Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Złotów w roku 2011

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedziba w Urzedzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów Gminy Miasto Złotów w roku 2011

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania takich, między innymi Wykonawca winien być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 655 z późn. zmianami),
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone wyżej w lit. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone wyżej w lit. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie, których należy złożyć wymagane dokumenty.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2011-11-07 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2011-11-07 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najnizsza cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zał. nr 5 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2042 (10MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 6 Uchwała RM nr IX_68_11 z 30.08.2011 r (8.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Uchwała RIO z 10.12.10 r. dot. projektu budżetu na 2011 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 8 Uchwała RIO z 10.12.10 r. dot. sfinansowania deficytu w 2011 (577.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 9 Uchwała RIO z 6.04.2011 r. dot. wykonania budżetu za 2010 (833.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 10 Uchwała RIO z 20.04.2011 r (536.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 11 Uchwała RIO z 21.09.2011 r. (822.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 12 Zaświadczenie ZUS (482.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 13 Zaświadczenie Urzędu Skarbowego dla Gminy Miasto Złotów (775.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 14 Zaświadczenie Urzędu Skarbowego dla UM Złotów (770.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 Wybór Burmistrza Miasta - zaświadczenie (177.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 17 Uchwała RM o powołaniu Skarbnika (188.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Decyzja w sprawie nadania numeru NIP (206.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 20 Sprawozdanie Rb-NDS za 2009 r. (773.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 Sprawozdanie Rb-NDS za 2010 r (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 22 Sprawozdanie Rb-NDS za I pólrocze 2011 r (750.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 Sprawozdanie Rb-Z za 2009 r (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 24 Sprawozdanie Rb-Z za 2010 r (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 25 Sprawozdanie Rb-Z za I pólrocze 2011 r (993.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 26 Sprawozdanie Rb-27S za 2009 r. (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 27 Sprawozdanie Rb-27S za 2010 r. (5.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 28 Sprawozdanie Rb-27S za I pólrocze 2011 r. (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 29 Sprawozdanie Rb-28S za 2009 r. (11.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 30 Sprawozdanie Rb-28S za 2010 r. (11.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 31 Sprawozdanie Rb-28S za I pólrocze 2011 r. (11.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 32 Sprawozdanie Rb-PDP za 2009 r. (701.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 33 Sprawozdanie Rb-PDP za 2010 r. (612.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 34 Uchwała RM nr IX_67_11 z 30.08.11 r. dot. zmian w budżecie na 2011 r (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 35 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010. (31.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 36 Informacja z wykonania budżetu za I pólrocze 2011. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 37 Wykaz instytucji, w których GM Złotów korzysta z kredytów (213.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 38 Tabela kredytowa stanowiąca podstawę do wysłania opinii do RIO (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 39 Uchwała RIO z 10.12.2010 r. (982.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 40 Uchwała RIO z 19.01.11 dot. planowanej kwoty długu w 2011 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 41 Uchwała RIO z 12.01.11 dot. sfinansowania deficytu w 2011 (587.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 42 Projekt budżetu na 2011 r. (19.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 43 Uchwała-opinia RIO z 5.09.11 - wykonanie budżetu za I pólrocze 2011 r (1007.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 44 Informacja o przebiegu wykonania budżetu GM za I pólrocze 2011 (25.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 45 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu GM za 2010 r (31.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 46 Zarządzenie Burmistrza z 27.04.11- inf. z wykonania budżetu za I kwartał 2011 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 47 Zarządzenie Burmistrza nr 121_11 z 22.09.2011 r. (265.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 48 Uchwała nr III_10_10 RM w Złotowie z dnia 28.12.2010 r. (13.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 49 Uchwała nr III_ 11_ 10 RM w Złotowie z dnia 28.12.2010 r. (9.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (268kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 1 FORMULARZ OFERTOWY-dane wykonawcy (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 2 FORMULARZ OFERTOWY-cena (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3 FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 3a FORMULARZ OFERTOWY-oświadczenie (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (329.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (93.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu - WE (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytania (890.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytania II (432kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania III (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma (414.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do pisma (250.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do pisma (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania IV (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma _ kosztorys (6.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 2 do pisma_spr. Rb-N (746.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 3 do pisma_spr. Rb-N (907.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 4 do pisma_spr. Rb-N (892.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania V (777.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedż na zapytania - VI (276.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 1 do pisma (umowa) (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (592.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (91.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - WE (122.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2011-09-23 11:50:25
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2011-09-23 13:35:12
Ostatnia zmiana:2011-11-21 14:26:31
Ilość wyświetleń:2564

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij