Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Roboty budowlane - wymiana i montaż stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi w budynkach mieszkalnych.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZGL.II.341/4/2011. Nazwa zadania: Roboty budowlane - wymiana i montaż stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi w budynkach mieszkalnych.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

e-mail: mzgl.zlotow@ pro.onet.pl

Godziny urzędowania 7-15


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zlotow.pl


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie - nieodpłatnie.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

wg wykazu okien stanowiącego załącznik do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod 44221100-6 – okna


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-10-31


VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1400,00 słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 00/100 .


VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

cena 100


IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-06-15 do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-15, o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

Pokój nr 3

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2011-07-15

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 135358-2011 dnia 31/05/2011.

Załączniki

Wykaz okien (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy załącznki 10 (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (164.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - 1 strona (443.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze oferty (757.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2011-05-31 11:02:50
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2011-05-31 11:07:09
Ostatnia zmiana:2011-06-21 15:33:53
Ilość wyświetleń:2078

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij