ZARZĄDZENIE NR 113/12 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty 

          złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012.

Na podstawie zapisów działu V Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 10/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Miasto Złotów realizowanych w 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję konkursową do zaopiniowania ofert z dziedziny:

I. Kultury, sztuki i tradycji w składzie:

1) Jan Kowalski - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie - Przewodniczący Komisji,

2) Piotr Jeske - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Grzegorz Bąbiński - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

II. Turystyki i krajoznawstwa w składzie:

1) Wiesława Gniot - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie - Przewodniczący Komisji,

2) Piotr Jeske - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie,

3) Jan Kowalski - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Złotowie.

§ 2. Do zadań Komisji konkursowej należy:

1) rozpatrzenie ofert pod względem merytorycznym,

2) zaopiniowanie ofert,

3) przedłożenie Burmistrzowi Miasta Złotowa propozycji co do wyboru ofert.

§ 3. Komisja konkursowa ma obowiązek zebrać się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert.

§ 4. Informacja o wynikach naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów w roku 2012 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Tryb pracy komisji konkursowej, o której mowa w § 1, określa zarządzenie nr 98/12 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Miasto Złotów.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego, którzy w swoim zakresie czynności wykonują zadania stanowiące zakres otwartego konkursu ofert.

§ 7. Powołane komisje konkursowe ulegają rozwiązaniu po ogłoszeniu w formie zarządzenia Burmistrza Miasta Złotowa wyników otwartego konkursu ofert.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                Burmistrz Miasta Złotowa

                                                                              /-/Stanisław Wełniak