PROTOKÓŁ NR XX/12

z XX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 30 października 2012 roku


W dniu 30 października 2012 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 14. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Krystian Cichański.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Komendanta Powiatowego Policji, dyrektorów szkół, dyrektorów, kierowników i prezesów jednostek samorządowych, przybyłych gości oraz przedstawicieli mediów.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XIX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Jacka Lewandowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z XIX sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XIX sesji Rady Miejskiej z dnia 2 października 2012 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 8/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zwołania XX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych uwag i propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XX sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XX sesji głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XX sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XIX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów 2012.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.”

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120029P – ul. Jerozolimskiej w Złotowie.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120046P – ul. Maćkowiczów w Złotowie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr -120072P – ul. Promykowej w Złotowie. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120065P – ul. Plażowej w Złotowie.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120059P – ul. Pasterskiej w Złotowie.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120043P – ul. Kwidzyniaków w Złotowie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120034P – ul. Teofila Kokowskiego w Złotowie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120040P – ul. Krótkiej w Złotowie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120111P – ul. Zacisznej w Złotowie.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120115P – ul. Zielnej w Złotowie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120017P – ul. Garncarskiej w Złotowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120117P – ul. Żeglarskiej w Złotowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120038P – ul. Kościelnej w Złotowie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

 13. Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Marcina Jędraka na Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie za bezzasadną.

 17. Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

 18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 19. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 20. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 20 września do dnia 17 października 2012 r.

Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 20 września do dnia 17 października 2012 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:


 1. Radna A. Andrzejewska:

Zwróciła się z prośbą o wymalowanie pasów – miejsc parkowania na parkingu przy ul. Szkolnej.

 1. Radna M. Wegner:

 1. Zwróciła się z prośbą – do obecnego na sesji – Komendanta Powiatowego Policji, aby na tablicach informacyjnych w blokach mieszkalnych znalazły się informacje na temat kontaktu do dzielnicowego danego rejonu, ponieważ bardzo ciężko jest skontaktować się z dzielnicowym. Powiedziała, że taka informacja jest na stronie internetowej, ale nie wszyscy mieszkańcy mają internet.

 2. Powiedziała, że mieszkańcy bloków przy ul. Moniuszki 13 i 14 zgłaszali jej rozpoczęcie remontu chodników i dziękują za porządek jaki jest wokół ich osiedla. Ponadto mieszkańcy tych budynków proszą:

 1. żeby chodnik był wyprostowany, tzn. płytki były równo położone - tak jak zostało to zrobione przy sklepie LIDL;

 2. o wykonanie, jeżeli jest to możliwe, oświetlenia przy śmietniku w tym rejonie, ponieważ jest tam bardzo ciemno.

 1. Zapytała, o sprawę miejsc na banery, co proponował kiedyś K. Koronkiewicz – czy będzie to realizowane?

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Przypomniał o obiecanych kontaktach na słupach oświetleniowych przy ul. Chojnickiej, bo już niedługo są święta i byłoby dobrze również ten rejon miasta przyozdobić.

 2. Prosił o uporządkowanie niewyasfaltowanego terenu, od strony lasu, przy ul. Rzemieślniczej, tj. najlepiej wykarczowanie krzewów i drzew, które uniemożliwiają tam widoczność – ostatnio samochód ciężarowy uszkodził tam zasłonięty hydrant.

 1. Radny K. Kulasek:

 1. Zwrócił uwagę na to, że ostatnio były prowadzone prace przy studzience telekomunikacyjnej na ul. Towarowej, którą naprawiono tylko prowizorycznie i nadal jedna część przy tej studzience zapada się.

 2. Zapytał o sprawę dotyczącą dodatkowego oświetlenia parkingu za Domem Rzemiosła, o co prosili go mieszkańcy i, którą to sprawę zgłaszał już wcześniej – tym bardziej, że jest tam ciemno, odbywają się dyskoteki i ma być strefa płatnego parkowania.

 1. Radny St. Wojtuń:

Zapytał o ogłoszone przetargi dotyczące rozbudowy krytej pływalni oraz remontu hali przy ul. Mickiewicza – czy coś już wiadomo na temat realizacji tych zadań – prosił o jakieś szersze informacje w tej sprawie.

 1. Radny St. Pikulik:

Poruszył sprawę, która ciągnie się od Wielkanocy, dotyczącą latarni na osiedlu przy Al. Piasta – dzwonił w tej sprawie do Energetyki, jednak bez rezultatu. Zwrócił się z prośbą, żeby „miasto” w ciągu 2-3 tygodni postawiło tam latarnię, ponieważ zbliża się okres długich wieczorów i jest bardzo ciemno, a z centrali Energetyki z Poznania nie doczekamy się w tej sprawie decyzji.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta oraz Komendant Powiatowy Policji w pkt 31 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów 2012.

Radni otrzymali Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów 2012, które było omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji, J. Białkowski m.in. zwrócił uwagę na to, że rozmowy, wnioski na komisjach ograniczały się do telebimu, który został zainstalowany na EURO 2012, natomiast nie mówiliśmy za wiele na temat samego Euro Eco Meetingu, a wprowadzenie czegoś nowego w czasie EEM, jego urozmaicanie, spowodowałoby większe zainteresowanie mieszkańców.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Rady poinformował, że Sprawozdanie, które radni otrzymali jest szczegółowe – zarówno opisowe jak i finansowe, a pomysły na przyszły rok, są jak najbardziej mile widziane.


Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego Sprawozdania.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów 2012.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.”

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

M Wegner – przedstawiła wniosek przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu na Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, tj., aby w „Rocznym Programie Współpracy ...” w § 6 ust 1 pkt 4) o brzmieniu: „prowadzenie edukacji prozdrowotnej i podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu niepełnosprawności szczególnie wśród dzieci i młodzieży”, wykreślić „szczególnie wśród dzieci i młodzieży”.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska jednogłośnie, głosami 14 „za”, przyjęła powyższy wniosek.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.”

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/184/12 w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.”

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

K. Koronkiewicz – powiedział m.in., że wysokość procentowa wzrostu proponowanych stawek ograniczyła się do 4 %, co jest zasługą zeszłorocznych wysokich podwyżek i wzrost zaproponowanych stawek na przyszły rok nie jest wysoki. Jednak uważa, że stawki podatku są nadal wygórowane. Zwrócił uwagę na maksymalną stawkę 0,73 zł. od budynków mieszkalnych, na stawkę od budynków pod działalność gospodarczą, która jest prawie maksymalna.

St. Wojtuń – powiedział, że na dwóch komisjach wnioskował, aby – ze względu na to, że w zeszłym roku drastycznie zostały podniesione podatki związane z działalnością gospodarczą – pozostawić stawkę na obecnym poziomie. Poinformował, że w związku z tym, iż jego wniosek nie przeszedł, będzie głosował przeciw tej uchwale.

J. Kołodziejczyk Z-ca Burmistrza – odniósł się do wypowiedzi K. Koronkiewicza. Powiedział m.in., że niektóre tylko stawki podatku wzrastają o 4 %, jedna stawka - od budowli, jest w ogóle nie zmieniana, a jeżeli chodzi o stawkę od budynków związanych z działalnością gospodarczą, to wzrasta ona o 2 %. Poinformował, że średnio ważony wzrost stawki podatku wynosi 2,61 %. Podał, przykłady stawek podatku w gminie Złotów, które ukazały się w dzisiejszej prasie i o co pytano go na jednej z komisji, w tym: budynki mieszkalne - 0,70 zł.; budynki od działalności gospodarczej 20,36 zł. - przypomniał, że my mamy 19,76 zł.; usługi zdrowotne: 4,63 zł. - tak jak u nas; budynki pod działalność pożytku publicznego: 5,36 zł., czyli trochę mniej; grunty związane z działalnością gospodarczą: 0,75 zł. - u nas jest 0,79 zł.; jeziora - podobna kwota: 4,51 zł.; od pozostałych gruntów: 0,38 zł. - my mamy 0,45 zł. Powiedział, że jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to generalnie sąsiednie gminy są zawsze bliżej od nas górnej stawki podatku.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 9 radnych, 3 – przeciw, 2 – wstrzymało się.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/185/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/186/12 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji głos zabrał K. Koronkiewicz, który:

 1. Nawiązał do pkt 1 części opisowej Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011 – 2015 dot. poprawy jakości wody, w którym napisano, że „badania jakości wody wykazują stałe przekroczenia norm zawartości manganu, a czasowe zawartości żelaza, barwy i mętności”. Zapytał, jakie to są przekroczenia i jaki to ma wpływ dla użytkowników, czy tym objęte jest całe miasto Złotów, czy tylko poszczególne dzielnice.

 2. Zapytał, czy jeżeli nadal są stare rury – około 10 km z 1912 r., wybudowanie stacji uzdatniania spowoduje poprawę czystości i jakości wody u odbiorców, ponieważ z rozmowy z poprzednim prezesem wynikało, że zanieczyszczone rury i tak powodują, iż bakterie, które tam powstały, będą tam nadal – czy nie będzie tak, że na wyjściu ze stacji uzdatniania będzie czysta woda, a u odbiorcy nadal woda będzie złej jakości, będą bakterie.

 3. Powiedział, że w informacji zawarte jest, iż w latach 2012-2014 może nastąpić wzrost cen wody o 0,61 zł/m3 netto – zapytał, jak miałoby to wglądać, czy jest to propozycja od przyszłego roku, czy będzie to rozbite na te lata, bo gdyby miało tak być, to z tego wynika, że w przyszłym roku byłaby podwyżka wody o 22 %.

Na powyższe pytania, odpowiedzi udzieliła Edyta Iwańska – Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o.:

Ad 1). W sprawie jakości wody odpowiedziała m.in., że miasto jest zaopatrywane z dwóch ujęć wody i z dwóch stacji uzdatniania wody – stacja przy ul. Wodociągowej i hydrofornia przy ul. Partyzantów, która cały czas spełniała wszystkie normy, jakie powinny być spełnione, zarówno w zakresie mętności, barwy, bakteriologii i również manganu. Natomiast stacja uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej nie spełniała warunków manganu, na co Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji dostał decyzję – zezwalającą na przekroczenie do roku 2014, pod warunkiem doprowadzenia jakości wody do normy. Powiedziała, że jest prezesem Spółki od roku i praktycznie od listopada ubiegłego roku opanowano sytuację, jeżeli chodzi o problemy z jakością wody i nie rozumie pytania K. Koronkiewicza, ponieważ jeszcze ostatnio gratulował czystości wody. Po wyjaśnieniach K. Koronkiewicza i pytaniu dotyczącym przekroczeniu norm zawartości manganu, Prezes MZWiK powiedziała, że jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej, to jest stale przekroczony parametr manganu, ale jeśli jest decyzja Sanepidu, to wiadomo, że przekroczona wielkość nie jest szkodliwa dla organizmu, dla ludzi. Zwróciła uwagę, że pozostałe parametry od wielu miesięcy są w normie – sytuację opanowano parę miesięcy temu. Powiedziała m.in., że stacja uzdatniania wody powstaje z konkretnego powodu, ponieważ na tych urządzeniach, które były w starej stacji uzdatniania z lat 70-tych i wieży z 1912 roku, nie byli w stanie dotrzymać norm, które kilka lat temu zostały znacznie podwyższone i dostosowane do norm obowiązujących w Unii Europejskiej, a wodociągi muszą doprowadzić swoje urządzenia do takiego stanu, żeby można było uzdatnić wodę do tych norm.

Ad 2). Jeżeli chodzi o rurociągi, Prezes E. Iwańska, odpowiedziała m.in., że wiadomo iż część rurociągów nadaje się w tej chwili do wymiany. Jest też sporo inwestycji ujętych w wieloletnim


planie. Powiedziała, że dzięki budowie stacji uzdatniania wody, będą też nowe środki - pochodzące z amortyzacji, na dalsze inwestycje i będą starali się sukcesywnie wymieniać te rurociągi. Poinformowała, że w tym miesiącu uruchomili dezynfekcję wody za pomocą dwutlenku chlorku – od 18 października i woda w tej chwili nie jest dezynfekowana podchlorynem, który nie jest obojętny, w nadmiarze i większych ilościach, dla zdrowia ludzkiego, natomiast w tej chwili jest to system bezpieczny, monitorowany i nie jest odczuwany przez odbiorców w mieszkaniach. Poprosili wykonawcę budowy stacji uzdatniania wody – firmę HYDRO MARKO z Jarocina, żeby ten system, który będzie docelowo na nowej stacji, zainstalowali już teraz, na etapie budowy, jeszcze na starej hydroforni, na starej stacji – działa to i pracuje od 18 października. Natomiast jeżeli chodzi o wymianę rurociągów, to jest jeszcze dużo pracy przed MZWiK. Na pytanie K. Koronkiewicza, czy po wybudowaniu stacji uzdatniania, jeżeli są nadal stare rury, u odbiorcy będzie czysta woda z zachowaniem wszystkich norm, Prezes MZWiK odpowiedziała, że w tej chwili prowadzą trochę inną politykę technologiczną i eksploatacji sieci – sieć jest regularnie płukana, badania wody wykonują w swoim laboratorium co tydzień, czasami nawet 2-3 razy w tygodniu – wcześniej było sporo zaniedbań w tej kwestii, stale monitorują jakość wody i ma nadzieję, że mieszkańcy są już zadowoleni. Powiedziała, że w tej chwili woda również spełnia wszystkie normy, szczególnie jeśli chodzi o bakteriologię – są po kontroli Sanepidu i wiadomo, że jakość wody jest też dobra. Na wyjaśnienie K. Żelichowskiego, że chodziło o to czy sytuacja z jakością wody, która powstała w ubiegłym roku, miała swoje źródło w rurach, czy te bakterie, które zanieczyściły wodę, powstały w starym rurociągu, Prezes E. Iwańska odpowiedziała, że to nie tylko sprawa rurociągów, ponieważ na tą sytuację złożyło się wiele czynników, do czego doszli tak naprawdę po roku pracy. Złożyło się na to m.in.: zaniedbania technologiczne, brak płukania sieci, to, że działała cały czas stacja uzdatniania w wieży z 1912 r., gdzie były stare zbiorniki i filtry węglowe, co usunięto i od listopada ubiegłego roku wieża już nie pracuje – tam też było m.in. źródło skażenia.

Ad 3). Prezes E. Iwańska powiedziała, że są w trakcie prac nad taryfą i w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć, jaki będzie skutek finansowy, jaka będzie podwyżka w przyszłym roku, ale starają się, żeby to było jak najmniej – po spełnieniu wszystkich ich wymagań, bo wiadomo, że podrożała energia, która jest głównym kosztem ich działalności, wiedzą też ile podrożały paliwa i inne rzeczy.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę, że to wszystko jest napisane w części opisowej przedłożonego planu MZWiK. Powiedział, że jeżeli uzyskamy normy manganu i normy żelaza, to nie będzie żadnych przekroczeń, a przekroczenia manganu nie biorą się z rur, tylko z wody, która jest wypompowywana z pokładów wody pod Złotowem.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/187/12 o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2012 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/188/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA PRZEBIEGU DRÓG GMINNYCH (PKT 11 - 23)

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że projekty uchwał w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych radni otrzymali i były omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji, które jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowały przedłożone projekty uchwał, nie wnosząc do nich uwag. Zaproponował, aby nie przeciągać i przyspieszyć procedurę, przewodniczący komisji nie przedstawiali, przy każdym projekcie uchwały, opinii komisji.

Powyższa propozycja została zaakceptowana.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120029P – ul. Jerozolimskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120029P – ul. Jerozolimskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/189/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120029P – ul. Jerozolimskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120046P – ul. Maćkowiczów w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120046P – ul. Maćkowiczów w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/190/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120046P – ul. Maćkowiczów w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120072P – ul. Promykowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120072P – ul. Promykowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/191/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120072P – ul. Promykowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120065P – ul. Plażowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120065P – ul. Plażowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/192/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120065P – ul. Plażowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120059P – ul. Pasterskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120059P – ul. Pasterskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/193/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120059P – ul. Pasterskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120043P – ul. Kwidzyniaków w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120043P – ul. Kwidzyniaków w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/194/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120043P – ul. Kwidzyniaków w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120034P – ul. Teofila Kokowskiego w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120034P – ul. Teofila Kokowskiego w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/195/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120034P – ul. Teofila Kokowskiego w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120040P – ul. Krótkiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120040P – ul. Krótkiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/196/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120040P – ul. Krótkiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120111P – ul. Zacisznej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120111P – ul. Zacisznej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/197/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120111P – ul. Zacisznej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120115P – ul. Zielnej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120115P – ul. Zielnej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/198/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120115P – ul. Zielnej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120017P – ul. Garncarskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120017P – ul. Garncarskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/199/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120017P – ul. Garncarskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 22.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120117P – ul. Żeglarskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120117P – ul. Żeglarskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/200/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120117P – ul. Żeglarskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 23.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120038P – ul. Kościelnej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120038P – ul. Kościelnej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/201/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120038P – ul. Kościelnej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 24.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/202/12 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 25.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawki do projektu uchwały, których tekst został rozdany radnym przed sesją: 1) w tytule uchwały skreśla się wyraz „uchwalenia” - pozostaje: „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego” oraz 2) w tekście w § 6 dodaje się pkt 6) o treści: „ minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.4;” - pozostałe punkty ulegną przesunięciu.

Przeprowadzono głosownie, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie, głosami 14. - „za”, przyjęła przedstawione autopoprawki.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu Al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/203/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego przy skrzyżowaniu al. Piasta z ul. Bolesława Krzywoustego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 26.

Rozpatrzenie nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Radni otrzymali nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Podczas dyskusji głos zabrali: A. Rogut i K. Koronkiewicz.

A. Rogut – powiedziała, że wie, iż były prowadzone rozmowy z mieszkańcami ulic objętych planem i doszło do pewnych ustaleń – prosiła o ich przybliżenie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział m. in., że uczestniczył w tych rozmowach, a Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, przed podjęciem decyzji zapoznała się jak to wygląda w terenie. Powiedział, że jeżeli chodzi o dostęp do drogi publicznej, którą jest tam Dwór Złotowski, to 3 działki mają bezpośredni dostęp do tej drogi, natomiast jedna działka jest w pewnym oddaleniu i ma dostęp poprzez działkę miejską o szerokości około 5 m, przeznaczoną na drogę – z chwilą, gdy zostaną rozpoczęte prace przy rondzie, udostępnimy to mieszkańcom w ten sposób, żeby nie było żadnych problemów z dojazdem, a jeżeli chodzi o jakieś roboty z tym związane, to będą one w całości sfinansowane przez miasto, bo to dotyczy dróg miejskich.

K. Koronkiewicz – poruszył sprawę uwag do planu. Powiedział m.in., że dobrze iż komisja pojechała, aby zapoznać się w terenie i miasto dogadało się z mieszkańcami, bo w tej chwili można powiedzieć, że te uwagi są już niepotrzebne – czy nie warto było już wcześniej dogadać się z mieszkańcami, a nie, że trzeba na to komisji. Zapytał, czy osoba, która opracowuje ten projekt, nie może od razu uwzględnić zgłoszonych uwag – czy nie można było od razu zaakceptować i dojść do takiego porozumienia. Ponadto zapytał, czy przy opracowywaniu planów, są jakieś rozmowy np. z przewoźnikami, ze Strażą Pożarną na temat budowy rond, ponieważ przez niektóre, bardzo ciężko się jeździ i są problemy dla wozów strażackich, autobusów, dostawców towarów do marketów handlowych – czy robiąc ten projekt, nie powinno być takich rozmów i poszerzenia rond oraz, żeby uwzględnić wszystkie te uwagi.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział m.in., że uwag, które zgłosili do planu mieszkańcy i nie tylko, nie można było uwzględnić. Natomiast, mieszkańcy mieli wiedzę o tym, jak to będzie wyglądało po wykonaniu ronda, ponieważ byli na zorganizowanym spotkaniu – na


publicznej dyskusji nad planem, na którym było tłumaczone, w jaki sposób będą mieli zapewniony dostęp do drogi. Na tamtym etapie mieszkańcy upierali się, żeby to było załatwione w inny sposób, ale jeżeli działka przylega do drogi publicznej, to nie ma żadnego problemu z dojazdem i tak to w końcu zostało ustalone. Poinformował, że mieszkańcy chcieli, żebyśmy robili coś na ich gruntach, ale nie ma takiej możliwości, żeby miasto wykonywało roboty na gruntach prywatnych. Powiedział, że robimy to co do nas należy, a po uchwaleniu planu i negatywnym rozpatrzeniu uwag, będzie udzielona odpowiedź osobom, które składali uwagi do planu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą wielkości rond, Z-ca Burmistrza powiedział, że ustala to zarządca drogi, który zawsze ma na uwadze wszystkie sprawy związane z ruchem drogowym i uważa, że nie ma takiej sytuacji w Złotowie, żeby był jakiś problem z przejazdem przez rondo – jeżeli zachowuje się odpowiednią prędkość i trochę uważa się, to nie ma takiego problemu. Obserwuje codziennie samochody ciężarowe, z przyczepami, bez przyczep, autobusy i nie ma żadnego problemu z przejazdem przez rondo. Powiedział, że można się zgodzić, iż niektóre ronda są trochę ciasne, ale to nie znaczy, że nie można przez nie przejechać. Zwrócił uwagę, że nie było miejsca, żeby wybudować większe rondo np. przy Urzędzie Skarbowym, czy koło Policji. Natomiast jeżeli sporadycznie się zdarzy, że jakiś samochód zabłądzi i chce przejechać, to kierowca ma zawsze inne rozwiązanie, a kierowcy autobusów – przynajmniej z tego co widzi, nie mają żadnych problemów z jazdą przez ronda – jest nieco trudniej, jak trzeba skręcić w jakieś osiedle, ale generalnie przy jeździe na wprost przez ronda, to wszędzie jest przejazd. Jeśli chodzi o branie pod uwagę opinii przy opracowywaniu planów, odpowiedział, że każdy ma prawo składać wnioski do planu, czy uwagi do wyłożonych planów. Powiedział, że dotychczas nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żeby Policja, czy Straż Pożarna zgłaszała uwagi tego typu – takiej sytuacji nie było.


Następnie przystąpiono do głosowania nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa uwag złożonych do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej:


Uwaga 1 – Pan Babiak Stanisław - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów, - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 2 – Pan Pajura Jerzy - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 3 – Pani Klaczyńska Katarzyna - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 4 Pan Woźniak Maciej - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 5 – Pan Jankowski Grzegorz - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.Uwaga 6 – Pan Małaczek Grzegorz - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 7 – Pan Młynarczyk Stanisław - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 8 – Pani Glinke Dorota - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 9 – Pani Marszewska Krystyna - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 10 – Pan Kasak Artur - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 11 – Pani Jędruch Barbara - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 12 – Złotowskie Towarzystwo Techniczne - uwaga o treści: „uważamy, że planowane rondo posiada zbyt wąskie zakola przy połączeniach ronda z drogami z nim łączącymi się. Poszerzenie tych zakoli przez wyłożenie tej części brukiem znacząco może usprawnić, ułatwić i przyspieszyć ruch wszystkich pojazdów wjeżdżających na rondo i z niego zjeżdżających bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu. Planowane zmiany w ogóle nie niosą za sobą usprawnienia ruchu na skrzyżowaniu z ul. Zamkową. Pozwoliliśmy sobie na zaprojektowanie własnej koncepcji rozwiązania ruchu na tym skrzyżowaniu – zostały wydzielone na ul. Grudzińskich osobne jezdnie dla skręcających w ulicę Zamkową i z niej wyjeżdżających oraz prawo- i lewoskręty, dla wyjeżdżających z ulicy Zamkowej na ulicę Grudzińskich”.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że są to uwagi do szczegółowych rozwiązań, których plan w ogóle nie zawiera. W planie jest tylko ogólny zarys ronda, natomiast tego typu uwagi, mogą być rozpatrywane i uwzględnione, jeżeli uzna to projektant, przy opracowaniu szczegółowych dokumentacji na to rondo i na skrzyżowanie oraz przy pozwoleniu na budowę, nie wcześniej – na etapie planu, tego typu uwag nie rozpatruje się, nie uwzględnia.

Na pytanie R. Głyżewskiego w sprawie terminu realizacji ronda i uwagę dotyczącą potrzeby realizacji skrętów, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział m.in., że jest to droga wojewódzka i zależy to praktycznie m.in. od tego, kiedy ewentualnie teren ten zostanie uruchomiony jako teren budowlany, bo to wyznacza dostęp do tej działki, a budowa ronda i rozwiązanie komunikacyjne powinny być realizowane równolegle. Poinformował, że miasto jest tym zainteresowane i dobrze byłoby, żeby to rondo powstało, ponieważ ruch w tym rejonie miasta jest coraz większy i są problemy, zwłaszcza w godzinach szczytu. Powiedział, że trudno mówić konkretnie o terminach,


ponieważ my możemy być jedynie jednym z uczestników tego procesu, natomiast na pewno nie będziemy głównym inwestorem.


Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 11 głosów; - „wstrzymały się od głosu” – 3 osoby.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 13 – Pan Szczepaniak D. - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 14 – Pan Paluszkiewicz Mirosław - uwaga o treści: „zgłaszam konieczność modyfikacji planu – ustanowienie alternatywnego wyjazdu z posesji nr 2, 4, 6 z ul. Partyzantów”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 15 – Mieszkańcy budynków nr 2, 4 i 6 przy ul. Partyzantów - uwaga o treści: „zwracamy się z wnioskiem o wyznaczenie w zamian wyjazdu przeznaczonego do zamknięcia – innego alternatywnego wyjazdu”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 12 głosów; - „wstrzymały się od głosu” – 2 osoby.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 16 – Pani Jankowska Danuta - uwaga o treści: „rozwiązanie dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 188 do posesji nr 2, 4, 6 należy zmodyfikować”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 13 głosów; - „wstrzymała się od głosu” – 1 osoba.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska nie uwzględniła w/w uwagi.


Uwaga 17 – Pani Rogut Anna - uwaga o treści: „likwidacja istniejącego dojazdu oraz bezpośredni zjazd z projektowanego ronda na ul. Dwór Złotowski znacznie wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa ponieważ otwartą do ruchu ulicą będą poruszały się nie tylko samochody osobowe, ale także ciężarowe obsługujące punkt skupu dziczyzny. Rozwiązanie dojazdu z drogi wojewódzkiej nr 188 do posesji nr 2, 4, 6 należy zmodyfikować”.

Głosowanie: - „za” uwzględnieniem uwagi – 0 głosów; - „przeciw” uwzględnieniu uwagi – 10 głosów; - „wstrzymały się od głosu” – 4 osoby.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Miejska w Złotowie nie uwzględniła w/w uwagi.


Godz. 1210 – Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1225.

Obecnych było 14. radnych.


Punkt 27.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru


położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/204/12 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 28.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawki do projektu uchwały, których tekst został rozdany radnym przed sesją:

 1. w tytule uchwały skreśla się wyraz „uchwalenia” – pozostaje: „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej”;

 2. w tekście, w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 2) o treści: „dla terenów MN minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.1” oraz pkt 3) o treści: „dla terenów U minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 0.2” – pozostałe punkty ulegną przesunięciu.

Przeprowadzono głosownie, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie, głosami 14. - „za”, przyjęła przedstawione autopoprawki.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/205/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, obszaru położonego w okolicach ul. Gorzelnianej, Jastrowskiej, Partyzantów i Zamkowej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 29.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pana Marcina Jędraka na Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie za bezzasadną.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Marcina Jędraka na Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie za bezzasadną.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/206/12 w sprawie uznania skargi Pana Marcina Jędraka na Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie za bezzasadną.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 30.

Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

Przewodniczący Rady St. Pikulik poinformował, że wpłynęła informacja Wojewody Wielkopolskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej – bez uwag oraz informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego


o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego. Zwrócił uwagę, że nieprawidłowości jest o wiele mniej jak w ubiegłym roku. Wyczytał Radnych, w których oświadczeniach stwierdzono nieprawidłowości i prosił, aby zapoznali się z nimi w biurze Rady Miejskiej i wyjaśnili to w Urzędzie Skarbowym.

Punkt 31.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.

Radnej A. Andrzejewskiej:

W sprawie wymalowania pasów na parkingu przy ul. Szkolnej odpowiedział, że tam gdzie będą mogły być wymalowane, to zostanie to zrobione, chociaż nie wie czy w tej chwili warto to robić, czy nie poczekać do wiosnę – myśli, że sprawa zostanie załatwiona na wiosnę.

Radnej M. Wegner:

 1. W sprawie miejsca na banery na terenie miasta odpowiedział, że będzie to zrobione. Są pewne ustalenia w tej sprawie i będzie to wykonane prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

 2. Jeżeli chodzi o remont chodników przy ul. Moniuszki 13 -14 odpowiedział, że trwają tam prace i ten zakres obejmuje to, o czym mówiła radna M. Wegner. Natomiast, jeżeli chodzi o oświetlenie śmietnika odpowiedział, że w tej chwili nie da się tego zrobić, ponieważ nie ma na to dokumentacji – trzeba byłoby zaplanować to na przyszły rok. Powiedział, że z realizacją tego nie będzie problemu, ponieważ przewody pójdą w terenie zielonym i to nie koliduje z robotami, które tam obecnie trwają. Zaproponował, aby ten temat podjąć przy projekcie budżetu na rok przyszły, bo rzeczywiście to oświetlenie trzeba byłoby tam zrobić.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie kontaktów na słupach oświetleniowych odpowiedział, że jest to zlecone i będzie zainstalowane łącznie z ozdobami świątecznymi.

 2. Jeżeli chodzi o wycięcie drzew przy ul. Rzemieślniczej odpowiedział, że rzeczywiście jest taka potrzeba i będzie to zrobione przez pracowników zatrudnionych w Urzędzie. Na uwagę K. Koronkiewicza, że jeżeli ma to być jakiś koszt, to można dać zezwolenie i mieszkańcy sami powycinają te drzewa – po ich oznaczeniu, Burmistrz odpowiedział, że odstępujemy od takiego załatwiania sprawy, bo wtedy nie jesteśmy w stanie tego upilnować – poinformował o przykrym incydencie, który miał miejsce kilka lat temu, kiedy to oprócz tego drzewa co miało być wycięte, wycięto zdecydowanie więcej.

Radnemu K. Kulasek:

 1. W sprawie studzienki telekomunikacyjnej na ul. Towarowej odpowiedział, że dzisiaj było „doniesienie” do Nadzoru Budowlanego, nie tylko miasta Złotowa, ale i innych gmin, na temat funkcjonowania Telekomunikacji, ponieważ nie ma tam z kim rozmawiać i sytuacja z nimi jest bardzo trudna. Powiedział, że kilkakrotnie zwracano się do Nadzoru Budowlanego, żeby podjęli takie interwencje i miejmy nadzieję, że będą one skuteczne, bo niektóre rzeczy rzeczywiście podlegają pod przepisy o prawie budowlanym, chociażby słup stojący koło Technikum Rolniczego – kilkakrotnie zwracano się, żeby to poprawić, usunąć czy zmienić, ale bez odzewu i nie ma tutaj reakcji ze strony Telekomunikacji – myśli, że sprawa studzienki na ul. Towarowej została również zgłoszona.

 2. Jeżeli chodzi o oświetlenie na parkingu przy Domu Rzemiosła, odpowiedział, że jest tam taki sam problem, jak przy ul. Moniuszki. Powiedział, że nie ma tam oświetlenia ulicznego, bo lampy są na budynku i w związku z tym, żeby to wykonać, możemy o tym rozmawiać w przyszłym roku – trzeba zrobić dokumentację i następnie te 2 - 3 lampy tam zainstalować.

Radnemu St. Wojtuniowi:

W sprawie rozbudowy krytej pływalni i remontu hali przy ul. Mickiewicza odpowiedział, że odbyły się przetargi na te zadania. Jeżeli chodzi o rozbudowę basenu, to było 5 ofert – od 3.069 tys. zł. do 2.760 tys. zł., którą to ofertę przyjęto. Jest to firma EKOKALORIA PKB Sp. z o.o. S.K.A. z Kielc. Poinformował, że jest to cena brutto, z której odzyskamy ponad 300 tys. zł. i bezpośrednio ze środków budżetu, zadanie to będzie kosztować około 2.100 – 2.150 tys. zł. Powiedział, że nie jest to jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty przetarg, bo wymaga to jeszcze jakiś procedur, ale takie są wstępne postanowienia, że oferta ta zostanie przyjęta – termin wykonania rozbudowy krytej pływalni przesunięto do sierpnia 2013 r., m.in. z powodu przedłużającego się przetargu. Natomiast jeżeli chodzi o remont hali sportowej przy ul. Mickiewicza, Burmistrz


powiedział, że wpłynęło 7 ofert – od 481 tys. do 660 tys. zł. i wygrała firma TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. z Zakrzewa. Termin wykonania tego zadania jest do końca kwietnia 2013 r.

Radnemu St. Pikulikowi:

W sprawie latarni na osiedlu przy Al. Piasta odpowiedział, że jest to podobna sprawa jak z Telekomunikacją, ponieważ Energetyka jest również odporna na wszystkie prośby i groźby. Powiedział, że trzeba będzie postawić lampę, bo cierpią na tym mieszkańcy i zlecimy zainstalowanie tej lampy – na pewno w najbliższych dniach będzie to zrobione.

W. Pająk – Komendant Powiatowy Policji udzielił odpowiedzi Radnej M. Wegner na interpelację w sprawie kontaktu z dzielnicowymi. Powiedział m.in., że w ostatnim okresie było kilka zmian na etacie dzielnicowych, które to zmiany zostały już naniesione na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji i ten dostęp do dzielnicowych już jest. Natomiast jeśli chodzi o informacje na ten temat na klatkach schodowych w blokach mieszkalnych, to jej tam jeszcze nie ma. Powiedział, że wydrukowanie ulotek wiąże się z kosztami i jak znajdą źródło finansowania, to po ich wydrukowaniu zostaną zamieszczone również na klatkach schodowych. Ponadto poinformował, że informacja o dzielnicowych z powiatu złotowskiego ukaże się w miesiącu listopadzie w Aktualnościach Lokalnych.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 32.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. J. Białkowski – podziękował za zamontowanie kamery w okolicach ronda i kościoła św. Rocha, o którą ubiegał się od dłuższego czasu, zwracając uwagę, że jest tam ona bardzo potrzebna.

 2. H. Golla – w imieniu mieszkańców osiedla Norwida i nie tylko, podziękował za zrobienie chodnika przy przejściu w okolicach sklepu LIDL na osiedle Norwida.

 3. K. Żelichowski – poruszył sprawę dotyczącą szaletu miejskiego w kościele Św Piotra i Pawła Apostołów. Szalet jest zrobiony – przekazaliśmy na to pieniądze, a z tego co wie, jest on nieczynny. Powiedział, że została podpisana umowa i chciałby, żeby była ona respektowana i trzeba to wyegzekwować – skoro przekazaliśmy pieniądze, to szalet powinien być czynny.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że szalet jest gotowy, nie wie czy jest czynny, czy nie, ale jest tam pewien problem, o czym nikt nie mówił, tj. z dojściem do tego szaletu, które nie jest jeszcze wykończone i w związku z tym musimy z Proboszczem Parafii podjąć dyskusję co dalej, ponieważ nie do końca sprawa jest załatwiona – trzeba wyegzekwować, żeby było to zrobione.

 1. A. Andrzejewska – zapytała, czy na wycinkę topoli na terenach spółdzielni mieszkaniowej, trzeba uzyskać zgodę, co potwierdził Burmistrz Miasta.

 2. K. Steffen:

 1. Zapytał, kiedy dowiemy się, co się dzieje z wnioskami radnych do projektu budżetu na rok przyszły, czy można na bieżąco być informowanym i jakie są szanse na realizację tego co wnioskowaliśmy?

 2. Powiedział, że na osiedlu, na którym mieszka zginęły tabliczki z nazwami ulic, w tym na ul. Spokojnej – zapytał czy mogłyby to sprawdzić jakieś służby miejskie, ponieważ dochodzą głosy, chociaż nie wie, czy jest to prawda, że jest to sprawa tych, którzy zbierają złom.

 1. J. Lewandowski – poruszył sprawę dotyczącą Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Powiedział, że mieszkańcy pytają, czy mamy wpływ na to, żeby rozpoczynali pracę wcześniej jak będzie odśnieżanie, bo zazwyczaj będzie tak, że o 6 rano, jak już wszyscy przejadą przez miasto, to ulice będą dopiero odśnieżane. Prosił, aby w tej sprawie porozmawiać z Prezesem MZUK, żeby nie było znów zaskoczenia. Zwrócił uwagę na zamiatarki, które blokują miasto w godzinach szczytu.. Ponadto poruszył sprawę ulic – rond na terenie miasta, o co nie dają mu spokoju kierowcy. Ponowił prośbę i zaprosił Burmistrza i Zastępcę Burmistrza na przejażdżkę autobusem po ulicach miejskich. Powiedział, że zgadza się, że każde rondo jest przejezdne, ale może mieszkańcy nie wiedzą, że rondo jest po to, żeby zwolnić ruch, a nie przyspieszać. Zwrócił m.in. uwagę na miejsca na terenie miasta, gdzie są duże problemy z przejazdem – uważa, że osoba, która „robi te projekty, albo jeździ rowerem, albo chodzi na piechotę”, na


stawianie betonowych słupów np. koło TESCO, żeby nie wjeżdżać autobusem, czy samochodem ciężarowym na trawnik, na doszczętnie połamane znaki przez samochody ciężarowe, które przejeżdżając przez miasto nie zwalniają w wąskich przesmykach dróg, np. na ul. Mickiewicza, koło Urzędu, Szkoły Podstawowej Nr 2. Poruszył sprawę przedłużenia drogi przy Ekonomie. Powiedział, że do przepisów trzeba się dostosować, ale dobrze byłoby abyśmy wszyscy je respektowali i trzeba zacząć od nas – od tych co projektują, bo naprawdę ciężko jest wyjechać autobusem np. z basenu, samochodem ciężarowym z TESCO. Te mankamenty są naprawdę uciążliwe dla mieszkańców, co będzie widoczne szczególnie podczas dwóch kolejnych dni (Wszystkich Świętych), gdzie niektórzy będą musieli uzbroić się w cierpliwość.


Na poruszane sprawy odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Odnośnie nazw ulic powiedział m.in., że istnieje obowiązek wywieszenia tabliczek z nazwami ulic i takie tabliczki były na słupkach, ale niestety są one niszczone. Poinformował o innym zamiarze rozwiązania tej sprawy, tj. żeby zrobić to na posesjach narożnych lub na płotach, co wymaga jednak zgody właścicieli posesji i dlatego nie wie czy to się uda. Powiedział, że mają być zamówione nowe tablice i przeprowadzone rozmowy z właścicielami posesji, żeby wyrazili zgodę na zamontowanie tych tablic na posesjach – wówczas sprawa byłaby załatwiona. W sprawie projektu budżetu i zadań na przyszły rok Burmistrz odpowiedział, że trwają prace nad tym. Powiedział, że te wszystkie wnioski będą wzięte pod uwagę i projekt budżetu zostanie złożony w terminie do 15 listopada br., tak jak mówią przepisy. Wnioski formalne do budżetu, poza tymi, które były zgłaszane w trakcie roku na sesji, czy komisji, były przyjmowane do 20 października. Wnioski te będą brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu budżetu, a te, które będą nieuwzględnione, to zostaną odpowiednio uzasadnione i adresaci tych wniosków będą powiadomieni o przyczynach ich nieuwzględnienia. Natomiast jeżeli chodzi o ulice, odpowiedział K. Steffenowi, że dokumentacja będzie prawdopodobnie do końca miesiąca i spróbujemy przymierzyć się do jakiejś z tych ulic – zobaczymy jakie to będą koszty, nie chce jednak uprzedzać sprawy, ale na pewno coś w tym względzie w przyszłym roku będzie realizowane.

K. Steffen zwrócił uwagę na ul. Plażową – byłoby dobrze gdyby została ona ujęta w planie.

W sprawie dróg i rond na terenie miasta Burmistrz Miasta powiedział m.in., że to co mówił J. Lewandowski, jest problemem nie do rozwiązania, ponieważ inny jest interes kierowcy, inny pieszego i inny rowerzysty – tych interesów nie da się pogodzić. Powiedział, że nie mamy na celu, jako zarządcy dróg, czy inwestorzy na tych drogach, żeby komuś robić na złość. Zwrócił uwagę na to, że my nie budujemy generalnie dróg od podstaw – tam gdzie te ronda powstały, to powstały one w istniejących drogach i trzeba to mieć na uwadze. Rondo przy Urzędzie Skarbowym mogło być tej wielkości jak rondo koło Urzędu, z tym jednak, że wtedy nie byłoby tam żadnych drzew – od ul. Krzywoustego aż do Domu Kultury, poza tym trzeba byłoby zająć masę chodnika i nie powstałyby ścieżki rowerowe – takie przymiarki tam były, ale zdecydowano się na to jak jest obecnie, bo trzeba było wybrać najlepsze rozwiązanie. Powiedział, że te rozwiązania nie są idealne, ale muszą one godzić interesy kierowców, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego i w związku z tym takie sytuacje mają miejsce.

Natomiast, jeżeli chodzi o wnioski po wizytacji ulic Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że większość z nich jest słusznych – są już postanowienia, żeby je realizować. Powiedział, że jeden z wniosków, w jego przekonaniu, jest niezasadny, ponieważ włączenie wjazdu z parkingu przy Domu Kultury – basenie w ulicę al. Piasta, jest najgorszym pomysłem, jaki może być, bo do tego dochodzi jeszcze nakaz skrętu w prawo, który oznacza, że przy każdej jednej okazji, droga ta – ulica al. Piasta, będzie się blokować, ponieważ nie ma możliwości, żeby wjechać w prawą stronę w kierunku do Urzędu Skarbowego, nie zajmując lewego pasa drogi. Zwrócił uwagę, że najczęściej chodzi o to, żeby autobusem czy samochodem wjechać z powrotem w ul. Mickiewicza, co oznacza krążenie wokół ronda i jazdę al. Piasta na następne rondo, żeby wjechać w ul. Mickiewicza – uważa, że ten pomysł jest zły. Ponadto poinformował, że obserwował kierowców autobusów J. Lewandowskiego i zwrócił uwagę – również jako kierowca, na podstawowy błąd, tj. podjeżdżanie autobusem z dziećmi pod sam basen, zamiast zajechać na wysepkę, skąd dzieci powinni wysiąść a autobus powinien tam pozostać do czasu powrotu dzieci – wtedy kierowca autobusu nie ma problemu, żeby zakręcić i wjechać z powrotem w ul. Norwida. Jeżeli chodzi o Miejski Zakład Usług Komunalnych – o godziny sprzątania, odpowiedział, że niekiedy zdarzają


się spóźnienia, ale generalnie są na czas i zamiatają w godzinach wczesno-rannych – zamiatarką jeździli najczęściej od godz. 5., a w lecie nawet wcześniej. Powiedział, że zgadza się, iż jest problem z wywożeniem śmieci, szczególnie na ul. Wojska Polskiego i Kościelnej, gdzie za jadącą śmieciarką powstają korki, ale nie ma możliwości, żeby zorganizować to inaczej i nie ma tam na to dobrego rozwiązania, a wystawione przez właścicieli posesji pojemniki, muszą być opróżnione.

 1. K. Koronkiewicz – nawiązał do poruszanych już wniosków Komisji Bezpieczeństwa Publicznego dotyczących ulic. Powiedział, że chodzi mu o ul. Polną, która zastawiona jest kamieniami i jest nieprzejezdna, a ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, warto byłoby zrobić ją ulicą jednokierunkową – podał przykład zdarzenia, gdzie Straż Pożarna dostała wezwanie do pożaru altanki przy tej ulicy i nie mogła dojechać – trzeba było wycofać się i jechać drugą stroną.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta. Powiedział m.in., że nie ma z tym problemu, tylko za chwilę będziemy mieli odwrotną sytuację, żeby wrócić do tego co było. Zwrócił uwagę, że tam już była ulica jednokierunkowa, w jedną i w drugą stronę – jedni mieszkańcy chcieli od ul. Zielnej, drudzy od ul. Krzywoustego i tak było to zmieniane – w końcu mieszkańcy zadecydowali, żeby było to tak, jak jest w tej chwili. Powiedział, że uważa, iż jest to złe rozwiązanie i jest za tym, żeby była to ulica jednokierunkowa, ale należy zrozumieć, że będziemy mieli znowu interwencje ludzi, różne pisma, petycje tych mieszkańców i dlatego pozostawiłby to tak jak jest. Na uwagę K. Koronkiewicza, żeby zamiast kamieni, zrobić opadające barierki, Burmistrz odpowiedział, że to też już tam było.

W powyższej sprawie głos zabrał również K. Żelichowski, który m.in. potwierdził to co mówił Burmistrz – tak było w poprzedniej kadencji, jeśli to zmienimy, będzie skarga na Burmistrza. Uważa, że na przyszłość, najlepszym rozwiązaniem byłoby przekonsultować takie sprawy – jak zamykanie ulic z różnymi służbami: z Policją, ze Strażą Pożarną. Na uwagę Przewodniczącego Rady, żeby K. Żelichowski – jako radny z tego okręgu, zrobił rozeznanie wśród mieszkańców w tej sprawie, odpowiedział, że nie musi tego robić, ponieważ wie co mieszkańcy powiedzą - „ulica ma być zamknięta”.

Ponadto Burmistrz Miasta powiedział, że w przekazanych wnioskach jest jeden, co do którego komisja ma rację, ale jeżeli wprowadzimy go, to będziemy pod ostrą krytyką – dotyczy on „nieszczęsnego” zjazdu Grudzińskich, Kościelną - ze ścieżką rowerową. Powiedział, że wie, iż jest to źle oznakowane, ale to znaczy, że jeżeli oznaczymy prawidłowo, to będzie jeszcze gorzej. Poinformował, że również wielokrotnie zgłaszała te uwagi Policja i inni, ale w tej sytuacji jaka jest obecnie, jest to praktyczne rozwiązanie i dlatego – możemy to wprowadzić, ale na pewno spotkamy się z krytyką. Natomiast co do pozostałych wniosków, oprócz tego wjazdu w ulicę al. Piasta, który, jego zdaniem, jest nie do zrealizowania, to większość z nich jest słuszna i będą realizowane.

 1. H. Golla – poruszył sprawę dotyczącą parkowania przy Domu Kultury, który zwłaszcza w godzinach popołudniowych jest „oklejony” samochodami. Powiedział, że przyjeżdżają tam samochodami, głównym wejściem – wjazdem i objeżdżają przy sklepie chińskim, gdzie połamane są betonowe słupki, które miały ograniczać przejazdy. Zwrócił uwagę, że tam nie ma typowych miejsc do parkowania, a dwa duże parkingi stoją obok i są puste – uważa, że takie postępowanie jest trochę nie w porządku ze strony korzystających m.in. z basenu.

 2. K. Koronkiewicz – poruszył sprawę materiałów na sesję w miesiącu grudniu. Prosił, żeby były one dostarczone wcześniej, a nie tuż przed Wigilią – mogą być dostarczane systematycznie, nie koniecznie w jednym pakiecie – nie czekać aż będą gotowe wszystkie materiały, tylko przesyłać je systematycznie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że materiały będą dostarczone najpóźniej w piątek, przed terminem posiedzeń komisji, które odbędą się przed świętami.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – poinformował, że jest propozycja, aby sesja w grudniu odbyła się miedzy świętami, tj. 28 grudnia, w piątek, o godz. 1000.

 2. Burmistrz Miasta St. Wełniak – przypomniał o wcześniejszych ustaleniach, na jednej z sesji, aby przed sesją w grudniu przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie budżetu. Powiedział, że musimy ustalić terminy tych zebrań – myśli, że byłoby to na początku grudnia. 1. Przewodniczący Rady udzielił głosu G. Burdziak, dyrektor Gimnazjum Nr 2, która poinformowała, że Gimnazjum wygrało I edycję projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” i zdobyło I miejsce na 200 projektów gimnazjalnych w Wielkopolsce. Poinformowała, że szkoła do tej pory zyskała 72 tys. zł. w sprzęcie, a wczoraj w Poznaniu, cały zespół (l2 uczniów + opiekun) otrzymał komputery, laptopy, a szkoła – tablicę interaktywną, z całym zestawem. Dyrektor G. Burdziak zobowiązała się rozpropagować ten projekt na naszym terenie po Wszystkich Świętych.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – w imieniu wszystkich Radnych i Burmistrza złożył gratulacje za powyższe osiągnięcie.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 33.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 13.25, zamknął XX sesję Rady Miejskiej w Złotowie.Protokół sporządził:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Jacek Lewandowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik