Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

MZGL - ogłoszenie o zamówieniu: Roboty dekarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 3 w Złotowie.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: MZGL.II.341/2/2011. Nazwa zadania: Roboty dekarskie na budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 3 w Złotowie.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

Strona WWW

E-mail: mzgl.zlotow@ pro.onet.pl

Godziny urzędowania 7-15


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zlotow.pl


Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie - nieodpłatnie.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

wg przedmiaru robót i specyfikacji technicznej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod 45261210-9 – wykonywanie pokryć dachowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


VI. Termin wykonania zamówienia:

2011-08-31


VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 800,00 słownie złotych: osiemset 00/100 .


VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga

cena 100


IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-05-31 do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-05-31, o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

al. Piasta 15a

77-400 Złotów

Pokój nr 3

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2011-06-31

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 112046-2011 dnia 13/05/2011.

Załączniki

projekt umowy załącznki 10 (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (729.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - 1 strona (424.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (164kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja techniczna Kopernika 3 (59.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki do SIWZ (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2011-05-13 17:54:16
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2011-05-13 17:56:53
Ostatnia zmiana:2011-05-13 17:57:14
Ilość wyświetleń:2438

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij