Złotów: Udostępnienie telebimu do transmisji spotkań Mistrzostw Europy w piłce nożnej w dniach od 08 czerwca do 02 lipca 2012 r. oraz sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w dniach od 29 czerwca do 02 lipca 2012 r.
Numer ogłoszenia: 401418 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej , Al. Piasta 26, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 2632288, faks 0-67 2632288.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zcas.zlotow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udostępnienie telebimu do transmisji spotkań Mistrzostw Europy w piłce nożnej w dniach od 08 czerwca do 02 lipca 2012 r. oraz sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w dniach od 29 czerwca do 02 lipca 2012 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udostępnienie telebimu do transmisji spotkań Mistrzostw Europy w dniach od 08 czerwca do 02 lipca 2012 r. oraz sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem w dniach od 29 czerwca do 02 lipca 2012 r. Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej obejmuje: 1. Telebim wraz z montażem, demontażem i obsługą techniczną. Dostawa, montaż i uruchomienie (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) telebimu do transmisji meczów podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz innych imprez towarzyszących w dniach od 08 czerwca do 02 lipca 2012 roku w Amfiteatrze Miejskim w Złotowie, ul. Partyzantów. - Minimalne parametry techniczne ekranu: - rozmiar ekranu nie mniejszy niż 9m x 6m - powierzchnia - nie mniejsza niż 54 m2 - kąt świecenia poziomy - nie mniej niż 130 stopni - kąt świecenia pionowy - nie mniej niż 70 stopni - jasność świecenia - nie mniej niż 6500NT - raster fizyczny - nie większy niż 16mm - rozdzielczość ekranu nie mniej niż 1152 x 768 pikseli - ilość kolorów - min 16,7 mln - częstotliwość odświeżania - nie mniej niż 600Hz - wyświetlanie obrazu - min 50 klatek na sekundę - przetwarzanie koloru - 16 bitowe - Skaler Video z sygnałem wejścia HDMI, SDI zarówno ekran jak i jego osprzęt powinny sprostać trudnym warunkom atmosferycznym w trakcie imprezy 1.1. Wraz z ekranem wykonawca ma obowiązek dostarczyć system zarządzania oraz sygnał TV na wszystkie mecze w dniach od 08 czerwca do 01 lipca 2012 r. w Amfiteatrze Miejskim w Złotowie, ul. Partyzantów. 1.2. Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do: - dostarczenia wszystkich akcesoriów i okablowania niezbędnych do prawidłowej pracy systemu zgodnie z wymaganiami, - dostarczenia konstrukcji pod ekran, - przedłożenia wszelkich wymaganych prawem certyfikatów i deklaracji wymaganych dla tego typu urządzeń, - obsługi ekranu, - zapewnienia sprzętu nagłośnieniowego w dniach 8, 12, 16 czerwca 2012 r. i 1 lipca 2012 r. w wypadku awarii sprzętu nagłośnieniowego Zamawiającego. 2. Ustawienie zadaszonej sceny na o wymiarach dachu nie mniejszym niż 10m x 8m, wysokość nie mniejsza niż 1,3m od podłoża (z zadaszeniem nie mniejszym niż 11,5m x 9,5 m) osłonięta z trzech stron jednokolorowymi siatkami lub materiałem, zabezpieczona przez wpływem działań atmosferycznych (wiatr, deszcz); podest pod perkusję min. 3m x min. 2m., w miejscu wskazanym przez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej w mieście Złotowie w dniach 29 czerwca - 02 lipca 2012 r. Oddanie gotowej sceny do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w dniu 29 czerwca 2012 r. najpóźniej do godz. 11:00. 3. Nagłośnienie i oświetlenie sceny podczas imprezy pn. XVIII Euro Eco Meeting w Złotowie (plac Paderewskiego) zgodnie z riderem (riderami) technicznym (minimalnymi), tj.: 3.1. Nagłośnienie 1) FRONT: Mikser min 32 kanały analogowy lub cyfrowy Procesory dynamiki i efektów Cd-2szt. 2x10kw. (RMS wzmacniaczy, min 50% w subbasach). System ma zapewnić równomierne pokrycie dźwiękiem całego terenu i zagwarantować prawidłowy odbiór przez wszystkich słuchaczy. 2) MONITOR: System monitorowy posiadający minimum 4 x tory monitorowe. Na każdym torze monitorowym po min 2 x kolumna typu wedge oraz EG min 31pkt (wysokie suwki!!!). Monitory wedge typu 15+1,5 cala lub 12cala 1,5cala min 600W. Wskazany sidefill o mocy min 600w (15cala+1,5cala). 3.2. OŚWIETLENIE: 4 x moving head o mocy lampy min 575w typu spot 24 x par 64 led, 2 x blinders 4-litte 12 x par64 100w, 6 x panel led RGBA Maszyna do dymu typu Hazer. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z miejscami wykonania usług, tj, Amfiteatr Leśny w Złotowie przy ul. Partyzantów (dotyczy pkt. 1, udostępnienie telebimu) oraz plac Paderewskiego (dotyczy pkt. 2, udostępnienie zadaszonej sceny oraz zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia). Zapoznanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego, panem Leszkiem Trojanowskim - tel. 502-518-150..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.81.31.00-1, 71.35.60.00-8, 32.34.24.00-6, 31.00.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający żąda załączenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1. oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 i 3a, 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 4. aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Projekt umowy zawierający istotne postanowienia stron, stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Jednakże zmiana istotnych ustaleń umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności i może nastąpić tylko wówczas, gdy umowa, której wzór stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przewiduje taką możliwość oraz określa warunki zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zcas.zlotow.pl, www.bip.zlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZCAS, al. Piasta 26, 77-400 Złotów, lub może zostać przesłana za zaliczeniem pocztowym, w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku do zamawiającego, za cenę 25,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, al. Piasta 26, 77-400 Złotów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie