Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Rozbudowa krytej pływalni o część rehabilitacyjną w Złotowie

CPV:
45.21.00.00-2, 45.21.22.12-5, 45.30.00.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniający warunki określone w art. 22 ust. ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, stanowiących podstawę dokonania oceny spełniania warunków, wymagane jest, aby Wykonawca:
1) Wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadania polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej.
2) Dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym, co najmniej 3 pracownikami kadry technicznej posiadającymi doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia niezbędne do kierowania robotami budowlanymi i będącymi członkami właściwych izb samorządu zawodowego, w tym:
a) 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą wykształcenie wyższe, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji, co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie obiektu użyteczności publicznej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
b) 1 osobą na stanowisko kierownika robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, w tym, co najmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności sanitarnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
c) 1 osobą na stanowisko kierownika robót elektrycznych i AKPiA, posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami, w tym, co najmniej przy realizacji jednego obiektu użyteczności publicznej oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
3) Znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym:
był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 1 mln. zł.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia.


Termin realizacji:
do dnia 20 czerwca 2013 r. (wraz z uzyskaniem w tym terminie pozwolenia na użytkowanie).

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2012-10-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-10-22 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

decyzja pozwolenie na budowę nr 187 z dn. 04.06 (4.3MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja PB elektr-inst-konstr (21.8MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja PB Instalacje (19MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja PB Przyłącza (25.4MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja PB ZAGOSPODAROWANIE (12.3MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja PW - architektura (11.1MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja PW - konstrukcja (14.8MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja PW elektryka (3.8MB) Zapisz dokument  
1 str. SIWZ (250.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja PW Instalacje (26MB) Zapisz dokument  
SIWZ Złotów (773kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis elek. systemu kasowego (445.7kB) Zapisz dokument  
SIWZ (514.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiary (1.4MB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania nr 3 (646.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (111.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR (3.3MB) Zapisz dokument  
Odpowiedzi na pytania nr 1 (752.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. do odp. nr 1 Zał. 1A zmiana (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania nr 2 (527.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania nr 3 (646.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (640kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (97.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-09-28 09:50:50
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2012-10-01 12:07:49
Ostatnia zmiana:2012-11-20 13:35:31
Ilość wyświetleń:2441

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij