Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomośći gminnej - pomieszczeń użytkowych.

 

Regulamin przetargu na dzierżawę części nieruchomości gminnej – pomieszczeń użytkowych

Regulamin – warunki ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na czas nieoznaczony pomieszczenia użytkowego o łącznej powierzchni 11,50 m2, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanych w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, położonym w Złotowie przy ul. Norwida 4a, stanowiącej działki o numerach geodezyjnych 34, 35, 37/5 i 40/1, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę wieczystą o numerze 7990.


§ 1. 1. Burmistrz Miasta Złotowa podał do publicznej wiadomości w okresie 22 sierpnia 2011 r. do 27 września 2011 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dotyczący w/w nieruchomości .

2.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotowie, al. Piasta 1, na tablicy ogłoszeń Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie, al. Piasta 26, na okres od dnia 29 listopada 2011r. do dnia 03 stycznia 2012r., a ponadto przetarg ogłoszony został w tym czasie na stronach internetowych: www.bip.zlotow.pl, www.zlotow.pl oraz www.zcas.zlotow.pl


§ 2. Celem ustnego przetargu nieograniczonego w formie licytacji jest uzyskanie najwyższej kwoty miesięcznego czynszu za dzierżawę na czas nieoznaczony pomieszczeń użytkowych o łącznej powierzchni 11,50 m2, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, usytuowanych w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Złotów, położonym w Złotowie przy ul. Norwida 4a, stanowiącej działki o numerach geodezyjnych 34, 35, 37/5 i 40/1, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie prowadzi księgę wieczystą o numerze 7990.


§ 3. 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej w wysokości
40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100) na konto Gminy Miasta Złotów:

96 8941 0006 0016 4975 2000 0010,

nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu, tj. do dnia 06.01.2012 r. Termin do wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej do dnia 03.01.2012 r. kwota stanowiąca wadium znajdzie się na w/w koncie Gminy Miasta Złotów. Na wpłacie należy zaznaczyć, że dotyczy ona przetargu na dzierżawę pomieszczeń w budynku przy ul. Norwida 4a w Złotowie.

2. Każdy uczestnik przetargu winien złożyć komisji przetargowej bezpośrednio przed otwarciem przetargu następujące dokumenty :

- oświadczenie, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wydzierżawienia,

- oświadczenie, że zapoznał się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy i że akceptuje treść tych dokumentów,

- aktualne tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS uczestnika przetargu. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, w przypadku wygrania przetargu na lokal użytkowy lub nieruchomość przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej zobowiązane są do dostarczenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed podpisaniem umowy dzierżawy.

3. Opisane w ust. 2 dokumenty dołącza się do protokołu z przetargu. W przypadku braku przedłożenia przez uczestnika przetargu któregokolwiek z dokumentów zostaje on wyłączony od udziału w przetargu.


§ 4. Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 122,70 zł netto (słownie: sto dwadzieścia dwa 70/100) i wynika ona z iloczynu powierzchni pomieszczenia użytkowego oraz stawki za m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia wyznaczonego do dzierżawy wynoszącej 10,67zł/ m2 (netto). Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT wedle obowiązującej stawki, tj. 23%. Niezależnie od czynszu dzierżawnego dzierżawca do uiszczania opłat za media (energię elektryczną, dostawę ciepła, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) w formie ryczałtów w łącznej kwocie 50,00 zł brutto miesięcznie zobowiązany będzie.


§ 5. W przetargu nie mogą uczestniczyć:

  1. osoby wchodzące w skład komisji przetargowej

  2. osoby bliskie względem osób, o których mowa w pkt 1,

  3. osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.


§ 6. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa.
2. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej wyznaczył Burmistrz Miasta Złotowa.


§ 7. 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował za dzierżawę nieruchomości opisanej w § 2 co najmniej jedno postąpienie powyżej miesięcznego czynszu wywoławczego.

2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad czynsz wywoławczy.


§ 8. 1. Przewodniczący Komisji przetargowej otwiera przetarg ustny (licytację) na dzierżawę i przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska lub nazwy albo firmy podmiotów, które wpłaciły wadium, oraz nazwiska osób dopuszczonych do przetargu, które wypełniły wymóg dołączenia dokumentów opisanych w § 3 ust. 2..

2. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia czynszu dopóki, mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszych postąpień.

4. Ustala się wysokość postąpienia na kwotę 2,00 złote (słownie: dwa złote).

5. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą kwotę miesięcznego czynszu za dzierżawę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

6. Komisja przetargowa sporządza z przeprowadzonego przetargu protokół, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony wedle wzoru określonego wraz z ogłoszeniem o niniejszym przetargu.


§ 9. 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Złotowa.

2. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.

3. W przypadku wniesienia skargi Burmistrz wstrzymuje dalsze czynności związane z dzierżawą nieruchomości.
4.Burmistrz może uznać skargę za nieuzasadnioną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.


§ 10. Otwarcie przetargu ustnego w formie licytacji na dzierżawę, rozpocznie się 09.01.2012 r. w siedzibie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, Al. Piasta 26 o godzinie 10.00.


§ 11. 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet kaucji, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu, nie później niż w terminie 3 dni.

2. Wadium ulega przepadkowi w razie nieusprawiedliwionego uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy wedle ustalonego wzoru, w wyznaczonym miejscu i terminie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

3.Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

4. Uczestnik, który wygrał przetarg, zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji o kwotę 82,70 zł słownie: osiemdziesiąt dwa 70/100 w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


§ 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia na tablicy ogłoszeń
- ogłoszenia o przetargu.

Załączniki

umowa na pomieszczenia ZCAS (83kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Scan pomieszczenie gastronomiczne (19.9kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2011-11-29 16:05:47
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2011-11-29 16:06:27
Ostatnia zmiana:2011-11-29 16:06:49
Ilość wyświetleń:1816

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij