PROTOKÓŁ NR XI/11

z XI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 25 października 2011 roku


W dniu 25 października 2011 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00., stwierdzając udział 14. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecny był radny Kazimierz Steffen.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Z-cę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy, Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Edytę Iwańską, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego p. Karola Pufala, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” – p. Stanisława Sołtysiaka, Prezesa Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dyrektorów, kierowników zakładów i jednostek miejskich, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z X sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Mariolę Wegner – za jej zgodą.

 2. Protokół z X sesji radni otrzymali, był również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z X sesji Rady Miejskiej z dnia 27 września 2011 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 8/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zwołania XI sesji Rady Miejskiej.
  Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 17 października br. do biura Rady wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XI sesji dwóch projektów uchwał – na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 20,

 2. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 21.

Następne punkty uległy przesunięciu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Radny K. Koronkiewicz – zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”, uzasadniając to przeprowadzeniem szerszych konsultacji z organizacjami pracodawców działających na terenie miasta. Złożony wniosek jest załączony do protokołu.

K. Żelichowski – zwrócił uwagę, że były przeprowadzone konsultacje z rzemieślnikami – na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej obecny był Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Prezes „Rolnik” GS”SCh”.

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za zdjęciem z porządku obrad pkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”, głosowało 4. radnych, przeciw – 10.

Rada Miejska nie przyjęła powyższego wniosku.

W związku z tym, że innych uwag, propozycji zmian nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XI sesji.

Za przyjęciem porządku obrad XI sesji głosowało 10. radnych, przeciw – 3. 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada przyjęła poniższy porządek obrad XI sesji Rady Miejskiej:

 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z X sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów 2011.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042.

 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Złotowa w spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie.

 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie i do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

 16. Omówienie przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasta Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 19. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr XV/93/04 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, wnoszenia, podawania oraz spożywania w miejscach publicznych piwa w opakowaniach szklanych podczas organizowanej corocznie imprezy „Euro-Eco Meeting”.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową.

 22. Informacja o oświadczeniach majątkowych.

 23. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 24. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 25. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 15.09. do 12.10.2011 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 15 września do dnia 12 października 2011 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radny K. Żelichowski:

Powiedział, że jest ustalony harmonogram sprzątania ulic w mieście, a od jakiegoś czasu nie jest sprzątana ul. Krzywoustego, która jest bardzo brudna, jest dużo piasku – być może jest to związane z przebudową ul. Królowej Jadwigi. Prosił, żeby zwrócić uwagę Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, aby posprzątał ulicę Krzywoustego.

 1. Radny St. Wojtuń:

Podziękował Burmistrzowi za postawienie siłowni napowietrznej. Powiedział, że cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem i uważa, że był to dobry pomysł. Zwrócił uwagę, że są to raczej urządzenia przeznaczone dla osób starszych, natomiast jeżeli chcą z tego korzystać dzieci, to powinno odbywać się to pod opieką dorosłych, a nie ma tam takiego regulaminu, który by o tym informował - nieuważnie korzystając z urządzeń, można sobie zrobić krzywdę, dlatego zwrócił się z wnioskiem, z prośbą, żeby umieścić tam regulamin korzystania z tych urządzeń.

 1. Radny K. Koronkiewicz:

Powiedział, że niedawno zakończyły się roboty remontowe na ul. Chojnickiej i wykonawca - firma STRABAG nadal wykonuje roboty, korzystając z parkingu – za komisem samochodowym na początku ul. Chojnickiej. Wjeżdżając tam ciężkim sprzętem, spowodowali, że cały chodnik jest już zniszczony, a krawężniki są poprzeginane i porozwalane. Zapytał, czy nie można byłoby zwrócić im uwagę, żeby to poprawili i aby, wjeżdżając na parking, jakoś uważali, żeby nie niszczyć chodnika.

 1. Radny J. Białkowski:

Wnioskował o przedłużenie godzin otwarcia poczekalni na dworcu PKP, ponieważ w przypadku opóźnienia pociągu czas ten trzeba spędzać na dworze, co w przypadku niskich temperatur i nadchodzącej zimy jest niekomfortowe dla podróżnych. Argumenty, że będzie tam bałagan, czy chodzą tam i piją, można byłoby rozwiązać w ten sposób, żeby częściej zaglądał tam patrol Policji – spowodowałoby to zachowanie porządku i poczekalnia mogłaby być dłużej otwarta.

 1. Radny R. Głyżewski:

Poruszył sprawę utrzymania dróg utwardzonych od poz. 82 do 134 zawartej umowy z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych. Była mowa, że ulice te w bieżącym roku będą czyszczone jeden raz – do końca października. Powiedział, że do końca października pozostało już niewiele dni i ciężko będzie to zrobić, żeby chociaż raz w roku wszystkie ulice utwardzone w mieście wyczyścić.

 1. Radny H. Golla:

 1. Zapytał, czy nie warto byłoby zastanowić się, dla poprawienia bezpieczeństwa, aby wyjazd z parkingu przy sklepie Elektromix i Totalizatorze Sportowym przy ul. Norwida był wyłącznie w prawą stronę.

Godz. 1120. Przyszedł Radny Kazimierz Steffen.

Obecnych było 15. radnych.

 1. Poruszył sprawę dotyczącą porządku obok sklepu Elektromix a nowym parkingiem Lidla, tj. aby wolną przestrzeń, która należy do miasta, gdzie mieszkańcy stawiają samochody, w jakiś sposób utwardzić, po to, żeby nadal to funkcjonowało, a wyglądałoby to estetyczniej.

 2. Prosił, aby zwrócić się do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” o ewentualne rozpatrzenie, czy spowodowanie w najbliższym czasie remontu parkingów i chodników przy osiedlu Norwida, w tym całość parkingu przy sklepie „MAX BUD” i w dalszej części w okolicach bloku nr 13.

 1. Radny K. Kulasek:

Prosił, aby w okresie jesiennym zwiększyć częstotliwość sprzątania promenady, w szczególności po drugiej stronie jeziora, ponieważ bardzo często w weekend zalegają tam liście i orzechy buczynowe, które stwarzają niebezpieczeństwo, przede wszystkim dla rolkarzy.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Z-ca Burmistrza Miasta w pkt 23 porządku obrad XI sesji.

Punkt 5.

Sprawozdanie z przebiegu EEM Złotów 2011.

Radni otrzymali Sprawozdanie z XVII edycji EEM oraz rozliczenie finansowe XVII Euro Eco Meeting Złotów 2011.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego sprawozdania i rozliczenia finansowego.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Sprawozdanie.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z przebiegu XVII edycji EEM Złotów 2011.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Proponowane zmiany do budżetu na rok 2011 były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Na pytanie K. Żelichowskiego dotyczące planowanej kwoty 20.000 zł. na wynajęcie telebimu na EURO 2012, S. Wilowski – Dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odpowiedział, że kwota ta jest na cały czas trwania Mistrzostw.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/77/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z wprowadzenia przedsięwzięcia o nazwie „Budowa stacji uzdatniania wody", które będzie realizowane w latach 2012 – 2013. Ponadto aktualizuje się dane dotyczące dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów, wynikające z bieżących zmian dokonanych w uchwale budżetowej na rok 2011.

Podczas dyskusji St. Wojtuń – prosił o wyjaśnienie zmniejszenia w latach 2012 i 2013 planu wydatków bieżących o około 1 mln zł., zawartych w załączniku nr 1 do projektu uchwały – zapytał z czego to wynika.

Na powyższe odpowiedzi udzieliła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Powiedziała m.in., że wielkości, które przyjmujemy w Wieloletniej Prognozie Finansowej, są jedynie wielkościami zakładanymi. Na rok 2012 i 2013 wielkości te planowane są w mniejszej wysokości, z tego powodu, że liczymy na pewne oszczędności oświatowe. Co prawda, nawet jeżeli byśmy poczynili tego typu oszczędności w oświacie, to i tak bieżące wydatki cały czas rosną. Zwróciła uwagę na to, że nakładane są też nowe, zwiększone obowiązki na gminę, które będą wydatkami z budżetu. Powiedziała, że jest to prognoza, która będzie musiała być i zostanie skorygowana do wysokości, które faktycznie będą potrzebne w budżecie. Jeżeli chodzi o ujęte wydatki, to trzeba było to tak zrobić, żeby wskaźnik relacji, przy tak dużym długu, jaki planowaliśmy do końca roku, na bieżąco mógł zostać zachowany.

Dalszej dyskusji nie było.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 13. radnych, 2. – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/78/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/79/11 o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Po przedstawieniu przez Przewodniczących Komisji opinii poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/80/11 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przed sesją Radny K. Koronkiewicz rozdał pismo – apel Cechu Rzemiosł Różnych i Stowarzyszenia Kupców Ziemi Złotowskiej w sprawie podatków, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Podczas dyskusji głos zabrali radni: K. Żelichowski, K. Koronkiewicz, H. Golla, St. Wojtuń.

K. Żelichowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej - poinformował m.in., że na Komisji były przeprowadzone konsultacje dotyczące podatków – Cech Rzemiosł Różnych i przedsiębiorcy mają inne stanowisko niż miasto w sprawie podatków. Proponowane podwyżki dotyczą głównie przedsiębiorców, bo tam były one największe. Powiedział, że to nie jest ani 20 %, ani 30 % - średnio wzrost podatku od nieruchomości wyniesie 11 %, natomiast średnio ważona cała ta podwyżka podatku będzie wynosiła około 10, 5 %. Zwrócił uwagę, że w Złotowie podatki są raczej niższe niż wyższe i być może zrównamy się trochę z okolicznymi gminami, gdzie te podatki są o wiele wyższe, np. w Krajance, Czarnkowie, Jastrowiu czy w Wągrowcu. Nawiązał do pisma, które radni otrzymali przed sesją od Radnego K. Koronkiewicza, firmowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Stowarzyszenie Kupców Ziemi Złotowskiej. Powiedział, że są w nim podane argumenty, które są zupełnie nietrafione. Zacytował przykłady, w tym: „Zadajmy sobie pytanie czy tak bardzo potrzebne są kolejne inwestycje?”, „Czy naprawdę potrzebne jest kolejne rondo koło policji?”. Nie wie czy to jest argument: „Ile ofiar śmiertelnych było na skrzyżowaniu Al. Piasta/Nieznanego Żołnierza?” – zapytał, czy mamy czekać aż ktoś zginie na przejściu, żeby robić rondo? Powiedział, że na tym skrzyżowaniu było ewidentnie niebezpiecznie i ten argument dla niego jest w ogóle nie do przyjęcia. Jako miasto nie możemy dbać tylko o przedsiębiorców i o ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ponieważ podatki płacą wszyscy mieszkańcy i wszyscy mieszkańcy muszą korzystać z tego. Ponadto poinformował, że propozycja stawek podatku od nieruchomości związana z prowadzeniem działalności przedstawiona przez Burmistrza wynosiła 20 zł., a po dyskusjach zeszliśmy na 19,37 zł. – powiedział, że kompromis gdzieś musi być zachowany. Nadmienił, że prowadzi niewielką działalność gospodarczą i wysokość proponowanego podatku od nieruchomości na pewno nie zburzy jego budżetu, ma niewielkie pomieszczenie, ale ma też niewielkie zyski.

Na uwagę K. Koronkiewicza, że nie wie o jakim podatku mówił K. Żelichowski, jeżeli chodzi o doganianie okolicznych gmin, skoro w większości proponowane stawki są maksymalne, tj.: budynki mieszkalne – 0,70 zł., budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł., budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,45 zł., pozostałe budynki – 7,36 zł., K. Żelichowski odpowiedział, że chodziło mu o podatek od nieruchomości, który w Złotowie wynosił 16,84 zł., w Krajance – 17,50, w Jastrowiu – 18,50 zł., Chojnicach – 18,65 zł., Czarnkowie – 20,09 zł. Ponadto powiedział, że jeżeli chodzi o podatek od usług zdrowotnych, to lekarz, który prowadzi działalność gospodarczą płaci podatek 4,45 zł., a on który prowadzi sklep – 18 zł.

K. Koronkiewicz – powiedział, że złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości”, żeby porozmawiać jeszcze na komisjach, ale wniosek upadł, co było do przewidzenia. Powiedział, że dla rzemieślników nie jest łatwe zdobycie takich pieniędzy. Zapytał, na jaki cel będą przeznaczone wpływy z podatków – czy na inwestycje związane ze Złotowem, czy na wynagrodzenia, czy na inne jakieś cele.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu K. Pufalowi – Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych, który zaapelował i prosił Radnych o to, aby przedłużyć „dżentelmeńską umowę”, która obowiązuje od 1998 r. między przedsiębiorcami a władzami miasta, że jest to 80 % stawki maksymalnej, którą ogłasza Minister Finansów – jeśli chodzi o budynki pod działalność gospodarczą, 70 % - jeśli chodzi o pomieszczenia higieniczno-sanitarne i około 60 % na wiaty. Powiedział m.in., że nie można prowadzić wszystkie działalności w małych pomieszczeniach tak jak np. działalność handlowa, ponieważ są uwarunkowania, przepisy, które mówią wyraźnie, że należy zachować takie a nie inne normatywy powierzchniowe, np. w przypadku stolarzy, mechaników samochodowych i innych. Prosił o zachowanie tych proporcji, które obowiązywały przez ostatnie kilka kadencji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – udzielił dodatkowych wyjaśnień, informacji dotyczących wzrostu podatków, ponieważ podawano różne cyfry. Powiedział m.in., że jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to generalnie jest tak, że od budowli, mimo wzrostu w ogóle, jest w wysokości 2 % od lat i tutaj nic zmienić nie można – jest to najwyższa stawka, chyba, że zmieni się wartość tych budowli. Jeżeli chodzi o podatki dotyczące mieszkań, to wzrost jest niewielki, bo tylko 4,5 %, a na świadczeniach zdrowotnych, mimo, że to jest górna stawka podatku – wzrost jest 4,2 %, czyli również bardzo niewielki, bo zaledwie 18 groszy na 1 m2. Największy wzrost jest na gruntach zajętych pod jeziora – 15,8 %, natomiast w hektarach jest to 0,59 zł. a skutek finansowy tego wzrostu, to 2,40 zł. Powiedział, że największe wzrosty zaproponowane zostały na działalności gospodarczej, natomiast to nie jest tak, że wzrost wynosi 15 %, bo licząc średnią ważoną wzrostu podatków, o których mowa, to przed podwyżkami wymiar wynosił 8.077 tys. zł., a po podwyżkach 8.955 - różnica 878 tys., tj. niecałe 11 % wzrostu generalnie wszystkich podatków od nieruchomości. Natomiast biorąc pod uwagę budynki pod działalność, wiaty, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, budowle i grunty związane z działalnością gospodarczą, to wzrost wynosi 11,4 %. Zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o wiaty, to jesteśmy jedyną gminą, gdzie ma zastosowanie takie obniżenie podatku, ponieważ generalnie wiaty i pomieszczenia higieniczno-sanitarne są płacone w podatkach tak jak budynki – powierzchnie zajęte na działalność gospodarczą. Na pytanie K. Koronkiewicza dotyczące przeznaczenia pieniędzy z podatków, Z-ca Burmistrza odpowiedział, że wszystkie wpływy z podatków są dochodem budżetu, natomiast decyzje, na co te pieniądze zostaną przeznaczone, zapadną na sesji, na której będzie uchwalany budżet. Poinformował, że prace nad projektem budżetu trwają i po jego złożeniu, będzie można zobaczyć, na co przeznaczone są dochody z podatków, również od nieruchomości. Natomiast, jakie są przyczyny wzrostu podatków i przedstawionych propozycji, odpowiedział m.in, że Rząd dokłada nam zadań, o czym mówiła Skarbnik Gminy - podał przykład podniesienia od stycznia najniższej płacy o prawie 10 % – nikt nie pyta się, ani pracodawców, ani gmin, czy mają na to pieniądze i nikt nie zapewnia pieniędzy na ten cel, a my musimy znaleźć pieniądze na to w budżecie. Ponadto poinformował o wniosku Związku Miast Polskich, żeby płace nauczycieli zostały przejęte przez Państwo i je wypłacało, ponieważ rezultat tego, co się dzieje dotychczas jest taki, że Rząd funduje podwyżki, a pieniądze musi szukać samorząd – uważa, że sprawa ta nie jest do końca uregulowana i na pewno wymaga to rozwiązań systemowych. Z-ca Burmistrza zwrócił uwagę na to, że w ostatnich latach są ubytki w udziale podatku od osób fizycznych, co wynika ze zmiany opodatkowania przedsiębiorców – różnica ta jest znaczna i wynosi ona około 5 mln zł. Na obniżenie wpływów z tytułu podatków ma również wpływ to, że Sejm zafundował z odpisów od podatku od osób fizycznych ulgi na dzieci – strata z tego tytułu wynosi od kilkuset do miliona złotych. Poinformował, że będą szczegółowe informacje na ten temat, ponieważ uczestniczymy w takim programie unijnym – jest firma, która przygotowuje tego typu informacje, dotyczące przede wszystkim podatków w Urzędach Skarbowych – będzie to bardzo szczegółowo rozliczone i będzie można z tym zapoznać się. Powiedział, że kolejnym argumentem, który przemawia za tym, żeby utrzymać przedłożoną propozycję stawek podatku, jest fakt, który był badany kilka lat temu i to nie zmienia się, że jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to w kosztach działalności przedsiębiorstwa, rzemieślnika czy handlowca, stanowi on do 1 % kosztów. Zwrócił uwagę, że problemem są obciążenia płacowe przedsiębiorców i rzemieślników, które są zdecydowanie wyższe i bardziej dotkliwe niż podatek od nieruchomości. Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk nawiązał do zarzutów zawartych w piśmie rozdanym radnym przez K. Koronkiewicza, w którym kwestionuje się nasze zamierzenia i zakwestionowany jest cały dorobek, który od kilkunastu lat jest w mieście. Powiedział m.in., że zastosowane rozwiązania komunikacyjne – ronda na pewno wychodzą do przodu i powodują, że ruch w mieście, może jest spowolniony, ale jest zdecydowanie płynniejszy niż byłoby to w przypadku świateł. Zwrócił uwagę, że chcemy miasto uatrakcyjniać, dlatego takie inwestycje, jak promenada czy skansen, na które to zadanie uzyskano środki unijne. Podobnie jest, jeśli chodzi o rondo przy ul. Leśnej i jeżeli ktoś rozsądnie pomyśli, to z tego nie można stawiać zarzutu, że wybudowano za 6 mln nowe ulice z parkingami, z rondem, które pozwala na przejęcie ruchu z drogi powiatowej na drogę wojewódzką bezkolizyjnie, bezboleśnie, a przede wszystkim przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa.

K. Koronkiewicz – zapytał, dlaczego w 2010 roku lekką ręką zostały umorzone podatki na łączną kwotę 116.182 zł., w tym tylko jednej firmie na 66.429 zł. – uważa, że jest to bardzo duża kwota jak dla jednej firmy. Chciałby dowiedzieć się, dlaczego mówiąc o finansach miasta, umarzamy podatki. Ponadto poinformował, że zna firmę, która zakupiła duży obiekt przy jeziorze, prowadzi dużą działalność i starała się o umorzenie, a odroczono tylko ratę spłaty podatku, chociaż również inwestowała, zatrudniając ludzi.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę, że w Złotowie jest kilka tysięcy podatników, natomiast z umorzeń korzysta niewielka garstka i ma to niewielki wpływ na dochody. Powiedział, że firma, żeby ubiegać się o umorzenie musi spełniać określone warunki. Przypuszcza, o której firmie mówił K. Koronkiewicz, jednak firma ta inwestowała w nowe miejsca pracy, włożyła wielkie pieniądze w budowę, modernizację obiektu i dlatego Burmistrz przyznał ulgę w czasie tego inwestowania – uważa, że jest to na pewno ulga uzasadniona. Poinformował, że kwoty umorzeń podane są na BIP-ie Urzędu Miejskiego – jest to informacja publiczna i można się z nią zapoznać. Powiedział, że każda decyzja Burmistrza o odmowie lub uznaniu umorzenia musi być udokumentowana, z uzasadnionych przyczyn i generalnie Burmistrz prędzej przełoży termin płatności, czy rozłoży na raty, niż umorzy podatek.

K. Żelichowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej przedstawił wniosek przyjęty na posiedzeniu tej Komisji „aby w § 1 pkt 2) „od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zamiast stawki 19,37 zł., wpisać 18,65 zł.”

St. Wojtuń – jako autor wniosku, uzasadnił go. Powiedział m.in., że jest przeciwny tak drastycznemu podnoszeniu podatków i dlatego jest to ukłon w kierunku prowadzących działalność gospodarczą, żeby chociaż w tym małym stopniu podatek ten, który najbardziej odczuwają, bo jest on najwyższy, obniżyć w stosunku do przedłożonej propozycji.

Przewodniczący Rady poddał, pod głosowanie wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości na prowadzenie działalności gospodarczej z 19,37 zł na 18, 65 zł.

Za przyjęciem wniosku głosowało 5. radnych, przeciw – 10.

Rada Miejska nie przyjęła powyższego wniosku.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały – za wyjątkiem Komisji Gospodarki Miejskiej, która pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z przyjętym na posiedzeniu Komisji powyższym wnioskiem.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 10. radnych, przeciw – 5.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/81/11 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/82/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 3. - wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/83/11 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Godz. 1205. Przewodniczący ogłosił 15. minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz.1220.

Obecnych było 15. radnych.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Złotowa w spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali i był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

K. Żelichowski – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej przedstawił wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji, aby w § 4. przed zwrotem „...opinii Rady Miejskiej...”, dopisać wyraz „pozytywnej”.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada Miejska jednogłośnie, głosami 15. - „za”, przyjęła powyższą poprawkę.

Innych uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono .

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Złotowa w spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie – z przyjętą poprawką.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/84/11 w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Złotowa w spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 14.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

K. Żelichowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej przyjęto wniosek, żeby w przedstawionych załącznikach - tabelach dostosować lata realizacji wykazanych zadań z nakładami w poszczególnych latach, ponieważ były w tym rozbieżności. Zapytał, czy przekazano to do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Przewodniczący Rady poinformował, że powyższe zostało już uzupełnione.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk wyjaśnił, że wszyscy radni otrzymali nowy poprawiony tekst – załączniki do „Planu rozwoju i modernizacji …”. Poinformował, że w ten sam dzień – w piątek, w którym była Komisja, MZWiK poprawił tabele, które również w ten sam dzień przesłano radnym pocztą elektroniczną.

K. Cichański – poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęto wniosek: „aby w związku z zaistniałą sytuacją w MZWiK, Komisja sugeruje, że zasadne byłoby wstrzymanie wypłat nagród z zysku, przekazywanych corocznie – ujętych w statucie i przeznaczyć te środki na modernizację sieci lub urządzeń w MZWiK”. Uważa m.in., że nagrody są formą uznania za szczególne osiągnięcia i dlatego prosił o przegłosowanie powyższego wniosku.

Po wyjaśnieniach Z-cy Burmistrza J. Kołodziejczyka, który powiedział m.in., że ma wątpliwości, czy wniosek ten może być głosowany przez całą Radę, z uwagi na to, że jest to wniosek Komisji, skierowany do Burmistrza Miasta, który jako Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale zysku – wniosek ten został przekazany Burmistrzowi Miasta, K. Cichański wycofał wniosek o przegłosowanie. Ponadto Z-ca Burmistrza poinformował, że zapis w statucie jest sformułowany w ten sposób, że co najmniej 50 % zysku przeznaczany jest na inwestycje, natomiast do 50 % zysku może być przeznaczone na fundusz nagród dla załogi, z tym, że nie może to być więcej jak do 8,5 % funduszu płac, czyli nie ma tutaj obaw, że pół zysku zostanie przeznaczone na fundusz nagród.

Przewodniczący Rady – podzielił pogląd Burmistrza w tej sprawie. Uważa, że Rada nie jest władna w kwestii wynagrodzeń.

Podczas dalszej dyskusji radni: K. Koronkiewicz, H. Golla, K. Steffen, K. Cichański poruszali sprawę nagród, mając na względzie jakość dostarczanej wody przez MZWiK.

K. Koronkiewicz powiedział m.in., że za taką jakość wody jaka jest, niezależnie jaki to będzie procent, nagrody nie należą się. Poruszył sprawę płukania sieci – dlaczego nie obywa się to przez hydranty oraz temat podwyżki cen wody.

H. Golla – zwrócił m.in. uwagę na to, że należałoby zastanowić się, czy wszystkich potraktować jednakowo, ponieważ, co są winni pracownicy, którzy wykonują określone dyspozycje ? – oni nie powinni ponosić konsekwencji decyzji np. Zarządu. Ponadto uważa, że wcześniej czy później społeczeństwo powinno zostać poinformowane o faktycznych przyczynach tego stanu rzeczy, jaki jest jeszcze dzisiaj. Zapytał, czy rozważano sytuację nie podwyższania ceny wody na rok 2012, co być może w jakimś stopniu usatysfakcjonowałoby społeczeństwo.

M. Wegner – zawnioskowała o zakończenie dyskusji. Zwróciła uwagę, że Komisja przyjęła wniosek, który został przekazany do Burmistrza i uważa, że to starczy – decydować w tej sprawie będzie Rada Nadzorcza i Zarząd MZWiK.

K. Steffen – zwrócił uwagę na to, że osoba, która zarządzała firmą poniosła konsekwencję, a załodze proponuje się wstrzymać wypłatę nagród – zapytał, gdzie w tym wszystkim była Rada Nadzorcza, która przez tyle czasu to zło widziała i nie było z jej strony żadnej reakcji.

Na poruszane sprawy, odpowiedzi i wyjaśnień udzieliła Edyta Iwańska – Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, która powiedziała m.in., że pracownicy fizyczni nie odpowiadają za powstałą sytuację z wodą. Dostawali polecenia i wykonywali swoją pracę. Jeżeli chodzi o podział zysku, odpowiedziała, że nie jest to żadna premia za wykonanie pracy, tylko jest to podział z zysku – trzeba to rozróżnić, że nie jest to premia za wykonaną dobrze robotę. Poinformowała, że jest to zapisane w statucie i w regulaminie wynagradzania i dzisiaj nie ma możliwości, żeby tego nie zrobić. Nie chciałaby karać pracowników fizycznych za tę sytuację. Rozumie frustrację, jeżeli chodzi o jakość wody w okresie letnim, ale osoba, która zarządzała firmą poniosła konsekwencję. Na pytanie Przewodniczącego Rady, czy uważa, że przedłożony plan rozwoju i modernizacji będzie zrealizowany bez jakiś większych problemów, Prezes MZWiK odpowiedziała, że nie brała udziału przy jego tworzeniu i wiele by w nim zmieniła, zmodyfikowała. Na pewno w przyszłym roku będą starali się o zmianę planu wieloletniego. Zwróciła uwagę, że na dzisiaj priorytetem jest budowa stacji uzdatniania wody. Prezes E. Iwańska – poinformowała, że płukanie sieci trwa od ponad 2 tygodni i robią to głównie w okresie nocnym – jeżeli chodzi o czyszczenie rurociągów, to są zaangażowane wszystkie służby techniczne. Płukanie sieci odbywa się przez hydranty. Ponadto powiedziała, że jeżeli nie podwyższymy stawki za wodę, to będziemy dalej tkwić w tym marazmie i dlatego jest to nieuniknione – musimy dążyć do tego, żeby inwestować. Zwróciła uwagę, że w Złotowie mamy praktycznie najtańszą wodę w województwie.

St. Wojtuń – zapytał, czy pojazd specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji za 1.400 tys. zł., którego zakup zaplanowano na lata 2013-2015, będzie również czyścił kanalizację deszczową, co potwierdził J. Borkowicz Główny Księgowy MZWiK.

Prezes MZWiK, na pytanie St. Wojtunia dotyczące ujęcia w planie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w al. Piasta i w pasie jez. Miejskiego, które są odległe od siebie, a wpisane jest jako jedna inwestycja i z czego to wynika, odpowiedziała m.in., że wynika to ze złego stanu technicznego rurociągów, które najbardziej kwalifikują się do wymiany z punktu widzenia awaryjności i wieku.

S. Szczerbiak – ponowił wniosek M. Wegner o zamknięcie dyskusji.

Na tym dyskusję zakończono.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ma o. o. w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12. radnych, 3. - wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/85/11 o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie i do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Ponadto radni otrzymali:

- opinię Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 z dnia 10 października 2011 r. na temat kandydatów na ławników, w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych,

- wykaz kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile oraz do Sądu Rejonowego w Złotowie,

- Regulamin głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile oraz do Sądu Rejonowego w Złotowie na kadencję od 2012 r. do 2015 r. -

z wzorem protokołu Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników oraz z wzorem karty do głosowania – celem akceptacji na sesji Rady Miejskiej.

Przed przystąpieniem do wyboru ławników, Rada Miejska jednogłośnie głosami 15. - „za” przyjęła, dostarczony radnym z materiałami sesyjnymi, Regulamin głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile oraz do Sądu Rejonowego w Złotowie na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

A. Andrzejewska – Przewodnicząca Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników przypomniała m.in., że Rada wybiera 7 ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie, spośród 7 kandydatów oraz powinna wybrać 2 ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile a jest tylko1 kandydat.

Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, którą wybrano głosami 12. - „za”, przy 3. - „wstrzymujących się”, w składzie: Krzysztof Koronkiewicz, Anna Rogut, Stanisław Wojtuń – którzy wyrazili na to zgodę. Komisja spośród siebie wybrała na przewodniczącego Stanisława Wojtunia.

Przystąpiono do wyboru ławników do sądów, które odbyły się w głosowaniu tajnym.

Komisja Skrutacyjna rozdała 15. radnym przygotowane karty do głosowania: formatu A-4 – do wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie i formatu B-5 – do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile.

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do zebrania głosów – kart do głosowania do urny.

Po zebraniu kart do głosowania do urny, o godz. 13.05, Przewodniczący Rady ogłosił przerwę a Komisja Skrutacyjna opuściła salę w celu policzenia głosów i sporządzenia protokołów.

Obrady XI sesji wznowiono o godz. 13.25.

Obecnych było 15 – tu radnych.

Przewodniczący Rady oddał głos St. Wojtuniowi - Przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, który przeczytał protokoły Komisji, wyniki tajnego głosowania, w wyniku którego:

 1. na ławnika do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile wybrana została Belka Krystyna Teresa, która uzyskała 14 głosów;

 2. na ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie wybrano: Barbara Monika Bartczak – 14 głosów, Stanisława Borsig – 15 głosów, Roman Guss – 15 głosów, Barbara Maria Jęsiek – 15 głosów, Henryk Wojciech Kiestrzyń – 15 głosów, Piotr Józef Kowalski – 14 głosów, Irena Czesława Róg 15 głosów.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej z kartami do głosowania są załączone do protokołu z sesji.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie i do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015 – wpisanymi nazwiskami ławników.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/86/11 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie i do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 16.

Omówienie przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Miasta Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Radni otrzymali Informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, Informację Burmistrza Miasta Złotowa o sposobie przebiegu konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

Z posiedzenia zwolnił się radny Jacek Lewandowski.

Obecnych było 14. radnych.

Uwag do przedłożonych Informacji nie wniesiono. Przyjęto je poprzez aklamację.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawki - poprawki redakcyjne do przedłożonego projektu uchwały, które zgłaszał wcześniej na posiedzeniach komisji tj.

- w § 2 ust 1. pkt 1) - zamiast zwrotu „i prowadzi”, powinno być „i prowadzą”,

- w § 2 ust 1. pkt 2) - po zwrocie „określoną dyscyplinę sportu” powinno być „ i posiadają”, zamiast „posiadających”,

- w § 2 ust 3. pkt 6) – zamiast wyrazu „wnioskodawca”, wpisać „klub sportowy”,

- w § 3 ust 3. – poprawić wyraz „jeden” na „jedno”,

- tam gdzie jest Gmina Miasta Złotów – poprawić na Gmina Miasto Złotów.

Rada Miejska jednogłośnie, głosami 14. „za”, przyjęła powyższe poprawki.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/87/11 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 18.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zgłosił autopoprawkę do przedłożonego „Programu...”, tj. aby treść dotychczasowego §11 Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, zastąpić treścią, którą Radni otrzymali przed sesją, ponieważ wcześniej nie można było tego uwzględnić, dopiero po konsultacji.

Rada Miejska jednogłośnie, głosami 14. „za”, przyjęła powyższą autopoprawkę.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/88/11 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 19.

Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr XV/93/04 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, wnoszenia, podawania oraz spożywania w miejscach publicznych piwa w opakowaniach szklanych podczas organizowanej corocznie imprezy „Euro-Eco Meeting”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o uchyleniu uchwały nr XV/93/04 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, wnoszenia, podawania oraz spożywania w miejscach publicznych piwa w opakowaniach szklanych podczas organizowanej corocznie imprezy „Euro-Eco Meeting”.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/89/11 o uchyleniu uchwały nr XV/93/04 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, wnoszenia, podawania oraz spożywania w miejscach publicznych piwa w opakowaniach szklanych podczas organizowanej corocznie imprezy „Euro-Eco Meeting”.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przedmiotem wnioskowanego planu są ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru położonego między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia określonego w zakresie przypisania mu funkcji terenu: rolniczych, rekreacyjnych, zieleni, zabudowy zagrodowej, usług turystycznych, dróg publicznych oraz wtórnego podziału terenów, projektu infrastruktury podziemnej, określenia wskaźników intensywności zabudowy oraz ustalenia warunków zabudowy.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/90/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XI/91/11 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 22.

Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych.

Do protokołu załączone są informacje:

 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2010 r.,

 • Burmistrza Miasta Złotowa o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2010,

 • Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr KN.V.1.414-732/11 z dnia 18.10.2011 r. o złożonych oświadczeniach majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 • Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 21.10.201 r. nr Z/072-1/11, BA 36501/2011 o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników-dyrektorów jednostek.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych radnych – wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznań podatkowych za 2010 rok w terminie, które przesłano do Urzędu Skarbowego w Złotowie oraz informację Wojewody Wielkopolskiego dotyczącą oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącej Rady, które zostały złożone w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Ponadto przedstawił pismo Urzędu Skarbowego w Złotowie, w którym zawarte są nieprawidłowości stwierdzone w wyniku przeprowadzonej analizy. Prosił o zapoznanie się ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i wyjaśnienie tego w Urzędzie Skarbowym – radni będą mogli odebrać wykaz dotyczących ich uchybień, stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych, w biurze Rady Miejskiej.

Punkt 23.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

W sprawie ul. Krzywoustego odpowiedział, że faktycznie jest ona zapiaszczona, a przyczyną są wykonywane roboty w tym rejonie - sprzęt, który wjeżdża na ul. Królowej Jadwigi najczęściej jedzie ul. Krzywoustego. Powiedział, że po skończeniu robót przekazana będzie dyspozycja do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych o doprowadzenie ulicy Krzywoustego do stanu pierwotnego.

Radnemu St. Wojtuniowi:

Jeżeli chodzi o regulamin korzystania z siłowni (urządzeń napowietrznych), odpowiedział, że na każdym tym urządzeniu jest instrukcja jak z niego korzystać. Gdyby regulamin był wymagany, to na pewno byłby on już wywieszony. Sprawdzi, czy jest tam wszystko zrobione tak jak trzeba.

St Wojtuń - poinformował, że chodzi o to, żeby była instrukcja, informacja, aby dzieci np. korzystały z urządzeń pod opieką rodziców.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

Jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą ul. Chojnickiej, odpowiedział, że faktycznie STRABAG ma bazę i trzyma sprzęt na parkingu. Powiedział, że dopilnujemy, aby to wszystko zostało doprowadzone do takiego stanu, jaki powinien być.

Radnemu J. Białkowskiemu:

W sprawie dworca PKP odpowiedział, że sytuacja trochę się zmieniła. Jest w końcu czynna kasa w godzinach odjazdów pociągów – do 1930 i w tym samym czasie jest czynna poczekalnia. Powiedział, że sprawę dotyczącą przedłużenia godzin otwarcia poczekalni na dworcu kolejowym przekażemy do PKP, ponieważ mają oni umowę z osobą, która obsługuje kasę.

Radnemu R. Głyżewskiemu:

Jeżeli chodzi o czyszczenie ulic odpowiedział, że faktycznie takie pismo było wysłane do MZUK. Sprawdzi, dlaczego to nie zostało zrealizowane i ponaglimy wykonawcę, żeby to zrobił.

Radnemu H. Golla:

 1. W sprawie parkingu przy sklepie Elektromix odpowiedział, że sprawa jest znana – jest to teren częściowo miejski i częściowo Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Uważa, że teren ten trzeba uporządkować, ponieważ obecnie jest możliwość stawiania samochodów na dużym placu przy Lidlu i nic się nie stanie jak będzie tam zaparkowanych kilka samochodów – miejsc do parkowania jest tam bardzo dużo.

Na uwagę K. Żelichowskiego, że parkujący mieszkańcy mogą dostać wezwania do usunięcia zaparkowanych pojazdów, Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk odpowiedział, że część miejsc parkingowych, które LIDL wykonał jest zlokalizowanych na gruntach miejskich i nie wyobraża sobie, żeby były tam jakieś utrudnienia. Powiedział, że wspomniany teren spróbujemy na wiosnę w jakiś sposób uporządkować.

 1. Jeżeli chodzi o osiedle Norwida odpowiedział, że część tych ulic jest „miasta” i trzeba sprawdzić jak wygląda ich rozgraniczenie. Sprawdzimy, czyj jest parking przy sklepie Max Bud – jeżeli będzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, to skierujemy do nich pismo o rozpatrzenie jego remontu.

Radnemu K. Kulasek:

Jeżeli chodzi o sprzątanie promenady odpowiedział, że przekaże to służbom komunalnym, żeby zwrócili na to uwagę – aby z uwagi na żołędzie, buczynę, częściej sprzątali tę część promenady – poinformował, że jest to fragment trasy promenady w tym największym lesie.

Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.

Punkt 24.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. A. Andrzejewska – przedstawiła wnioski przyjęte jednogłośnie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, tj.:

 • aby Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji przedłożył symulację spłaty kredytu i odsetek zaciągniętego na budowę stacji uzdatniania wody w taki sposób, aby to nie pociągnęło znacznych podwyżek ceny wody – rozciągnąć to w możliwie jak najdłuższym czasie i żeby społeczeństwo było świadome tego, jak to będzie przedstawiało się na przestrzeni spłaty tego kredytu i realizacji danej inwestycji,

 • aby komisja konkursowa, która będzie rozpatrywała wnioski odnośnie wspierania organizacji pożytku publicznego, przed podaniem do publicznej wiadomości, poinformowała branżowe komisje Rady Miejskiej, tj. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej, o wynikach pracy komisji, która jest powoływana przez Burmistrza Miasta.

Jerzy Borkowicz – członek Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji udzielił odpowiedzi Radnej A. Andrzejewskiej na przedstawiony wniosek dotyczący symulacji spłaty kredytu i odsetek. Powiedział, że materiały te są załączone do wieloletniego planu inwestycyjnego – jako załącznik nr 4, w którym przedstawiona jest symulacja spłaty pożyczki i załącznik nr 5, gdzie wyliczone są odsetki – jest to pokazane na przestrzeni całego okresu spłaty pożyczki, który został przyjęty na możliwy maksymalny okres. Wyjaśnił również zasady pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym spłaty pożyczki - maksymalnie na 10 lat.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Poinformował, że w biurze Rady jest, do zapoznania się, protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli prawidłowości przetargów na sprzedaż mienia oraz wykonanie inwestycji i remontów w 2011 r.

 2. Poinformował, że z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło zaproszenie do wzięcia udziału w przedsięwzięciu pod nazwą „ENIGMAT. ODSZYFRUJ ZWYCIĘSTWO” – w dniach 10-12 listopada br.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 18.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.00, zamknął XI sesję Rady Miejskiej.
Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Mariola Wegner

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik