PROTOKÓŁ NR VI/11

z VI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014

w dniu 26 kwietnia 2011 roku


W dniu 26 kwietnia 2011 r. od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady VI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2010 – 2014. Obrady prowadził Stanisław Pikulik – Przewodniczący Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady otworzył obrady o godz. 11.00., stwierdzając udział wszystkich 15. radnych, co pozwoliło, że podjęte uchwały będą prawomocne.

Przewodniczący St. Pikulik powitał Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Przewodniczącą Rady Powiatu Złotowskiego, Komendanta Powiatowego Policji, Z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, dyrektorów szkół, prezesów, dyrektorów placówek budżetowych, ks. St. Goszyca z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP, przedstawicieli mediów, prasy i wszystkich przybyłych gości.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z V sesji i uchwalenie porządku obrad.

 1. Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Krzysztofa Kulasek – za jego zgodą.

 2. Protokół z V sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła protokół z V sesji Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2011 r.

St. Wojtuń – przeprosił radnego R. Głyżewskiego za to, że na poprzedniej sesji wprowadził go w błąd, sugerując, że po przyjęciu porządku obrad, nie ma możliwości wykreślenia z niego jednego z punktów. Powiedział, że R. Głyżewski mógł to zrobić – wynika to z § 24 ust. 5b Statutu, gdzie jest mowa, że „radny ma prawo zgłaszać w trakcie sesji zdjęcie określonego punktu z porządku obrad”.

Przewodniczący Rady poinformował, że w tym przypadku wymagana jest bezwzględna większość głosów, czyli w naszym przypadku – 8. głosów musi być za zmianą.

 1. Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 3/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zwołania VI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że uwag, propozycji zmian dotyczących nie zgłoszono, poddał pod głosowanie przedłożony porządek obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad sesji głosowali wszyscy obecni Radni – 15 osób.


Rada przyjęła poniższy porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej:


 1. Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z V sesji i uchwalenie porządku obrad.

 3. Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

 4. Interpelacje i wnioski radnych.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 12. Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2011 rok.

 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotowa z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 15. Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 16. Zamknięcie sesji.


Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 17.03. do 12.04.2011 r. Było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres za od 17 marca do 12 kwietnia 2011 r., nie wnosząc uwag.

Punkt 4.

Interpelacje i wnioski radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania złożyli:

 1. Radna A. Andrzejewska:

 1. Zwróciła się o to, aby strona internetowa Złotowa była również w dwóch językach obcych.

 2. Zapytała, jakie są plany dotyczące zagospodarowania części piwnicznej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej – dawny klub WIR. Czy przetarg. który był, został rozstrzygnięty, a jeżeli nie, to co ewentualnie jest tam planowane.

 3. Uważa, że należałoby zastanowić się nad warunkami lokalowymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ przybywa im zadań, a ilość pomieszczeń jest niewystarczająca.

 4. Poruszyła sprawę numeracji na budynkach – obiektach użyteczności publicznej, ponieważ na wielu budynkach użyteczności publicznej ich nie ma, np. nr 26 na budynku Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej. Uważa, że jest to zadanie dla Straży Miejskiej, która powinna zorientować się, gdzie nie ma numeracji i zobowiązać zarządców – właścicieli do ich uzupełnienia w stosownym terminie.

 5. Podziękowała za poluzowanie umocnień drzew rosnących przy ul. Wojska Polskiego.

 6. Zwróciła się o wyczyszczenie studzienki kanalizacyjnej na parkingu przy Starostwie Powiatowym – parking od strony ul. Moniuszki – naprzeciwko Szkoły Podstawowej Nr 1, ponieważ podczas deszczu zbierają się tam duże kałuże wody.

 1. Radna M. Wegner:

Zwróciła się – jeśli jest to możliwe, o wyraźne oznaczenie, ze względów bezpieczeństwa, krawędzi schodów na hali widowiskowo – sportowej.

 1. Radny St. Wojtuń:

 1. Podziękował za przycięcie krzewów przy wyjściu z boiska Orlik na ul. Reymonta - myśli, że poprawi to bezpieczeństwo w tym miejscu.

 2. Zwrócił się o postawienie ławek przy boisku Orlik oraz przy skate parku.

 3. Poruszył sprawę podbudowy skate parku. Są tam coraz większe pęknięcia i warto byłoby naprawić popękaną nawierzchnię.

 1. Radna A. Rogut:

 1. Prosiła o zmianę organizacji ruchu na ul. 8 Marca – skrzyżowanie z ul. Leśną. Wskazane byłoby umieszczenie tam znaku „Stop”, gdyż ostatnio dochodzi tam do wielu wypadków – taki znak pomógłby poprawić tam bezpieczeństwo.

 2. Podziękowała za postawienie ławek w tzw. parku „przy górce”. Prosiła o ich umocowanie, ponieważ ławki są przenoszone w inne miejsca.

 3. Prosiła o plac zabaw na placu naprzeciw bloków przy ul. Dwór Złotowski i Partyzantów, o co zwracają się mieszkańcy tego rejonu. Wie, że jest to teren Agencji Rynku Rolnego, ale jest tam około 50 dzieci, które nie mają się gdzie bawić.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrza Miasta w pkt 14 porządku obrad VI sesji.

Punkt 5.

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.

Radni z materiałami sesyjnymi otrzymali:

 1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2010 rok,

 2. sprawozdania finansowe Gminy Miasta Złotów za 2010 rok,

 3. uchwałę nr SO-0954/8/14/Pi/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06.04.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Złotów za 2010 rok,

 4. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010,

 5. uchwałę nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotowa za rok 2010 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2010,

 6. uchwałę nr SO-0955/2/13/Pi/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20.04.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Wprowadzenia do tematu dokonała J. Skórcz – Skarbnik Gminy, która przybliżyła wykonanie budżetu za rok 2010. Omówiła realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2010. Powiedziała m.in., że był to drugi, co do wielkości, budżet Gminy Miasta Złotów – największy był budżet poprzedzający, czyli w roku 2009. Uważa, że oceniany obecnie budżet ubiegłoroczny był budżetem poprawnie skonstruowanym i prawidłowo zrealizowanym. Przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą wykonania budżetu za 2010 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Powiedziała m.in. budżet, po stronie dochodów został uchwalony w wysokości 36.637 tys. zł., a wprowadzone zmiany w ciągu roku w kwocie 7.402 tys. zł., spowodowały zwiększenie dochodów do kwoty 44.839 tys. zł. – plan dochodów na 31.12.2010 r. został wykonany w kwocie 46.719.425 zł., tj. w 102 %. Natomiast, jeśli chodzi o wydatki, to pierwotny plan zakładał wydatki w wysokości 43,9 mln zł., a wprowadzone zmiany w ciągu roku o 7 mln zł. spowodowały zwiększenie planu wydatków do kwoty 50.918 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 49.029 tys. zł., tj. 96 % planu. Deficyt budżetowy z planowanego na początku roku 7.281 tys. zł., w trakcie roku zmniejszył się o 402 tys. zł., tj. do kwoty 6.879 tys. zł., a na koniec roku został obniżony do kwoty 4.190 tys. zł. – został on w całości pokryty kredytem. Omówiła wykonanie dochodów bieżących, majątkowych. Zwróciła m.in. uwagę na kwotę dochodów bieżących, która w porównaniu do 2009 r. zmalała aż o 13 %, na co ma wpływ przede wszystkim wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poinformowała, że na wysokość dochodów mają wpływ przede wszystkim: udziały w podatku od osób fizycznych, subwencja ogólna, podatek od nieruchomości, dotacje celowe. Przedstawiła realizację wydatków, które wykonano na poziomie 96 %. Zwróciła uwagę na kwotę wydatków bieżących, które wzrosły w ciągu roku o ponad 7 %. Przypomniała, to co mówiła na komisjach – żeby rozsądnie podchodzić do stałych wydatków bieżących, ponieważ zmieniając cokolwiek w budżecie, będzie to stałe obciążenie, które w przyszłości, przy tak bardzo zmniejszonych dochodach budżetowych, będzie powodowało, że na inwestycje będzie coraz mniej pieniędzy. Omówiła wydatki majątkowe, które na plan 16.211 tys. zł. wykonano w kwocie 15.639 tys. zł., tj. 96 % planu – przypomniała wykonanie planu wydatków majątkowych w 2009 r., które przekraczało 19 mln zł. i stanowiło to 38 % całego budżetu, a w 2010 r. poziom tych wydatków w wydatkach ogółem był również dość dobry i wynosił 32 %. Poinformowała, że w 2010 r. głównym beneficjentem pieniędzy były inwestycje drogowe, na które wydatkowano ogółem 12.400 tys. zł. Przedstawiła strukturę wydatków całego budżetu ogółem, główne: oświata, transport i łączność – drogi, opieka społeczna, administracja publiczna, kultura fizyczna i sport. Poinformowała, że ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 8.400 tys. zł., obsługa długu – 273.722 zł., poziom należności to ponad 4 mln. zł. i mimo usilnych starań, ich poziom rośnie – zarówno jeśli chodzi o Urząd Miejski, jak i o Miejski Zakład Gospodarki Lokalami oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Omówiła finansowanie oświaty.

Podczas dyskusji głos zabrał radny St. Wojtuń, który:

 1. zwrócił uwagę na przekroczenia w budżecie z tyt. dodatkowego wynagrodzenia, które wynosiło 1.027 tys. zł. – zapytał, z czego to wynika, że nie zostało to zaplanowane;

 2. zapytał, z czego wynika, że w dziale pomoc materialna dla uczniów, planowane były wydatki w kwocie 222.668 zł., a wykonanie było 139 tys. zł. – czy to wynika, że było mniej uczniów potrzebujących pomocy ?

 3. poruszył sprawę wydatków na oświatę, które wynoszą 33 % budżetu – zapytał, jak to jest w innych gminach, czy są one wyższe, czy niższe – czy robiono takie porównania ?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła J. Skórcz – Skarbnik Gminy. Wyjaśniła St. Wojtuniowi sprawę przekroczenia w budżecie z tyt. dodatkowego wynagrodzenia. Powiedziała m.in., że wynika to z przepisów – planowany wydatek musi dotyczyć tego okresu, w którym jest generowany, czyli jeżeli mamy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r., to liczy go do zobowiązań roku 2010, natomiast w wydatkach pojawi się on w roku 2011 – tak samo jest z jednorazowym dodatkiem uzupełniającym. Takie ujęcie jest w całości prawidłowe i przekroczenie to jest całkiem uzasadnione. Tak to jest ujęte w budżetach innych jednostek i jest to jak najbardziej prawidłowo. Jeśli chodzi o pomoc materialną dla uczniów, wyjaśniła, że stypendia dla uczniów, na które otrzymywana jest dotacja, są wypłacane na podstawie decyzji Burmistrza dwa razy w roku. Problem jest w tym, że czasami decyzja o dotacji przychodzi zbyt późno, a w decyzji określony jest termin wypłaty. Jeżeli do ostatniej sesji nie wpłynie informacja o kwocie przyznanej dotacji, to środki te są zabezpieczane z własnych pieniędzy, czyli wykładamy pieniądze na stypendia, a jak pieniądze przychodzą, to wtedy, zarządzeniem Burmistrza, są one wprowadzane do budżetu. W sprawie wydatków na oświatę odpowiedziała, że nie robiono takich porównań, ale są gminy gdzie ta relacja jest wyższa i niższa. Przypuszcza, że w mniejszych gminach relacja ta jest wyższa, tj. większą część budżetu przeznacza się na oświatę.

Na tym zakończono dyskusję. Więcej pytań uwag nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010..

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/46/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Złotów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Radni otrzymali projekt uchwały, który był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji. Ponadto otrzymali:

 1. uchwałę nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Złotowa za rok 2010 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2010,

 2. uchwałę nr SO-0955/2/13/Pi/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20.04.2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Dyskusji nie było.

Radni nie zgłosili uwag, zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady St. Pikulik – przypomniał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Złotowa za 2010 rok, nie wnosząc uwag. Również Komisja Rewizyjna nie miała żadnych uwag do wykonania budżetu za 2010 rok.

K. Steffen, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła również uwag do opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2010.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/47/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta St. Wełniak, który podziękował za udzielenie absolutorium. Powiedział, że udzielenie absolutorium jest podsumowaniem rocznej działalności zarówno burmistrza, jak i wszystkich służb miejskich, ponieważ wykonanie budżetu to nie jest tylko sprawa burmistrza i skarbnika, ale i tych wszystkich, którzy z budżetem mają cały rok do czynienia – również w ich imieniu podziękował za udzielenie absolutorium.

Godz. 1150 – Przewodniczący Rady ogłosił 20. minutową przerwę w obradach.

O godz. 1220 wznowiono obrady.

Obecni byli wszyscy Radni – 15. osób.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Projekt uchwały radni otrzymali. Projekt uchwały i proponowane zmiany były szczegółowo omawiane na posiedzeniach wszystkich komisji.

Podczas dyskusji, St. Wojtuń zwrócił się do Dyrektora Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej S. Wilowskiego z pytaniem, co będzie zakupione i wykonane, oprócz hydroforu, za proponowaną przenoszoną kwotę między paragrafami w wysokości 75.000 zł.

Na powyższe odpowiedzi udzielił S. Wilowski Dyrektor ZCAS. Powiedział, że oprócz wybudowania hydroforu ma być wyposażenie boiska treningowego w dwie dodatkowe bramki. Na pytanie St. Wojtunia, czy jest to tylko hydrofor, czy cała instalacja, S. Wilowski odpowiedział, że jest to cała instalacja, projekt, dokumentacja, operat wodno – prawny i wszystko co jest potrzebne do tej inwestycji.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/48/11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2011.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.
Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Dotyczy on udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów w wysokości 100.000 zł. na dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem i utrwaleniem zabytku – remont dachu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Środki finansowe na dotacje związane z pracami konserwatorskimi zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2011 rok w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Na prośbę R. Głyżewskiego, Skarbnik Gminy J. Skórcz przedstawiła przedłożony projekt uchwały. Powiedziała m.in., że w budżecie na rok 2011 jest zapisana rezerwa w wysokości 122.500 zł., z czego 100 tys. zł. przeznaczone na remont dachu – zgodnie z wnioskiem Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 22.500 zł dla innej parafii. W tej chwili zamierza się sfinalizować pierwszą z planowanych dotacji – jest wniosek, ale żeby podpisać umowę, musi być podjęta uchwała w tej sprawie. Poinformowała, że chodzi o remont dachu na kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Inwestycja ta ma być realizowana w ciągu 2 lat, a całkowity jej koszt ma wynieść 400 tys. zł. – w tym roku miasto ma dołożyć do tej inwestycji 100 tys. zł.

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił uwagę, że jest to konsekwencja przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2011, w której to kwota ta jest ujęta dla Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Powiedział, że koszt zadania jest bardzo wysoki, ponieważ ma być przeprowadzona kompleksowa wymiana dachu. W związku z tym zakupione zostały materiały i należy pokryć część kosztów, które zobowiązaliśmy się ponieść przy uchwalaniu budżetu.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 14. radnych, 1. – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/49/11 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotów na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały radni otrzymali. Dotyczy on udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Piła w wysokości 17.680 zł., z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu miasta Złotowa – zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki finansowe zostały zaplanowane w budżecie miasta na 2011 rok w dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Wprowadzenia do tematu dokonała A. Andrzejewska – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która powiedziała m.in., że w związku z tym, iż na terenie powiatu złotowskiego nie ma Izby Wytrzeźwień musi być gotowość takiej placówki, która w każdej chwili może przyjąć osoby z terenu miasta. Pieniądze te są zarezerwowane w budżecie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/50/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Projekt uchwały i materiały dotyczące omawianego tematu radni otrzymali w miesiącu lutym 2011 r. Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest Stowarzyszeniem, którego członkami są: województwo wielkopolskie, samorządy terytorialne, stowarzyszenia turystyczne i podmioty gospodarcze działające na rynku turystycznym. Głównym celem działalności jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie oraz promocja atrakcji, obiektów i produktów turystycznych. Cele te Wielkopolska Organizacja Turystyczna realizuje m.in. poprzez: organizację wystąpień promocyjnych w kraju i za granicą, wydawanie folderów i informatorów o atrakcjach i produktach turystycznych, organizację szkoleń, m.in. na temat tworzenia produktów turystycznych, oznakowania turystycznego, współpracę z dziennikarzami, którzy w swoich mediach promują region Wielkopolski i ciekawe oferty turystyczne, tworzenie turystycznej strony internetowej Wielkopolski, zorganizowanie świadczenia usług w zakresie informacji turystycznej. Członkostwo w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej wiąże się również z szeregiem korzyści.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było i nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Po przedstawieniu opinii komisji, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/51/11 w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Przewodniczący Rady zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na członków Komitetu.

A. Andrzejewska – w imieniu Klubu Radnych Zadbajmy o Złotów zgłosiła kandydaturę Krzysztofa Żelichowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

R. Głyżewski – zgłosił kandydaturę Krzysztofa Kulasek, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady zapytał czy są inne kandydatury.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Następnie przeprowadzono głosowanie zgłoszonych kandydatur.

Za kandydaturą K. Żelichowskiego na członka Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Za kandydaturą K. Kulasek na członka Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej głosowało 14. radnych, 1. - wstrzymał się od głosowania.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska wybrała Krzysztofa Żelichowskiego i Krzysztofa Kulasek na członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Dyskusji nie było. Nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały i wyboru kandydatów.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały – bez podawania nazwisk.


Następnie Przewodniczący Rady St. Pikulik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wskazania członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – ze wskazaniem Krzysztofa Kulasek i Krzysztofa Żelichowskiego jako członków Komitetu.

Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15. osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/52/11 w sprawie wskazania członków Komitetu ds. wspierania inicjatyw lokalnych opiniującego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Podjęta uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 12.

Informacja z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2011 rok.

Radni otrzymali Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2011 rok.

Podczas dyskusji, K. Żelichowski – powiedział, że zostały przedstawione zamierzenia, które Miejski Zakład Gospodarki Lokalami planuje zrealizować w nadchodzącym roku, natomiast martwi go zadłużenie jakie jest, z którym nic nie idzie zrobić, a pieniądze te przydałyby się na remonty i modernizacje zasobów lokalowych. Powiedział, że w maju ma być opracowywany Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów”. Zapytał, na jakim to jest etapie, ponieważ Komisja Gospodarki Miejskiej chciałaby spotkać się w tej sprawie i jeżeli byłyby już wstępne ustalenia – opracowania, zobaczyć to i wnieść swoje uwagi.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – poinformował, że nad Programem pracuje zespół powołany przez Burmistrza, złożony m.in. z pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, jak również z Urzędu Miejskiego, którzy przygotują projekt tego Programu, który następnie będzie przedstawiony na komisjach, a później na sesji Rady.

St. Wojtuń – powiedział m.in., że w sprawie Programu, Komisja Gospodarki Miejskiej jest komisją branżową, a on ma licencję zarządcy nieruchomościami i chętnie pomoże przy tworzeniu takiego Programu, jak i zarówno członkowie Komisji. Zaoferował swoją pomoc i prosił o włączenie Komisji Gospodarki Miejskiej do prac zespołu powołanego przez Burmistrza do opracowania Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Złotów.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że skoro jest deklaracja, to nie przeszkód, żeby włączyć ich do komisji zajmującej się opracowaniem Programu.

K. Żelichowski – powiedział m.in., żeby nie było tak, że Program będzie przedstawiony Komisji Gospodarki Miejskiej już w formie uchwały, co praktycznie uniemożliwia wniesienie ewentualnych uwag. Prosił, żeby móc spotkać się np. około 10 maja z członkami zespołu powołanego przez Burmistrza, w celu zapoznania się z Programem i wniesienia ewentualnych uwag.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że dokument jest w trakcie opracowywania – jest na etapie zebrania materiałów potrzebnych do opracowania Programu i jeżeli jest taka deklaracja, to zaproponował, żeby członkowie Komisji Gospodarki Miejskiej weszli w skład tego zespołu i uczestniczyli w jego pracach – zostaną zaproszeni na następne posiedzenie zespołu.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Informację z działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w Złotowie i przedstawienie zadań i planów remontowo-inwestycyjnych na 2011 rok, nie wnosząc uwag.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotowa z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

Radni otrzymali Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotowa z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010” - zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, z zakresu upowszechniania kultury, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym zjawiskom patologicznym oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Podczas dyskusji J. Białkowski poruszył sprawę dofinansowania udziału w turniejach szachowych. Wszyscy znają p. Wadycha, który poświęca się szachom i wyniki, jakie dzieci osiągają w turniejach szachowych są naprawdę bardzo wyjątkowe. W ubiegłym roku dzieci były nawet na mistrzostwach Polski, a z otrzymanych materiałów wynika, że z wnioskowanej kwoty 6.500 zł., o którą wnioskował Klub „Ziemowit”, otrzymali tylko 2 tys. zł. Uważa, że udział w turniejach szachowych w różnych miejscach naszego kraju jest również promocją miasta. Powiedział, że często jest tak, że rodzice muszą dokładać do wyjazdów. Uważa, że trzeba zastanowić się, czy nie dać trochę więcej pieniędzy na turnieje szachowe, bo na pewno to się opłaci.

Burmistrz St. Wełniak – poinformował m.in., że jeżeli chodzi o sekcję szachów, to również są dofinansowani poprzez Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej.

St. Wojtuń – powiedział, że w 2010 r. nie została wykorzystana kwota 27.500 zł. na dotacje w zakresie kultury. Zapytał, z czego to wynika. Czy zostały wyciągnięte wnioski, bo być może konkursy, które były ogłoszone, nie były zbieżne z tym co mogą zaoferować stowarzyszenia. Czy w tym roku ulegnie to zmianie?

Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że tak rzeczywiście było, iż niektóre ze złożonych ofert nie odpowiadały kryterium, które były w ogłoszeniu i w związku z tym nie mogły być rozpatrywane, ale generalnie to organizacjom zabrakło pomysłu i wniosków nie było tyle, by w pełni wykorzystały przeznaczoną na to kwotę. Powiedział, że nie ma tego, żeby „obcinano pieniądze” – jeżeli są wnioski i odpowiadają kryteriom, to są załatwiane pozytywnie.

K. Żelichowski poruszył sprawę dotyczącą przekazania dodatkowych środków „Sparcie”, o czym była mowa wcześniej. Zwrócił uwagę, że widać tam rozsądne gospodarowanie środkami, ale mają też braki. Zauważa się, że na „Sparcie” zaczyna się coś dziać. Zapytał, kiedy przekażemy „Sparcie” dodatkowe pieniądze.

Na powyższe odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak. Poinformował, że jest to aktualne. Powiedział, że tak jak mówił przy uchwalaniu budżetu na 2011 r., w II półroczu planowane jest ogłoszenie dodatkowego konkursu na zadania w zakresie sportu – w miesiącu maju zaproponujemy kwotę, a następnie będzie ogłoszony konkurs, żeby od września mogło to zacząć funkcjonować.

K. Koronkiewicz – poruszył sprawę dotyczącą opiniowania wniosków organizacji pozarządowych, stowarzyszeń na realizację zadań publicznych. Zapytał czy nie można byłoby, aby w przyszłym roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki brała udział w posiedzeniu komisji powołanej przez Burmistrza do opiniowania wniosków i przydziału tych środków, bo obecnie Burmistrz powołuje swoją komisję i dzieli środkami.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że nie za bardzo wie, ale do tej pory była taka praktyka, że wnioski były opiniowane na komisji branżowej – Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, na co Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że zmieniły się przepisy w tej sprawie. Powiedział, że w związku z tym, iż zmieniły się przepisy, została powołana specjalna komisja do tego i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie ma już funkcji opiniowania wniosków – wyjaśni to i da odpowiedź, bo trudno mu w tej chwili ustosunkować się do tego, czy jest to wymóg ustawowy, czy jest to rozstrzygnięcie wewnętrzne. Na uwagę K. Koronkiewicza, że jeżeli byłby to wymóg ustawowy, czy nie można byłoby, aby w przyszłym roku uczestniczyła w tym Komisja, Burmistrz odpowiedział, że jeżeli nie ma przeszkód ustawowych, to jak najbardziej.

J. Skórcz Skarbnik Gminy – poinformowała, że powyższą sprawę rozważano wcześniej, ale przepis mówi wyraźnie, że Burmistrz powołuje komisję spośród pracowników Urzędu. Gdyby członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki chcieliby wejść w skład zespołu opiniującego, to mogą mieć ewentualnie głos doradczy, ponieważ przepis mówi wyraźnie, że komisja jest powoływana spośród pracowników Urzędu.

Na uwagę K. Koronkiewicza, że nie ma przeciwwskazań, żeby uczestniczyli członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, J. Skórcz odpowiedziała, że K. Koronkiewicz nie jest pracownikiem Urzędu, dlatego, uważa, że w przypadku opiniowania mógłby mieć jedynie głos opiniodawczy, natomiast decyzję, przyznawanie punktacji, mogliby mieć tylko ci członkowie komisji, którzy są pracownikami Urzędu, ale w sprawie tej powinien wypowiedzieć się radca prawny Urzędu.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że jeżeli nie ma przeszkód ustawowych, to nie ma przeszkód, żeby radni wchodzili również w skład tej komisji.

Na tym dyskusję zakończono.

Rada Miejska przez aklamację przyjęła Sprawozdanie Burmistrza Miasta Złotowa z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Punkt 14.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił St. Wełniak Burmistrz Miasta.

Radnej A. Andrzejewskiej:

 1. W sprawie strony internetowej w języku niemieckim i angielskim odpowiedział, że jest to kwestia czasu – zlecono tłumaczenie, które jest prawie gotowe i w najbliższych dniach strona internetowa powinna „ruszyć”.

 2. Jeżeli chodzi o pomieszczenia po byłym Klubie „WIR” w obiekcie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odpowiedział, że będzie ogłoszony ponowny przetarg na pomieszczenia. Kwota przetargu jest duża, ale nie ma innego wyjścia. Pierwszy przetarg musiał być ogłoszony na podstawie stawek urzędowych jako ceny wywoławczej, tj. ponad 7 tys. zł., jednak nikt nie był chętny do zapłacenia takiej kwoty, co chyba jest naturalne i normalne. W związku z tym, w najbliższym czasie obniżymy cenę, ogłosimy drugi przetarg i zobaczymy czy ktoś się zgłosi.

 3. Jeżeli chodzi o poprawę warunków lokalowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że jest to temat, nad którym trzeba się zastanowić. Są pewne propozycje, o których na razie nie chciałby mówić, ale przyjdzie czas, żeby na ten temat porozmawiać w gronie Rady i poprawić warunki lokalowe MOPS. Nie sądzi, żeby nastąpiło to w tym roku, być może taka możliwość powstałaby w przyszłym roku. Powiedział, że jest to związane z niektórymi przemieszczeniami lokali miejskich.

 4. W sprawie studzienki kanalizacyjnej przy ul. Moniuszki odpowiedział, że na sesji był Dyrektor Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, w związku z tym sądzi, że sprawa zostanie załatwiona.

 5. Jeśli chodzi o numery budynków odpowiedział, że jest to nasz obowiązek. Zgadza się, że nie na wszystkich budynkach takie numery są. Straż Miejska od czasu do czasu sprawdza to, ale okazuje się, że nieskutecznie, bo nie wszędzie te numery są. Powiedział, że jest również tak, iż niekiedy nie ma gdzie tych numerów umiejscowić, a jak miejsce jest reprezentacyjne, to niektórzy właściciele tych nieruchomości po prostu nie chcą i w związku z tym jest pewien problem. Jednak taki obowiązek istnieje i to musimy wyegzekwować a już na pewno musimy wyegzekwować, żeby były one na budynkach komunalnych – w większości numery są, ale bywają przypadki, że ich nie ma.

Radnej M. Wegner:

W sprawie schodów w hali widowiskowo – sportowej odpowiedział, że w przerwie rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej i nie ma chyba dobrego rozwiązania, ponieważ oznakowaniem może być jedynie jakaś taśma poprawiająca widoczność. Trzeba się nad tym zastanowić. Jeżeli chodzi o schody zewnętrzne, to zgadza się, że jest tam rzeczywiście bardzo niebezpiecznie, szczególnie w okresie zimowym. Nalepki, które zostały przylepione poprawiły trochę bezpieczeństwo, ale nie do końca i należałoby się na przyszły sezon zastanowić, żeby to skutecznie wyeliminować. Natomiast, jeżeli chodzi o oznakowanie krawędzi schodów wewnątrz hali widowiskowo – sportowej, to sprawę przekaże Dyrektorowi ZCAS, żeby zastanowił się, co można byłoby ewentualnie zrobić, aby poprawić tam bezpieczeństwo. Zwrócił też uwagę, że przy tak dużej eksploatacji hali i przebywaniu tylu ludzi w tym obiekcie i nagłym ich wychodzeniu, to zawsze coś może się wydarzyć.Radnej A. Rogut:

 1. W sprawie postawienia znaku „Stop” na ul. 8 Marca odpowiedział, że wniosek jest słuszny i powinniśmy go tam postawić. Wniosek w tej sprawie będzie przekazany Komisji ds. zarządzania ruchem na drogach przy Starostwie Powiatowym.

 2. Jeżeli chodzi o ławki w parku, to nie ma tam miejsca, żeby je przymocować – trzeba byłoby wbetonować jakieś słupki, do których byłyby one przykręcone, bo do ziemi nie da się ich przymocować. Przekaże sprawę M. Batko (pracownik Urzędu Miejskiego), żeby zastanowił się nad tym i być może uda się to załatwić, tym bardziej, że zostały betony po zagrodzeniu wybiegu dla psów.

 3. W sprawie placu zabaw na terenie byłego PGR odpowiedział, że jest to pewien problem, ponieważ, jak wiadomo, Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa odmówiła nam uczestnictwa tam w wspólnej realizacji ewentualnego zadania. Jest również problem, ponieważ nie jest to teren miejski – jest to teren właścicieli tych mieszkań, wspólnoty mieszkaniowej, albo tej spółdzielni mieszkaniowej i inwestowanie przez miasto na tym terenie jest niemożliwe. W związku z tym, dopóki nie będzie jakiejś inicjatywy tych ludzi czy „przymuszenia” spółdzielni mieszkaniowej do takich działań, to my jako miasto sami tego podjąć na pewno nie możemy. Nie dlatego, że nie widzimy tego problemu, bo rzeczywiście jest tam dużo dzieci i plac zabaw by się tam przydał, ale sami tego nie możemy zrobić. Potrzebna jest inicjatywa właściciela terenu i jeżeli do tego dojdzie, to jako miasto, jesteśmy w stanie, w ramach inicjatywy lokalnej, to zamierzenie poprzeć.

Radnemu St. Wojtuniowi:

 1. W sprawie ławek przy boisku Orlik i skate parku, odpowiedział, że nie ma problemu – ławki będą postawione.

 2. Jeżeli chodzi o nawierzchnię skate Parku odpowiedział, że, jak wiadomo, potrącono wykonawcy kwotę za jakość wykonania zadania w związku z pewnymi nierównościami nawierzchni. Powiedział, że były próby naprawy tego przez wykonawcę, ale okazały się nieskuteczne i dlatego przy odbiorze zakwestionowano to – zgodnie z umową potrącono znaczną kwotę za niewłaściwą jakość. Poinformował, że podlega to nadal gwarancji i przy okazji przeprowadzenia ostatecznego przeglądu gwarancyjnego, którego terminu jeszcze nie zna, na pewno zostanie na to zwrócona uwaga i jeżeli nawierzchnia będzie w gorszym stanie niż przy odbiorze, to postaramy się to wyegzekwować. Natomiast co do idealnej sytuacji, takiej jaka by była oczekiwana, to nie – ponieważ przy odbiorze już to zakwestionowano i potrącono odpowiednią kwotę za jakość.

Punkt 15.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

 1. K. Żelichowski – zwrócił się z pytaniem do Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, jak zamierza rozwiązać sprawę dotyczącą planowanej elewacji budynku przy ul. Krzywoustego 7, ponieważ nie wszyscy właściciele mieszkań zgadzają się na to, a z tego co wie, to nie można nic robić bez ich zgody.

Na powyższe wyjaśnień udzielił Jarosław Bobek – p.o. Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami. Powiedział m.in., że wysłano pisma do wszystkich właścicieli mieszkań i okazało się, że dokładnie połowa mieszkańców, która mieszka w części budynku od strony ogródków działkowych, nie wyraża zgody na przeprowadzenie robót budowlanych na tym budynku. Obecnie księgowa robi zestawienie finansowe, jakie byłyby to kwoty i chce się spotkać z mieszkańcami najpóźniej za dwa tygodnie. Liczy na to, że na tym spotkaniu coś konkretnego będzie ustalone. Na pytanie St. Pikulika, ile musi zgodzić się właścicieli, żeby móc rozpocząć prace, J. Bobek odpowiedział, że w budynkach powyżej 12 m2 potrzebne jest pozwolenie na budowę, a żeby je uzyskać, musi być oświadczenie o prawie do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane – w Starostwie żądają oświadczenia podpisanego przez wszystkich współwłaścicieli.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że jest wyjście z sytuacji, tj. pozostaje jeszcze droga sądowa, bo tak nie może być, nie można kwestionować słusznych zamiarów.

J. Bobek p.o. Kierownik MZGL – poinformował, że jest zrobiony kosztorys na kwotę około 120 tys. zł. i byłaby zrobiona większa część elewacji budynku, bo na cały budynek nam nie starczy. Na pytanie K. Żelichowskiego, w jakim okresie czasu byłby zrobiona pozostała część odpowiedział, że trwa to około 3 lat.

St. Wojtuń – m.in. zwrócił uwagę, że w tej sprawie powinna być podjęta uchwała, ponieważ każdy inny sposób decydowania o tym, będzie przez sąd podważony, a na uwagę Burmistrza Miasta, że nie ma tam zarządu wspólnoty, odpowiedział, że to nie ma znaczenia.

J. Bobek – poinformował, że oprócz tego, iż dostanie od właścicieli mieszkań zgodę, żeby móc uzyskać pozwolenie na budowę, to i tak jeszcze każdy właściciel oddzielnie wyraża zgodę na wydanie tych środków – każdy jest informowany o swoim udziale, ile on będzie wynosił, ile będzie musiał dopłacić.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu W. Fidurskiemu.

 1. W. Fidurski:

 1. W imieniu mieszkańców zgłosił sprawę dotyczącą inwestycji na ul. Wielatowskiej związaną z przejściem dla pieszych. Poruszył sprawę wyjazdu z miasta i skrzyżowania z ul. 8 Marca, gdzie chodnik kończy się prawie na zakręcie, kilkadziesiąt metrów przed przejściem dla pieszych i de facto ludzie wracający z kościoła, przechodzą masowo przez zakręt. Powiedział, że jest to tym bardziej niebezpieczne, bo stoi tam drzewo, jest ograniczona widoczność i sytuacja ta, jego zdaniem, wymaga rozwiązania, chociażby przez położenie kilkadziesiąt metrów chodnika – do przejścia przy Technikum Rolniczym. Prosił w imieniu mieszkańców o zainteresowanie się tym.

 2. Poruszył sprawę z poprzedniej kadencji Rady, dotyczącą nawierzchni ulicy Dwór Złotowski. Powiedział, że jak wiadomo, badania potwierdziły brak jednej warstwy – firma zwróciła 88 tys. zł. do budżetu, ale uważa, że sprawa nie jest jeszcze do końca zakończona. Przedstawił pomiary warstwy ścieralnej, która powinna mieć 4 cm, wykonane - z czterech odwiertów drogi - przez laboratorium przedsiębiorstwa z Bydgoszczy, tj. 2,8 cm, 3,1 cm, 3,9 cm i 4,1 cm. Powiedział, że średnio warstwa ta będzie miała około 3,5 cm, a de facto miasto i podatnicy zapłacili za 4 cm. Zapytał, czy Burmistrz zamierza w tej sprawie dochodzić tych kwot – według niego jest to kwota 7-8 tys. zł., którą wykonawca powinien zwrócić. Ponadto zapytał, czy skoro taka odkrywcza była ta metoda pomiarów, czy Burmistrz zamierza stosować ją na innych drogach, które do tej pory były już wykonane w mieście, bo wie, że niektóre samorządy standardowo, każdą inwestycję kończą takimi odwiertami, które dyscyplinująco wpływają na wykonawców.

 3. Zwrócił się ze sprawą dotyczącą zastanowienia się nad stypendiami sportowymi, których nie ma w Złotowie, a niektóre miasta praktykują to i z dobrym skutkiem dla poziomu sportowego. Podał przykład drużyny młodziczek, która zdobyła I miejsce w województwie i dostaje przez rok stypendium w wysokości 300 zł. Skutek jest taki, że drużyna ta po prostu nie rozpadnie się jeszcze przez parę lat, a zawodniczki te będą zainteresowane trenowaniem, ćwiczeniem itd. i ten poziom sportowy będzie trwał dalej w następnych kategoriach wiekowych. Powiedział, że w ten sposób zawodnikom można postawić pewną poprzeczkę, np. siatkarkom, że jak będą w II lidze, a piłkarzom w IV lidze, to będziemy płacić im po 300 zł. Nie będzie wtedy kombinowania z płaceniem za pranie spodenek i innych rzeczy, tylko będzie to wszystko legalnie i w majestacie prawa.

Na sprawy poruszone przez W. Fidurskiego, odpowiedzi udzielił Burmistrz St. Wełniak.

Ad 1). Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych naprzeciw Technikum Rolniczego odpowiedział, że jak W. Fidurski dobrze wie, jest to droga powiatowa i ta nasza - miejska inwestycja kończyła się w tym miejscu. Poinformował, że w zeszłym roku były wcześniejsze uzgodnienia z Zarządem Powiatu poprzedniej kadencji, iż chodnik przy Internacie Technikum Rolniczego zostanie przedłużony do wspomnianego przejścia i zostanie również rozwiązany ten cały węzeł samochodowo – pieszy, ale póki co, nie zostało to obecnie potwierdzone. Rozmawiał wstępnie ze Starostą Złotowskim, który jest zainteresowany, żeby sprawę zakończyć. Jako miasto nie mamy tego w planie – były uzgodnienia, że fragment tej ulicy zrobi Zarząd Powiatu. Powiedział, że jeżeli chodzi o ul. 8 Marca, to jest taki zamiar, żeby w tej kadencji podjąć starania i działania, aby ją uporządkować, ponieważ na razie nie jest to ulica miejska – jest to ulica powiatowa. Być może miasto byłoby zdecydowane na jej przejęcie, ale pod warunkiem, że w jakiejś części, Powiat partycypowałby w kosztach jej przebudowy, co wydaje mu się dość trudne, ale takie rozmowy chcemy podjąć, żeby można byłoby wykonać to również w tej kadencji – jest to jednak kwestia leżąca poza nami. Przyznał, że to wejście rzeczywiście jest dojść kłopotliwe, tym bardziej, że jest tam przejście dla pieszych od strony osiedla między posesjami dwóch budynków mieszkalnych, dwiema działkami i ludzie z tego rzeczywiście korzystają.

Ad 2). W sprawie dotyczącej ul. Dwór Złotowski odpowiedział, że sprawa jest zakończona. Uważa, że wypełniliśmy zobowiązania, które zostały określone przez przedsiębiorstwo z Bydgoszczy, przeprowadzające te badania. Konkluzja i sugestie są takie, aby zażądać od wykonawcy przedłużenia terminu gwarancji i to zostało wyegzekwowane – termin został przedłużony, do 5 lat i jak cokolwiek będzie działo się na tej drodze, to będziemy mieli prawo dochodzenia ewentualnych napraw i odszkodowań. Natomiast, jeżeli chodzi o obowiązkowe czy standardowe wykonywanie badań na nowych inwestycjach, to do tej pory nie prowadzono takich działań i nie potrafi odnieść się, czy będą one prowadzone w przyszłości. Uważa, że po tej przykrej nauczce z ul. Dwór Złotowski, nikt już nie odważy się na takie niedopatrzenia, bo to co nastąpiło na ul. Dwór Złotowski, traktuje w kategoriach niedopatrzenia.

Ad 3). Jeżeli chodzi o stypendia sportowe odpowiedział, że jako samorząd nie mamy obowiązku wspierać tego rodzaju działalności sportowej, bo to jest działalność parakomercyjna, ale jest komercyjna, jeżeli mamy mówić o tym, że za uprawianie sportu na tym poziomie, będziemy płacić. Powiedział, że mija się to z celem, ponieważ sport w Złotowie nie ma takiego charakteru, przynajmniej w tej chwili. Na poziomie rozgrywek III ligi, nie powinno tak być i jest przeciwnikiem, jakiegokolwiek wynagrodzenia stałego, czy to w formie stypendium, zawodników – pokrycie kosztów jak najbardziej, ale nie ma mowy o jakimś zadość uczynieniu finansowym. Samorząd nie jest od tego, aby przeznaczać publiczne pieniądze na ten cel. Jest obowiązek, co też robimy, że wspieramy sport poprzez budowę bazy, utrzymanie jej, jak również współfinansowanie prowadzenia zajęć sportowych, treningów, zawodów itd. Natomiast nie ma mowy i jest tego przeciwnikiem, żeby w ten sposób wynagradzać młodzież, czy w ogóle chcących uprawiać sport, a za wybitne osiągnięcia, mogą być symboliczne nagrody w postaci upominków, czy specjalnych podziękowań. Powiedział, że jest przeciwny przyznawaniu stypendiów sportowych.

 1. Przewodniczący Rady St. Pikulik – przedstawił informacje i komunikaty:

 1. Przeczytał list od prof. dr hab. Andrzeja Kokowskiego, w którym dziękuje za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Złotowa.

 2. Przeczytał życzenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej z okazji Świąt Wielkanocnych.

 3. Przypomniał, że 30 kwietnia upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych radnych wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2010 – w 2 egzemplarzach. Prosił Radnych o zmobilizowanie się i złożenie w terminie oświadczeń do biura Rady.


Na tym zakończono Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.


Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.20, zamknął VI sesję Rady Miejskiej.


Protokołował:
J. Manowski

Sekretarz obrad
Krzysztof Kulasek

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Stanisław Pikulik