Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa boiska sportowego w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa boiska sportowego w Złotowie

CPV:
45.21.22.24-2, 45.31.00.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 2 zadaniami, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością (ok. 2.000.000 zł) robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie realizacyjnym, tj.: 1 osobą z uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej obejmującej kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz 1 osobę z uprawnieniami w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie instalacje elektryczne.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do dnia 30 września 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2012-07-09 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-07-09 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 75.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 strona SIWZ (258.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ -budowa boiska sportowego w Złotowie (359.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_WZÓR UMOWY (117kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 7 Projekt zagosp. terenu - rys. AK-1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 8 Rzut boiska i bieżni - rys. AK-2 (511.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 9 Nawierzchnia bieżni i boiska - rys. AK-3 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 10 Szczegół placu utwardzonego - rys. AK-4 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 11 Piłkochwyty - rys. AK-5 (1.2MB) Zapisz dokument  
Zał. 12 Ogrodzenie - rys. AK-6 (1.8MB) Zapisz dokument  
Zał. 13 Brama wjazdowa - rys. AK-7 (1MB) Zapisz dokument  
Zał. 14 Ogrodzenie 3m - rys. AK-8 (1.8MB) Zapisz dokument  
Zał. 15 Furtka - rys. AK-9 (1.2MB) Zapisz dokument  
Zał. 16 OŚWIETLENIE BOISKA (524.4kB) Zapisz dokument  
Zał. 17 Schemat ideowy S.O. - rys. EL-2 (623.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 18 Schemat ideowy S.O. - rys. EL-3 (163.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 19 Karta katalogowa Smart Lamp TM 1500 Watt (318.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 20 Słup stalowy ocynkowany (276.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 21 System mocowania oprawy (364.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 22 Szafka elektryczna (364.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 23 Elementy oprawy oświetleniowej (318.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 24 Wiązki przewodów (230.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (239.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (99.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na informacje i pytania Wykonawców (52.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 Przedmiar robót (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 PRZEDMIAR_BOISKO (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do pisma FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (73.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania II (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytania III (602.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zpytania IV (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (70.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (422.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (86.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-06-21 09:48:52
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2012-06-21 12:47:37
Ostatnia zmiana:2012-08-08 15:00:12
Ilość wyświetleń:4393

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij