PROTOKÓŁ NR X/11

z X sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 27 września 2011 roku


W dniu 27 września 2011 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady X sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.


Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00., stwierdzając udział 13. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Nieobecni byli radni: Alicja Andrzejewska i Krzysztof Żelichowski.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Gminy, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciela biura Posła St. Chmielewskiego, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dyrektora Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich, kierowników, dyrektorów zakładów, jednostek z terenu miasta Złotowa, młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych z opiekunką p. H. Klimek, Radnych, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z IX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Sylwestra Szczerbiaka – za jego zgodą.

 2. Protokół z IX sesji radni otrzymali, był on również do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z IX sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 7/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zwołania X sesji Rady Miejskiej.


Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do biura Rady wpłynęły wnioski Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad IX sesji dwóch projektów uchwał:

 1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 8,

 2. o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, który zaproponował wprowadzić do porządku obrad sesji jako pkt 9.


Następne punkty uległy przesunięciu.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk, w imieniu Burmistrza zgłosił do porządku obrad punkt o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny” - projekt uchwały Radni otrzymali. Poinformował, że 3 komisje, tj. Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zapoznały się z przedłożonym projektem uchwały – zdecydowana większość Radnych zna projekt uchwały. Zwrócił się o wprowadzenie proponowanego projektu uchwały do porządku obrad sesji.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za wprowadzeniem tematu „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny”, jako pkt 11. głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Następne punkty uległy przesunięciu.

W związku z tym, że innych uwag, propozycji zmian nie zgłoszono, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały porządek obrad X sesji.

Za przyjęciem porządku obrad X sesji głosowali wszyscy obecni Radni – 13. osób.


Rada przyjęła poniższy porządek obrad X sesji:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z IX sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2011 roku.

 6. Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2010/2011 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2011/2012.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042.

 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.

 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 13. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 14. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 18.08. do 14.09.2011 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Pytań, uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 18 sierpnia do dnia 14 września 2011 r., nie wnosząc uwag.


Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:


 1. Radny K. Koronkiewicz:

 1. Zapytał o sprawy wykończeniowe związane z modernizacją ul. Domańskiego – Chojnicka na odcinku ul. Domańskiego i przy ul. Kamieniarskiej – kiedy wykonawca dokończy to. Ponadto zapytał, czy w tym roku będą jeszcze prowadzone roboty przy ul. Ciesielskiej – zaraz przy wjeździe na ul. Chojnickiej, po lewej stronie – usunięcie chaszczy, wyrównanie terenu, chodnik. Czy będzie to zrobione w tym roku ?

 2. Poruszył sprawę związaną ze zwolnieniem Jana Szwalguna z funkcji Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zapytał, czy oprócz odprawy będą jeszcze dodatkowe koszty związane z jego odejściem i kto te koszty poniesie – czy miasto, czy firma, a jeżeli firma, to czy nie będzie groziło to większymi podwyżkami.

 3. Powiedział, że w miesiącu sierpniu głosowaliśmy w sprawie kredytu 7,5 mln zł. na modernizację stadionu przy ul. Mickiewicza i na rozbudowę pływalni (uchwała nr IX/67/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011). Zastanawiał się, czy nie warto byłoby pieniędzy na rozbudowę basenu przerzucić na stację uzdatniania wody, ponieważ obawia się, że biorąc ten kredyt, następne lata będą zablokowane i nie będzie można już wziąć kredytu na jej wybudowanie. Zapytał, czy nie warto byłoby to jeszcze raz przedyskutować i przeanalizować budowę stacji uzdatniania wody.


 1. Radny J. Białkowski:

Poruszył sprawę dotyczącą dzieci 6 letnich, które od roku 2012 miały obowiązkowo uczęszczać do szkoły podstawowej. Wprawdzie Ministerstwo Edukacji Narodowej odłożyło sprawę na później, chociaż już w większości szkół dzieci 6-letnie do szkół uczęszczają i z tego co wie, to do 10 października br. dyrektorzy szkół powinni złożyć wnioski o wsparcie finansowe na dostosowanie warunków dla dzieci 6-letnich – na ten cel ma być przeznaczone około 480 mln zł. Zapytał jak to jest w Złotowie, czy takie wnioski już wpływają, czy miasto ubiega się o dofinansowanie, doposażenie dla dzieci 6-letnich. Poinformował, że z tych pieniędzy podobno można sfinansować m.in. budowę placów zabaw przy szkołach.

 1. Radna M. Wegner:

Zwróciła się z prośbą mieszkańców osiedla przy ul. M.C. Skłodowskiej w sprawie oznaczenia - pomalowania pasów parkingowych przy ul. Moniuszki (przy osiedlu M.C. Skłodowskiej) i przy ul. M.C. Skłodowskiej – po remoncie nie zostało to odmalowane, nie ma zaznaczonego przejścia oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Wnioskowała o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na ul. Grudzińskich – przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, ponieważ często dochodzi tam do niebezpiecznych wypadków. Zwróciła uwagę, że wyjazd z ul. Kościelnej, w lewą stronę, jest bardzo utrudniony. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę, iż może to spowalniać ruch na tej ulicy, ale może to również ograniczyć ilość wypadków.

 2. Zwróciła uwagę, że można byłoby już powoli zastanowić się nad rozmieszczeniem pojemników z piaskiem na okres zimowy i to już realizować.


Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 12 porządku obrad X. sesji.


Punkt 5.

Informacja Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2011 roku.

Radni otrzymali Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2011 roku oraz uchwałę nr SO-0953/21/13/Pi/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 września 2011 r., wyrażającą pozytywną opinię o  informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Złotów za pierwsze półrocze 2011 r.

Informacja była omawiana na posiedzeniach komisji.

Skarbnik Gminy J. Skórcz – przedstawiła prezentację multimedialną wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, której wydruk jest załączony do protokołu.

Uwag, pytań do przedłożonej Informacji nie było.

Przewodniczący St. Pikulik podziękował Skarbnik Gminy za przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze br.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożoną Informację.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację Burmistrza Miasta Złotowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za I półrocze 2011 roku.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Informacja dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2010/2011 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2011/2012.

Radni otrzymali Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2010/2011 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2011/2012. Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Radni nie zgłosili uwag do informacji dyrektorów szkół.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożone Informacje.


Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informacje dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów w Złotowie o wynikach pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2010/2011 oraz o stanie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2011/2012, nie wnosząc uwag.

Informacje są załączone do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że proponowane zmiany do budżetu na rok 2011 były szczegółowo omawiane i wyjaśniane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Po przedstawieniu przez Przewodniczących Komisji opinii poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/72/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Uwag do przedłożonego projektu uchwały nie zgłoszono.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/73/11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011 – 2042.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt uchwały radni otrzymali i był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Przedłożony projekt uchwały nie powoduje zmiany stawki podatku, jedynie koryguje treść § 1 pkt 4 uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, dostosowując do aktualnej regulacji prawnej.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/74/11 o zmianie uchwały Nr XLIII/245/10 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Godz. 1150. Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz.1200. Obecnych było 13. radnych.


Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/75/11 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na trzech posiedzeniach komisji, tj. Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Wprowadzenie zmian w statucie Związku Gmin Krajny związane jest z koniecznością uzupełnienia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła” w ramach konkursu 5/POIiŚ/2.1/01/2011 i konieczne jest takie sformułowanie zadań Związku,
aby można było rozróżnić zadania publiczne realizowane wyłącznie przez Związek
od zadań pozostających w kompetencji gmin.

Przewodniczący St. Pikulik zapytał, czy są pytania do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań do przedłożonego projektu uchwały nie było.

Przewodniczący Komisji, na których był omawiany projekt uchwały, przedstawili opinie komisji – komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/76/11 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.


Punkt 12.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak - Burmistrz Miasta.

Radnemu K. Koronkiewiczowi:

 1. W sprawie ul. Domańskiego-Chojnickiej odpowiedział, że tak jak mówił na poprzedniej sesji, będzie to zrobione – przygotowujemy się do tego. Będą zrobione sprawy dotyczące ul. Ciesielskiej, w tym pas zieleni. Uważa, że niebawem prace te powinny tam ruszyć.

 2. W sprawie kosztów zwolnienia J. Szwalguna – byłego Prezesa MZWiK odpowiedział, że trudno mu powiedzieć jakie będą koszty, bo sprawa będzie aktualna kiedy będzie powołany nowy prezes, który rozwiąże również problem pracowniczy p. J. Szwalguna. Na pewno będzie to zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami dotyczącymi spraw pracowniczych. Jakie będą koszty, to trudno w tej chwili powiedzieć.

 3. Jeżeli chodzi o zgłoszoną propozycję dotyczącą kredytu i przeznaczenia środków z rozbudowy basenu na stację uzdatniania wody, odpowiedział, że jest to kwestia wniosku i decyzji Rady, dyskusji. Zwrócił uwagę, że podjęta uchwała Rady obowiązuje i na razie nie ma jej zmiany. Powiedział, że swoje zdanie na ten temat wypowiedział na poprzedniej sesji, kiedy temat ten był przedmiotem obrad i nie uległo ono zmianie. Jeżeli miałyby nastąpić jakieś zmiany, to jest decyzja Rady Miejskiej.Radnemu J. Białkowskiemu:

Jeżeli chodzi o pytanie, czy są wnioski o dofinansowanie na przygotowanie szkół podstawowych dla dzieci 6-letnich, odpowiedział, że trudno mu to powiedzieć – wie, że taki program jest, ale nie zna szczegółów. Musi zorientować się w tej sprawie. Powiedział, że wyjaśnimy poruszoną sprawę dokładniej i damy znać – odpowiedź na piśmie.

Ponadto poinformował, że był taki program – budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych dla dzieci, które miały iść do szkoły od 6 lat. Miasto do tego programu nie przystąpiło, ponieważ wymogi, które trzeba było spełnić, aby taki plac powstał, graniczyły z cudem, żeby można było je spełnić. Oprócz lokalizacji były różnego rodzaju kryteria, które trzeba było spełnić, w tym był pokazany i narzucony jaki plac zabaw należy wybudować – koszt wybudowania takiego placu zabaw wynosił około 150 tys. zł. Zwrócił uwagę, że place zabaw na terenie miasta wybudowano za 1/3 tych pieniędzy, co również uważa, że jest bardzo drogo.

Radnej M. Wegner:

W sprawie oznaczenia pasów parkingowych przy ul. Moniuszki (przy osiedlu M.C. Skłodowskiej) i przy ul. M.C. Skłodowskiej oraz przejścia dla pieszych przy ul. M.C. Skłodowskiej odpowiedział, że trzeba do sprawy wrócić, ponieważ najprawdopodobniej w Starostwie nie ma tego w planach dotyczących organizacji ruchu w mieście i trzeba będzie złożyć wniosek w tej sprawie, dlatego może to trochę potrwać. Powiedział, że rzeczywiście złożony wniosek przez M. Wegner jest słuszny, zasadny i to wykonamy.

Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Kościelnej i sygnalizacji świetlnej odpowiedział, że jego zdanie na temat sygnalizacji świetlnej w mieście na przejściach dla pieszych jest znane i nie uległo ono zmianie. Uważa, że w mieście nie jest aż tak wielki ruch, chociaż są miejsca niebezpieczne, żeby instalować sygnalizacje świetlne i powinno do tego podejść się w miarę profesjonalnie – zapytać specjalistów, na ile poprawiłoby to bezpieczeństwo w tym rejonie miasta, a głównie na przejściu dla pieszych. Jest przekonany, że światła nie poprawią tam bezpieczeństwa ruchu – bezpieczeństwo poprawi tam wyłączenie, rozdzielenie z tego miejsca ruchu pieszego i rowerowego. Poinformował o planie wybudowania dodatkowego odcinka chodnika za szpalerem świerków, co docelowo rozwiązałoby problem bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie miasta. Zwrócił uwagę, że światła mają swoje plusy, ale mają też dużo minusów, ponieważ przede wszystkim spowalniają ruch, nie mówiąc już o ochronie środowiska – informacje te są potwierdzone autentycznymi badaniami. W związku z tym uważa, że póki co, wniosek ten nie powinien być realizowany – powinniśmy skupić się na doprowadzeniu do wybudowania wspomnianego drugiego pasa pieszo-jezdnego.

 2. Jeśli chodzi o sprawę pojemników z piaskiem na zimę, odpowiedział, że co roku Miejski Zakład Usług Komunalnych wystawia pojemniki i tak również będzie w tym roku. Natomiast, jeżeli byłyby jakieś szczególne potrzeby, życzenia, żeby ustawić pojemniki w miejscach, gdzie do tej pory nie stały, albo o dodatkowe pojemniki z piaskiem, prosił to zgłaszać – będzie to załatwiane w ramach bieżącego współdziałania i nadzoru nad MZUK.

Przewodniczący Rady zapytał, czy osoby zgłaszające interpelacje, są usatysfakcjonowane odpowiedzią Burmistrza Miasta.

K. Koronkiewicz – odnośnie odpowiedzi dotyczącej kredytu, powiedział, że ma obawy, iż przegłosowana w zeszłym miesiącu pożyczka pójdzie już obligatoryjnie na basen i na boisko. Nie jest przeciwko rozbudowie basenu, bo to jest dobra rzecz, ale uważa, że to nie jest jeszcze ten czas – za wcześnie chcemy podjąć decyzję o rozbudowie basenu, z czego będzie korzystało tylko 5-10% ludzi, natomiast przeznaczając te pieniądze na stację uzdatniania wody, to skorzystaliby wszyscy mieszkańcy. Proponował, żeby w przeszłym miesiącu na posiedzeniach komisji, mogli jeszcze raz przedyskutować podział tych pieniędzy.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – zwrócił uwagę K. Koronkiewiczowi, że to nie jest pytanie do Burmistrza, tylko do Rady, bo to Rada przegłosowała powyższą sprawę.


Radni nie zgłosili uwag do udzielonych odpowiedzi.
Punkt 13.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Cichański – poruszył sprawę związaną z Mistrzostwami Europy EURO 2012. Zapytał czy Burmistrz ma jakieś propozycje, czy zastanawiał się nad utworzeniem w mieście tzw. „strefy kibica” – jeżeli tak, to prosił o przedstawienie Radzie informacji na ten temat.

 2. K. Kulasek – zapytał, co w tej chwili – po odwołaniu prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dzieje się w sprawie oczyszczania wody oraz czy tymczasowo pełniący obowiązki prezesa może przedstawić jakiś plan uzdrowienia tej sytuacji, czy będziemy czekali na wybór nowego prezesa – jeżeli tak, to kiedy to nastąpi.

 3. St. Wojuń zapytał:

 1. kiedy będą zainstalowane urządzenia rekreacyjne przy promenadzie, ponieważ miało być to zrobione we wrześniu, a do końca miesiąca pozostało dwa dni;

 2. czy został wybrany prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ponieważ dwa dni temu było otwarcie ofert – czy już coś wiadomo w tej sprawie.

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił Burmistrz St. Wełniak oraz J. Borkowicz – pełniący obowiązki prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:

K. Cichańskiemu:

Jeżeli chodzi o sprawę tzw. „strefy kibica” podczas trwania Mistrzostw Europy EURO 2012, odpowiedział, że jest propozycja ze środowisk sportowych, nie tylko w Złotowie, aby wzorem miast, organizatorów EURO 2012 – Poznania, Gdańska, Warszawy i Wrocławia, również w takich miastach jak Złotów, tworzyć tzw. „strefy kibica”. Propozycja ta została zgłoszona i, w jego przekonaniu, powinna być przez nas podjęta. Poinformował, że podjęto już pewne działania, ponieważ zaproponowano to nam, jako samorządowi Złotowa. W Warszawie odbyło się spotkanie w Polskim Komitecie Olimpijskim, który był głównym organizatorem seminarium na temat organizacji tych imprez – przy udziale Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wyjaśnił, jak miałaby wyglądać tzw. „strefa kibica” – na czas trwania Mistrzostw instaluje się telebimy, które pozwalają na oglądanie, wspólnie przez wiele ludzi meczów, ale nie tylko na tym miałoby to polegać. „Strefy kibica” to jest również miejsce, gdzie ludzie mogliby kulturalnie – ma taką nadzieję – dopingować i kibicować nie tylko polskiej drużynie, ale również wszystkim meczom w ramach EURO 2012. Będąc w Warszawie, zapoznali się z możliwościami, jakie są i praktycznie nie stwarza to większego problemu, ponieważ jest propozycja Polskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którzy są w kontakcie z UEFA, że samorządy miałyby specjalne preferencyjne warunki na odtwarzanie meczów i nie byłyby to zbyt duże koszty za uzyskanie licencji – za 1 m2 byłoby to 34 euro za cały okres trwania Mistrzostw. Uważa, że inicjatywa ta jest słuszna i warto byłoby zapoznać się z nią bliżej, i ją zrealizować. Powiedział, że głównym problemem jest wynajęcie telebimu, bo to są już koszty trochę większe. Wynajęcie telebimu na cały okres Mistrzostw Europy – z obsługą przez ten okres czasu przez zarządzającego, czy właściciela telebim, o wymiarach 12 m x 6 m, kosztowałoby w granicach 40 – 50 tys. zł. Przedstawił propozycję, aby „strefa kibica” była w amfiteatrze i na polanie, ponieważ to nie jest samo oglądanie, ale również spędzenie czasu przed i po meczach. Powiedział, że jest kilka konkretnych propozycji, ale uważa, że są to szczegóły, które można byłoby dograć z organizacjami sportowymi, jak również ze Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej. Prosił radnych o wypowiedzenie się w tej sprawie, żeby móc podjąć działania w tym temacie, ponieważ ten kto pierwszy, będzie miał lepsze warunki na wydzierżawienie telebimu. Zwrócił uwagę, że finał Mistrzostw odbędzie się 1 lipca, tj. w niedzielę, kiedy miałby odbyć się koncert galowy EEM. Poinformował o propozycji, żeby EEM nie zakończyć koncertem muzycznym w amfiteatrze, a oglądaniem meczu finałowego. Poprosił radnych, aby wypowiedzieli się na temat przedstawionej propozycji.

K. Kulasek i St. Wojtuniowi:

Jeżeli chodzi o sprawę wyboru prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji odpowiedział, że wczoraj (26 września) odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej – jakie są wyniki nie wie. Na pewno komunikat Rady Nadzorczej MZWiK w tej sprawie będzie przekazany do publicznej wiadomości. W sprawie jakości wody, powiedział, że jest p. J. Borkowicz - pełniący obowiązki prezesa MZWiK oraz p. T. Rugowski, którzy mogą na ten temat udzielić więcej informacji. Natomiast, jeżeli chodzi o urządzenia rekreacyjne przy promenadzie, to powiedział, że prawdopodobnie w tym tygodniu zostaną one zainstalowane. Przeciąga się to w czasie, ponieważ potrzebne jest pozwolenie na budowę, co powoduje, że niekiedy trwa to zdecydowanie dłużej jak samo wykonawstwo.

J. Borkowicz – pełniący obowiązki Prezesa MZWiK udzielił odpowiedzi na sprawy związane z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Powiedział m.in., że czas, kiedy Zarząd Spółki nie działał w pełnym składzie, nie jest stracony. Dalej trwają zabiegi, jeśli chodzi o poprawę jakości wody. Woda, która wychodzi z ujęć MZWiK, z wodociągów przy ul. Wodociągowej oraz przy ul. Partyzantów, jest poddawana ciągłemu procesowi dezynfekcji przy pomocy podchlorynu sodu. Dezynfekcji tej były poddawane prawie wszystkie urządzenia i ujęć wody, stacji uzdatniania, retencji wody i sieci wodociągowej. Jeśli chodzi o stan wody pod względem mikrobiologicznym jak i fizyko-chemicznym, to jest prowadzony stały monitoring – mają własne laboratorium, które prowadzi systematyczne i stałe badania w tym względzie. Woda, która wychodzi z wodociągów – z dwóch ujęć, nie zawiera mikroorganizmów – badania wykazują stan zerowy. Badaniu jest również poddawana woda w sieci, gdzie w niektórych punktach, szczególnie na odległych od stacji uzdatniania – na końcówkach sieci, pojawiają się bakterie, z którymi starają się walczyć i je zwalczać. Sieć poddawana jest ciągłemu płukaniu – ostatnio takie płukanie było prowadzone przez dwa tygodnie i płukaniu została poddana cała sieć wodociągowa i wybrane przyłącza, szczególnie do budynków wielolokalowych – spółdzielczych i miejskich. Uważa, że jeżeli chodzi o czystość wody oraz barwę i mętność, to jest odczuwalna poprawa w tym zakresie. Poinformował, że przewiduje się kolejne płukania – kiedy zajdzie taka potrzeba, to takie płukania będą uruchamiali. Powiedział, że w okresie września nie wpłynęły do MZWiK reklamacje, poza jedną – Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, gdzie stwierdzono brudną wodę, z tym, że przyczyną był tam zanieczyszczony wymiennik ciepła, który został wyczyszczony. Ponadto poinformował, że również czyścili takie wymienniki w zasobach spółdzielczych i miejskich. Zapewnił, że prowadzone są działania w kierunku poprawy jakości wody i nadal będą prowadzone, aż do uzyskania zadowalających rezultatów.

Następnie Przewodniczący Rady St. Pikulik udzielił głosu W. Fidurskiemu, który zgłaszał to wcześniej. Przypomniał o incydencie na jednej z sesji (Przewodniczący Rady nie udzielił głosu W. Fidurskiemu), po której został oskarżony o wiele spraw – W. Fidurski „mocno go zaatakował”. Powiedział, że jeśli chodzi o prawo (zapis w Statucie Gminy Miasto Złotów), to wówczas racja była po jego stronie (Przewodniczącego Rady).

W. Fidurski:

 1. Zwrócił się do Radnych, Przewodniczącego Rady o rozważenie wniosku w sprawie głosowań na sesji. Powiedział, że mieszkańcy chcieliby wiedzieć jak ich radny głosuje w danej sprawie np. podatku, kredytu, realizacji danej inwestycji – jakie jest zdanie radnego i warto byłoby tu skorzystać choćby z doświadczeń Urzędu Miasta w Pile. Uważa, że wysyłanie zapytań za każdym razem do radnego, jakie było jego zdanie, byłoby procedurą zbyt obciążającą. Dlatego warto byłoby zastanowić się nad jakimś systemem, który by powodował to, że po wejściu na stronę internetową Urzędu po sesji, każdy z mieszkańców miałby wiedzę na ten temat – jak dany radny głosował. Powiedział, że dla upowszechnienia zasad demokracji lokalnej, jest to jak najbardziej uzasadnione.

 2. Poruszył sprawę dotyczącą rozbudowy basenu za kwotę 3 mln zł., na temat której rozmawiał też z wieloma mieszkańcami. Zaapelował do radnych, żeby zastanowili się nad tą inwestycją, czy w sytuacji, jeżeli są ograniczone możliwości inwestycyjne miasta, jest to właściwy kierunek. Poinformował, że w poprzedniej Radzie rozważano też podobną inwestycję, z tym, że w zupełnie innej skali – mówiło się o kwocie około 650 tys. zł., a teraz mówi się o kwocie 3 mln zł. Miasto jest zadłużone – można dyskutować czy mało, czy dużo. Z posiadanych informacji wynika, że w tym roku miasto płaci 442 tys. zł. samych odsetek, co jest sporą kwotą i jest to 1,5 raza tyle, ile przeznacza się na wszystkie kluby sportowe w mieście. Uważa, że kierunków inwestycji, pieniędzy i kredytu mogło być więcej. Powiedział, że można by pomyśleć np. o pompach ciepła na basenie, o solarach, o klimatyzatorach, które odzyskują ciepło, czyli to, co obniżyłoby realne koszty funkcjonowania np. basenu. Prosił i zaapelował o rozważenie tej sprawy.


 1. Ustosunkował się do kwestii poruszonej przez Przewodniczącego Rady. Powiedział, że chętnie opublikuje, na swojej stronie internetowej, zdanie Przewodniczącego Rady w tej sprawie w całości, bez żadnych skrótów. Uważa, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Zdaniem W. Fidurskiego, przepis, który obowiązuje i jest zapisany w Statucie Gminy Miasto Złotów, że każdy kto chce zabrać głos na sesji, powinien zgłosić to wcześniej Przewodniczącemu Rady, jest sformułowany na Radę, gdzie do głosu w wolnych wnioskach, zgłasza się 30-40 ludzi – wtedy jest problem, komu ten głos udzielić. Natomiast, jeżeli zgłasza się osoba raz na kwartał, to uważa, że problemu nie ma, jeśli takiej osobie udzieli się głosu. Powiedział, że jest otwarty i zdanie Przewodniczącego Rady opublikuje w całości na swojej stronie.

Przewodniczący St. Pikulik – zwrócił uwagę, że istnieje jakaś właściwa droga w przekazywaniu informacji, wniosków, bo o ile wie, to R. Głyżewski – Wiceprzewodniczący Rady, jest radnym z okręgu W. Fidurskiego i uważa, że takie sprawy można byłoby zgłaszać poprzez radnego – byłaby to wtedy, jego zdaniem, właściwa droga. A tak jest to trochę demonstracyjne wypowiadanie się, dyktowanie radnym co mają robić, a R. Głyżewski chyba nic nie wie, żeby sprawy te zgłaszali mieszkańcy.

R. Głyżewski – powiedział, że jest radnym z okręgu nr 13. Zwrócił uwagę, że na poprzedniej sesji ludzi spoza Rady było bardzo mało, a jego wypowiedź, bardzo szczegółowa, jest zamieszczona w protokole z poprzedniej – IX sesji Rady Miejskiej. Przypomniał, że w omawianej na poprzedniej sesji sprawie kredytu i inwestycji, ma podobne zdanie jak W. Fidurski, tj. że miasto potrzebuje środki finansowe, które trzeba brać, ale na inne potrzeby w mieście. Powiedział, że jest otwarty na każdy sygnał i jeżeli są jakieś sprawy, pytania, to można do niego je zgłaszać.

Ponadto R. Głyżewski zwrócił się do Radnych z prośbą, żeby zastanowili się, czy nie ma takiej potrzeby, aby zmienić funkcjonowanie Rady, ponieważ uważa, że przy 15 radnych, 6 komisji stałych, to jest ilość zbyt duża. Powiedział, że jeżeli chodzi o kwestię spraw finansowych, co jest też trudnym tematem, to uważa, że również można rozpatrzyć. Zgłosił wniosek, żeby powołać grupę radnych odnośnie spraw organizacyjnych funkcjonowania Rady Miejskiej. Powiedział, że obecny stan funkcjonowania Rady nie musi trwać przez 4 lata – można powołać grupę radnych i zastanowić się nad kwestią zmian funkcjonowania samej Rady.

K. Cichański – ustosunkował się do powyższej wypowiedzi. Powiedział, że wynika z niej, iż R. Głyżewski jest otwarty – on (K. Cichański) także jest otwarty, tak jak pewnie każdy radny. Zwrócił uwagę, że każdy radny ma siłę 1 głosu, a głosowania – tak jak dzisiaj, w większości przechodzą jednomyślnie. Przypomniał, że jeżeli chodzi o sprawę zaciągnięcia kredytu, to 2 osoby były przeciw i 2 wstrzymały się. Zwrócił uwagę, że to nie jest tak, iż ktoś nie jest otwarty, nie dyskutuje, ponieważ dyskutujemy na komisjach – bo to tak wygląda jakby Rada nie pracowała i radni podnosili tylko ręce na sesji.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – powiedział, że uważa, iż sprawy funkcjonowania, podsumowania rocznego działania, będziemy podejmować na sesji, a przede wszystkim przedyskutuje i przegłosuje się te sprawy na komisjach. Uważa, że dyskusja zawsze jest otwarta i nikt nikogo nie szantażuje, nie naciska, żeby miał jakieś opory wypowiadania się. Chodzi jednak o to, żeby były zachowane sprawy proceduralne i żeby nie było tak, że jedni radni chcą działać tylko dla swojego okręgu wyborczego, a musimy patrzeć globalnie – na sprawy całego miasta i taka jest idea. Uważa, że wszyscy radni to wypełniają, o czym świadczą głosowania na sesji, bo to jest przede wszystkim najistotniejsze, że na sesji nie ma jakiś konfliktów, ponieważ dyskutuje się na komisjach i jego zdaniem, jest to bardzo dobre – wszystkie sprawy sprzeczne, odmienne zdania są realizowane na komisjach, a jak są jakieś wnioski, to będziemy rozpatrywać na sesji.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.Punkt 14.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.40, zamknął X sesję Rady Miejskiej.
Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Sylwester Szczerbiak

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik