Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR IV/17/07
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 33.859.173 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                                                                             

5 677 835

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 38 870 934 - zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie

27 454 067

w tym na:

 

a)       wynagrodzenia                                                                                                        

7 467 769

b)       pochodne od wynagrodzeń                                                                                    

1 516 715

c)       dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych                                                   

720 000

d)       dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych                                                  

2 700 000

e)       dotacje podmiotowe dla instytucji kultury                                                                

672 000

f)         dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu            oświaty

557 374

g)       dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy

620 140

 

h)       dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

220 000

i)         dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60 000

j)         obsługa długu publicznego                                                                                         

33 380

2) wydatki majątkowe w kwocie                                                                           

11 416 867

§3. 1. Ustala się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3. 
2. Ustala się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4

§4. Ustala się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 5

§5. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6. 1. Uchwala się deficyt budżetu w kwocie 5.011.761 zł
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§10. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 12.

§11. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – zgodnie z załącznikiem nr 13.

§12. Uchwala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa:
a) w klasyfikacji 750-75011-0690  85 000 zł
b) w klasyfikacji 852-85228-0830 3 400 zł
§13. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000 zł

§14. Tworzy się rezerwę celową:
1. w rozdziale 70021 w kwocie 90.000 z przeznaczeniem na poręczenie dla TBS-u,
2. w rozdziale 92118 w kwocie 23.000 z przeznaczeniem na remont w Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie,
3. w rozdziale 75414 w kwocie 500 z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej.


§15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
4. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu kwot wydatków bieżących i majątkowych, z wyjątkiem dotacji, między rozdziałami w ramach działu, w tym do zmiany planu wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania – z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym;
5. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami (w zakresie §15 ust. 4)
§16. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2007 do łącznej kwoty 2.500.000 zł.

§17. Ustala się kwotę 1.500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Metadane

Źródło informacji:Jurek Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jurek Manowski
Data wprowadzenia:2007-05-15 09:56:41
Opublikował:Jurek Manowski
Data publikacji:2007-05-15 09:57:05
Ostatnia zmiana:2007-05-15 09:57:05
Ilość wyświetleń:2211

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij