Uchwała nr XXVIII / 202 / 06
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 2 marca 2006 roku

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Złotów

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 236 poz. 2008) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, pojemnik 110 litrów         –   5,45 zł
2)  odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, pojemnik 1100 litrów      -  54,45 zł
3) odbiór odpadów komunalnych luzem z terenu nieruchomości za 1 m3                    –  49,50 zł
4) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport
        do punktu zlewnego za 1 m3                                                                                      - 13,00 zł
§ 2. 1. Górną opłatę za usługi, o których mowa w § 1 pkt. 1 - 3 ustala się w wysokości:
1) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, pojemnik 110 litrów         –   4,95 zł
2) odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, pojemnik 1100 litrów       -  49,50 zł
3) odbiór odpadów komunalnych luzem z terenu nieruchomości   za 1 m3                  –  45,00 zł
jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.
2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej:
1) odpadów papierowych i kartonowych,
2) odpadów z tworzyw sztucznych,
3) odpadów szklanych,
4) odpadów metalowych,
5) pozostałych odpadów.
§ 3. Do stawek określonych w § 1 i § 2 ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.                                                                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                            inż. Leszek Kurcin