Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - Budowa oświetlenia drogowego z przyłączami zalicznikowymi w ulicach: Kr. Jadwigi, Wł. Jagiełly i Plutonowego Robaka w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia drogowego z przyłączami zalicznikowymi w ulicach: Kr. Jadwigi, Wł. Jagiełly i Plutonowego Robaka w Złotowie

CPV:
45.31.53.00-1, 45.31.61.10-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:

a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: elektroenergetycznej.

W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.


Termin realizacji:
do dnia 30 maja 2012 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2011-12-22 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-12-22 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ - budowa oświetlenia drogowego w Złotowie (338kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał._3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (44kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 5 FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal._6_WZOR UMOWY (111.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Przedmiar robót (57.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Map.ark 1 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 Map.ark. 2_1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Map ark. 2_2 (1007.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 Map.ark. 3_1 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12 Map.ark. 3_2 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 13 Map.ark. nr 3_3 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 14 Map.ark.nr 4 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 15 Tabela montazowa Kr. Jadwigi obw. nr I (11.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 16 Tabela montazowa Król. Jadwigi Obw. II (9.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 17 Tabela montazowa Jagiełły obw. IV (9.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 18 Tabela montazowa Plut. Rob obw. III (9.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 19 STRUKTURA oświetlenia .cdr (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 20 Przedmiar robót- Przyłacza -ul. Królowej Jadwigi (100kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 21 STRUKTURA- przyłacz Kr. Jadwi (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 22 STRUKTURA- przyłacz Krzywoust (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 23 STRUKTURA- przyłacz Plut. Rob (24.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 24 STRUKTURA- przyłacz Wł. Jagiełły (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 25 Zalicznikowe . Kr. Jadwigi (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 26 Zalicznikowe . Pl. Robaka (13.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 27 Zalicznikowe . Wł. Jagiełły (13.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 28 (m) Zalicznikowe . Kr. Jadwigi (10.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 29 (m) Zalicznikowe . Krzywoustego (10.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 30 (m) Zestawienie materiałów-Zalicznikowe . Kr. Jadwigi (9.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (230.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (86kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2011-12-07 09:09:34
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2011-12-07 10:56:47
Ostatnia zmiana:2011-12-30 11:18:20
Ilość wyświetleń:2129

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij