznych, które wpłynęły do Rady Miejskiej oraz złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 18.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 13.10, zamknął XXIV sesję Rady Miejskiej w Złotowie.Protokół sporządził:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Mariola Wegner

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik