PROTOKÓŁ NR XXI/12

z XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 28 grudnia 2012 roku


W dniu 28 grudnia 2012 r. od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 10.00.

Powiedział, że sesja, będzie składać się z dwóch części: I-szej – uroczystej oraz z części II-giej – roboczej. Przedstawił porządek uroczystej, I części sesji:

 1. występ karateków – podopiecznych trenera Mariusza Gawlika,

 2. wystąpienie ks. Proboszcza Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP – Dariusza Chabraszewskiego – wprowadzenie w świąteczny nastrój oraz dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, Wicestarostę Złotowskiego, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, prezesów i dyrektorów jednostek samorządowych, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych gości. Powitał p. Mariusza Gawlika – trenera karate ze swoimi podopiecznymi, którzy reprezentowali nas na arenie krajowej, międzynarodowej i osiągnęli bardzo duże sukcesy.

Następnie odbył się kilkunastominutowy występ – pokaz walk karate.

Po pokazie, Przewodniczący Rady podziękował za możliwość zapoznania się ze sztuką walki karate i życzył dalszych sukcesów trenerowi M. Gawlikowi oraz jego zawodniczkom i zawodnikom w tej dyscyplinie sportu.

Następnie głos zabrał ks. Dariusz Chabraszewski – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który podziękował za zaproszenie i wprowadził w świąteczny nastrój. Podziękował Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Radnym za pomoc, za to co robią, bo jest to też gest otwartości, akceptacji i troski. Złożył wszystkim, również przybyłym gościom najlepsze życzenia.

Zaśpiewano kolędę a następnie, wszyscy obecni, łamiąc się opłatkiem, składali sobie życzenia.


Po uroczystej części, przystąpiono do dalszych obrad sesji.

Obecnych było 14. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecna była radna Mariola Wegner.


Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Annę Rogut – za jej zgodą.

 2. Protokół z XX sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z XX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 9/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zwołania XXI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XXI sesji projektu uchwały: o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2012 – 2016”, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 38.

Następne punkty uległy przesunięciu.

Za powyższym głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXI sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XXI sesji głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XXI sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2013-2042.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2013 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2013 rok.

 11. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na 2013 rok.

 12. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2012 rok.

 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2013 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120007P – ul. Kazimierza Brzuchalskiego w Złotowie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120012P – ul. Czarna Droga w Złotowie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120019P – ul. Głębinowej w Złotowie

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120021P – ul. Grochowskiego w Złotowie.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120031P – ul. Jodłowej w Złotowie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120033P – ul. Jana Kocika w Złotowie.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120037P – ul. Kopernika w Złotowie.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120047P – ul. Matejki w Złotowie.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120061P – ul. Piaskowej w Złotowie.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120062P – ul. 600-Lecia w Złotowie.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120076P – ul. Plutonowego Michała Robaka w Złotowie.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120078P – ul. Rozdroże w Złotowie.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120081P – ul. Rybackiej w Złotowie.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120082P – ul. Rzemieślniczej w Złotowie.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 1200084P – ul. Ks. Piotra Skargi w Złotowie.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120089P – ul. Spacerowej w Złotowie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 1200104P – ul. Widokowej w Złotowie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120108P – ul. Wodnej w Złotowie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120112P – ul. Zakątek w Złotowie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120116P – ul. Marii Zientara-Malewskiej w Złotowie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIII/163/05 w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miasto Złotów a niektórymi gminami z powiatu złotowskiego w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu tych gmin na miejskim składowisku odpadów komunalnych w Międzybłociu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2012 – 2016”.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 14. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 15. Zamknięcie sesji.    


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 17.10. do 12.12.2012 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 17 października do dnia 12 grudnia 2012 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Przypomniał o zgłaszanej wcześniej sprawie uporządkowania niewyasfaltowanego terenu od strony lasu przy ul. Rzemieślniczej, tj. o wykarczowaniu krzewów i drzew, które uniemożliwiają tam widoczność – do tej pory nie jest to zrobione.

 2. Zapytał, jak wygląda sprawa realizacji - wykonawstwa słupów do wieszania transparentów na terenie miasta.

 3. Poruszył sprawę artykułu w Aktualnościach Lokalnych dotyczącą finansowania podświetlenia obiektów, tj. kościoła i Aresztu Śledczego za 60 tys. zł., o co pytali go mieszkańcy – zapytał, czy nie mamy innych celów wydawania pieniędzy, tylko na prąd.


 1. Radny K. Steffen:

Poruszył sprawę dotyczącą wiaduktów w Blękwicie. Zapytał, czy przewidujemy jakiś udział, czy współpracę z Gminą Złotów w tej kwestii, bo z tego co wie, to Gmina jest gotowa przeznaczyć na to 500 tys. zł.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 39 porządku obrad XXI sesji.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012 – 2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/207/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012 – 2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2012 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji. Ponadto, przed sesją, radni otrzymali autopoprawkę do projektu uchwały, którą przedstawiła J. Skórcz Skarbnik Gminy. Poinformowała, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z faktu otrzymania decyzji Ministra Finansów z dnia 20 grudnia o podziale środków rezerwy subwencji ogólnej – decyzja i środki w wysokości 48.741 zł. wpłynęły 24 grudnia br. Ponieważ zmiany planu dochodów należą do kompetencji organu stanowiącego, konieczne jest wprowadzenie autopoprawki w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada jednogłośnie, głosami 14. – „za” przyjęła przedstawioną autopoprawkę.

Dyskusji, pytań do przedłożonego projektu uchwały nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/208/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/209/12 w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Miasto Złotów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2013-2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Radni otrzymali również uchwałę nr SO-0957/25/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 r. wyrażającą pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Złotów.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2013-2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/210/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2013-2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali wcześniej – w listopadzie 2012 r. Był on przedstawiany i omawiany szczegółowo na wszystkich posiedzeniach komisji przez Skarbnika Gminy. Radni otrzymali również uchwałę nr SO-0952/26/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotów na 2013 rok – opinia pozytywna z uwagami, które uwzględniono w przekazanym radnym projekcie budżetu oraz uchwałę nr SO-0951/46d/13/Pi/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Złotów na 2013 r. – opinia pozytywna.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Przedstawiła prezentację multimedialną projektu budżetu na rok 2013, która jest załączona do protokołu. Omówiła projekt budżetu – projekt dochodów i wydatków na rok 2013. Dochody budżetu na 2013 rok ustalono na kwotę 43.007.636 zł, z tego dochody własne w kwocie 24.429.464 zł., dochody majątkowe w kwocie 1.808.000. zł., wydatki – na 47.496.734 zł., z tego wydatki bieżące w wysokości 39.273.534 zł., wydatki majątkowe w wysokości 8.223.200 zł. Deficyt, na etapie projektu budżetu, w kwocie 4.489.098 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Powiedziała, że przedstawiony budżet jest stabilny i pewny.

Przewodniczący Rady St. Pikulik przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, które radni otrzymali z materiałami sesyjnymi i zaprosił do dyskusji nad projektem budżetu na 2013 rok. Poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywne opinie dotyczące projektu budżetu na rok 2013, tj.:

 • w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta Złotów na 2012 rok,

 • w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Złotów na 2013 r.

Dyskusji nie było.

Po przedstawieniu przez Przewodniczących Komisji opinii poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 11. radnych, 3. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/211/12 w sprawie budżetu na 2013 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2013 rok.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2013 rok.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/212/12 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2013 rok.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2013.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

K. Żelichowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej przedstawił wniosek przyjęty na posiedzeniu komisji, aby do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013 w miesiącu wrześniu wprowadzić dodatkowy punkt: „Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach 2008 – 2012 oraz prognoza na lata 2013 – 2018”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska jednogłośnie, głosami 14. „za”, przyjęła wniosek, aby do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013 – jako punkt 3. w miesiącu wrześniu, wprowadzić temat: „Analiza funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta Złotowa w latach 2008 – 2012 oraz prognoza na lata 2013 – 2018”.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2013 – z przyjętym wcześniej wnioskiem.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/213/12 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2013.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2012 rok.

Radni otrzymali Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2012 rok. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie za 2012 rok, nie wnosząc uwag.

Sprawozdanie jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2013 rok.

Radni otrzymali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2013 rok. Był on omawiany na posiedzeniach komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt.

Dyskusji nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska jednogłośnie, głosami 14. - „za”, przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na 2013 rok, nie wnosząc uwag.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok jest załączony do niniejszego protokołu.


PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA PRZEBIEGU DRÓG GMINNYCH (PKT 14 – 33)


Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że projekty uchwał w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych radni otrzymali i były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji, które jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowały przedłożone projekty uchwał, nie wnosząc do nich uwag. Zaproponował, aby nie przeciągać i przyspieszyć procedurę, przewodniczący komisji nie przedstawiali, przy każdym projekcie uchwały, opinii komisji.

Powyższa propozycja została zaakceptowana.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120007P – ul. Kazimierza Brzuchalskiego w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120007P – ul. Kazimierza Brzuchalskiego w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/214/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120007P – ul. Kazimierza Brzuchalskiego w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120012P – ul. Czarna Droga w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120012P – ul. Czarna Droga w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/215/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120012P – ul. Czarna Droga w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120019P – ul. Głębinowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120019P – ul. Głębinowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/216/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120019P – ul. Głębinowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120021P – ul. Grochowskiego w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120021P – ul. Grochowskiego w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/217/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120021P – ul. Grochowskiego w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120031P – ul. Jodłowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120031P – ul. Jodłowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/218/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120031P – ul. Jodłowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120033P – ul. Jana Kocika w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120033P – ul. Jana Kocika w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/219/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120033P – ul. Jana Kocika w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120037P – ul. Kopernika w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120037P – ul. Kopernika w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/220/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120037P – ul. Kopernika w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120047P – ul. Matejki w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120047P – ul. Matejki w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/221/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120047P – ul. Matejki w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 22.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120061P – ul. Piaskowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120061P – ul. Piaskowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/222/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120061P – ul. Piaskowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 23.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120062P – ul. 600-Lecia w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120062P – ul. 600-Lecia w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/223/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120062P – ul. 600-Lecia w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 24.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120076P – ul. Plutonowego Michała Robaka w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120076P – ul. Plutonowego Michała Robaka w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/224/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120076P – ul. Plutonowego Michała Robaka w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 25.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120078P – ul. Rozdroże w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120078P – ul. Rozdroże w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/225/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120078P – ul. Rozdroże w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 26.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120081P – ul. Rybackiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120081P – ul. Rybackiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/226/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120081P – ul. Rybackiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 27.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120082P – ul. Rzemieślniczej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120082P – ul. Rzemieślniczej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/227/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120082P – ul. Rzemieślniczej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 28.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 1200084P – ul. Ks. Piotra Skargi w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 1200084P – ul. Ks. Piotra Skargi w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/228/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 1200084P – ul. Ks. Piotra Skargi w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 29.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120089P – ul. Spacerowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120089P – ul. Spacerowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/229/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120089P – ul. Spacerowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 30.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 1200104P – ul. Widokowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 1200104P – ul. Widokowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/230/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 1200104P – ul. Widokowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 31.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120108P – ul. Wodnej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120108P – ul. Wodnej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/231/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120108P – ul. Wodnej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 32.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120112P – ul. Zakątek w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120112P – ul. Zakątek w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/232/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120112P – ul. Zakątek w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 33.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120116P – ul. Marii Zientara-Malewskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120116P – ul. Marii Zientara-Malewskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/233/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120116P – ul. Marii Zientara-Malewskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1130. Przewodniczący Rady ogłosił 10. minutową przerwę. Ponadto poinformował, że podczas przerwy można obejrzeć wyłożoną kronikę, w dwóch tomach, „Zagroda Krajeńska nad Jeziorem Miejskim”, którą udostępnił Pan Bolesław Piotrów.

Obrady wznowiono o godz.1245.Obecnych było 14. radnych.

Punkt 34.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Projekt uchwały radni otrzymali – otrzymali również materiały z tym związane, w tym: wniosek taryfowy, uzasadnienie do wniosku, zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia przekazania pod obrady Rady Miejskiej w Złotowie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Projekt uchwały był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

W dyskusji głos zabrali:

 1. K. Koronkiewicz, który powiedział m.in., że przedstawione taryfy są za wysokie, przedstawił możliwości, jakie mogłyby być brane pod uwagę przy wyliczaniu stawek, które spowodowałyby mniejszy ich wzrost i podwyżka mogłaby być mniejsza, w tym m.in.: naliczenie mniejszych kosztów amortyzacji, mniejszej marży zysku netto. Niezrozumiały jest dla niego wzrost nagród jubileuszowych zapisanych w 2-ch pozycjach. Nawiązał do otrzymanych wcześniej materiałów – tabel, w których przedstawiono podwyżki wody w przypadku budowy stacji uzdatniania wody za 6 mln zł. Uważa, że podwyżki są przeszacowane, zawyżone, bo jeżeli inwestycja, która miała być za 6 mln zł. jest zmniejszona o 2,5 mln zł., to podwyżki wody też powinny być niższe. Poruszył sprawę wynagrodzenia w MZWiK, niskich zarobków na terenie Złotowa oraz bezrobocia w mieście. Podwyżki nie powinny być tak drastyczne dla mieszkańców i można byłoby je zmniejszyć, ponieważ podnosząc stawki, ludzie będą musieli z czegoś zrezygnować – będą oszczędzać na wodzie. Co do ścieków uważa, że jest to samo i można byłoby zmniejszyć stawkę o parę groszy, co nie dałoby tak dużego wzrostu. Podwyżki powinny być realne dla ludzi, a MZWiK, jak na razie, jest w Złotowie monopolistą i robi jak chce. Zgodził się, że sprawa jest już przesądzona, ale myśli, że jeżeli radni wspólnie zagłosowaliby przeciwko tak drastycznym podwyżkom, to na pewno przedłużyłoby to wejście w życie nowej taryfy i w przyszłym roku trochę wyhamują tak wysokie podwyżki.

 2. K. Cichański – m.in. powiedział, że cena wody musi rosnąć, dlatego że jest amortyzacja, ale uważa, że stawki za wodę są za wysokie; zapytał czy w przyszłym roku szacowany jest niższy wzrost wody, ponieważ w chwili obecnej przez kolejne dwa lata jest on jest wyższy niż był przewidywany przez 4 lata inwestycji, a inwestycja zamyka się w niższej kwocie niż planowano; zapytał o sprawę dotyczącą poprzedniego prezesa MZWiK – na jaki etat został przywrócony do pracy, jak jest wynagradzany i czy to też nie ma wpływu na wzrost cen, ponieważ w otrzymanych materiałach nie ma takiej informacji; powiedział, że informacje powinny być obszerniejsze; poruszył sprawę wzrostu średniej płacy w MZWiK oraz nagród jubileuszowych, które mają również znaczny wpływ na cenę wody i powinny być zweryfikowane.

 3. St. Wojtuń – zwrócił uwagę, że podwyżka jest przesądzona, niezależnie jak radni będą głosować, bo tak, czy inaczej, wejdzie ona w życie. Zapytał jak to będzie w latach 2014 – 2016 i czy MZWiK próbuje pozyskać dochody w inny sposób, wykonując np. usługi na rzecz miasta, żeby chociaż w ten sposób zniwelować koszty sprzedaży wody, aby działalność MZWiK była bardziej opłacalna.

 4. K. Żelichowski – pytał m.in., jaki jest przewidywany wzrost stawki za wodę z chwilą spłaty kredytu od 2014 r. - jak spłata kredytu będzie rzutowała na cenę; powiedział, że może cena wody nie jest wysoka, nie jest wygórowana, co sprawdzali na Komisji Gospodarki Miejskiej w ośrodkach podobnych jak Złotów, ale skala procentowa tych podwyżek robi duże wrażenie.

 5. A. Andrzejewska – zapytała o nagrody jubileuszowe i o średnie wynagrodzenie w MZWiK.

 6. K. Steffen – poruszył sprawę dotyczącą zatrudnienia byłego prezesa MZWiK i wpływu tego na cenę jednostkową stawek – gdzie była Rada Nadzorcza.

 7. H. Golla – zapytał m.in. czy kiedy zostaną wykonane wszystkie inwestycje – stacja uzdatniania wody, wymiana sieci wodociągowej, itd., wróci się kiedykolwiek do jakiejś średniej wartości za 1 kubik; zwrócił uwagę na bloki mieszkalne, gdzie cena wody, kanalizacji jest drastyczna a za podgrzanie 1 kubika wody płaci się 47 zł.; nawiązał do wypowiedzi K. Koronkiewicza, że jak mieszkańcy oszczędzają, to płacą więcej, ponieważ jeżeli nie sprzeda się odpowiedniej ilości wody – a jest spadek i reguluje się to ceną.

J. Borkowicz – członek Zarządu MZWiK Sp. z o.o. – udzielił odpowiedzi na zadawane pytania i poruszane sprawy. Powiedział m.in., że obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest naliczenie amortyzacji, ponieważ w ten sposób tworzy się fundusze rozwojowe i „Wodociągi” też potrzebują takich funduszy, chociażby m.in. na wspomnianą już stację uzdatniania wody, czy na inne zadania inwestycyjne, np. na modernizację przepompowni centralnej, na wymianę sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i kanalizacji deszczowej, na wymiany urządzeń, które się zużywają i na ich modernizację. Amortyzacja jest głównym funduszem, który finansuje inwestycje. Ponadto na finansowanie rozwoju firmy zaciągane są pożyczki, które wymagają spłaty z odsetkami. Wszystkie te koszty trzeba sfinansować z jakichś źródeł, którymi są przychody ze sprzedaży wody, z odbioru ścieków i z kanalizacji deszczowej – wykonują również usługi, które są jednak ograniczone ze względu na zatrudnienie, które wynosi 40 etatów. Jeśli chodzi o 23 gr. z tytułu wzrostu marży zysku netto w działalności wodociągowej – zwrócił uwagę, że w roku obrachunkowym zakład poniósł stratę 107 tys. zł., którą trzeba wyrównać i prócz tego trzeba zaplanować jakąś marżę zysku, która dawałaby też jakieś fundusze rozwojowe dla firmy.

W sprawie nagród jubileuszowych wyjaśnił, że są one wymienione dwukrotnie, ponieważ raz dotyczą one kosztów Zarządu, a drugi raz dotyczą pracowników MZWiK. Odpowiedział, że nagrody jubileuszowe wynoszą od 100 % do 600 %, a średnia płaca ogółem w zakładzie – bez Zarządu i byłego prezesa – w 2012 wynosiła 3.044 zł., w przyszłym roku – 3.220 zł. Powiedział m.in., że podjęli próbę zmian zakładowego układu zbiorowego pracy i jest wstępna akceptacja związków zawodowych – chcą zmienić przepis dotyczący nagród jubileuszowych, żeby nie było takiego wpływu na koszty i tym samym na taryfę. Poinformował, że wzrost o 6 gr. dotyczy pozostałych kosztów, nie zarządu, ale działalności wodociągowej, tj. wzrost nagród jubileuszowych pracowników wodociągów, kosztów wydziałowych, szkoleń i świadczeń bhp.

W sprawie wzrostu ceny wody zużywanej do podlewania – odpowiedział, że w związku z interpretacją Urzędu Marszałkowskiego, że woda ta nie jest zużywana na cele socjalno bytowe, tylko na inne cele, obwiązuje inna stawka opłaty za środowisko – płacą za to wyższe opłaty i dlatego jest wyższa cena.

Powiedział, że „Wodociągi” nie robią tak jak chcą, bo wiążą ich przepisy związane z prowadzeniem działalności, a głównie przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz rozporządzenie w sprawie taryf – materiały, które przygotowano i taryfy, zostały sporządzone zgodnie z przepisami i MZWiK nie może sobie pozwolić na jakieś odstępstwa od tego.

Udzielił odpowiedzi na poruszane sprawy dotyczące zatrudnienia byłego prezesa MZWiK. Poinformował m.in., że były prezes został przywrócony do pracy wyrokiem sądu i jest zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów, z wynagrodzeniem takim, jakim otrzymywał jako prezes – zgodnie z wyrokiem i nie można tu nic zrobić w tej sprawie.

Powiedział o wpływie budowy stacji uzdatniania wody na cenę: w roku 2013 około 15 gr. – co wiąże się z zakończeniem budowy i przyjęciem jej do eksploatacji – w związku z czym trzeba będzie naliczać amortyzację, podatek od nieruchomości, dojdzie spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.073 tys. zł. Poinformował, że łączny koszt budowy stacji uzdatniania wody wynosi 3,5 mln zł., z tego ponad 1,2 mln. zł. z budżetu miasta i ponad 200 tys. zł. – środki własne MZWiK.

Jeżeli chodzi o skutek finansowy od 2014 r. - jak będzie spłata kredytu, powiedział, że zostało to przedstawione w materiałach przy uchwalaniu wieloletniego planu inwestycyjnego w miesiącu październiku, tj. w 2013 roku – wpływ jest 15 gr., w 2014 r. – 33 gr. Powiedział, że jest to skutek, który dotyczy tylko inwestycji – nie obejmuje on kosztów eksploatacyjnych i nie wie, jaki będzie wzrost ceny wody w przyszłym roku. J. Borkowicz – powiedział, że jeżeli chodzi o cenę wody, to jest ona jedną z niższych cen w Polsce – miasta wielkości Złotowa mają ceny wyższe oraz, że w działalności wodociągowej jest jeszcze sporo do zrobienia, o czym jest mowa w uzasadnieniu wniosku taryfowego, w tym m.in. do wymiany jest 10,6 km około stuletniej, na co potrzebne są spore nakłady.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że tego rodzaju sprawy zawsze budzą emocje. Zapytał, czy jesteśmy w stanie zakwestionować przedstawioną taryfę, czy jest nie tak policzone, albo jest to niezgodne z prawem, tak jak mówi ustawa o kształtowaniu opłat za wodę i ścieki – tego nie potrafi zakwestionować, bo gdyby potrafił zakwestionować, to by to zrobił i proponowałby niższą cenę. W związku z tym, że nie ma takiej możliwości, to są dwa wyjścia, albo przyjmuje się te koszty, które wykazuje zakład, co w konsekwencji kształtuje cenę wody i ścieków, albo nie przyjmuje się i daje dotację - innej drogi nie ma. Nawiązał do wypowiedzi K. Koronkiewicza dotyczącej amortyzacji – zwrócił uwagę, że powinna być ona naliczana wyższa, żeby można było mówić o odtwarzaniu majątku i poprawie stanu majątku spółki, co można zrobić z zysku, z amortyzacji, ewentualnie wspomagać się kredytem, który trzeba kiedyś spłacać – i tak jest w przypadku stacji uzdatniania wody. Burmistrz zwrócił się, żeby nie argumentować, że woda jest droga, bo to nie jest prawda, ponieważ w Izbie Gospodarczej Wodociągów i Kanalizacji zrzeszającej ponad 200 firm tego typu, przy tej samej mniej więcej technologii produkcji wody, zajmowaliśmy około 20 miejsce najtańszej wody w kraju. Zwrócił się do K. Koronkiewicza, żeby nie mówił, że cena wody „powala wszystkich”, bo jeżeli ktoś mówi, że metr sześcienny wody, którą trzeba wybrać z ziemi, uzdatnić, przesłać i metr sześcienny ścieków, które trzeba przesłać do oczyszczalni, oczyścić i odprowadzić z powrotem do środowiska, kosztuje w Złotowie 7,91 zł., tj. 3 najtańszej paczki papierosów i mówi, że to jest skandalicznie droga woda, to uważa to za fałsz, za nieprawdziwą argumentację. Powiedział, że również chciałby, żeby cena wody była niższa, ale tego po prostu fizycznie na idzie zrobić. Powiedział, że w Polsce czeka nas zdecydowana podwyżka cen wody, bo jeżeli wejdą wszystkie opłaty, które jeszcze czekają nas z tytułu wejścia do Unii, za pobór wody i odprowadzanie ścieków + do tego inne koszty, które będą rosły niezależnie od tego kto będzie prezesem, to musimy się liczyć z tym, że ta cena wody będzie rosła znacznie szybciej jak do tej pory. Odpowiedział K. Steffenowi, że jeżeli chodzi o byłego prezesa MZWiK, to Rada Nadzorcza była tam, gdzie powinna być i podjęła odpowiednią decyzję, bo taka decyzja była konieczna, ponieważ stan był skandaliczny, a prezes w ostatnich dniach, tygodniach już nad tym nie panował. Wyjaśnił, że w Spółce MZWiK jest taki układ prawny, iż oprócz tego, że jest się członkiem zarządu, to jest się również pracownikiem i Rada Nadzorcza nie miała prawa nic więcej zrobić jak odwołać prezesa i zostawić go na stanowisku pracowniczym - wypowiedziała mu to stanowisko. W wyniku odwołania do sądu, przywrócono go do pracy, ponieważ 4 lata przed emeryturą przepisy chronią przed zwolnieniem – nie wolno również wypowiedzieć warunków płacy. Powiedział, że cena wody będzie również rosła z tego powodu, bo będą dodatkowe urządzenia, pompy i będzie amortyzacja – woda musi być lepsza, bo po to budowana jest stacja, ale z tego tytułu będą też rosły ceny. Jeżeli chcemy, żeby to funkcjonowało i funkcjonowało bez takich wpadek, jak w latach poprzednich, to trzeba ponosić koszty i tu nie ma wyjścia, albo damy to z budżetu miasta, albo zapłacą mieszkańcy. Uważa, iż w większości jesteśmy zgodni, że jeżeli dotujemy z budżetu, to dotujemy wszystkich, także tych, którzy nie mają dochodów, natomiast jeżeli płacimy, to każdy płaci za tyle ile zużyje. Zwrócił uwagę, że najubożsi otrzymują dodatki mieszkaniowe, w których zwracana jest cena wody, opału, prądu itd.

R. Głyżewski – poinformował, że na pewno każdy ma już wypracowane zdanie w sprawie taryf i złożył wniosek formalny, aby zamknąć dyskusję nad omawianym tematem.

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie powyższy wniosek.

Za zakończeniem dyskusji głosowało 10. radnych, 4. – wstrzymało się od głosowania.

Dyskusję zakończono.

Po przedstawieniu przez Przewodniczących Komisji opinii, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 3. radnych, przeciw – 3., 8. – wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący Rady stwierdził, ze uchwała nie przeszła.

Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Projekt uchwały jest załączony do niniejszego protokołu.

Punkt 35.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIII/163/05 w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miasto Złotów a niektórymi gminami z powiatu złotowskiego w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu tych gmin na miejskim składowisku odpadów komunalnych w Międzybłociu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXIII/163/05 w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miasto Złotów a niektórymi gminami z powiatu złotowskiego w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu tych gmin na miejskim składowisku odpadów komunalnych w Międzybłociu.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/234/12 o zmianie uchwały Nr XXIII/163/05 w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miasto Złotów a niektórymi gminami z powiatu złotowskiego w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu tych gmin na miejskim składowisku odpadów komunalnych w Międzybłociu.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 36.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/235/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ul. Melchiora Wańkowicza.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 37.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Projekt uchwały radni otrzymali – dotyczy on skargi złożonej przez Pana Marcina Kanię na działanie Burmistrza Miasta Złotowa i był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/236/12 w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 38.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2012 – 2016”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie wniesiono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2012 – 2016”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/237/12 o zmianie uchwały nr VII/56/11 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów na lata 2012 – 2016”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 39.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

  1. W sprawie przycinki drzew przy ul. Rzemieślniczej odpowiedział, że jest to w planie i będzie to zrobione w okresie zimowym.

  2. Jeśli chodzi o słupy do wieszania transparentów na terenie miasta odpowiedział, że jest to w trakcie i będzie to zrealizowane.

  3. Jeżeli chodzi o finansowanie oświetlenia kościoła, Aresztu Śledczego i wydatków na prąd z tego tytułu – odpowiedział, że nie wie czy jest to konieczne, ale uważa, że jest to dobra sprawa, ponieważ uatrakcyjnia to miasto, a poza tym tworzy przyjemne miejsca w mieście. Zwrócił uwagę na to, że podświetlony odnowiony budynek Aresztu robi wrażenie i tak samo jest z kościołami. Powiedział, że jeżeli chodzi o wspomnianą kwotę, to jest to zainstalowanie oświetlenia, które jest włączone do systemu oświetlenia ulicznego i dlatego trudno powiedzieć, ile faktycznie to kosztuje – nie potrafi odpowiedzieć, jakie są faktyczne koszty.

Radnemu K. Steffenowi:

Jeżeli chodzi o wiadukty w Blękwicie odpowiedział m.in., że jesteśmy otwarci na każdą współpracę z Gminą Złotów i możemy partycypować w kosztach, ale na pewno nie będziemy robić to jako miasto sami. Powiedział, że do tej pory nie było żadnej deklaracji finansowej ze strony Gminy Złotów – jeżeli byłoby to 500 tys. zł., to problem byłby chyba rozwiązany, bo najprawdopodobniej resztę moglibyśmy dołożyć. Ponadto poinformował, że gdyby nie były remontowane te wiadukty, to jest alternatywa, tj. możliwość uruchomienia drogi polnej, która omijałaby wiadukty i prowadziłaby bezpośrednio przez tor kolejowy nieco dalej. Powiedział, że zdajemy sobie sprawę, iż to jest wspólny interes z tego powodu, że leży to co prawda na granicy, ale wiadukty są po stronie miasta.

Na sprawę poruszoną przez K. Koronkiewicza dotyczącą drzew wchodzących w linię wysokiego napięcia, Burmistrz Miasta odpowiedział, że wysłano pismo w tej sprawie do Energetyki – o podcięcie tych drzew, a na pytanie dotyczące kosztów w kwocie 60 tys. zł. na oświetlenie kościoła i Aresztu Śledczego, odpowiedział, że są to koszty zainstalowania lamp ziemnych przy tych obiektach – lampy te są dość drogie, a obecnie będzie to tylko opłata za sam prąd.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 40.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Żelichowski – poruszył sprawę dotyczącą „ustawy śmieciowej”. Powiedział, że rozmawiano na ten temat na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej i prosił, żeby poinformować wszystkich radnych jak ta sprawa wygląda – zapytał, czy Związek Gmin Krajny ma już szacunkową cenę, jaka ma obowiązywać za wywóz śmieci.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Powiedział m.in., że jest propozycja, aby cena za odpady segregowane wynosiła 9,50 zł. i 15 zł. za niesegregowane od osoby miesięcznie, co oznaczałoby, że na osiedlach domów jednorodzinnych płacilibyśmy nieco więcej niż obecnie, ale niewiele więcej – nie wie jak to wygląda w budownictwie wielomieszkaniowym.

Na sprawę poruszoną przez K. Żelichowskiego dotyczącą ceny za wywóz śmieci – możliwości jej zmiany po przetargu, Burmistrz wyjaśnił, że opłatę trzeba ustalić przed przetargiem. Jeżeli w wyniku przetargu będzie niższa cena, to najprawdopodobniej trzeba będzie to jakoś rekompensować, ale w jaki sposób to trudno mu powiedzieć.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – dopowiedział, że jeżeli chodzi o tą opłatę, to zawiera ona również koszty inne niż wywóz nieczystości, tj. przede wszystkim koszty administracyjne, koszty obsługi tego systemu i również koszty związane z tworzeniem punktów gminnych zbioru odpadów.

Na pytanie K. Żelichowskiego dotyczące wywiązywania się z obowiązku płacenia i egzekwowania tego, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział m.in., że w Sejmie jest nowelizacja ustawy i będzie to w kompetencji wójtów, burmistrzów – do tej pory sytuacja ta nie była w ogóle rozstrzygnięta. Ponadto zwrócił uwagę na duże problemy z wdrożeniem tej ustawy

K. Żelichowski prosił – jak zapadną jakieś decyzje w Związku Gminy Krajny, żeby przekazać je radnym.

Na uwagę K. Koronkiewicza, że proponowane stawki nie są małe, Przewodniczący Rady powiedział, że na razie jest to propozycja, a ponadto – jak miasto przyjmie za małą stawkę, to będzie musiało do tego dopłacać z budżetu.

 1. J. Białkowski – zapytał o nowe boisko przy ul. Mickiewicza. Powiedział, że jest ono zrobione i oddane do użytku – jest to ładny obiekt, ale cały czas jest pusty. Wie, że był tam problem z oświetleniem, ale nawet, jeżeli nie jest oświetlone, to do południa mogłoby być ono wykorzystane.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że nie ma z tym problemu, żeby tylko zechcieli z niego korzystać, bo po to on jest. Powiedział, że boisko jest bezpłatne, jedynie płatne jest oświetlenie, które ustalono na 32 zł./godz., bo tyle faktycznie wynosi koszt prądu.

 1. K. Żelichowski – poruszył sprawę dotyczącą skateparku, który został ogrodzony – rozumie, że jest to otwarte i można z tego korzystać.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że nie ma problemu, żeby korzystać z tego, a dodatkowych informacji w tej sprawie udzielił. S. Wilowski – Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przeczytał nadawców życzeń świątecznych i noworocznych, które wpłynęły do Rady Miejskiej.

 2. Poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w ostatni wtorek stycznia – o  godz. 1100.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 41.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.00, zamknął XXI sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Anna Rogut

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik