Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Złotów

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Złotów

CPV:
66.11.00.00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności otrzymali zezwolenie, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zmianami).
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. W okresie obowiązywania umowy będą posiadały:
a) na terenie miasta Złotowa placówkę bankową, która czynna jest co najmniej 6 godzin dziennie (od poniedziałku do piątku), wyposażoną w urządzenia techniczne umożliwiające dokonywanie wpłat w formie zamkniętej także po godzinach otwarcia placówki (wrzutnia nocna),
b) możliwości techniczne pozwalające na elektroniczny dostęp do rachunków w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej i wykonywanie następujących czynności:
- składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu z datą przyszłą,
- składanie zleceń stałych,
- pobieranie wyciągów,
- wydruk historii operacji,
z możliwością definiowania zakresu dostępu do rachunków i operacji dla poszczególnych użytkowników oraz zatwierdzania przekazywanych zleceń przez osoby uprawnione, zgodnie ze strukturą jednostki organizacyjnej (bankowość elektroniczna),
c) system rozliczeń płatności masowych pozwalający na automatyczną rejestrację oraz uzgadnianie stanu należności.
4. Zobowiążą się udostępnić elektroniczny dostęp do rachunków, o którym mowa w pkt. 3 lit. b w Urzędzie Miejskim w Złotowie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów oraz zapewnią obsługę przelewów w formie papierowej w przypadku awarii łącza elektronicznego lub łącz telekomunikacyjnych z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, na warunkach jak dla przelewów elektronicznych.
5. Zagwarantują miesięczny okres kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych.
6. Zagwarantują możliwość automatycznego deponowania środków na lokatach typu over night dla wskazanych rachunków Zleceniodawcy.
7. Zapewnią możliwość składania przynajmniej do godziny 15.30 poleceń przelewu do innych banków, których realizacja nastąpi w tym samym dniu, a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji.


Termin realizacji:
od dnia 09 maja 2012 r. do dnia 08 maja 2016 r. (48 miesięcy)

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 2, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2012-04-27 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-04-27 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejsk w Złotowie, al. Piasta 2, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Oferty podlegać będą ocenie punktowej, na którą złożą się następujące kryteria:
1. cena oferty - waga 65%,
2. wysokość oprocentowania rachunku bieżącego - waga 20%,
3. wysokość oprocentowania depozytów over night - waga 15%,
Cena oferty – liczbę punktów ustala się według wzoru:
C= Cmin / Co x 100
gdzie:
C – liczba punktów za cenę,
Cmin – najniższa wartość ceny ze złożonych ofert,
Co – wartość ceny z rozpatrywanej oferty.
Jeżeli wartość ceny oferty będzie wynosiła 0, to dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość 0,01.
Wysokość oprocentowanie rachunku bieżącego, liczona w oparciu o stawkę WIBID 1M z dnia 20 kwietnia 2012 r. pomniejszoną o zaoferowaną marżę – liczbę punktów ustala się według wzoru:
R= Ro / Rmax x 100
gdzie:
R – liczba punktów za oprocentowanie rachunku,
Rmax – najwyższa wysokość oprocentowania ze złożonych ofert,
Ro – wysokość oprocentowania z rozpatrywanej oferty.
Jeżeli wysokość oprocentowania rachunku będzie wynosiła 0, to dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość 0,01.
Wysokość oprocentowania depozytów over night, liczona w oparciu o stawkę WIBID O/N z dnia 20 kwietnia 2012 r. pomniejszoną o zaoferowaną marżę – liczbę punktów ustala się według wzoru:
D= Do / Dmax x 100
gdzie:
D – liczba punktów za oprocentowanie depozytów over night,
Dmax – najwyższa wysokość oprocentowania ze złożonych ofert,
Do – wysokość oprocentowania z rozpatrywanej oferty.
Jeżeli wysokość oprocentowania depozytów będzie wynosiła 0, to dla potrzeb obliczeń przyjmuje się wartość 0,01
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najwyższej całkowitej liczbie punktów, obliczonej wg wzoru:
P=0,65xC + 0,20xR + 0,15xD,
gdzie:
P – całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
0,65xC – ważona liczba punktów za cenę,
0,20xR – ważona liczba punktów za oprocentowanie rachunku,
0,15xD – ważona liczba punktów za oprocentowanie depozytów over night.


Wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Uwagi:
Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę wadium

Firmy uczestniczące

Załączniki

1 strona SIWZ (307.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (192.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (82.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania nr 1 (888.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na pytania nr 2 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (387.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (85.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-04-19 08:48:51
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2012-05-07 13:07:24
Ilość wyświetleń:1970

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij