Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Złotowa

CPV:
90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2 , 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.21.00-1, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
1. posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się wykonaniem w okresie trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem upływu terminu składania ofert co najmniej 3 usługami o podobnym charakterze, odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
2. dysponować sprzętem i siłą roboczą wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami:
a) do bieżącego utrzymania czystości:
- co najmniej 2 zamiatarki do ulic i 2 zamiatarki do chodników, pojazd do transportu odpadów, wóz asenizacyjny do wywozu nieczystości płynnych,
b) do zimowego utrzymania dróg:- co najmniej 2 posypywarki z pługiem do odśnieżania jezdni i co najmniej 3 posypywarki z pługiem do odśnieżania chodników, pojazd do transportu,
c) do pielęgnacji zieleni: - co najmniej 3 samobieżne kosiarki do trawy, w tym co najmniej 1 z koszem do zbierania wykoszonej trawy, co najmniej 4 wykaszarki ręczne, ciągnikową kosiarkę rotacyjną, rębak do gałęzi, pojazd do podlewania terenów zieleni, pojazd do transportu odpadów.
Ilość i wydajność sprzętu oraz dysponowanie siłą roboczą musi być odpowiednia do należytego, terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania w całości przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, którymi dysponuje lub będzie dysponował zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, lub pisemne zobowiązania innych podmiotów o udostępnieniu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i siły roboczej, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał sprzęt i siłę roboczą, którą będzie dysponował.
UWAGA! Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia powinny posiadać ważne polisy OC oraz dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2012-12-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-12-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (269.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (215kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2A ulice (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2B zieleń (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 4 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 5 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 Wzór umowy (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (93.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pismo dot. zmiany SIWZ (989.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 do pisma (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 do pisma (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pismo dot. zmiany SIWZ II (409.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 do pisma (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (373.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (85.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-12-04 12:20:05
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2012-12-04 14:48:45
Ostatnia zmiana:2012-12-14 11:26:25
Ilość wyświetleń:1617

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij