Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Złotowie

CPV:
98.37.11.10-8, 98.37.11.11-5, 70.33.00.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 1 usługą o podobnym charakterze, odpowiadającą usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,

b) dysponować co najmniej następującym sprzętem:
- 1 ciągnik z naczepą lub przyczepą,
- 1 kosiarkę do trawy,
- 1 kosę spalinowa (wykaszarkę),
- 1 piłę motorową,
- 1 nożyce do żywopłotów,

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej wykonawca wskazał narzędzia i urządzeń, którymi będzie dysponował.
c) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą, posiadającą licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie licencji zawodowej zarządcy nieruchomości, wymaganą przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zmianami).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku


Termin realizacji:
od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Oferty można składać do:
2012-03-12 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2012-03-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

1 strona SIWZ (251.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 2012 CMENTARZ W ZŁOTOWIE (252.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ OFERTOWY-cena (17kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._5_ FORMULARZ OFERTOWY-wykaz sprzętu (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._6_ FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._7_WZÓR UMOWY- CMENTARZ KOMUNALNY (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (96.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (715.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2012-03-01 08:43:05
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2012-03-01 09:29:41
Ostatnia zmiana:2012-03-13 13:47:50
Ilość wyświetleń:1988

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij