Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Ogłszenie o zamówieniu MZGL: Roboty murarsko-tynkarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 7 w Złotowie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZGL.II.341/5/2011. Nazwa zadania: Roboty murarsko-tynkarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Krzywoustego 7 w Złotowie.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078.) Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

Strona WWW: mzgl.com.pl

E-mail: mzgl.zlotow@pro.onet.pl

Godziny urzędowania 7-15


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

mzgl.com.pl

www.bip.zlotow.pl


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie - nieodpłatnie.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty murarsko-tynkarskie polegające na dociepleniu

ścian zewnętrznych (elewacje od strony wschodniej i południowej) budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul. Krzywoustego 7 w Złotowie. Zakres robót budowlanych dla

docieplenia obejmuje w szczególności:

  • Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,

  • Wykonanie docieplenia ściany styropianem grubości 12 cm i 14 cm oraz ościeży styropianem grubości 2-3 cm,

  • Wykonanie warstwy elewacyjnej,

  • Wymiana parapetów zewnętrznych,

  • Przełożenie rur spustowych,

  • Wymiana obróbek blacharskich związanych ze ścianami zewnętrznymi.


Roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji.

Szczegółowy zakres robót, wraz z wymiarem ilościowym zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod 45000000-7 – roboty budowlane,

45410000-4 – tynkowanie,

45321000-3 – izolacja cieplna.


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-10-31


VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 słownie złotych: trzy tysiące 00/100 .


VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

cena 100


IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-08-12 do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-08-12, o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

Pokój nr 3

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2011-08-12

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 214032-2011 z dnia 25/07/2011.


Załączniki

SIWZ (166.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - 1 strona (443.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przedmiar robót (267.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja techniczna Krzywoustego 7 (91.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ (84kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy załącznki 10 (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2011-07-25 19:13:50
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2011-07-25 19:14:49
Ostatnia zmiana:2011-07-25 19:15:29
Ilość wyświetleń:1882

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij