Uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, podjęte na XI sesji w dniu 25 pazdziernika 2011 roku:

 1. UCHWAŁA NR XI/77/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011

 2. UCHWAŁA NR XI/78/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Złotów na lata 2011-2042

 3. UCHWAŁA NR XI/79/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. o zmianie uchwały nr III/9/10 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Miasta Złotów prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 4. UCHWAŁA NR XI/80/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Złotów przez osoby fizyczne i osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 5. UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 6. UCHWAŁA NR XI/82/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 7. UCHWAŁA NR XI/83/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r.w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 8. UCHWAŁA NR XI/84/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów przez Burmistrza Miasta Złotowa w spółce Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie

 9. UCHWAŁA NR XI/85/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. o zmianie uchwały nr XLII/235/10 w sprawie „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2015” przedłożonego przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Złotowie

 10. UCHWAŁA NR XI/86/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotowie oraz do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile na kadencję 2012-2015

 11. UCHWAŁA NR XI/87/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów

 12. UCHWAŁA NR XI/88/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 13. UCHWAŁA NR XI/89/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. o uchyleniu uchwały nr XV/93/04 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, wnoszenia, podawania oraz spożywania w miejscach publicznych piwa w opakowaniach szklanych podczas organizowanej corocznie imprezy „Euro-Eco Meeting”

 14. UCHWAŁA NR XI/90/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego w Złotowie między jeziorem Miejskim, ul. Powstańców (drogą wojewódzką nr 188) i rzeką Głomia

 15. UCHWAŁA NR XI/91/11 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę stacją transformatorową