Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - budowa oraz remonty infrastruktury drogowej w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1,

Tytuł przetargu:
Budowa oraz remonty infrastruktury drogowej w Złotowie

CPV:
45.23.31.40-2, 45.23.32.52-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej w zakresie branży drogowej.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do dnia 31 lipca 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2012-05-24 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-05-24 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 str. SIWZ (265.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (236.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._6_WZOR UMOWY (100.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 - PRZEDMIAR Park Miejski (105.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 8 - Mapa (188.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 9 - Przedmiar ul. Świerkowa (92.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 10 - Mapa (130.9kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 11 - PRZEDMIAR ul. Norwida Parking (115.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 12 - Mapa (208.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 13 - PRZEDMIAR Promenada (137.9kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 14 - PRZEDMIAR Promenada (84.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 15 - Mapa (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 15a - Mapa (111.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 16 - PRZEDMIAR Norwida (62.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 17 - Mapa (168.7kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 18 - PRZEDMIAR ul. Półwiejska (140.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 18a - PRZEDMIAR ul. Półwiejska (57.5kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 19 - Mapa (234.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 20 - PRZEDMIAR Os. Zamkowe (114.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 21 - Mapa (190.8kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 22 - Mapa (174.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 23 - Mapa (175kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 24 - Mapa (188.1kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 25 - Mapa (206.2kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 26 - PRZEDMIAR pl. Kościuszki (134.6kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 27 - PRZEDMIAR pl. Kościuszki (138.1kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 28 - Mapa (183.8kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie o zamówieniu (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania - I (343.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do pisma - poprawiony WZÓR UMOWY (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (408.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniou zamówienia (85.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-05-09 13:41:41
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2012-05-09 14:12:25
Ostatnia zmiana:2012-05-30 10:10:47
Ilość wyświetleń:1860

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij