PROTOKÓŁ NR XVIII/12

z XVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 28 sierpnia 2012 roku


W dniu 28 sierpnia 2012 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 13. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Krystian Cichański i Jacek Lewandowski.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Pile p. Danutę Radowiecką, p. W. Pająka – p.o. Komendanta Powiatowego Policji, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dyrektorów, kierowników i prezesów jednostek miejskich, przybyłych gości oraz przedstawicieli mediów.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XVII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krzysztofa Koronkiewicza – za jego zgodą.

 2. Protokół z XVII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2012 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 6/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia14 sierpnia 2012 r. w sprawie zwołania XVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XVIII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XVIII sesji głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XVII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja o dostępności usług medycznych i stomatologicznych w szkołach i w mieście.

 6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.

 7. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na rok 2012.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/102/11 w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego miedzy ul. Mokrą a ul. Łowiecką ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120003P – ul. Franciszka Bartosza w Złotowie.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120011P – ul. Ciesielskiej w Złotowie.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120014P – ul. Michała Drzymały w Złotowie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120018P – ul. Marii Gąszczak w Złotowie.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120023P – ul. Józefa Horsta w Złotowie.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120027P – ul. Antoniego Jaśka w Złotowie.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120028P – ul. Jaśminowej w Złotowie.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120032P – ul. Kamieniarskiej w Złotowie.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120035P – ul. Romana Kołodzieja w Złotowie.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120042P – ul. Kwiatowej w Złotowie.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120048P – ul. Miłej w Złotowie.

 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120052P – ul. Murarskiej w Złotowie.

 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120060P – ul. ks. Leona Pellowskiego w Złotowie.

 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120067P – ul. Pogodnej w Złotowie.

 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120079P – ul. Jana Rożeńskiego w Złotowie.

 31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120080P – ul. Różanej w Złotowie.

 32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120091P – ul. Spokojnej w Złotowie.

 33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120094P – ul. Stolarskiej w Złotowie.

 34. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120097P – ul. Ślusarskiej w Złotowie.

 35. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Jolanty Zagórzyckiej-Rajewskiej na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną. 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 2. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 3. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 14 czerwca do dnia 14 sierpnia 2012 r.

Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 14 czerwca do dnia 14 sierpnia 2012 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Powiedziała, że w tym roku odpowiedzialni w mieście za zieleń zapomnieli o Parku Miejskim, ponieważ przez długi okres czasu miejsca, gdzie powinny być kwiaty, były zarośnięte chwastami – w tej chwili zostały one usunięte. Powiedziała, że jest sezon jesienny i dlatego zaproponowała, żeby na trwale zagospodarować teren po byłych różach. Zwróciła uwagę, że przy fontannie jest klepisko, nie ma kwiatów, jest zielsko. Uważa, że dobrze byłoby, żeby Park Miejski był prawdziwym parkiem i lepiej, żeby była tylko trawa – co jakiś czas przycinana, a jeżeli nie, to trwałe rośliny, które będą ozdobą i będą zachętą do tego, żeby w tym parku przebywać.

 2. Poruszyła sprawę, o której mówiła przed laty, tj. niechlubnego, wymagającego remontu budynku przy al. Piasta, w którym mieści się siedziba PSS „Społem”. Poinformowała, że wielokrotnie osoby odwiedzające nasze miasto mówią, że jest to wina burmistrza a nikt nie dochodzi do sedna sprawy, że gospodarzem tego obiektu jest PSS „Społem”. Zapytała, czy nie można w jakiś sposób administracyjny wymusić, żeby budynek ten nie straszył, bo póki co tak jest - jest on najbrzydszym budynkiem na całej ulicy al. Piasta.

 3. Podziękowała za posadzone drzewa na skwerku przed Zespołem Szkół Samorządowych Nr 1 od strony ul. Królowej Jadwigi.

 4. Poruszyła sprawę dotyczącą miejsc na segregowane odpady na terenie miasta. Powiedziała, że każde to miejsce jest wysypiskiem śmieci, bo oprócz „petów”, tj. papieru, szkła i plastiku, jest tam wszystko co w domu jest niepotrzebne i sprawą tą trzeba się zająć. Uważa, że należy na to uczulić Straż Miejską i wykorzystać do tego przenośny monitoring, który mamy. Ponadto poinformowała, że są osoby mieszkające w pobliżu takich miejsc, które podadzą tych co to robią.

 1. Radny K. Żelichowski:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą ulicy al. Piasta. Powiedział, że praktycznie wszystkie wjazdy do posesji od ul. Krzywoustego do ronda przy Policji są za nisko i przy opadach robią się kałuże, że nie można ani wejść, ani przyjechać, ponieważ woda nie ma odpływu i wsiąka, bo nie dochodzi do studzienek – wjazdy do posesji są niżej jak studzienki przy tej ulicy.

 2. Zapytał, czy będzie ogłoszony w tym roku drugi konkurs ofert na realizację zadań dotyczących działalności sportowej.

 3. Poruszył sprawę opłat za odpady komunalne – zapytał, jak wyglądają prace nad ustawą „śmieciową”, ponieważ organizację tego przekazano do Związku Gmin Krajny, a radni w sumie nic nie wiedzą. Zwrócił uwagę na wycofywanie się kolejnych gmin ze Związku Gmin – prosił Burmistrza o informację w tej sprawie.

 1. Radny K. Kulasek:

 1. Zapytał, czy na niedawno oddanym terenie przy Jez. Baba, przewidziane jest poprawienie ścieżki, ponieważ obecna nawierzchnia z kamieni nie bardzo nadaje się do wygodnych spacerów na tym ładnym terenie.

 2. Prosił o wykoszenie, co jakiś czas, trawy na terenie przy Jez. Baba, gdzie posadzone zostały drzewka.

 1. Radny J. Białkowski:

 1. Zapytał o termin realizacji budowy oświetlenia kortów przy ul. Mickiewicza, którego projekt sfinansowało Złotowskie Towarzystwo Tenisowe.

 2. Poruszył sprawę dotyczącą budowy boiska przy ul. Mickiewicza. Powiedział, że zadanie jest już realizowane, trwają roboty, jeżdżą ciężarówki, a teren ten, po którym biegają i jeżdżą rowerami dzieci, jest niezabezpieczony. Zapytał, czy teren ten nie powinien być w jakiś sposób zabezpieczony, oznakowany.

 3. Zapytał, kiedy przewiduje się zakończenie budowy boiska przy ul. Mickiewicza, ponieważ niedługo rozpocznie się nowy rok szkolny i nauczyciele pytają czy jeszcze w tym roku będzie można z niego korzystać i prowadzić zajęcia.

 1. Radny H. Golla:

 1. Poruszył sprawę terenu w rejonie sklepu LIDL. Powiedział, że został wykonany parking z płyt ażurowych i nieco dalej – około 30 metrów, gdzie kończy się ulica asfaltowa, która dochodzi w okolice osiedlowego śmietnika, jest wydeptana „dzika” ścieżka. Zapytał, czy nie można byłoby tego terenu uporządkować i położyć tam jakiś chodnik, szerokości 1 metra, ponieważ, jeżeli jest sucho, to nie ma problemu, gorzej jest kiedy są opady i jest błoto a wykonanie tego załatwiłoby pewnie sprawę i zadowoliło tych, którzy korzystają z tej ścieżki.

 2. Powiedział, że na jeziorze Miejskim od strony Hospicjum zainstalowane są 3 fontanny. Zapytał, czy byłoby możliwości zainstalowania dodatkowych takich fontann, ale po przeciwnej stronie jeziora, tj. od strony przepompowni, ponieważ jest tam teraz pustka, a kiedyś była w tym miejscu fontanna. Powiedział, że nie są to pewnie sprawy, które wymagają wielkich nakładów finansowych, a poprawiłoby to jeszcze i tak ładnie wyglądające miejsca.

 3. Zapytał, jak wygląda sprawa realizacji zegara słonecznego na Półwyspie, która to propozycja została wcześniej zaakceptowana przez Burmistrza Miasta – co dalej z tą propozycją.

 1. Radny Żelichowski:

Zwrócił się do obecnego na sesji Komendanta Powiatowego Policji w sprawie zakłócania spokoju mieszkańcom bloku przy ul. Krzywoustego przez bywalców pobliskiego baru, w godzinach wieczornych – od godz. 24-tej, szczególnie w piątki i soboty. Powiedział, że jest tam hałas, głośno i ludzie skarżą się, dzwonią na Policję, a interwencje są rzadkie. Prosił o interwencję w tej sprawie – zapytał, czy wystarczy, że zgłasza to w tej chwili, czy trzeba wystosować pismo do Komendanta Policji.

 1. Radny H. Golla:

Poruszył problem z koszami na śmieci przy chodnikach. Powiedział, że przez cały tydzień kosze przy chodnikach są nienaruszone, a jak kończą się dyskoteki, to wszystko jest porozrzucane, co zauważa, wychodząc często w godzinach rannych, przed godz. 7-mą –wynika z tego, że pewnie patroli to za wiele nie ma. Powiedział, że psuje to wizerunek miasta i trzeba coś z tym zrobić.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Przypomniał zgłaszaną wcześniej sprawę dotyczącą instalacji gniazdek na słupach oświetleniowych na ulicy Domańskiego, żeby można było podłączyć w tym rejonie miasta ozdoby świąteczne.

 2. Prosił o naprawienie studzienek kanalizacyjnych przy ul. Bocznej, przy zakładzie p. R. Werry – znajdują się tam dwie zapadnięte studzienki i jedna - powyżej nawierzchni, gdzie można uszkodzić samochód.

 3. Poruszył sprawę wieszania transparentów na terenie miasta. Powiedział, że miasto, powiat organizują różne imprezy i na drzewach przy ulicach Wojska Polskiego, Norwida, al. Piasta wieszane są transparenty. Zwrócił się z prośbą, żeby postawić słupy, które byłyby wykorzystywane do wieszania transparentów, bo nie zawsze drzewa są na przeciwko siebie i przy większych wiatrach powoduje to opadanie transparentów. Powiedział, że są to ulice powiatowe i można byłoby zwrócić się w tej sprawie do Starostwa lub zrobić to wspólnie. 1. Powiedział, że dobrą sprawą był telebim w amfiteatrze podczas trwania EURO 2012. Zapytał, czy byłaby możliwość zorganizowania telebimu podczas zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej w przyszłym roku oraz podczas Mistrzostw Świata, które odbędą się w Polsce w roku 2014 – tak jak na EURO 2012.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Zapytała, kiedy będzie otwarta toaleta przy Amfiteatrze od strony promenady.

 2. Prosiła o oświetlenie przy promenadzie w okolicy „Kaczego Dołka”. Powiedziała, że jest tam nadal ciemno, ponieważ lampy stoją w parku a nie przy chodniku – miały być one przestawione, ale jeszcze nie są.

 1. Radny St. Wojtuń:

Zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji i Straży Miejskiej – poprzez Burmistrza ze sprawą dotyczącą targowiska miejskiego. Powiedział, że w dni targowe jest problem z wyjazdem samochodami mieszkańców osiedla Wańkowicza - Reymonta, ponieważ ludzie parkują gdzie chcą mimo, że jest tam strefa zamieszkania i nikt się do tych przepisów nie stosuje. Uważa, że wystarczy przez miesiąc - we wtorki, piątki interwencja Policji i problem będzie rozwiązany. Zwrócił uwagę, że przy targowisku jest duży parking, który nie jest w 100 % wykorzystany. Udzielił dodatkowych wyjaśnień Burmistrzowi. Powiedział m.in., że chodzi o to, iż ludzie przyjeżdżający na rynek – kupujący, stawiają samochody przy ul. Wańkowicza i przy ul. Reymonta – od strony ul. Mickiewicza, a powinni parkować w wyznaczonych miejscach. Poinformował o sytuacji jaka miała miejsce tydzień - dwa tygodnie temu, kiedy chciał dojechać do domu, a wjazd był zablokowany – dopiero po interwencji Policji zrobiło się tam pusto, a ludzie parkują gdzie trzeba – jak nie ma Policji, to znowu parkują jak chcą. Zwrócił uwagę, że w przedstawionej sprawie jest potrzebne tylko egzekwowanie prawa.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że zajmie się przedstawioną sprawą.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 36 porządku obrad sesji oraz Komendant Powiatowy Policji – po pkt 8 porządku obrad sesji.

Punkt 5.

Informacja o dostępności usług medycznych i stomatologicznych w szkołach i w mieście.

Radni otrzymali Informację o dostępności usług medycznych i stomatologicznych w szkołach i w mieście, przygotowaną przez Delegaturę Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Pile. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

W sesji uczestniczyła p. Danuta Radowiecka – Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Pile.

Przewodniczący Rady St. Pikulik zaproponował, aby w związku z tym, że radni otrzymali Informację, z którą zapoznali się, przyjąć formę zadawania pytań.

Podczas dyskusji głos zabrali: A. Andrzejewska, St. Pikulik, H. Golla, M. Wegner.

A. Andrzejewska – poruszyła problem dostępności do usług medycznych i rejestracji do specjalistów. Zwróciła uwagę na to, że przeciętny obywatel nie ma możliwości skorzystania z tych usług.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – m.in. zwrócił uwagę na występującą nieproporcjonalność, jeżeli chodzi o możliwość skorzystania ze specjalistycznych usług medycznych, ponieważ w niektórych specjalnościach dostępność jest właściwa, np. w przypadku laryngologa, natomiast problemy są z dostaniem się do urologa, kardiologa. Poruszył problem braku ciągłości leczenia stałych pacjentów, jaki występuje w przypadku zmian lekarzy, z którymi podpisywany jest kontrakt. Zapytał, czy prawdą jest, że największe szanse na kontrakty mają lekarze emeryci, ponieważ najmniej żądają za swoje usługi, bo mają już emeryturę.

H. Golla – poruszył sprawę limitów w różnych specjalnościach usług medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dziwne jest, że po I kwartale nie ma po co iść do poradni specjalistycznych, ponieważ limit jest już wyczerpany – podał przykład poradni kardiologicznej, gdzie w kwietniu nie można się zarejestrować, bo do końca roku nie ma już numerków. Zapytał, kto zajmuje się szacunkiem usług medycznych, że to starcza z ledwością najczęściej na kwartał, góra dwa. Uważa, że dopóki będzie istniał Narodowy Fundusz Zdrowia, to sytuacja ta będzie nas dotykała każdego roku, ponieważ jest coraz mniej pieniędzy – w takim społeczeństwie jest trudno żyć, a gdzie tu mówić o zdrowiu i wieku emerytalnym – 67 lat, który będzie trudny do osiągnięcia.

M. Wegner – zapytała, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia myśli rozwiązać długie kolejki, tj. oczekiwanie na rehabilitację, na reumatologię. Czy będzie możliwość zwiększenia punktów.

D.Radowiecka – Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Pile powiedziała m.in., że Narodowy Fundusz Zdrowia jest tak strukturalnie zorganizowany, że posiada swoją centralę w Warszawie i 16 oddziałów wojewódzkich, w tym Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu, który posiada 4 delegatury, m.in. delegatura w Pile, która obejmuje swoim działaniem 5 powiatów, tj. teren byłego województwa pilskiego. Powiedziała, że wyjaśnienie wątpliwości i przybliżenie problemów, nie zmniejszy kolejek, ani nie rozwiąże różnych innych problemów związanych z dostępem do lekarzy – sprawa ta jest regulowana centralnie. Udzieliła odpowiedzi, wyjaśnień, dodatkowych informacji na zadawane pytania i poruszane przez Radnych sprawy. Jeżeli chodzi o rejestrowanie się do lekarzy, odpowiedziała m.in., że NFZ w umowach zawieranych między świadczeniodawcami wykonywającymi usługi, wyraźnie zawarł takie sformułowanie, że rejestracja ma się odbywać w sposób ciągły i pacjenci rejestrują się – z pewnym wyprzedzeniem. Ponieważ niektóre poradnie są bardziej oblegane, inne mniej, w niektórych jest termin oczekiwania krótszy, w niektórych dłuższy, stąd pomysły na rejestrowanie się jednodniowe na długi okres, co jest absolutnie sprawą niedopuszczalną, napiętnowaną przez NFZ, a efekty w tej sprawie są mało zadowalające – rejestratorki, kierownicy zakładów leczniczych uważają, że jest to bardzo porządkujące im pewne sprawy, jeżeli pacjent rejestruje się z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym, co nie przekonuje NFZ i nie jest to akceptowane. Powiedziała, że NFZ boryka się ze sprawą rejestracji i myśli jak tą sprawę rozwiązać. W sprawie świadczeń poradni specjalistycznych, Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Oddziału NFZ w Pile powiedziała m.in., że Narodowy Fundusz Zdrowia, dysponując określoną sumą pieniędzy, przewidział – mając doświadczenie z okresu działania Kas Chorych oraz zapotrzebowanie na pewne usługi medyczne i liczbę ludności, że pewne świadczenia, pewne poradnie specjalistyczne, jakby bardziej potrzebne i bardziej przydatne szerokiemu ogółowi pacjentów, są kontraktowane na terenie powiatowym, czyli na mniejszym obszarze. Natomiast poradnie wysokospecjalistyczne, do których m.in. należą poradnie urologiczne, endokrynologiczne i kardiologiczne, mają za zadanie obejmować szerszy zakres pacjentów, szerszy obszar ich zamieszkania i są one kontraktowane na tzw. subregion, czyli obejmują kilka powiatów, a nawet niektóre poradnie bardzo wysoko specjalistyczne – są kontraktowane tylko na poziomie wojewódzkim, są tylko w Poznaniu. Poinformowała o zasadach zawierania kontraktów. Powiedziała m.in., że jeżeli na danym obszarze nie zgłosi się żaden lekarz, albo nie spełnia on wymogów, które są ustalone centralnie dla wszystkich poradni w sposób jednakowy – dotyczy to również czasu pracy, to wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma możliwości zakontraktowania takich poradni. Ceny usług świadczeń medycznych są ustalone na jednakowym poziomie i nie jest możliwe, żeby lekarz emeryt dostał mniejszą stawkę. Zwróciła uwagę, że lekarze muszą przede wszystkim spełnić określone warunki dotyczące sprzętu, swoich kwalifikacji i dotyczące jakby chęci – poświęcenia odpowiedniego czasu na to, żeby poradnia mogła działać. Dlatego np. lekarze emeryci, którzy posiadają w większości przypadków II stopień specjalizacji, mają w tej chwili większe szanse spełnienia oczekiwań NFZ ze względu na swoje wysokie kwalifikacje, niż lekarze młodzi, którzy zaczynają specjalizacje. Poinformowała o niewygodnej sytuacji dla pacjentów i dla Narodowego Funduszu, ponieważ przekształcono specjalizacje, np. z dwuletnich na 5-letnie, po którym to okresie młody lekarz ma dopiero możliwość otworzyć i samodzielnie prowadzić poradnie specjalistyczne. Zwróciła uwagę na to, że w subregionie pilskim jest taka sytuacja, iż na terenie Złotowa są trzy poradnie endokrynologiczne, natomiast na terenie Piły jest jedna, a na terenie Czarnkowa, czy w innych powiatach nie ma żadnych, ponieważ nie zgłosił się żaden endokrynolog i musimy się z tym pogodzić, ponieważ konkursy na poradnie specjalistyczne zostały zawarte na 5 lat. Poinformowała o ogłaszanych konkursach uzupełniających w przypadku przemieszczania się lekarzy i rezygnacji z kontraktów, które to konkursy dotyczą wówczas konkretnej miejscowości, czy danej specjalności. Jeśli chodzi o limity, p. D. Radowiecka odpowiedziała, że jest to sprawa ograniczonych pieniędzy, które są do rozdysponowania na pewne świadczenia. Świadczenia specjalistyczne są drogie i są związane również z badaniami diagnostycznymi, które są niezbędne do tego, żeby lekarz postawił odpowiednią diagnozę i leczył pacjenta. Poinformowała o zmianie w finansowaniu świadczeń. Obecnie lekarz wykazuje do sfinansowania za swoje usługi całość leczenia pacjenta, stąd są dosyć trudne do przewidzenia liczby punktów, jakie zużywają pacjenci, bo jeżeli zgłosi się większa liczba pacjentów, to wiadomo, że te punkty będą wtedy szybciej zagospodarowywane. W związku z tym, przewidziane są jakieś dodatkowe punkty, żeby pacjenci mogli jeszcze korzystać z danych usług. Powiedziała m.in., że sytuacje punktowe i sytuacje finansowania usług medycznych są dosyć skomplikowane i nie mają one takiego prostego przełożenia. Ponadto zwróciła uwagę na różnicę pracy lekarzy na kontrakcie z NFZ a w gabinecie prywatnym, gdzie praca jest trochę łatwiejsza, bo nie ma potrzeby dokładnego rozliczania się, ani godzin, ani jakiegoś rejestrowania i lekarze chętnie z tych gabinetów prywatnych korzystają, dopóki mają taką możliwość i mogą mieć jednocześnie kontrakt i przyjmować pacjentów prywatnie – niejednokrotnie w tym samym gabinecie, pod warunkiem, że pacjenci muszą dokładnie wiedzieć, w jakich godzinach i w jakich dniach lekarz przyjmuje w ramach kontraktu, które to wizyty są dla pacjentów bezpłatne.

Na pytanie St. Pikulika dotyczące przewidzianych programów profilaktycznych, finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia, D. Radowiecka odpowiedziała, że jest program kardiologiczny, program przewlekłej choroby płuc związany z paleniem tytoniu i problemami układu oddechowego, przeciwko nowotworom – m.in. rak piersi u kobiet – mammografia i cytologia. Powiedziała, że ponadto jest szereg programów profilaktycznych organizowanych i finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia – m.in. program urologiczny - raka prostaty, jelita grubego.

Mariola Wegner – poruszyła sprawę dotyczącą masażu suchego, z czym co roku jest największy problem. Zwróciła uwagę, że zapisy odbywają się w ciągu jednego miesiąca – do końca roku i jeżeli pacjent zapisuje się w styczniu na grudzień na masaż suchy, to jest to bez sensu - są lepsze zabiegi, które mogą pomóc w danej chwili. Uważa, że jest to zabieg dla przyjemności i niektórzy z tego korzystają – zamiast w gabinetach kosmetycznych, to korzystają na rehabilitacji. Myśli, że zastosowanie jakiejkolwiek dopłaty, nawet symbolicznej złotówki, spowodowałoby iż część osób skorzystałaby z innych zabiegów, a na pewno skorzystaliby z tego masażu ci, którym jest to w tej chwili najbardziej potrzebne.

D. Radowiecka – poinformowała, że przekaże te informacje do Poznania. Prosiła, żeby również poruszoną sprawę przybliżyć pisemnie i wysłać do Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – zostanie to uwzględnione.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodniczący Rady St. Pikulik podziękował p. D. Radowieckiej – Kierownikowi Delegatury Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Pile za przybycie na sesję i udzielenie dodatkowych informacji, wyjaśnień.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej Informacji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację o dostępności usług medycznych i stomatologicznych w szkołach i w mieście.

Punkt 6.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że na sesji nie ma nikogo z Powiatowego Urzędu Pracy. Zaproponował, żeby – wobec braku na sesji kompetentnej osoby z Powiatowego Urzędu Pracy, Informację o stanie bezrobocia w mieście, przełożyć na następną, XIX sesję Rady w miesiącu wrześniu br.

Za powyższym głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

W związku z nieobecnością na sesji przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy, Rada Miejska nie zajęła się Informacją o stanie bezrobocia w mieście i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i przesunęła omawianie tego tematu na XIX sesję we wrześniu.

Punkt 7.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na rok 2012.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

W dyskusji głos zabrali radni: St. Wojtruń, R. Głyżewski i K. Koronkiewicz.

St. Wojtuń – zapytał o remont budynku „Sparty”, ponieważ uważa, że powinna być wykonana wentylacja, a nie ma jej wymienionej.

Burmistrz – odpowiedział, że wentylacja jest przewidziana.

R. Głyżewski – prosił, żeby Burmistrz przybliżył sprawę dotyczącą opracowania dokumentacji technicznej przebudowy i remontu dróg - skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą 8. Marca oraz odstąpienia od realizacji sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Grudzińskich - przy kościele Wniebowzięcia NMP.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że jeżeli chodzi o przebudowę ul. 8 Marca – Leśna, to jest to wspólna planowana inwestycja z powiatem – w trakcie opracowania jest dokumentacja, której termin zakończenia przypada na koniec września lub 15 października. Powiedział, że chcemy, aby zadanie to, przynajmniej w części, weszło do realizacji w roku przyszłym, co zależy od dalszych uzgodnień z powiatem, ale widać, że jest taka wola ze strony powiatu i myśli, że uda się to zrealizować. Przypomniał zakres robót – ścieżka rowerowa, chodnik, wymiana oświetlenia, nowe przyłącza i droga. Natomiast, jeżeli chodzi o rezygnację z sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Grudzińskich koło kościoła, Burmistrz powiedział, że uznano, iż jest to dość droga rzecz, bo miałoby to kosztować około 120 tys. zł. Ponadto, z uwagi na planowaną inwestycję związaną z przebudową mostu, która zmieni dotychczasowy układ komunikacyjny, tj. przebudowa mostu i rozdzielenie przejścia pieszego z rowerowym, budowa dodatkowego odcinka chodnika na Kaczym Dołku aż do wejścia w ul. Zamkową i dalej koło pałacu, byłby to dodatkowy wydatek, który po części nie miałby uzasadnienia. Powiedział, że w związku z tym postanowiono, aby przynajmniej w tym roku, odstąpić od realizacji tego zadania.

K. Koronkiewicz – poruszył sprawę rozbudowy krytej pływalni. Powiedział, że odbyły się dwa przetargi, które nie przyniosły rezultatu i we wrześniu będzie przygotowywany następny. Zapytał ile jeszcze ich będzie, żeby odstąpić od SPA i czy, jeżeli przetargi nie przyniosą rozstrzygnięcia, byłaby możliwość przekształcenia rozbudowy basenu w inną atrakcję, np. typową dla dzieci, ponieważ dużo ludzi z tego powodu jeździ do Aquaparku w Pile.

Burmistrz Miasta St. Wełniak – w sprawie rozbudowy basenu, powiedział, że rzeczywiście był drugi przetarg, który unieważniono, ponieważ uważamy, że oferty, które wpłynęły, były za drogie – oferta była przeszacowana przynajmniej o 0,5 mln zł. Podobne stanowisko w tej sprawie wyraził zastępczy inspektor nadzoru, tj. firma z Człuchowa, która pomagała nam przy budowie basenu, budowie hali i budowie boiska, a więc ludzi, którzy mają doświadczenie w tym względzie. W budżecie mamy planowane na to 3 mln zł., co nie oznacza, że mamy wszystkie te pieniądze wydać. Przetarg unieważniono z powodu złożonej przeszacowana oferty. Powiedział, że obecnie trwają prace, aby poprawić specyfikację przetargową, żeby uszczegółowić to zamówienie i ogłosimy przetarg następny. Jeżeli w przetargu będzie o 0,5 mln zł. mniej, to myśli, że będzie to cena, którą będziemy w stanie zaakceptować i przyjąć do realizacji. Natomiast, jeżeli będzie nadal cena wyższa, to trzeba się zastanowić, czy ewentualnie z tym nie poczekać, ale na dzień dzisiejszy nie rozstrzyga tej sprawy – nie ma żadnych decyzji, trzeba poczekać do następnego przetargu i wtedy zastanowić się co dalej. Jeśli chodzi o zmianę zadania – ze SPA na inne atrakcje dla dzieci, Burmistrz odpowiedział, że jest to odrębny temat, ponieważ nie ma innej dokumentacji. Zwrócił uwagę, że na razie jest temat, który zapisany jest w budżecie jako rozbudowa pływalni o SPA. Powiedział, żeby poczekać do następnego przetargu i jeżeli będzie on nadal negatywny, to trzeba będzie zastanowić się i ewentualnie pomyśleć nad zmianą koncepcji.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o stanie realizacji inwestycji przewidywanych na rok 2012.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2012 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/137/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1205Przewodniczący Rady ogłosił 15. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1220.

Obecnych było 13. radnych.


Przed przystąpieniem do omawiania kolejnego punktu porządku obrad sesji, Komendant Powiatowy Policji W. Pająk, udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

W sprawie hałasu przy barze przy ul. Krzywoustego odpowiedział, że zapewnienie ładu i porządku należy do właściciela lokalu. – Poinformował, że nie wpłynął do Policji formalny wniosek w tej sprawie, tj. o problemach z barem przy ul. Krzywoustego, nie mniej jednak skieruje tam dzielnicowego w celu przeprowadzenia rozmowy z właścicielem baru, żeby on zdawał sobie sprawę, że ma koncesję na sprzedaż alkoholu i na ogródek piwny, ale musi zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom, aby nie było to uciążliwe w tym rejonie. Jeżeli rzeczywiście lokal ten będzie uciążliwy, to Policja wystąpi, żeby rozważyć czy ten ogródek piwny powinien być tam zlokalizowany, czy nie. Powiedział, że patrole Policji tam przejeżdżają i będą tam kierowane – być może z większą częstotliwością.

Radnemu H. Golla:

Jeżeli chodzi o kosze na śmieci odpowiedział, że codziennie jeżdżąc do pracy, również w soboty i niedziele, rzadko zdarza się, że zauważa porozrzucane śmieci wokół koszy ulicznych. Natomiast, jeżeli chodzi konkretnie o kosz przy ul. Norwida w okolicach Netto, co w przerwie uściślił radny H. Golla, powiedział, że Policja przyjrzy się temu. Powiedział, że bałagan przy koszach na śmieci robią również przemieszczający się ludzie, a także bezpańskie psy. Zdarzają się też wybryki typowo chuligańskie, gdzie osoby wracające z dyskotek wyżywają się na koszach i to jest jak najbardziej zadanie dla Policji, żeby takich chuliganów łapać i pociągać do odpowiedzialności. Powiedział, że Policja zajmie się tą sprawą i podczas patroli weźmie pod uwagę trasy powrotów z dyskotek. Poinformował, że jeżeli chodzi o powroty z dyskotek, to największy ruch osobowy jest na ul. Wojska Polskiego, Kościelna - w kierunku osiedla Zamkowego i w kierunku pobliskich wiosek – Nowiny, Zalesie. Będzie również prosił o pomoc w korzystaniu z monitoringu, bo jest to bardzo pomocna sprawa – nawiąże kontakt z Komendantem Straży Miejskiej, żeby w miarę możliwości bezpośrednio najeżdżać kamerami i, jeżeli będą takie sytuacje, to pociągać chuliganów do odpowiedzialności.

Radnemu St. Wojtuniowi – odpowiedział, że jeżeli chodzi o targowisko – o parkowanie od strony ul. Mickiewicza, to ostatnio była tam podejmowana interwencja i rzeczywiście było duże utrudnienie – zostało nałożonych kilka mandatów i prowadzone są jeszcze czynności wyjaśniające przeciwko kilku kierującym. Powiedział, że jeśli chodzi o kompleksowe rozwiązanie tego problemu, to spotka się w tej sprawie z Komendantem Straży Miejskiej. Zwrócił uwagę, że Straż Miejska jest co rynek na targowisku i podejmuje tam również interwencje, nakłada mandaty. Zaoferował pomoc i wspólnie z Komendantem Straży Miejskiej, Policjanci będą tam interweniowali do czasu, aż ten problem zniknie, ponieważ niektórzy próbują zaoszczędzić 2 zł. i zamiast zaparkować po przeciwnej stronie targowiska - na parkingu, to wolą popełnić wykroczenie i zablokować całkowicie ruch na tej ulicy. Powiedział, że takich kierujących trzeba wyłapywać, zwracać im uwagę i ewentualnie można też karać mandatami – Policja zajmie się tym problemem.

Po udzieleniu odpowiedzi przez Komendanta Powiatowego Policji, do których radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do omawiania dalszego porządku obrad XVIII sesji.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/102/11 w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było – radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XII/102/11 w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/138/12 zmieniającą uchwałę Nr XII/102/11 w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego miedzy ul. Mokrą a ul. Łowiecką ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego miedzy ul. Mokrą a ul. Łowiecką ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/139/12 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego miedzy ul. Mokrą a ul. Łowiecką ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – przedstawił wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, aby w § 5 ust.1 pkt 5) po zwrocie „…przyłączenie budynków do miejskiej sieci gazowej”, dopisać „i ciepłowniczej”.

Za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Złotów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/140/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla obszaru położonego między ul. Mokrą a ul. Łowiecką.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/141/12 w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru położonego w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/142/12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa, dla obszaru położonego w Złotowie w rejonie dzielnicy przemysłowej między ul. Kujańską a ul. Wodociągową.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/143/12 w sprawie określenia dworca i przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

A. Andrzejewska – wyraziła ubolewanie pod adresem posłów, którzy ustalają niskie stawki – nie pokrywające kosztów eksploatacji danych obiektów, zrzucając jednocześnie obowiązek ich utrzymania na samorządy gminne.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/144/12 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE USTALENIA PRZEBIEGU DRÓG GMINNYCH (PKT 16 - 34)

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że projekty uchwał w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych radni otrzymali i były one omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji, które jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowały przedłożone projekty uchwał, nie wnosząc do nich uwag. Zaproponował, aby nie przeciągać i przyspieszyć procedurę, przewodniczący komisji nie przedstawili, przy każdym projekcie uchwały, opinii komisji.

Za przyjęciem powyższej propozycji głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120003P – ul. Franciszka Bartosza w Złotowie.

R. Głyżewski – zapytał o wyjaśnienie, skąd się bierze dana numeracja drogi, zastosowanej numeracji dróg

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że wyjaśni to i udzieli odpowiedzi później.

(Z-ca Burmistrza udzielił odpowiedzi w pkt 36 porządku obrad sesji).

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że najprawdopodobniej wynika to z zarządzenia Ministra Komunikacji, ustalające numerację poszczególnych klas dróg, jak drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120003P – ul. Franciszka Bartosza w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/145/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120003P – ul. Franciszka Bartosza w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120011P – ul. Ciesielskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120011P – ul. Ciesielskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/146/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120011P – ul. Ciesielskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120014P – ul. Michała Drzymały w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120014P – ul. Michała Drzymały w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/147/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120014P – ul. Michała Drzymały w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120018P – ul. Marii Gąszczak w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120018P – ul. Marii Gąszczak w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/148/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120018P – ul. Marii Gąszczak w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120023P – ul. Józefa Horsta w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120023P – ul. Józefa Horsta w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/149/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120023P – ul. Józefa Horsta w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120027P – ul. Antoniego Jaśka w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120027P – ul. Antoniego Jaśka w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/150/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120027P – ul. Antoniego Jaśka w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 22.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120028P – ul. Jaśminowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120028P – ul. Jaśminowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/151/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120028P – ul. Jaśminowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 23.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120032P – ul. Kamieniarskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120032P – ul. Kamieniarskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/152/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120032P – ul. Kamieniarskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 24.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120035P – ul. Romana Kołodzieja w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120035P – ul. Romana Kołodzieja w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.


Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/153/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120035P – ul. Romana Kołodzieja w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 25.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120042P – ul. Kwiatowej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120042P – ul. Kwiatowej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/154/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120042P – ul. Kwiatowej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 26.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120048P – ul. Miłej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120048P – ul. Miłej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/155/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120048P – ul. Miłej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 27.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120052P – ul. Murarskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120052P – ul. Murarskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/156/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120052P – ul. Murarskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 28.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120060P – ul. ks. Leona Pellowskiego w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120060P – ul. ks. Leona Pellowskiego w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/157/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120060P – ul. ks. Leona Pellowskiego w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 29.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120067P – ul. Pogodnej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120067P – ul. Pogodnej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/158/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120067P – ul. Pogodnej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 30.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120079P – ul. Jana Rożeńskiego w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120079P – ul. Jana Rożeńskiego w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/159/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120079P – ul. Jana Rożeńskiego w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 31.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120080P – ul. Różanej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120080P – ul. Różanej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/160/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120080P – ul. Różanej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 32.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120091P – ul. Spokojnej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120091P – ul. Spokojnej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/161/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120091P – ul. Spokojnej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 33.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120094P – ul. Stolarskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120094P – ul. Stolarskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/162/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120094P – ul. Stolarskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 34.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120097P – ul. Ślusarskiej w Złotowie.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120097P – ul. Ślusarskiej w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/163/12 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 120097P – ul. Ślusarskiej w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 35.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Jolanty Zagórzyckiej-Rajewskiej na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było – Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Jolanty Zagórzyckiej-Rajewskiej na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/164/12 w sprawie uznania skargi Pani Jolanty Zagórzyckiej-Rajewskiej na Burmistrza Miasta Złotowa za bezzasadną.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 36.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie Parku Miejskiego odpowiedział, że rzeczywiście przez dłuższy okres czasu był on zaniedbany. W tej chwili jest już wszystko zagospodarowane i od tygodnia albo wcześniej, są posadzone nowe nasadzenia i teren jest uporządkowany. Powiedział, że trwało to trochę długo, ponieważ trzeba było przygotować przetarg na sadzonki, przygotować grunt itd.

 2. Jeżeli chodzi o budynek PSS „Społem” przy al. Piasta, to odpowiedział, że rzeczywiście temat był już poruszany niejednokrotnie i nie tylko przez Radną A. Andrzejewską. Budynek ten odbiega wyglądem od pozostałych budynków na tej ulicy, ale my możemy jedynie apelować. Powiedział, że nie możemy wydać żadnej władczej decyzji w tym względzie – budynek ten nie zagraża bezpieczeństwu, po prostu stanowi odstępstwo od jakiejś estetyki ulicy al. Piasta i nie mamy żadnych instrumentów, żeby przymusić właściciela budynku do zmiany elewacji – miejmy nadzieję, że ulegnie to zmianie.

Przewodniczący Rady powiedział, że jedynie może coś się zmienić, jeżeli właściciel sprzeda budynek, ponieważ nie ma on środków finansowych na remont, co jest główną przyczyną tego stanu rzeczy.

 1. Jeżeli chodzi o bałagan w miejscach na segregowane odpady odpowiedział, że „walczymy” z tym, agitujemy też Miejski Zakład Usług Komunalnych, żeby częściej sprzątał, ale jednocześnie jest to walka z wiatrakami, ponieważ część ludzi rzeczywiście z pewnością wie, czemu to służy, ale nie dostosowuje się do zasad, które powinny obowiązywać i wywozi tam różne śmieci – nie te odpady, które są do segregowania, jak szkło, plastik, czy inne – co powoduje, że wokół tych pojemników jest bałagan. Próbowano zrobić, np. przy ul. Jastrowskiej, ogrodzenia tych miejsc, żeby nie było to na widoku, ale MZUK zastrzegł, że nie będzie tego wywoził, ponieważ nie ma wtedy odpowiedniego dostępu do tych pojemników. Powiedział, że będziemy starać się, żeby przynajmniej było to częściej sprzątane. Ponadto, pozostają tylko apele do mieszkańców o przestrzeganie porządku w tych miejscach. Uważa, że wiele rzeczy z tym związanych zmieni się od 1 lipca przyszłego roku, kiedy wejdą nowe przepisy o opłatach za wywóz śmieci – opłata będzie bez względu na ilość śmieci i ile tych śmieci dany odbiorca będzie dostarczał – jest to przyszłość, a póki co, to będziemy starać się, żeby przynajmniej częściej w tych miejscach sprzątać.

Godz. 1250. Wyszedł radny Kazimierz Steffen.

Obecnych było 12. radnych.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

 1. W sprawie odpływu wody przy wjazdach wzdłuż al. Piasta odpowiedział, że rzeczywiście jest z tym problem, który może być rozwiązany jedynie przy jakimś generalnym remoncie całej tej ulicy. Tego nie idzie w tej chwili zrobić, ponieważ podniesienie wjazdu od zaniżonego krawężnika powoduje, że wtedy z kolei jest kłopot z wjazdem na posesję – regulacji wymaga wysokość drogi, wysokość tego cieku i wjazdu na posesję. Może to ulec poprawie jedynie, kiedy będzie remontowana cała ulica – nie da się tego inaczej zrobić. Na uwagę K. Żelichowskiego, że ulica al. Piasta była niedawno remontowa, Burmistrz odpowiedział, że została tylko położona nawierzchnia asfaltowa i zrobiony ciek – nie było regulacji wysokościowej, ani krawężników. Z tego powodu jest obecnie trochę więcej wody, ponieważ droga została podwyższona o wysokość asfaltu, a wjazdy pozostały na tym samym poziomie. Powiedział, że zna ten temat, ponieważ były już w tej sprawie telefony, ale tego inaczej nie da się zrobić dopóki nie będzie remontu al. Piasta – wtedy należy to wykonać kompleksowo.

 2. Jeżeli chodzi o II konkurs na zadania sportowe, głównie dotyczące „Sparty” odpowiedział, że potrzeby finansowe są tam uzasadnione, ponieważ, jak wiadomo, obecnie są zawierane umowy przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej na korzystanie z obiektów sportowych przez „Spartę” i są to dodatkowe koszty. Powiedział, że będą zaproponowane odpowiednie zmiany w budżecie w miesiącu wrześniu i taki konkurs zostanie ogłoszony.

 3. Jeżeli chodzi o gospodarkę śmieciową odpowiedział, że Związek Gmin Krajny przygotowuje akcję informacyjno – propagandową na temat zmian, które będą obowiązywać od lipca przyszłego roku oraz całą potrzebną dokumentację do ogłoszenia przetargu – prace te trwają. Powiedział, że te istotne decyzje, które będą zależne później co do ogłoszenia przetargu, o sposobie pobierania opłat od mieszkańców za wywóz nieczystości, będą konsultowane z radami gmin, a na początku przyszłego roku musimy rozstrzygnąć, wg której metody naliczać opłaty. Następnie będą prowadzone kolejne prace, aż do wyboru wykonawcy, który będzie obsługiwał mieszkańców gmin, które przystąpiły do tego programu w ramach Związku Gmin. Przypomniał, że do wspólnego programu nie przystąpiła gmina Krajenka i Jastrowie, a ostatnio jest informacja, że również nowy burmistrz Okonka będzie to robił w innym trybie, czyli, że z 8 gmin, zostało 5. Powiedział, że ma nadzieję, iż doświadczenia tych 3 gmin spowodują, że po jakimś czasie będą chcieli, tak jak gmina Złotów – po wystąpieniu, ponownie przystąpić do Związku Gmin Krajny, ponieważ korzyści są ewidentne, a ten cały system dla gminy jest bardzo drogi i jest to podobny system jak pobór podatku od nieruchomości. Zwrócił uwagę, że śmieci każdy produkuje i każdy będzie musiał w jakiś sposób za te odpady płacić - musi być wymiar tego „podatku śmieciowego”, później pobór i również egzekucja. Powiedział, że o ile w podatku od nieruchomości jest jeszcze w miarę stabilna sytuacja, jeżeli chodzi o jego wymiar, to w przypadku śmieci, będzie tam stały ruch, bo jeżeli przyjmie się zasadę od ilości mieszkańców, to trzeba będzie opłatę odpowiednio do tego dopasowywać. System ten jest skomplikowany i będzie w sumie kosztowny, dlatego gminy, jako pojedyncze, będą ponosiły bardzo duże koszty z obsługą tego systemu. Uważa, że decyzja, żeby robił to Związek Gmin Krajny jest jak najbardziej uzasadniona. Na pytanie K. Żelichowskiego, czy egzekucje również przejmie Związek Gmin Krajny, Burmistrz odpowiedział, że tak – od początku do końca. Ponadto Burmistrz zasygnalizował o innym problemie, który wymaga konsultacji i podjęcia decyzji, ponieważ nie koniecznie muszą być ujęte nieruchomości niezamieszkałe, tj. nieruchomości, w których ludzie nie zamieszkują, ale np. prowadzi się działalność – zakłady pracy, punkty usługowe, czy handlowe, które w jego przekonaniu powinny być również objęte tym przetargiem, dlatego, że główną ideą „ustawy śmieciowej” jest to, żeby opłata za śmieci była powszechna, aby nie było takiej sytuacji, że komuś opłaca się podrzucić śmieci sąsiadowi, albo wywieźć je do lasu. Powiedział, że będziemy się na ten temat na pewno spotykać, dyskutować, żeby wybrać najlepszą opcję, ale jest to swego rodzaju rewolucja, jeżeli chodzi o sprawy mentalności ludzi co do problemu śmieci.

 4. W sprawie zakłócania spokoju przez klientów baru przy ul. Krzywoustego – odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji po pkt 8 porządku obrad.

Radnemu K. Kulasek:

 1. W sprawie ścieżki na terenie przy Jez. Baba odpowiedział, że rzeczywiście przejście jest dość trudne, szczególnie jeżeli ma się nieodpowiednie obuwie. Powiedział, że nawierzchnia z kamieni nie spełnia egzaminu i prawdopodobnie w przyszłym roku zaproponujemy, żeby położyć tam cienką warstwą asfaltu – przypomniał, że w planie jest wykonanie przejścia do Kaczego Dołku na pomostach z desek.

 2. Jeżeli chodzi o koszenie trawy na terenie przy Jez. Baba odpowiedział, że był tam pewien okres zahamowań, ale Miejski Zakład Usług Komunalnych ma to zlecone i będzie to wyegzekwowane. Powiedział, że w miejscach gdzie teren jest bagnisty, trawa jest wyższa, bo nie idzie wjechać sprzętem, ale reszta trawy jest wykoszona.

Radnemu J. Białkowskiemui:

 1. W sprawie oświetlenia kortów przy ul. Mickiewicza odpowiedział, że w budżecie są zaplanowane pieniądze - 50 tys. zł. i możemy w każdej chwili przystąpić do realizacji tego zadania, z tym jednak, że wrześniu – według informacji, uzyskanej od dyrektora Zakładu Energetycznego, Energetyka przystępuje do przebudowy linii energetycznej w ulicy Szpitalnej i w części ulicy Staszica i wtedy dopiero powstanie możliwość zlecenia oświetlenia kortów. Jeżeli nie zdążymy tego zrobić w tym roku, to trzeba będzie to wykonać wczesną wiosną roku przyszłego. Powiedział, że w tym rejonie występuje kolizja, która wyklucza wykonanie oświetlenia kortów do czasu, kiedy nie będzie załatwiona przebudowa linii energetycznej w ul. Szpitalnej – z naszej strony nie ma problemu, żeby było to realizowane.

 2. Jeżeli chodzi o budowę boiska przy ul. Mickiewicza odpowiedział, że rzeczywiście teren budowy nie jest ogrodzony. Powiedział, że wg uzyskanej informacji, od jutra wykonawca przystąpi do docelowego ogrodzenia – wygrodzi tą część od targowiska, aż do pomieszczenia gospodarczego, łącznie z zejściem do byłych trybun i teren ten będzie ogrodzony – już nie na czas budowy, ale docelowo.

 3. Jeżeli chodzi o termin zakończenia budowy boiska przy ul. Mickiewicza odpowiedział, że przewidziany on jest do15 października br.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział M. Wegner na sprawę wycięcia topoli przy „Orliku”, o którą pytała w trakcie przerwy. Powiedział, że zajmiemy się tym i wyjaśnimy, ponieważ nie jest pewien, czy są to topole.

Radnemu H. Golla:

 1. Jeżeli chodzi o chodnik za sklepem LIDL odpowiedział, to był tam z M. Batko (pracownikiem Urzędu Miejskiego) i nie za bardzo wie o co tam chodzi. Zaproponował H. Golla, aby umówić się i spotkać na tym terenie w celu wyjaśnienia, na czym ma to polegać.

 2. Jeżeli chodzi o fontannę na jez. Miejskim od strony przepompowni odpowiedział, że znajdowała się ona na wysokości kościoła Św. Rocha - Cmentarza Ewangelickiego. Powiedział, że jedna fontanna nie dawała efektu i dlatego postanowiono przenieść ją i uważa, że to jest lepsze rozwiązanie – te trzy fontanny usytuowane blisko siebie sprawiają lepsze wrażenie. Na uwagę H. Golla, że można zakupić dodatkowe fontanny, Burmistrz odpowiedział, że nie jest to takie tanie, bo jedna fontanna kosztuje 50 tys. zł. – możemy o tym ewentualnie rozmawiać przy projekcie budżetu na rok przyszły.

 3. Jeżeli chodzi o zegar słoneczny odpowiedział, że zrobiono rozeznanie i zegar ma być wykonany na terenie, zgodnie z przedłożoną propozycją, z tym jednak, że ma to być nieco inaczej rozwiązane. Powiedział, że ma być zrobiony dość duży klomb w kształcie koła z kwiatów o różnych kolorów, który będzie wskazywał na godziny w tych kwiatach. Uważa, że jest to bardzo atrakcyjne i efektowne rozwiązanie – będzie to zrealizowane na wiosnę przyszłego roku.

 4. W sprawie koszy na śmieci przy chodnikach – odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji po pkt 8 porządku obrad.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie studzienek koło zakładu p. Werry odpowiedział, że wie o tym problemie i jest to zlecone – jest to trochę dalej, prawie koło wjazdu na ul. Szpitalną, przy garażach. Powiedział, że rozpoczęto już prace związane z podnoszeniem i regulowaniem studzienek koło „Sparty” i te, o których mówił K. Koronkiewicz mają być również zrobione.

 2. Jeżeli chodzi o słupy do wieszania transparentów odpowiedział, że może by się przydały, tylko, że będą one wykorzystane przez 2 tygodnie w roku. Wie, że z wieszaniem transparentów jest rzeczywiście problem, bo nie zawsze idzie właściwie je umieścić ze względu na różne umiejscowienie drzew, a ponadto zawiązywanie ich na tych drzewach, czy słupach jest utrudnione. Należałoby zastanowić się, nad ewentualnym wykorzystaniem tych słupów do reklam całorocznych, żeby nie było tak, że będą na nich zawieszane transparenty tylko raz, czy 3 razy do roku, a przez pozostały okres, słupy będą niewykorzystane, ponieważ będzie to głupio wyglądało. Powiedział, że zastanowimy się nad tym tematem.

 3. Jeżeli chodzi o telebim odpowiedział, że zgadza się, iż było to niezłe rozwiązanie, ale trzeba wziąć jednak pod uwagę, że kosztowało to w sumie około 90 tys. zł. i to nie była taka tania impreza. Podczas EURO 2012 zdało to egzamin, mimo tego, że Polska w dalszych rozgrywkach nie grała, a jednak ludzi to interesowało i bawiło – była większa, czy mniejsza frekwencja, ale codziennie tam ktoś był. Powiedział, że nie wie, czy będzie takie zainteresowanie siatkówką i czy stać nas na to, żeby wydać tyle pieniędzy, bo trzeba liczyć, że będzie to kosztować w granicach 100 tys. zł. Na uwagę K. Koronkiewicza, że sądzi, iż Mistrzostwa Europy Siatkówki nie będą tak mocno rozpowszechniane jak była piłka nożna, dlatego można zrobić sondaż i pobierać drobną, symboliczną opłatę, np. 5 zł., Burmistrz powiedział, że jakby wprowadzić opłatę, to nie mamy szans na frekwencję. Zwrócił uwagę na to, że takie przypadki znane były z EURO 2012, podczas których nawet bogate gminy wprowadziły opłaty, np. w gminie Mieścisko wprowadzono opłatę 5 zł., to na pierwszy mecz – Polski z Grecją, przyszło niecałe 100 ludzi, a było około 2 tys. miejsc. Powiedział, że nie może to być odpłatnie, bo jeżeli tak, to zorganizowanie telebimu jest bez sensu – jest jeszcze trochę czasu i trzeba to przedyskutować.

 4. W sprawie gniazdek na słupach oświetleniowych odpowiedział, że są one zlecone i będą wykonanie.

Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie toalet przy promenadzie od strony amfiteatru odpowiedział, że z tego co wie, to są one oznakowane i czynne.

 2. Jeżeli chodzi o oświetlenie przy promenadzie w okolicy „Kaczego Dołku”, to sądził, że lampy są przeniesione. Powiedział, że przeniesienie tych lamp jest na pewno zlecone.

Radnemu St. Wojtuniowi: – odpowiedzi udzielił Komendant Powiatowy Policji po pkt 8 porządku obrad.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – udzielił odpowiedzi R. Głyżewskiemu w sprawie, o którą pytał w pkt 16 porządku obrad, tj. zastosowanej numeracji dróg. Powiedział m.in., że wynika to z rozporządzenia Ministra Infrastruktury – przedstawił sposób oznakowania dróg.


Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 37.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

R. Głyżewski:

 1. Przypomniał o spotkaniu z przedstawicielem Energetyki, które miało odbyć się w miesiącu wrześniu – prosił, żeby takie spotkanie odbyło się.

 2. Powiedział, że dobrze byłoby, żeby zmienić plan corocznych spotkań burmistrza i radnych z mieszkańcami, aby nie były one na początku roku - w styczniu, lutym czy marcu, tylko przed planowaniem budżetu – w październiku, na których można byłoby przedstawić to co już zostało zrobione i zapoznać się z wnioskami, sugestiami mieszkańców do budżetu.

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że odbycie spotkań z mieszkańcami w październiku jest za wcześnie, ponieważ na spotkania musimy mieć przygotowany projekt budżetu, którego termin jest do 15 listopada – spotkania mogą być dopiero po tym terminie. Powiedział, że na spotkaniach z mieszkańcami nie będziemy dyskutować na temat budżetu, tylko na temat projektu budżetu, bo sesja, na której uchwalany jest budżet odbywa się w grudniu, najczęściej po świętach, czyli, że spotkania z mieszkańcami powinny się odbyć na początku grudnia.

J. Skórcz Skarbnik Gminy - uważa, że spotkania mogą odbyć się przed złożeniem projektu budżetu, aby móc jeszcze ewentualnie wprowadzić wnioski do projektu budżetu. Natomiast po późniejszych spotkaniach z mieszkańcami – po złożeniu projektu, będzie musiała ten budżet przekonstruowywać, bo zazwyczaj uchwalany jest taki budżet, jak przedkładana propozycja. Powiedziała, że na spotkania można mieć już przygotowane zamierzenia inwestycyjne, aby przedstawić je społeczeństwu.

Burmistrz powiedział, że my przedstawiamy projekt, a Rada decyduje, jaki jest budżet. Musimy wyjść do ludzi z jakąś propozycją i mieć projekt budżetu, projekt zadań, które będziemy realizować i przedstawić mieszkańcom to co planujemy. Mieszkańcy powinni się do tego odnieść i jednocześnie zaproponować swoje propozycje, swoje rozwiązania i wtedy radni mają możliwość wyboru i oceny. Natomiast, jeżeli byśmy zrobili tak, jak sugeruje Skarbnik, to będzie to spotkanie towarzyskie – byłby to koncert, na który nikt nie potrafi na nic odpowiedzieć, bo do tego czasu nie będziemy mieli jeszcze sprecyzowanych dochodów, nie mamy żadnych założeń takich, abyśmy mogli powiedzieć co w przyszłym roku będziemy robić. Powiedział, że musimy przedstawić konkretną wizję i taką metodę powinniśmy przyjąć tutaj, aby z projektem budżetu pójść na zebrania jako konsultacje.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że radni mają możliwość złożenia wniosków do budżetu do Burmistrza i taka jest praktyka. Natomiast projekt budżetu, zgodnie z ustawą, zawsze sporządza Burmistrz.

Skarbnik J. Skórcz powiedziała, że termin składania wniosków jest do końca września i to jest termin kiedy upływa czas ich składania.

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił uwagę, że wnioski składane są do projektu budżetu, a do jego uchwalania, każdy ma prawo jeszcze składać wnioski, co jest określone w procedurze uchwalania budżetu – na tydzień przed sesją. Powiedział, że do tej pory nie było takiej metody prac nad budżetem, jaką proponuje się i uważa, że jest ona nieprawidłowa, ponieważ ludzie oczekują, że radni, burmistrz przedstawią budżet, bo skąd mają wiedzieć jakie np. będą dochody budżetu, ile ten budżet wynosi, skoro na spotkaniach tego im się nie powie, ponieważ w październiku nie będzie jeszcze projektu budżetu. Dlatego konsultowany powinien być projekt budżetu. Na uwagę K. Koronkiewicza, że jeśli do końca października byłby zrobiony zarys budżetu, to na początku listopada można byłoby spotkać się z mieszkańcami, Burmistrz zwrócił uwagę, że nie ma zarysu, jest projekt budżetu, który jest oficjalnym dokumentem i, który mamy obowiązek przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz złożyć radnym do 15 listopada. Obowiązują tu pewne procedury. Od momentu złożenia, jest on oficjalnym dokumentem, na podstawie którego można przygotowywać budżet na następny rok i są tu obowiązujące procedury do kiedy trzeba składać wnioski, do kiedy trzeba przeprowadzić konsultacje itd. Ponadto powiedział, że radni mają prawo i obowiązek składania wniosków do projektu budżetu – tak jak przewiduje procedura i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapytać swoich wyborców, co widzieliby, aby znalazło się z jego okręgu wyborczego w projekcie budżetu. Wówczas można to złożyć jako wniosek radnego, czy grupy radnych do projektu budżetu – w obowiązującym terminie. Opracowany projekt budżetu będzie podlegał konsultacji.

A. Andrzejewska – zwróciła uwagę, że wnioski do budżetu były zawsze składane do dnia 15 października.

Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 38.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej, o godz. 13.25, zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej w Złotowie.Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Krzysztof Koronkiewicz

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik