Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XVII sesji w dniu 26 czerwca 2012 roku:

  • UCHWAŁA NR XVII/132/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2012-2042

  • UCHWAŁA NR XVII/133/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012

  • UCHWAŁA NR XVII/134/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na obszarze Gminy Miasto Złotów, ustalenia wysokości stawki opłaty za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu jej pobierania

  • UCHWAŁA NR XVII/135/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Miasto Złotów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

  • UCHWAŁA NR XVII/136/12 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie