UCHWAŁA Nr XXVIII/203/06
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 2 marca 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2006

                                 

Na podstawie art. 18 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach  publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

 

§1. W uchwale Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 grudnia 2005 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 14/06 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 stycznia 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Zmienia się dochody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się wydatki budżetu – zgodnie z załącznikiem nr 2. 

3.    Zmienia się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.    Zmienia się wieloletni program inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5.    Zmniejsza się plan rezerwy określonej w rozdziale 60016 na kwotę 667.000 zł.

 

§2. §1 pkt 1-4 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) dochody własne  10 019 562
 
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa  7 366 604
 
3) dotacje celowe :                                                                                                   

w tym:
 4 523 988
 
b)  otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminom ustawami 3 811 635
 
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50 000
 
4) subwencja ogólna  7 739 887
 

§3. §2 ust 1 pkt 1-2 uchwały budżetowej przyjmują brzmienie:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 902 900
 
w tym na:
 
a)  wynagrodzenia  7 247 302
 
b) pochodne od wynagrodzeń 1 479 949
 
c) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 3 215 000
 
d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 689 000
 
e) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 432 300
 
f) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy 617 140
 
g) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 40 000
 
h) obsługa długu publicznego 33 000
 
2) wydatki majątkowe w kwocie 4 747 141
 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący
Rady Miejskiej
         
inż. Leszek Kurcin