Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa sanitariatów na pływalni „Laguna” w Złotowie”

 

Burmistrz Miasta Złotowa z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie przy Al. Piasta 1,
77 – 400 Złotów


ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:


Przebudowa sanitariatów na pływalni „Laguna” w Złotowie”


1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:


1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.:„Przebudowa sanitariatów na pływalni „Laguna” w Złotowie”,

1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5 ma obejmować całość zamówienia.


2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ścian sanitariatów (natrysków damskich i męskich wraz z pomieszczeniami WC na pływalni „Laguna” w Złotowie. Obecnie ściany w tych pomieszczeniach wykonane są z płyty gipsowo – kartonowej obłożonej glazurą. Przed rozpoczęciem prac remontowych Wykonawca zobowiązany jest zdemontować armaturę sanitarną (panele natryskowe, umywalki, baterie umywalek, muszle klozetowe, spłuczki, pisuar) oraz zamontować ją po wykonaniu ścian. Przebudowa ma być zrealizowana na zasadzie demontażu płyt G/K wraz z glazurą, usunięciu szkieletu konstrukcji do wysokości sufitu przebudowywanych pomieszczeń po wcześniejszym podparciu pozostających części ścian. Wszelkiego rodzaju instalacje znajdujące się w demontowanych ścianach (wody bieżącej, natryskowe, elektryczne itp.) powinny pozostać w stanie nienaruszonym gwarantującym ich dalszą eksploatację. Zdemontowane materiały oraz elementy konstrukcji muszą być utylizowane przez Wykonawcę i na jego koszt. Przebudowywane ściany powinny być wykonane z cegły SYLIKAT N 12 na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych, dodatkowo zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do ich wnętrza – szczególnie na poziomie posadzek. Wybór typu i koloru glazury powinien być uzgodniony z Zamawiającym, a spoiny muszą być wykonane z materiałów posiadających właściwości: wodoodporne, antygrzybiczne, wysokoodporne mechanicznie, przeznaczonych do obiektów publicznych typu pływalnie o wzmocnionej wytrzymałości na wypłukiwanie. Posadzki w przebudowywanych pomieszczeniach oraz powierzchnie posadzek przyległe do nich powinny być zabezpieczone przed ich zabrudzeniem. Podczas w/w prac Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia hali basenowej przed przedostawaniem do jej wnętrza brudu i kurzu.

Przedmiar robót:

 1. rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek tynkowanych – analogia ścianki z płyt g/k

- natryski damskie – 66,66m2,

- natryski męskie - 73,861m2

2. wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 – 7szt.

3. ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z cegieł typu SILIKAT N12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych:

- natryski damskie – 66,66m2,

- natryski męskie - 73,861m2

4. Otwory w ścianach murowanych grub. do 1 c., z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota – szt. 7,

5. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 10x10cm metodą zwykłą – 281,042 m2

6. Ościeżnice stalowe – szt. 7szt.

7. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 7x2,1x0,9= 13,230m2
3. Wymagany termin realizacji umowy: w okresie 25.07.2012r.- 30.09.2012r. - podczas przerwy technologicznej trwającej 30 dni


4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:


Cena – 100% (jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria to należy podać jakie)


5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:


 1. formularz propozycji wg załączonego wzoru,

 2. wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

 3. przykład

a) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do

występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

b) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia następujące warunki:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 1. inne6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:


W cenę propozycji należy wliczyć:

 1. wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.


Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

Dozwolone są negocjacje z Wykonawcami.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia i nie dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert postępowania, w trybie zapytania o cenę, w przypadku gdy wysokość wynagrodzenia określona w najkorzystniejszej z ofert, będzie przekraczać kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:


 1. Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 20.07. 2012 r.,
  do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów w pok. n
  r 13

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.:Przebudowa sanitariatów na pływalni „Laguna” w Złotowie

 3. Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.


8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:


Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 20.07.2012r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77 – 400 Złotów,
pok. nr 02 (suterena)

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów Wykonawcami są :


Tadeusz Drobczyński – Kierownik Pływalni, pok. nr….

tel. 502518098W załączeniu:


 1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

 2. Wzór umowy.

 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.


 • niepotrzebne skreślićZałączniki

Zaproszenie do złożenia oferty sanitariaty (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA sanitariaty spr (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2012-07-04 12:04:58
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2012-07-04 12:07:48
Ostatnia zmiana:2012-07-04 12:07:50
Ilość wyświetleń:2330

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij