Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XII sesji w dniu 27 grudnia 2011 roku:

 1. UCHWAŁA NR XII/92/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011

 2. UCHWAŁA NR XII/93/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042

 3. UCHWAŁA NR XII/94/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Krajny w Złotowie

 4. UCHWAŁA NR XII/95/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. o uchyleniu uchwały nr IV/19/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu

 5. UCHWAŁA NR XII/96/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2012-2042

 6. UCHWAŁA NR XII/97/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

 7. UCHWAŁA NR XII/98/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2012 rok

 8. UCHWAŁA NR XII/99/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2012

 9. UCHWAŁA NR XII/100/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 10. UCHWAŁA NR XII/101/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. o zmianie uchwały nr XI/82/11 w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 11. UCHWAŁA NR XII/102/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 12. UCHWAŁA NR XII/103/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu