PROTOKÓŁ NR XIII/12

z XIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 24 stycznia 2012 roku


W dniu 24 stycznia 2012 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00.

Obecnych było 14. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Jacek Lewandowski.

Przewodniczący Rady St. Pikulik powitał Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie – płk Krzysztofa Olkowicza oraz Dyrektora Aresztu Śledczego w Złotowie – ppłk Wiesława Trusewicza, Komendanta Powiatowego Policji – Grzegorza Gibaszka, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Piotra Pierzyńskiego, Wicestarostę Złotowskiego – Tomasza Fidlera, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” – Stanisława Sołtysiaka, Prezesa Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Artura Staśkowiaka, wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek miasta, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych gości.


Przed przystąpieniem do porządku obrad sesji, odbyła się uroczystość przekazania Burmistrzowi Miasta St. Wełniakowi odznaczenia Ministra Sprawiedliwości, który wyróżnił Burmistrza brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” za wieloletnią współpracę. Odznaczenie wręczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie – płk Krzysztof Olkowicz przy udziale ppłk Wiesława Trusewicza – Dyrektora Aresztu Śledczego w Złotowie. Wręczając odznaczenie, Dyrektor K. Olkowicz podziękował Radzie, Burmistrzowi za wieloletnią współpracę. Przypomniał o inicjatywie Burmistrza i podjętej uchwale Rady o przekazaniu budynku na rzecz złotowskiego więziennictwa. Powiedział m.in., że postarają się, aby w dalszym ciągu miejsce to zachowało swój charakter. Pozyskane środki, dzięki pomocy Wiceministra Stanisława Chmielewskiego, pozwoliły na odrestaurowanie budynku. Obecnie prowadzone są końcowe roboty zewnętrzne i po oddaniu obiektu w czerwcu, pojemność Aresztu Śledczego zwiększy się o około 60 miejsc. Zadeklarował dalszą współpracę z samorządem poprzez nieodpłatne zatrudnianie skazanych do prac na terenie miasta. Powiedział, że te wszystkie działanie nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie samorządu, a od początku współpracą tą wyróżniał się Burmistrz St. Wełniak. Ponadto podziękował ppłk Wiesławowi Trusewiczowi – Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Złotowie, który złożył prośbę o przejście na emeryturę. Uważa, że w okresie jego 4. letniej pracy w Złotowie, bardzo dobrze układała się współpraca z samorządem – okres ten był wzorowym modelem współpracy między Zakładem Karnym a samorządem.

Burmistrz Miasta St. Wełniak – podziękował za otrzymane odznaczenie. Powiedział m.in., że odbiera to jako uznanie dla dokonań całego samorządu – dla wszystkich radnych obecnej i poprzedniej kadencji, również dla całej społeczności Złotowa oraz, że podjęta decyzja o przekazaniu budynku na cele więziennictwa okazała się słuszna. Poinformował, że wspólnie z Dyrektorem ppłk. Czesławem Trusewiczem wystąpią w konkursie na najlepszą „Modernizację roku”, który organizowany jest przez Związek Urbanistów i Architektów Polskich. Uważa, że jest duża szansa, aby zająć czołowe miejsce, bo obiekt robi wrażenie, co prawda nie jest skończony, ale po jego otwarciu, będzie rzeczywiście stanowił wizytówkę miasta, a jednocześnie świadczy o tym, co można zrobić, współpracując na niwie samorządowo-rządowej, z budynku, który chylił się ku upadkowi. Powiedział, że były głosy, iż jest to niecelowa decyzja, niecelowa inwestycja, że za te pieniądze można było stworzyć więcej miejsc dla osadzonych, itd. Natomiast nikt, mówiąc o tym, nie bierze pod uwagę, że tak czy inaczej budynek ten musiałby zostać wyremontowany, odrestaurowany, a przede wszystkim zabezpieczony, ponieważ stanowi on o historii miasta. Poza tym, ustawa o ochronie zabytków mówi jednoznacznie, że właściciel musi dbać o zabytek i nieistotne jest, czy on w danej chwili ma pieniądze, czy nie.

Na zakończenie tej części sesji, Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie oraz Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Złotowie za miłą uroczystość oraz za to wszystko, co dla miasta Złotowa zostało zrobione.


Po uroczystej części, przystąpiono do dalszych obrad XIII sesji.

Obecnych było 14. radnych.


Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krzysztofa Żelichowskiego – za jego zgodą.

 2. Protokół z XII sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, przez aklamację, przyjęła protokół z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zwołania XIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że nie zgłoszono uwag, propozycji zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XIII sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XIII sesji głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XII sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2011 roku.

 6. Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2012 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2042.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011 – 2020.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 12. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 13. Zamknięcie sesji.    


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 14.12.2011 r. do 11.01.2012 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 14 grudnia 2011 r. do dnia 11 stycznia 2012 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny R. Głyżewski:

 1. Prosił Burmistrza, żeby przy bieżących pracach w mieście, w ramach środków na utrzymanie dróg w tym roku, zwrócić szczególną uwagę na ul. Zamkową, na której jest bardzo duży ruch, a studzienki kanalizacyjne są położone poniżej terenu.

 2. Zapytał, czy odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta ze Starostą Złotowskim w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego ul. 8 Marca - ul. Leśnej i jednoznacznego ustalenia, czyje to będą drogi – nie ma tego w budżecie na bieżący rok, ale trzeba podjąć działania, żeby było to przygotowane na lata następne.

 3. Prosił, żeby wspólnie z dyrekcją PKS Człuchów podjąć temat i załatwić sprawę przystanku autobusowego, ponieważ stojący tam, głównie dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkół, nie mają możliwości schronienia się przed opadami.

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Poruszyła sprawę przystanku autobusowego. Zwróciła uwagę, że stoi tam tylko jedna ławka, jest tablica, a nie ma żadnego zadaszenia. Uważa, że zadanie to powinno być w najbliższym czasie rozwiązane.

 2. Podziękowała za zainstalowanie zapory ograniczającej na parkingu przy ul. Szkolnej.

 3. Zwróciła się do inspektora nadzoru, żeby rozwiązać problem tworzących się, podczas opadów, dużych zbiorników wody na ul. Szkolnej - przy wjeździe do Kolegium Języków Obcych i do Policji, ponieważ przeszkadzają one przy przechodzeniu – trzeba przechodzić na jezdnię, żeby je ominąć.

 4. Zwróciła uwagę, że przy wjeździe do Kolegium Języków Obcych nie ma wjazdu na ścieżkę rowerową, tzn. jest zbyt wysoki próg - krawężnik, żeby wjechać i kontynuować jazdę ścieżką rowerową - od tego miejsca, rowerzyści jeżdżą ulicą Szkolną.

(Podczas udzielania odpowiedzi na interpelacje – w pkt. 11, A. Andrzejewska poinformowała, że sprawa ta została wyjaśniona z inspektorem nadzoru).

 1. Poruszyła sprawę dotyczącą odśnieżania ulicy Szkolnej, na której w godzinach rannych jest duży ruch, uczęszcza nią dużo dzieci, a wtedy, kiedy jest mróz, śnieg, to ulica ta jest zupełnie nieodśnieżana.

 2. Zwróciła się do Straży Miejskiej, żeby reagowali na pojawiający się problem psich odchodów – idąc wzdłuż jeziora jest tego bardzo dużo, na chodnikach również.

 1. Radny J. Białkowski:

 1. Poruszył sprawę dotyczącą budynku przy ul. Obrońców Warszawy 9, będącego budynkiem socjalnym, składającego się z czterech mieszkań. Powiedział, że zwracali się lokatorzy z prośbą o interwencję, pomoc – również do Burmistrza i Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, ponieważ mieszka tam osoba patologiczna, która nie płaci za mieszkanie, ma odcięty prąd. Lokal ten trudno nazwać mieszkaniem - jest robactwo, są gryzonie, odbywają się libacje, palą się świeczki, lampy naftowe i pozostali mieszkańcy czują się tam zagrożeni. Rozumie, że trudno tę sytuację rozwiązać, bo przekwaterowując tą panią, do innego mieszkania, to pewnie również by je zdewastowała, ale rozumie także ludzi, którzy tam mieszkają. Uważa, że w jakiś sposób trzeba by im pomóc – prosił Burmistrza o pomoc w tej sprawie.

 2. Zapytał o dodatkową kamerę na rondzie albo w okolicach kościoła św. Rocha, której zamontowanie poprawiłoby bezpieczeństwo w tym rejonie miasta – na cmentarzu, w okolicach kościoła św. Rocha, na parkingu, gdzie zdarzają się czyny karalne, tzn. takie jak kradzieże, potłuczone szyby oraz na samym rondzie, na którym można również zauważyć niebezpieczne zachowania w postaci szybkiej jazdy. Przypomniał o zdarzeniach, które miały miejsca w tej okolicy, tj. dewastacja cmentarza, kradzieże na parkingu, dewastacja cmentarza, kolejne włamanie do kościoła św. Rocha.

 1. Radny H. Golla:

Poruszył sprawę często palących się w ciągu dnia lamp ulicznych na terenie miasta. Powiedział, że wprawdzie na komisji Burmistrz wyjaśnił to, ale czy nie można byłoby poszukać jakiegoś innego sensownego rozwiązania, ponieważ kosztuje to nas wszystkich. Zwrócił uwagę, że jest to problem dosyć złożony i nie tak rozwiązywany jak to wygląda z pozycji obserwatora, mieszkańca miasta. Zapytał, czy aby uniknąć złośliwości pod adresem radnych, władz miasta, byłaby możliwość podania informacji do lokalnych mediów, dlaczego tak się dzieje, ponieważ mówi się, że jesteśmy za bogaci, rozrzutni i nie szanujemy pieniędzy, które spływają z podatków od mieszkańców.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Powiedziała, że mieszkańcy zgłaszają brak tablic z nazwami ulic na osiedlu „za rzeką”, szczególnie np. na ul. Drzymały. Nazwa ulicy jest na elewacji domów, gdzie w ciągu dnia można ją zauważyć, natomiast wieczorem już nie – osoby przyjeżdżające z innych miejscowości nie mogą trafić pod dany adres.

 2. Zwróciła się o uzupełnienie oświetlenia przy przejściu dla pieszych z ul. 8 Marca w ul. Hubego, tj. w okolicy szkoły, gdzie przechodzi dużo dzieci – przejście to nie jest w ogóle oświetlone.

 1. Radna M. Wegner:

Zapytała o budynek „Sparty” przy ul. Mickiewicza, ponieważ sportowcy i osoby zainteresowane pytają się, jak będzie on zagospodarowany – czy są już jakieś konkretniejsze plany, czy na razie wizje.

 1. Radny K. Kulasek:

 1. Zwrócił uwagę na to, że na wielu budynkach występuje brak oznakowania numerów oraz nazwy ulicy. Często jest tak, że na krzyżujących się ulicach niewiadomo, do której ulicy dany budynek należy – jest numer a nie ma nazwy. Prosił, żeby zwrócić uwagę na oznakowanie budynków, ponieważ są problemy z dostarczaniem przesyłek.

 2. Prosił, żeby skonsultować z Policją oznakowanie ścieżek rowerowych. Podał przykład ul. Grudzińskich, gdzie jadąc od strony „Kaczego Dołka”, po prawej stronie jest znak „ścieżka rowerowa”, a kawałek dalej - na budynku, jest zakaz jazdy rowerem i nie wiadomo jak jechać – „normalny” człowiek gubi się w tym oznakowaniu, a takich miejsc w Złotowie jest kilka i dlatego zaproponował, żeby zająć się tą sprawą.

 3. Zapytał, czy są już konkretnie sprecyzowane plany odnośnie terenu, gdzie są garaże za Domem Polskim, Domem Towarowym „Rolnika”, ponieważ część użytkowników garaży dostało wypowiedzenia, część jeszcze się waha i nie wiadomo co z tym zrobić – na kiedy planuje się zagospodarowanie tego terenu i co tam konkretnie ma być.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta oraz Wicestarosta Złotowski w pkt 11 porządku obrad sesji.


Punkt 5.

Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2011 roku.

Radni otrzymali:

- sprawozdanie z działalności kulturalnej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w 2011 r.,

 • wykaz imprez sportowych organizowanych i współorganizowanych przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w 2011 r.,

 • sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych w mieście Złotowie w 2011 roku.

Materiały były omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z przeprowadzonych imprez kulturalnych i sportowych w mieście Złotowie w 2011 roku, nie wnosząc uwag.

Punkt 6.

Przyjęcie kalendarza imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2012 rok.

Radni otrzymali:

 • wykaz ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Gminy Miasto Złotów w 2012 r. oraz

 • plan przewidywanych działań w zakresie kultury i harmonogram przewidzianych działań sportowych w Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej 2012 r.

Materiały były omawiane na posiedzeniach komisji.

Podczas dyskusji, R. Głyżewski – powiedział m.in., że jest się czym pochwalić, ponieważ w ciągu roku imprez kulturalnych i sportowych jest bardzo dużo, ale jest okres wakacji: lipiec - sierpień, gdzie tych imprez jest mało i obiekty są nie wykorzystane. Poinformował, że w rankingu wykorzystania obiektów, na 18 miejscowości, jesteśmy na szarym końcu. Uważa, że pieniądze, które w mieście były i są przeznaczane na sport, na obiekty są duże i dlatego wszyscy, za wszelką cenę, powinniśmy dążyć, żeby nasze miasto ożyło poprzez przyjazdy grup sportowych na zgrupowania do Złotowa, czego u nas brakuje – byłoby wówczas lepsze wykorzystanie obiektów sportowych.

Ponadto, R. Głyżewski pogratulował Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej za to, że pomimo pracującej na co dzień małej kadry, w rankingu 18 miast, MBP jest na jednym z pierwszych miejsc.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Kalendarz imprez w zakresie kultury i sportu w mieście Złotowie na 2012 rok, nie wnosząc uwag.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/104/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2012 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk, w imieniu Burmistrza zgłosił 3 zmiany – autopoprawkę do przedłożonego projektu:

 1. dotycząca dochodów, żeby zwiększyć dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 210 tys. zł.,

 2. w dziale dotyczącym sportu – zwiększyć wydatki z 55.000 zł. na 255.000 zł., co ma związek z przebudową hali sportowej przy ul. Mickiewicza i stadionu. Powiedział, że głównie chodzi o stadion, z uwagi na to, że jest możliwość pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego, który ma na ten cel w swoim budżecie kwotę 900 tys. zł., a wnioski musiałyby być złożone na początku marca. W związku z tym, że w lutym nie ma planowanej sesji, nie byłoby możliwości wprowadzenia tych zmian. Poinformował, że dowiedziano się o tym wczoraj (poniedziałek – 23.02).

 3. w wydatkach majątkowych proponuje się wprowadzić pkt 4 – „zakup i montaż wiat przystankowych – 10.000 zł.”, z przeznaczeniem na tymczasowy przystanek przy ul. Kopernika – Kolejowa.

R. Głyżewski – prosił Burmistrza o przedstawienie głównych założeń w zakresie wykonania projektów na rozbudowę pływalni „Laguna”, hali sportowej i boiska przy ul. Mickiewicza.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji na te zadania i obecnie są one realizowane przez osoby, które wygrały przetarg – jaka będzie ostateczna wersja dokumentacji, to trudno mu powiedzieć. Jeżeli chodzi o stadion przy ul. Mickiewicza, to ma być sztuczna nawierzchnia z bieżnią do celów rekreacyjnych – nie sportowych, ma być on ogrodzony i oświetlony. Natomiast, jeżeli chodzi o halę sportową, to planowane jest tak, jak było w koncepcji pierwotnej, tj. przebudowę hali z wykorzystaniem jej części i części obecnej – głównej płyty hali sportowej, na część, w której znalazłaby się w przyszłości kręgielnia, ewentualnie na poddaszu duży fitness ze strzelnicą i inne atrakcje typu rekreacyjnego. Powiedział, że dokumentacja jest przygotowywana w tej wersji, natomiast czy będzie to zrealizowane, to trudno powiedzieć, ponieważ główny cel tej dokumentacji jest, żeby obiekt ten spełniał warunki techniczne do dalszej eksploatacji, które wymaga Straż Pożarna, Sanepid i inne instytucje kontrolne, bo uległo to zapomnieniu. Przypomniał, że obiekt ten byłby prawie zamknięty, jednak udało się przedłużyć termin jego eksploatacji z tego powodu, że był zamiar jego remontu. Tak czy inaczej trzeba coś z tym obiektem zrobić i myśli, że do tej dyskusji wrócimy, kiedy będą już przygotowane dokumentacje. Jeżeli chodzi o rozbudowę basenu powiedział, że wiadomo co tam ma być, w części dobudowanej ma być rekreacja i hydroterapia – ma to być dobudowane do istniejącego basenu, mniej więcej na wysokości boiska do koszykówki i siatkówki.

Na uwagę K. Żelichowskiego, że wykonując dokumentację na obiekt rekreacyjny, zamykamy drogę do tego, żeby została tam hala sportowa, której obłożenie jest duże, Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że dokumentacja ta ma być tak przygotowana, że ewentualnie będzie tylko kwestia przebudowy, dostosowania do obecnych warunków. Zwrócił uwagę, że głównie chodzi o klatkę schodową, która nie spełnia żadnych warunków i dlatego obiekt ten jest niezdatny do użytkowania. Burmistrz powiedział, że nie zapadła decyzja co do przeznaczenia hali, sprawa ta jest otwarta.

St. Wojtuń – zapytał, z czego wynika zmiana w budżecie o 200 tys. zł., z czym to jest związane.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że tak jak mówił wcześniej Z-ca Burmistrza, wczoraj (23.01.) otrzymano informację, że Urząd Marszałkowski posiada środki – niewielkie pieniądze, z których można by skorzystać. Rozmawiał dzisiaj w tej sprawie i dowiedział się, że możemy liczyć na niewielkie wsparcie, bo w najlepszym przypadku będzie to kilkaset tysięcy złotych, a inwestycje będą kosztowały kilka milionów, ale każde 100 tys. zł. liczy się. W związku z tym, że wniosek należy złożyć do 9 marca br., a w lutym nie ma planowanej sesji, zaproponowano autopoprawkę do budżetu. Poinformował, że jeżeli chodzi o rozbudowę basenu, jak i obiektów Sparty, to w budżecie mamy zapisaną w wydatkach, tylko kwotę do wysokości przetargów na dokumentację – są to za małe kwoty, żeby ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Z uzyskanej informacji wynika, że dofinansowanie może wynieść w granicach do 50 % nakładów, a z dzisiejszej rozmowy, że nie więcej niż kilkaset tysięcy złotych, czyli, że te 200 tys. zł. zabezpiecza możliwość uzyskania dofinansowania. Natomiast później, kiedy już przyjdzie do realizacji i ogłoszenia przetargu na wykonawstwo, to trzeba będzie kwotę urealnić. Burmistrz zwrócił uwagę na absurdy, które istnieją w kraju i dotyczą samorządów. Jeżeli nie można podjąć decyzji, żeby wydatkować 3.800 zł. na zakup przystanku autobusowego i trzeba zbierać się po to na sesji, to dochodzimy do idiotyzmów, które powodują, że kraj robi się groteskowy, bo ta wiata mogła stać już z chwilą uruchomienia tymczasowego przystanku. Nie przewidzieliśmy, że musi zebrać się Rada, aby uchwalić dodatkowo 3.800 zł.

Przewodniczący Rady – poinformował, że m.in. dlatego, XIII sesja odbywa się w tym miesiącu wcześniej.

J. Skórcz, Skarbnik Gminy - zwróciła uwagę, że trzeba będzie zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową, która została już przegłosowana. Powiedziała, że zgłoszona autopoprawka powinna dotyczyć obu uchwał, ponieważ w Wieloletniej Prognozie zawarte są dane dotyczące dochodów i wydatków. Dane, które są w uchwale budżetowej, muszą być zgodne z Wieloletnią Prognozą, niezależnie od tego czy zmieniamy deficyt, czy nie. Dlatego, jeżeli poprawkę wprowadzamy do budżetu, to automatycznie musimy ją wprowadzić do Wieloletniej Prognozy. Powiedziała, że nie zmienimy tam żadnego przedsięwzięcia, natomiast musi zmienić kwotę, która jest przeznaczona na wydatki majątkowe, kwotę dochodów, wydatków ogółem – musi to dostosować do uchwały budżetowej. Na pytanie Przewodniczącego Rady, czy naniesie poprawki ad hoc, Skarbnik J. Skórcz odpowiedziała, że nie – autopoprawkę musi wnieść do obu uchwał.

K. Kulasek – uważa, iż można dodać: przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z poprawkami i przyjąć w tej formie do budżetu – wtedy nie ma z tym problemu, bo nie musimy tych poprawek po kolei głosować, tylko zapisać w Wieloletnią Prognozę.

Przewodniczący Rady St. Pikulik - zaproponował, aby przegłosować budżet a później reasumpcję do tego projektu – do Wieloletniej Prognozy.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2012.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki:

 1. w dziale dotyczącym sportu zwiększyć wydatki z 55.000 zł. na 255.000 zł.

– Rada głosami 13. – „za” i 1. „wstrzymującym się”, przyjęła powyższą autopoprawkę;

 1. w wydatkach majątkowych dopisać pkt 4 – „zakup i montaż wiat przystankowych – 10.000 zł.” – Rada jednogłośnie, głosami 14. „za”, przyjęła powyższą autopoprawkę;

 2. zwiększyć dochody ze sprzedaży mienia o kwotę 210 tys. zł.

– Rada jednogłośnie, głosami 14. - „za”, przyjęła powyższą autopoprawkę.

K. Żelichowski zgłosił wniosek, żeby ogłosić przerwę, aby uzgodnić przebieg głosowania, żebyśmy nie byli wprowadzeni w błąd – zaproponował, aby przegłosować uchwałę w sprawie zmian w budżecie, a przed przystąpieniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej – do reasumpcji głosowania tej uchwały, zrobić przerwę i ustalić tok postępowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012 ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 1. - wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/105/12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1150. Przewodniczący Rady ogłosił 5. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz.1200.

Obecnych było 14. radnych.

Przystąpiono do reasumpcji głosowania dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – przedstawił wniosek dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042. Powiedział, że w związku z tym, iż zostały przegłosowane zmiany w budżecie, wymagana jest konieczność wprowadzenia tych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042. Zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042:

 1. zwiększenie dochodów o 210 tys. zł. – jako dochody ze sprzedaży mienia, czyli majątkowe;

 2. zwiększenie wydatków o 210 tys. zł. – z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Radni nie wnieśli uwag do powyższej propozycji.

K. Żelichowski – uważa, że jak już przegłosowano uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042 , to nie można wprowadzać do niej zmian – trzeba przegłosować nową uchwałę.

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za reasumpcją głosowania zmian do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042, które zaproponował Burmistrz, tj. zwiększenie kwoty dochodów i kwoty wydatków o 210 tys. zł.

- Za powyższym głosowało 13. radnych, 1. - wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie reasumpcję uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012 – 2042.

- Za przyjęciem reasumpcji uchwały głosowało 13. radnych, 1. wstrzymał się od głosowania.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011 – 2020.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Ponadto, przed sesją, Radni otrzymali zestawienie poprawek zgłoszonych m.in. przez W. Fidurskiego, R. Głyżewskiego, Komisje Rady Miejskiej oraz poprawki Burmistrza Miasta.

Poprawki do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020” są załączone do niniejszego protokołu.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk poinformował, że Burmistrz odniósł się do wszystkich wniosków i proponuje przyjęcie takich poprawek do Strategii, jakie są zapisane w zestawieniu poprawek, które radni otrzymali przed obradami sesji. Przedstawił i omówił poszczególne poprawki.

Burmistrz St. Wełniak odniósł się do poprawki – pkt 12): „str. 97 – dodanie w zadaniu strategicznym: Rozwój kultury i sztuki w Złotowie - nowego punktu 3); wydanie monografii historii Złotowa na 650-lecie miasta”. Zgłosił autopoprawkę do przekazanych poprawek, tj. aby wykreślić wyraz „historii”.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu W. Fidurskiemu, który jako autor niektórych wniosków poruszył sprawy dotyczące Strategii. W. Fidurski odniósł się do poprawki zgłoszonej przez Burmistrza. Powiedział, że jako historyk z wykształcenia, zapis jest prawidłowy, ponieważ monografia historyczna może być poświęcona różnym tematom. Przedstawił swoje uwagi do opracowanej Strategii. Powiedział m.in., że bardzo dobrze, iż jest Strategia, bo jest w niej jakaś perspektywa i będzie wiadomo, jakie są kierunki rozwoju miasta – był to dokument oczekiwany przez wszystkich. Poruszył sprawę konsultacji – oczekiwał, że odbędzie się to w ten sposób, iż będzie spotkanie z mieszkańcami, na którym zostanie zaprezentowana ta część dokumentacji, którą opracowano w zespołach. Konsultacje odbyły się, ale niestety w dosyć nieszczęśliwym okresie, bo był to okres świąteczny. Brakuje mu konsultacji z mieszkańcami – uważa, że nigdy ich i rozmów z mieszkańcami nie jest za mało, chociaż z przepisów nie wynika, żeby był taki obowiązek. Ponadto uważa, że jest zbyt mały horyzont czasowy opracowanej strategii i byłoby dobrze gdyby była ona do roku 2025. Przyznał, że Strategia zawiera bardzo wiele ciekawych pomysłów, w tym szczególnie spodobał mu się pomysł odnośnie integracji miasta i gminy. Uważa, że jest to bardzo dobry kierunek – jest tylko kwestia, aby zostało to odpowiednio przeprowadzone. Przypomniał próbę odłączenia pewnych części gminy do miasta, co wywołało „wojnę” i dlatego trzeba to tak przeprowadzić, żeby mieszkańcy gminy odczuli, że jest to z korzyścią dla nich, że będą mieli nowe drogi, nową infrastrukturę itd., bo w tej chwili wygląda tak, że na granicach miasta, między gminą a miastem jest pewna przepaść. Zadanie to jest dla rozwoju miasta korzystne i pożądane. Odniósł się do niektórych uwag, które zgłosił do Strategii – niektóre z nich zostały uwzględnione, za co podziękował, a niektóre nie zostały uwzględnione, bądź powtórzył niektóre sprawy, które były już w Strategii zawarte. Zwrócił uwagę na sprawę, o której pisał w uwagach, tj. na brak promocji miasta przez duże imprezy sportowe – żeby mieszkańcy Polski zauważyli nasze miasto, żeby było o nim słychać, ponieważ przyciąga to turystów, tym bardziej, że okolice są piękne i warte pokazania. Podał przykład stadionu na ul. Wioślarskiej, który można byłoby wykorzystać do promocji miasta, poprzez rozgrywki poważnych zawodów lekkoatletycznych. Gdyby stadion, który ma jeszcze parę rzeczy do poprawienia – nie są to jakieś koszmarne pieniądze, posiadał certyfikaty dopuszczenia do takich zawodów, to taka promocja byłaby możliwa. Powiedział, że uwzględniając połączenie miasta i gminy, należy wspomnieć o szerszej, dynamiczniejszej współpracy opartej o śmiałe projekty, nad którymi warto byłoby zastanowić się – wówczas Złotów miałby szanse być liderem, jakim w jego przekonaniu nie jest. Zwrócił uwagę, że nie ma strategii rozwoju dróg i ścieżek rowerowych. – wymagałoby to ujednolicenia, żeby były jednakowe standardy. Powiedział, że wielu mieszkańców, chętnie przyjechałoby do Złotowa - do pracy rowerem i dlatego uważa, iż w pierwszej kolejności powinny być budowane ścieżki wzdłuż głównych dróg, jako dojazdowe do pracy. Jeżeli chodzi o budowę trasy rowerowej na nieczynnym nasypie kolejowym w kierunku Więcborka, uważa, że jest to kierunek odwrotny niż w tej chwili dzieje się w Polsce – obecnie wraca się, restauruje, odnawia stare linie kolejowe i uruchamia się ruch kolejowy w celach turystycznych. Podał przykład trasy kolejowej Złotów – Wałcz, co nie zostało uwzględnione, a projekt na to byłby wysoko punktowany, jeśli chodzi o przyznawanie środków zewnętrznych. Poruszył sprawę bezrobocia – uważa, że miarą działania każdego samorządu, jego skuteczności, jest ilość ubywających bezrobotnych i jeżeli zmniejsza się ilość ludzi, którzy korzystają z pomocy społecznej, to wówczas można powiedzieć, że samorząd idzie w dobrym kierunku i w takim kierunku powinny być działania miasta, o czym pisał w swoich wnioskach, które nie zostały w pełni uwzględnione. Powiedział, że jeśli miasto miałoby być liderem powiatowym, także jeśli chodzi o powiększanie miejsc pracy, to uważa, iż konieczne są zmiany organizacyjne w Urzędzie a kierunki, w których miałoby się to odbywać, wyszczególnił w uwagach do Strategii. Podziękował za to, że uznano pomysł z monografią historii Złotowa, z tym, żeby była to publikacja stricte historyczna oraz za to, że jest mowa o ośrodku, który miałby powstać w wilii Iwańskiego i o mówieniu dosyć mocno o Krajnie, ponieważ jest to zbyt mało wykorzystane do celów promocji miasta. Powiedział, że ma nadzieję, iż wnioski, które uwzględniono przyczyniły się w jakiś sposób do tego, że Strategia stała się bogatsza.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu autorowi projektu Marcinowi Ługowiakowi, Wiceprezesowi Zarządu LIDER PROJEKT Sp. z o.o. w Poznaniu, celem podsumowania prac nad Strategią.

M. Ługawiak, autor projektu – podziękował, że mógł współpracować przy opracowywaniu Strategii. Powiedział m.in., że samorząd i uczestnicy spotkań, które odbyły się w trakcie prac nad tym dokumentem, bardzo go zadziwiły, szczególnie ze względu na frekwencję, zainteresowanie społeczności lokalnej opracowaniem tego dokumentu. Miał do czynienia z opracowaniami dla dużych miast, w których, podczas takich spotkań, uczestniczyło o wiele mniej osób niż w Złotowie i dlatego wynikający stąd wniosek, który być może powinien znaleźć się w następnej strategii, zdecydowanie po stronie mocnych stron – to zaangażowanie społeczności lokalnej w sprawy miasta, w sprawy bieżące, jak i w przyszłość Złotowa, co na razie zapisane jest jako pewna wizja i być może plany w tej Strategii w najbliższym czasie uda się osiągnąć. Jeśli chodzi o okres strategii do 2020 r., to wydaje mu się, że jest to okres, który jesteśmy jeszcze w stanie zaplanować, natomiast im dłuższa perspektywa czasowa, tym mniej potrafimy o przyszłości powiedzieć i zaprognozować pewne zmiany, które wpływają na to, jakie decyzje są dzisiaj podejmowane. Planowane są pewne inwestycje – niektóre o dużym znaczeniu, także dla budżetu, planowane są pewne zadania, które chcemy zrealizować i część z nich, to bardzo ambitne plany. Myśli, że ambicją każdego samorządu jest, przynajmniej w jakiejś części, te zamierzenia zrealizować i osiągnąć plany, które zostały zawarte, bo najważniejsze w Strategii jest to, żeby ją realizować. Dlatego podzielono ten dokument – uwzględniono w nim nie tylko analizę statystyczną, wnioski z dwóch spotkań warsztatowych, które odbyły się z mieszkańcami, z osobami, które są zaangażowane w życie miasta, ale zawarto także rozdział, który poświęcony jest wdrażaniu tego dokumentu i ma nadzieję, że postępując zgodnie z tymi procedurami, uda się do 2020 roku zrealizować wiele z postawionych zdań, czego życzył – jako współpracujący w opracowaniu Strategii. Przypomniał, że wiele osób uczestniczyło w spotkaniach i wszyscy wiedzą, jak przebiegała praca nad Strategią, a teraz pozostało kolejnych wiele lat jej realizacji.

St. Wojtuń – zapytał autora projektu, jakby nazwał przygotowaną Strategię, ponieważ w tym dokumencie są wymienione 4 rodzaje strategii: ofensywna, konkurencyjna, konserwatywna i defensywna. Poruszył sprawę wdrażania Strategii. Powiedział, że określonych jest 10 celów strategicznych, do realizacji których, będą przygotowywane projekty. Cały ten sposób postępowania, jest dla niego, nie tyle skomplikowany, co wymagający bardzo dużej dokumentacji, ponieważ jest pomysł projektu, który będzie zatwierdzany przez Burmistrza, przy którym jest kilkanaście podpunktów, wymagających opisu pomysłodawcy, a następnie jest dokument inicjujący projekt, który również zawiera bardzo wiele punktów. Dlatego wydaje mu się, że jest to opracowane dla dużego miasta, gdzie struktura organizacyjna jednostki jest bardzo rozbudowana, gdzie jest grupa ludzi, którzy się tym zajmują. Zapytał, czy to nie zniechęci pracowników lub kierowników jednostek podległych, będącymi pomysłodawcami, do tego, żeby takie pomysły realizować, czy proponować ?

M. Ługawiak, Wiceprezes Zarządu Lider Projekt Sp. z o.o. w Poznaniu – udzielił na odpowiedzi. Co do typu strategii powiedział, że wynika on głównie z analizy SWOT, w której definiujemy mocne, słabe strony, szanse, zagrożenia i obserwujemy później jakie są korelacje pomiędzy tymi czynnikami. Jeżeli zauważymy – tak było w przypadku Złotowa, że najwięcej wpływają na siebie zarówno mocne strony jak i szanse, i odwrotnie: szanse wpływają także na mocne strony, to samorząd, który dostrzega, że ma mocne strony, które musi w najbliższym czasie wykorzystać po to, aby nadchodzące szanse stały się realne i odwrotnie: chce wykorzystać nadarzające się szanse, aby jeszcze dodatkowo wzmocnić swój potencjał, wówczas taka strategia jest strategią ofensywną – charakteryzuje to podmiot, który jest silny na rynku, czuje się w miarę pewnie i wie, że nie musi za wszelką cenę, za pomocą własnych środków finansowych bronić tego, utraty jak gdyby pozycji, ale, że może inwestować w swoje mocne strony i wykorzystać szanse, które nadarzają się. Przy opracowywaniu Strategii, wyszło ewidentnie, że dla Złotowa jest to strategia ofensywna, która charakteryzuje podmioty w miarę silne i wydaje się, na podstawie chociażby statystyki i wielu różnych danych, że Złotów jest silnym ośrodkiem na tle najbliższej okolicy, rejonu Wielkopolski, w którym się znajduje. Dlatego skupiamy się w planowanych działaniach szczególnie na tych, które mają wykorzystać nadarzające się szanse, które mają podkreślić mocne strony i wykorzystać je do budowania jeszcze mocniejszej pozycji, także w konkurowaniu z innymi samorządami. Powiedział, że strategia jest potrzebna samorządowi w pewnym okresie po to, żeby ukierunkować niektóre obszary działalności, ale w dużym zakresie również po to, żeby w jakiś sposób konkurować o inwestora, o mieszkańców, bo dzisiaj jedynym antidotum na niż demograficzny, na ubywanie mieszkańców, jest ich pozyskiwanie i proponowanie atrakcyjnego miejsca zamieszkania w atrakcyjnym przyrodniczo miejscu, ale także gospodarczo, który daje miejsca pracy. Uważa, że taka strategia dla miasta Złotowa jest jak najbardziej pożądana i adekwatna. Jeżeli chodzi o strukturę zarządzania strategią, zgadza się, że jest to procedura, która będzie wymagała rzeczywiście dużo wysiłku. Natomiast jest przekonany, że dobre zaplanowanie projektu, rozpisanie – czasami nawet wielu szczegółów w planach danego przedsięwzięcia, jakiegoś zamierzenia, zaowocuje większą łatwością w jego wykonaniu. Powiedział m.in., że różni teoretycy zarządzania wskazują różną proporcję pomiędzy planowaniem, a realizacją strategii i coraz bardziej wszyscy skłaniają się do dużego nacisku na dobre zaplanowanie, a procedury, o których wspomniał St. Wojtuń, będą głównie angażować wysiłek intelektualny pracowników na etapie planowania. Stosując wskazaną dokumentację – kartę inicjującą projekt, kartę opisującą całe przedsięwzięcie – pozwoli ona na monitorowanie realizacji strategii. Będzie ona owocować chociażby tym, że pozwoli to na refleksję nad każdym przedsięwzięciem – co chcemy zrobić, jakie chcemy osiągnąć rezultaty, co chcemy dać mieszkańcom, jakie efekty osiągnąć, jakimi środkami możemy dysponować i to zrobić, a z drugiej strony pozwoli to Burmistrzowi, Radnym mieć wgląd do tego, co się dzieje w zamierzeniach i zobaczyć co było zaplanowane, co do tej pory osiągnięto, czego nie udało się i jakie ewentualnie działania przedsięwziąć, które miałyby naprawić sytuację w projekcie. Poinformował, że często samorządy, bagatelizując tę stronę wykonania, mają trudności, kiedy przystępują do sprawozdania z realizacji strategii, bo szukają przedsięwzięć, które były realizowane, przypisuje się je czasami na siłę do celów, które postawiono sobie w strategii, a postępując zgodnie z zaplanowaną procedurą, nie trzeba będzie obawiać się, że zabraknie nam informacji do sprawozdania – Burmistrz będzie miał taką informację do sprawozdania radnym, czy też społeczeństwu i poinformowania o tym, na jakim etapie jest realizacja strategii, jakie zadania wykonano, czego nie udało się, a co być może udało się zrobić dodatkowego. Podzielił pogląd St. Wojtunia, że będzie to trudne, ale jednocześnie zachęcił do tego wysiłku, bo będzie on owocował.

St. Wojtuń – zwrócił uwagę na to, że w 2014 r. kończy się kadencja Rady i Burmistrza. Zapytał, dlaczego pierwsza ewaluacja Strategii jest przewidziana dopiero w 2015 r. Uważa, że badanie można by przeprowadzić na koniec kadencji – byłoby to bardziej wskazane.

M. Ługawiak, autor projektu – powiedział m.in., że nie pomyślano o terminach wyborów samorządowych, ale obliczono mniej więcej okres, w którym pojawią się pierwsze efekty realizowanych działań, ponieważ monitoring, który jest rozpisany w Strategii, może być prowadzony na bieżąco: co kwartał, co rok, co dwa lata. Powiedział, że zaproponowano określony czas, z którego będzie wynikało, co zostało zrobione, za jakie pieniądze, jakie osiągnięto efekty – ile wybudowano np. metrów kanalizacji, ile ścieżek rowerowych, ile wyremontowano powierzchni dróg itd. Ewaluacja ma być poświęcona efektom – co się zmieniło w rzeczywistości dzięki realizowanym działaniom, czyli jakie są rezultaty, czy też jakie oddziaływanie na miasto miały powzięte działania. W związku z tym, ewolucję trzeba zaplanować w określonym czasie, po zrealizowaniu przynajmniej pierwszych działań. Zwrócił uwagę, że jeżeli realizacja strategii rozpoczyna się w 2012 r., to w 2015 r. będą dopiero 3 lata po realizacji działań, jakie zostały zaplanowane. Powiedział, że w różnego rodzaju podręcznikach dotyczących ewaluacji mówi się o tym, że jest to minimalny czas, w którym powinno rozpocząć się ewaluowanie takiego dokumentu, jakim jest strategia. Jeżeli byłaby mowa o pojedynczym projekcie, który np. zakończy się w tym roku, to można już ewaluować go po roku, dwóch, a jeżeli mówimy o całym dokumencie strategii, gdzie pewne działania wpływają wzajemne na siebie, to zbadanie tego wpływu, tego co się wydarzyło, jest realne dopiero po minimum 3 latach od rozpoczęcia realizacji. Uważa, że w roku 2014 może być jeszcze za wcześnie, ponieważ nie będzie do końca takich metodycznych możliwości ewaluacji – będzie to trochę niezgodne z propozycjami w różnego rodzaju podręcznikach. Zaproponował rozwiązanie, aby na podstawie danych monitoringowych, w 2014 r. przeprowadzić na jednej z ostatnich sesji tej kadencji, nie cały proces ewaluacji, ale zreasumować przedsięwzięcia, które zostały powzięte.

M. Leszczyński – powiedział, że zgadza się, iż wprowadzenie procedur związanych z przygotowaniem projektów jest gigantyczną pracą i będzie wymagało to dużego zaangażowania urzędników. Zwrócił się do autora projektu, żeby podzielił się doświadczeniami, jak to jest realizowane w innych miastach, bo Złotów jest niewielkim miastem i jest niewielki Urząd.

M. Ługawiak – autor Strategii, udzielił odpowiedzi na przykładzie Poznania, gdzie niedawno wdrożono trochę bardziej zaawansowany system zarządzania strategią, oparty mniej więcej na tych samych założeniach. Powiedział m.in., że kilka miesięcy temu wprowadzono tam tego typu procedury i zarządzeniami prezydenta zostali powołani przewodniczący programów strategicznych. Posiada informację od koordynatora całego tego procesu zarządzania, że jak na razie są z tego zadowoleni, mimo, że rzeczywiście dołożono trochę obowiązków, ale o wiele łatwiej jest pozyskiwać pewne decyzje odnoście realizacji planów i mają wpływ na realizację strategii – nie jest ona dokumentem leżącym na półce. Od czasu do czasu sięga się do niego, kiedy pisze się wnioski do Unii Europejskiej o środki unijne, żeby uzasadnić jakiś projekt zawartymi w nim celami i strategia jest rzeczywiście realizowana. Jeśli chodzi o procedury powiedział, że być może są one zbyt skomplikowane, jednak w Złotowie zaproponowano ich trochę mniej – pominięto procedury, które były niepotrzebne. Mimo, że samorząd Poznania jest nieporównywalnie większy, to jednak mamy do czynienia z tymi samymi problemami i tymi samymi projektami – trzeba włożyć ten sam wysiłek w jego zaplanowanie i w jego zrealizowanie. Zwrócił uwagę, że wiele informacji, które trzeba tylko wpisać w odpowiednie procedury, są gromadzone w urzędzie – np. pewne informacje do zaplanowania danego projektu gromadzone są przy budżecie i należy je odpowiednio wpisać, żeby później było łatwiej do nich sięgać.

Po zakończonej dyskusji nad Strategią, Przewodniczący Rady zaproponował, aby zgłoszone poprawki przegłosować blokiem – obecni radni nie wnieśli sprzeciwu do tej propozycji, a następnie poddał je pod głosowanie.

- Za przyjęciem zgłoszonych poprawek głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011 – 2020.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/106/12 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011 – 2020.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała A. Andrzejewska - Przewodnicząca Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławnika. Przypomniała, że Sąd Okręgowy w Poznaniu wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających na jednego ławnika do Ośrodka Zamiejscowego w Pile. Zgłosiło się trzech kandydatów i zgodnie z procedurą, konieczne jest podjęcie proponowanej uchwały – w celu wystąpienia do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o przekazanie informacji o kandydatach na ławnika.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni 14. – osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/107/12 w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak – Burmistrz Miasta oraz T. Fidler – Wicestarosta Złotowski (na pkt 1).

Radnemu R. Głyżewskiemu:

  1. W sprawie bieżącego utrzymania dróg – naprawy studzienek kanalizacyjnych na ul. Zamkowej odpowiedział, że jest to planowane i w tym roku będzie zrobione.

  2. Jeśli chodzi o ul. 8 Marca – ul. Leśną odpowiedział, że dochodzi do spotkań ze Starostą, ale bez rezultatu i być może, obecny na sali Wicestarosta T. Fidler, coś na ten temat również powie.

  3. W sprawie przystanku PKS odpowiedział, że temat był już wcześniej poruszany i wyjaśniany – podczas omawiania pkt 8 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012”. Przypomniał, że będzie zakupiona i zainstalowana wiata, a te wszystkie niedogodności, na ile to będzie możliwe, zostaną zminimalizowane, jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że to nie będzie taka sytuacja, jaka była do tej pory – trzeba niestety to przeżyć. Powiedział, że tam, gdzie jest zmiana organizacji ruchu, to postaramy się, żeby tych uciążliwości było jak najmniej.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie przystanku PKS – odpowiedź j.w. – na interpelację R. Głyżewskiego (pkt 3).

 2. Jeśli chodzi tworzące się kałuże przy wjeździe do Kolegium Języków Obcych i do Policji, odpowiedział, że jest to wszystko w ramach gwarancji – będziemy to obserwować i przy przeglądzie zgłosimy do poprawek.

 3. Radna A. Andrzejewska poinformowała, że sprawa wjazdu na ścieżkę rowerową na ul. Szkolnej przy Kolegium Języków Obcych, została w międzyczasie wyjaśniona i będzie to poprawione w ramach gwarancji – w przerwie rozmawiała w tej sprawie z inspektorem nadzoru.

 4. Jeśli chodzi o odśnieżanie ul. Szkolnej odpowiedział, że jest ona ujęta do planu - harmonogramu w pierwszej kolejności odśnieżania i takie sytuacje, o których mówiła radna A. Andrzejewska nie powinny mieć tam miejsca. Powiedział, że zwrócimy uwagę MZUK-owi, żeby to również brał tam pod uwagę.

 5. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia odchodami psów odpowiedział, że jest to problem od dłuższego czasu, szczególnie w okresie zimowym. Powiedział, że zgodnie z mową z MZUK, kiedy jest odśnieżanie i usuwanie skutków zimy, to nie ma bieżącego oczyszczania miasta i w związku z tym problem ten nasila się mocniej, ale jeżeli chodzi o miejsca spacerowe, to „miasto” jest w porozumieniu z MZUK, że mają to sprzątać.

Radnemu J. Białkowskiemu:

 1. Jeżeli chodzi o poruszony temat dotyczący uciążliwości dla lokatorów w budynku przy ul. Obrońców Warszawy 9 odpowiedział, że jest to rzeczywiście sprawa trudna do rozwiązania, ale w tym przypadku Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami musi coś z tym zrobić, bo tak dalej być nie może, ponieważ rzeczywiście osoba ta stanowi zagrożenie dla pozostałych lokatorów. Zdaje sobie sprawę, że jest to trudne, ponieważ gdzie by tę osobę nie przenieść, to będzie ona zachowywać się podobnie i ci pozostali lokatorzy będą mieli taką samą sytuację, jaka jest obecnie. Podał przykład skutecznych działań w podobnej sytuacji, gdzie wyprowadzono uciążliwego lokatora i obecnie jest z nim spokój, chociaż w tym drugim miejscu również niewłaściwie zachowuje się, ale przynajmniej nie tak dokuczliwie dla sąsiadów. Powiedział, że musimy dołożyć starań, żeby sprawę uciążliwego lokatora przy ul. Obrońców Warszawy 9 również załatwić.

 2. Jeżeli chodzi o kamerę w rejonie ronda przy ul. Obrońców Warszawy i kościoła św. Rocha odpowiedział, że będzie ona tam zainstalowana. Są na ten cel przeznaczone pieniądze i w tym rejonie miasta kamera będzie zainstalowana.

Radnemu H. Golla:

W sprawie palących się w ciągu dnia lamp ulicznych na terenie miasta odpowiedział, że wie, iż jest to denerwujące. Ludzie nie przyjmują tego do wiadomości i tłumaczeń, że w dzień pali się światło i to na dużych obszarach miasta, ale tego inaczej nie da się zrobić. Jeżeli mamy sprawdzić, które żarówki rzeczywiście trzeba wymienić a, które nie, to jest to jedynym rozwiązaniem. Poinformował, że była oferta Zakładu Energetycznego, żeby miasto generalnie zdecydowało się na wymianę oświetlenia i przez najbliższe 4-5 lat byłby znowu spokój, tak jak było do niedawna, kiedy oprawy oświetleniowe w całym mieście zostały wymienione. Powiedział, że uważa, iż to nie jest nasze zadanie i powinna to zrobić Energetyka, i na razie jest tak jak jest. Zwrócimy się do Zakładu Energetycznego, żeby spróbował tę sprawę wyjaśnić publicznie, dlaczego musi być takie postępowanie, a nie inne.

Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie tablic z nazwami ulic, szczególnie na osiedlach, odpowiedział, że swego czasu była przeprowadzona powszechna ich wymiana, a jak obecnie one wyglądają, to widać – najczęściej są zwinięte wokół rury, albo rura jest przegięta i ani to dobrze nie wygląda, ani nie spełnia swojej funkcji, bo nazwy ulicy po prostu nie widać. Tabliczki te były wielokrotnie wymieniane i przewiduje się ponownie ich wymianę, ale musimy znaleźć miejsca, żeby umiejscowić je na budynkach, bo na słupach nie ma sensu, ponieważ jest to permanentnie niszczone. Powiedział, że jest zamiar umieszczenia tabliczek z nazwami ulic na budynkach, tak jak to było kiedyś, albo na innych miejscach, żeby nie były one dewastowane.

 2. W sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. 8 Marca w pobliżu szkoły, odpowiedział, że jest to sprawa związana z ewentualną przebudową tej ulicy, jak również parkingu przy szkole. Powiedział, że ma nadzieję, iż porozumiemy się z Powiatem i sprawę ruszymy – jednak nie w tym roku, ponieważ trzeba najpierw przygotować dokumentację, a przede wszystkim porozmawiać na ten temat z Powiatem, co do szczegółów.

Radnej M. Wegner:

W sprawie „Sparty” odpowiedział, że zakres przewidywanych robót był już wcześniej omawiany – w pkt 8 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2012”. Powiedział, że w sprawie hali nic nie jest przesądzone, bo takie głosy również były. Dokumentacja zostanie przygotowana w takiej wersji, że będzie mogła być realizowana w różny sposób. Jedno jest pewne, że remont ten musi być zrobiony, obojętnie jaka funkcja będzie tej hali, czy będzie to tak jak pierwotnie planowano – zupełna zmiana i przebudowa, drugi strop z kręgielnią i innymi atrakcjami u góry, czy też inna funkcja, to obiekt ten musi być dostosowany do warunków sanitarnych i przeciwpożarowych, a przede wszystkim jest sprawa klatki schodowej.

Radnemu K. Kulasek:

 1. W sprawie nazw ulic – odpowiedź taka jak na interpelację radnej A. Rogut – pkt 1).

Jeżeli chodzi o numerację budynków odpowiedział, że leży to w gestii właściciela nieruchomości. „Miasto” na nowych nieruchomościach nadaje takie numery. Z nadaniem numeru właściciel nieruchomości dostawał tabliczkę z numerem – uważa, że nie powinno być tu problemu i jeżeli nie ma już tabliczek, to trzeba będzie je zamówić.

 1. Jeżeli chodzi o oznakowanie ścieżek rowerowych odpowiedział, że generalnie nie ma uwag do tego ani Policja, ani my. Powiedział, że ul. Grudzińskich jest dobrze oznakowana – jest to zgodnie z przepisami, chociaż są interpretacje, że jest źle, ale my się na ten temat nie wypowiadamy. Z tego, co pamięta, stawało to na, działającej przy Starostwie, Komisji ds. Organizacji Ruchu i członkowie tej Komisji orzekli, że oznakowanie jest prawidłowe.

 2. Jeżeli chodzi o teren za Domem Polskim odpowiedział, że Rada Miejska podjęła uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu miasta. Projekt tego planu został opracowany i złożony przez architekta, p. Joannę Sapieha Kopicką – obecnie jest on w uzgodnieniach, po których zostanie wyłożony i będzie możliwość wprowadzenia do niego zmian i uzupełnień, a następnie będzie on, w formie uchwały, poddany pod obrady sesji Rady. Natomiast jeżeli chodzi o garaże, to na pewno w tym roku nic dziać się nie będzie. Powiedział, że rzeczywiście ludzie dopytują o to, ale na razie sprawa jest nieaktualna, ponieważ do czasu realizacji planu jest długa droga, na co składa się procedura uchwalenia tego planu, później jego ogłoszenia itd., a następnie dopiero podziału gruntu.

Wicestarosta Złotowski, Tomasz Fidler – udzielił odpowiedzi na interpelację Radnego R. Głyżewskiego dotyczącą ulicy 8 Marca. Powiedział m.in., że jeśli chodzi o drogi powiatowe, to Powiat łącznie zarządza 504 kilometrami dróg, z tego na terenie miasta jest ich 8 km. Przypomniał, że kiedy w 1999 r. powstawały powiaty wyznaczono drogi krajowe, wojewódzkie, gminne, a wszystkie inne zaliczono do kategorii dróg powiatowych. Zwrócił uwagę, że na terenie miasta są trzy drogi, które całkowicie psują wizerunek powiatu i ruch komunikacyjny – są to ulice 8 Marca, Kolejowa i Norwida. Jeśli chodzi o kwestię przebudowy ul. 8 Marca powiedział, że początkowo był zwolennikiem zainwestowania w ciąg komunikacji pieszej, rowerowej i odnowienie nawierzchni, natomiast, po głębszej analizie doszedł do wniosku, że to nie ma sensu. Uważa, że trzeba tam uporządkować ruch drogowy, określić co jest ruchem miejskim, a co jest ruchem powiatowym, ponieważ droga wylotowa na Lędyczek, jest najbardziej obciążoną drogą powiatową i należy tak uregulować ruch, aby w jak najmniejszym stopniu obciążał on osiedle „za rzeką” – powinniśmy zacząć od uregulowania tej kwestii. Poinformował, że w tym roku odstąpiono od inwestowania w ul. 8 Marca i ul Kolejową ze względu na to, że w żaden sposób nie załapią się one na dofinansowanie z Unii Europejskiej, ponieważ w ramach punktacji dotacji, ulice te nie mają żadnych szans. Powiedział, że Powiat skoncentrował się na dwóch inwestycjach, które może przeprowadzić przy dofinansowaniu Unii Europejskiej, tj. budowa drogi przez Piecewo oraz Dolnik – Podróżna. Ma jednak nadzieję, że przynajmniej jedną z dróg, albo ul. 8 Marca, albo ul. Kolejową – w zależności od koncepcji funkcjonowania dróg przez Burmistrza, będą w pierwszej kolejności realizować. Przyznał rację Radnemu R. Głyżewskiemu, że na tę chwilę, organizacja ruchu na ul. 8 Marca jest fatalna.

Ponadto Wicestarosta Złotowski T. Fidler pogratulował przyjęcia Strategii, która jest bardzo ważnym dokumentem i bardzo odważnym.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.


Punkt 12.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. Krzysztof Żelichowski – przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęto wniosek odnośnie bannerów reklamujących Złotów. Uważa, że trzeba byłoby przychylić się do tego i zrobić to, aby to jakoś wyglądało, ponieważ będą imprezy i nie będzie bannerów, flag.

Burmistrz St. Wełniak przychylił się do powyższego wniosku – zwrócił się w tej sprawie do S. Wilowskiego – Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej.

 1. Roman Głyżewski – zwrócił się w sprawie naprawy – remontu parkingu przy Starostwie, który jest bardzo obciążony. Powiedział, że są tam 2-3 dziury około 20 cm głębokości, w tym przy wjeździe od ul. Norwida – prosił o naprawę tego.

 2. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił wniosek – propozycję Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych oraz Komisji Gospodarki Miejskiej, który poddał pod głosowanie, tj. aby do konkursu o Powiatowe Godło Promocyjne „Złoty Herb 2011”, zgłosić przedsięwzięcie inwestycyjne: „promenada – ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jez. Miejskiego wraz ze skansenem”.

Za przyjęciem powyższej propozycji głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.Punkt 13.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.10, zamknął XIII sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:

J. Manowski

Sekretarz obrad
Krzysztof Żelichowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik