Uchwała nr IV/ 19 /07
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie inkasa opłaty skarbowej.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 roku: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Dz.U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się Starostwo Powiatowe w Złotowie (Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów).
3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pobranego podatku, w wysokości 3% wpływów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                                                                           Przewodnicząca
                                                                                                                                                             Rady Miejskiej

                                                                                             mgr Barbara Chorabik